Translate

---------------------------------------------------------------------------------

Самоучител по английски език | dLambow

 

Пълно съдържание на безплатен онлайн Самоучител по английски език за българи - 640 теми веднага

(в помощ и полза на българите у нас и по света)
---------------------
------------------------------------------ 
 
Самоучител по английски език
Самоучител по английски език (English language tutor)

Встъпление

Английски език е един от най-популярните езици в света. Без неговото знание е трудно да се получи добро образование в чужбина, добре платена работа в международна компания или просто да се насладите на приятна екскурзия в екзотични места по света.

Освен това, изучаването на чужд език допринася за развитието на паметта и мисленето. Владеенето на английски език ще ви бъде отличен помощник в бъдеще, ако искате да постигнете по-големи успехи в кариерата и образованието си. Английският ще ви помогне при пътуване до много страни по света, даже в случаите когато той не е офиален език за съответната страна.

Всички теми по-долу са подготвени с подробни разяснения на български език, което значително облекчава боравенето с приложените материали. Целият самоучител е наличен и достъпен онлайн денонощно и може да ви е полезен както в България, така и в чужбина, стига да имате връзка с интернет.

 

Английски език

За да си гарантирате, че изучаването на английски няма да ви отнема много усилия, големи инвестиции и значително време, добре е да се възползвате от настоящия пълен самоучител, който е насочен към опростяване на процеса на учене и постигане на по-голяма ефективност в ученето. Всичко необходимо е събрано на едно място и е подредено в подходяща последователност.

Самоучител по Английски език - общи данни 

Учене на английски език

Може ли да научите английски език самостоятелно? Може, щом вече сте на този сайт - той е точно за самостоятелно онлайн обучение под формата на английски самоучител. Темите обхващат всичко необходимо от нивото на напълно начинаещи, но някои от тях стигат и до много напреднали моменти и тънкости в езика. Поставете си цел, работете ежедневно, не се страхувайте от грешките, а ги поправяйте. Започнете с темата "Елементарен английски език за начинаещи" и следвайте последователността, заложена в тази тема. Останалото е трудолюбие, ученолюбие и постоянство. Действайте!

 

Английска писменост 

Поради своеобразното историческо развитие, английската писменост се счита за една от най-трудните сред индоевропейските езици. В крайна сметка начинът, по който думите се произнасят на английски, не означава, че са написани по същия начин. В този случай класическият пример е думата "daughter [ ˈdɔːtə ] - дъщеря, която се произнася с помощта на четири звука, а се пише с помощта на осем букви. Тоест в писмената версия на думата има много букви, които просто не се произнасят. А някои говорни звуци просто нямат свой самостоятелен писмен знак или символ. Как да се справите с английската писменост? Какво трябва да направите, за да пишете добре? Ето с какво можем да ви помогнем:

     Диграфи
          Диграф ch
          Диграф ck  
          Диграф th 
     Лигатури
     Цифри
 

Английска пунктуация

По принцип английската пунктуацията е сходна с нашата, като обикновено само използването на апостроф и запетая причинява затруднения. В края на изреченията се поставят точка, въпросителен или удивителен знак. Точка се използва и след съкращения, инициали на имена, въпреки че напоследък това се наблюдава все по-рядко. Точка, обикновено, се поставя в края на съкращенията като  re. (regarding), prof. (professor), dep. (departure), arr. (arrival) и т.н. Но, ако последната буква на думата е включена в съкращението, тогава точката не е необходима. Ето и подробностите:

                Използване на запетая 
         Точка и запетая 
                 Използване на двоеточие
           Дефис
           Тире
           Удивителна 
                Възклицателен знак
            Въпросителен знак
                 Използване на въпросителна
            Многоточие
            Скоби 
                Кръгли скоби
                Квадратни скоби
                Използване на квадратни скоби
            Кавички  
                 Използване на кавички
            Апостроф
            Наклонена черта - Слаш
 

Английска фонетика

Фонетиката е клон на лингвистиката, който изучава звуците на речта и звуковата структура на езика (срички, звукови комбинации, модели на свързване на звуци в речева верига). Изучаването на английски език започва с изучаването на английската азбука (латиницата). След това се оказва, че тези букви звучат и се използват в английските думи по различни начини. Така че в английския има 26 букви, но цели 48 звука, които се обозначават с тези букви. Правилата за произношение на звуци, букви и съответно - думи, се изучават от фонетиката на английския език.

Съдържание: Английска фонетика 
          Кратки гласни 
               звук [o]
               звук [u]
               звук [i]
               звук [e]
               звук [ɔ] 
               звук [ə]
               звук [ʌ]
               звук [æ]
          Дълги гласни 
               звук [ɔ:]
               звук [i:] 
               звук [a:]
               звук [u:]
               звук [h]
               звук [w]
               звуци [s], [z]
               звуци [θ], [ð]  
               звуци [ʃ] и [ʒ]
               звук [r]
               звук [ŋ]
               звук [j]
               звук [ai]
               звук [au]
               звук [iə] 
               звук [ei]
               звук [uə]
               звук [ɔi]
               звук [ou]
               звук [ɛə]
          Съгласни дифтонги
               звук [tʃ]
               звук [dʒ]
     Звукосъчетания
               Звукосъчетание [wə:]
Асимилация
Срички в английски език  

Фонетични упражнения


Английско произношение

Както стана вече дума, английската азбука има 26 букви, а в английски език се използваг цели 48 звукове. За да научите английското произношение, преди всичко трябва да можете да четете, а това става с помощта на английската транскрипция - правилното английско произношение, индикация за звуците, които трябва да се произнасят. Транскрипцията се записва в квадратни скоби, като за самото изписване се ползват някои съвсем прости и разбираеми правила.

Ритъм на речта
Ударения
Интонация
 

Английска морфология

Морфологията (лингвистика) е раздел от граматиката, който изучава частите на речта, техните категории и словоформи. Морфологията на английския език е дисциплина, чийто основен обект на изучаване са думите на английския език и техните значими части. Морфологията е изследване на промяната и структурата на частите на речта (думите). 

Например, една дума е съставена от граматически признак, наречен морфема: най-малката значеща единица на речта. Всяка дума има поне една морфема, наречена свободна морфема. Тази морфема е ключова дума, често срещана в речника. Ако добавите друга характеристика към тази свободна морфемна дума, тогава тази характеристика се нарича свързана морфема. Тази свързана морфема променя частта на речта на изходната заглавна дума.

Съдържание: Английска морфология
Английска морфология
Граматически род
Английски части на речта
Значещи части на речта
Класове думи
Служебни части на речта
Служебни думи  

Английска реч

Всеки човек, който учи или планира да научи английски език, мечтае за свободна английска реч. Никой не иска да ограничи уменията си само до четене и превод, защото ние учим езика именно за да общуваме и разговаряме на него. 

С умението да използвате английска реч можете лесно да разрешите всякакви въпроси и проблеми, докато пътувате, намирате нови приятели по целия свят, разширявате границите на вашия бизнес, намирате нова работа и много повече.

Реч 
Органи на речта и тяхната работа 
Видове английска реч  

Английска лексика

Английски език, както всеки друг език, е средство за комуникация с пренос на мисли и идеи от един човек на друг с помощта на граматика и обширна лексика. Лексика е речниковият състав на езика - набор от думи с различно значение (обекти, действия, характеристики, описания и така нататък). Как е правилно да научим тази лексика, за да не я забравяме? Е, възползвайте се от темите в този раздел, по възможност веднага...
 
Съдържание: Английска лексика
Лексика Пренасяне на думи на нов ред
Дати на английски език
Базов минимум
Специализиран минимум
1000 най-използвани английски думи
Английско български речник по фрази
Основни понятия

Упражнения по английска лексика

Упражнение 013 - попълнете с притежателни местоимения
Упражнение 012 - Дайте отрицателни отговори с лични местоимения
Упражнение 011 - утвърдителни отговори с лични местоимения
Упражнение 010 - Поставете глагола to be в нужната форма
Упражнение 009 - Попълнете личните местоимения?
Упражнение 008 - Колко е часа с цифри?
Упражнение 007 - Колко е часа с думи?
Упражнение 006 - Поставете изреченията във въпросителна форма
Упражнение 005 - попълнете месеца на английски
Упражнение 004 - попълнете нужния предлог
Упражнение 003 - променете местоимението
Упражнение 002 - изберете местоимение
Упражнение 001 - изберете правилното местоимение

 

Английски глаголи 

 Глаголът в английския език е част от речта, която изразява действие или състояние като процес. Характеризира се с граматични категории за време, наклонение, глас и др. Английските глаголи могат да имат две форми:
 • - лични (Finite Forms) и
 • - нелични (Verbals).
Личните форми на английските глаголи изразяват лице, число, време, наклонение, залог. Неличните форми на глагола изразяват действие, без да уточняват лице, число и наклонение. Неличните форми на глагола включватМ
 • - инфинитив (Infinitive),
 • - причастие (Participle),
 • - герундий (Gerund).
По структура английските глаголи се делят на прости, производни, сложни и съставни.

Съдържание: Английски глаголи

Английски глаголи

Модални глаголи

Лични форми на глагола  

 Личните форми на глагола (The Finite forms) в английски език изпълняват ролята на сказуемо и имат категории за
 • - лице,
 • - число,
 • - време,
 • - глас и
 • - наклонение. 

Личните форми включват формите за единствено и множествено число на глагола 1, 2 и 3 лице във всички времена (деятелни и страдателни) в изявително и подчинително наклонение.

Лични форми на глагола
 

1. Лице

Лице на английския глагол

2. Число

3. Род

4. Времена на глагола

12-те основни
английски времена
(12 main English Verb Tenses)
1.Simple present
2.Present
progressive
3.Simple past
4.Past
progressive
5.Simple future
6.Future
progressive
7.Present perfect
8.Present perfect
progressive
9.Past perfect
10.Past perfect
progressive
11.Future perfect
12.Future perfect
progressive

Времена на английските глаголи  

5. Аспект / Вид (Aspect)

 • = Общ аспект (the common aspect)
 • = Прости времена (simple tense)
 • = Неопределени времена (indefinite tense)
 • = Продължителен аспект (the continuous aspect)
 • = Continuous
 • = Perfect Continuous
 • = Завършен аспект (the Perfect aspect)

6. Форми на глаголите

Основни форми на глагола

7. Корелация / Съгласуване

8. Залог (Voice)

 Залог на английските глаголи

9. Наклонения (Moods)

Граматични наклонения

 Други наклонения

Съществителни имена

Съдържание: Съществителни имена

Съществителни имена

Структура на съществителните имена

Видове съществителни имена

Собствени имена

Нарицателни имена

Родови съществителни имена

Number Nouns

Други съществителни.

Членуване на съществителните

Английски падежи и падежни отношения

Какво е падеж?
Английски падежи
Падежи на съществителните имена:
Падежи за лични местоимения:
Други падежни отношения в английски език:

 

Местоимения


Местоимения

Прилагателни имена

Прилагателно име
Степени за сравнение на прилагателните
Видове прилагателни
Според своето значение прилагателните биват
 • Качествени
 • Относителни
Според своето образуване прилагателните биват
Други видове прилагателни

 

Числителни имена

Съдържание: Числителни имена
Числителни имена
Видове числителни имена
Английски числа
Дроби
Термини по аритметика
Делови числа
Приложения на английските числа
Пари
Откриване на банкова сметка

 

Английски наречия

Съдържание: Наречия
Наречия
Форми на наречията
Класификация на английските наречия
Други видове наречия

 

Предлози за причина
Предлог "About"
Предлози за притежание
Противоположни предлози
Устойчиви предложни фрази с предлози
Предложна група
Предложно допълнение
Предлози за промяна на падеж
Падежи с помощта на предлози
Абсолютна причасна конструкция с предлог
Следлози
Окололози
Упражнение 004: Попълнете нужния предлог

 

Съюзи

Съдържание: Английски съюзи

Съюзи
Класификация на английските съюзи

 

Английски изречения

Съдържание: Английски изречения


Прости изречения
Според целта на изказване

Прости изречение според състава си

Прости изречение според адресата си
Прости изречение според действие / състояние
 • - Описващи действие
 • - Описващи състояние (признак)
Прости изречение според пълнотата си


Сложни изречения


Условни изречения
 • - Нереално условни изречения
 • - Смесено условни изречения


Словоред
 • - Функции на словореда
 

Английски подлог

Съдържание: Английски подлог

 

Английско сказуемо

Съдържание: Английско сказуемо
Сказуемо

 

Английско определение

Съдържание: Английско определение
Определение
Видове определения:
      - Постоянни описателни определения
      - Ляво определение
      - Дясно определение
 • Ограничаващи определения
      - Постоянни лимитиращи определения
 • Несъгласувани определения
Място на определението
Сказуемно определение
Причастие в ролята на определение
Инфинитив в ролята на определение
Приложение
 

Обстоятелствено пояснение

Съдържание: Обстоятелствено пояснение
Обстоятелствено пояснение
Видове обстоятелства:

 

Английски разговорник

Английско български речник по фрази
Как да завържем разговор на английски
Водене на разговор на английски
Съставяне на писмо - правила
Поздрави на английски език
Словосъчетание
Complement или Compliment
Характерни английски изрази

 


----------------

22 коментара:

Анонимен каза...

Сайтът ви е много хубав! Старата система с дати на публикациите беше по-удачна според мен, защото човек можеше да се ориентира какво е чел и кое е новодобавено. Бих се радвала, ако я върнете.
Поздрави! :)

Koko_prin каза...

Датите отново се появиха. По-горе е пълното (почти) съдържание на темите, подредено по основните раздели - фонетика, граматика, лексика и т.н.

Анонимен каза...

Имах предвид, че имаше търсене по години - месеци - дати вдясно под връзките към последните публикации.

Koko_prin каза...

Това беше Архива на сайта, който създава вид дублирано съдържание, което не е добре за класирането на сайта като цяло в резултатите от търсещите машини. Сайта е безплатен за потребителите, но от някъде трябва да изкарва приходи, за да бъде поддържан. В момента теми могат да се търсят чрез търсачката горе в дясно; чрез пълното съдържание - по-горе над тези коментари и чрез абониране за новите публикации по имейл - по-надолу в дясната колона.

Анонимен каза...

Благодаря за изчерпателния отговор и за хубавия сайт!

vasko556vektra@gmail.com каза...

Наистина толкова много труд и ние го ползваме безплатно!!!!
Благодаря ВИ,че ви има.

Unknown каза...

Благодаря ви!!!

Анонимен каза...

Поклон пред щедростта Ви!!! ВИе имате огромен принос за образованието на българите защото много хора нямат възможност да плащат уроци!!

Анонимен каза...
Този коментар бе премахнат от администратор на блога.
Анонимен каза...

Сайтът е много-хубав. Възможно ли е само да ми кажете в какъв ред да се четат уроците.

Tsena_Ben каза...

Започнете с фонетиката и фонетичните упражнения, за да положите добра основа за правилно произношение и да решите проблема "едно се пише, друго се чете, трето се произнася.".

Анонимен каза...

У-Н-И-К-А-Л-Н-О !!!
П-Р-Е-К-Р-А-С-Н-О !!!
Н-Е-В-Е-Р-О-Я-Т-Н-О !!!
Огромни благодарности за положения къртовски труд.
Общодостъпното систематезирано от Вас познание е обществено съкровище. Дано повече хора се докоснат и възползват от него.
БЛАГОДАРЯ ВИ за положените усилия!

vasko556vektra@gmail.com каза...

Тази фонетика все още ме съсипва и постоянно се връщам към нея.

vasko556vektra@gmail.com каза...

Благодаря ВИ за хубавата работа през изминалата година. Весели празници на всички.

Елена каза...

ПРЕКРАСЕН САЙТ -ТОЛКОВА МНОГО НЕОБХОДИМ НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА !БЛАГОДАРЯ !

Unknown каза...

Невероятно полезен сайт! Благодаря за усилията, които полагате!

Nyntynynty@outlook.com каза...

НЕВЕРОЯТНО! ОБИЧАМЕ ви!!!

vasko556vektra@gmail.com каза...

Не съм гледал,но къде човек може да дава парички(на добра воля)за сайта?

Редактор каза...

Начини за превод на пари има посочени на този адрес - https://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page_98.html

Unknown каза...

Здравейте, случайно да има и такъв пълен курс и по испански или италиански?

A каза...

И аз ви благодаря ,много.

Unknown каза...

Поклон пред труда Ви!Благодаря от цялото си ❤️

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: