Пълно съдържание на безплатен онлайн Самоучител по английски език за българи.

(в помощ и полза на българите у нас и по света)
---------------------

 

Английска писменост

 
- Букви - Letters
    гласни - A, E, I, O, U, Y
    съгласни - B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z
- Буквосъчетания
    диграфи - диграфоиди
    триграфи
    неми букви
- Главни букви - Capital Letters
- Цифри - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
- Препинателни знаци и Пунктуация
    точка
    запетая
    точка и запетая
    двоеточие
    дефис
    тире
    удивителна / възклицателен знак
    въпросителна / въпросителен знак
    многоточие
    скоби - кръгли, квадратни
    кавички
    Апостроф
    наклонена черта - слаш
- Транслитерация

Английска фонетика

- Фонетична азбука
- Транскрибция / Произношение
- Начални фонетични упражнения
    упражнение 1
    упражнение 2
    упражнение 3
- Звуци - English Sounds
    гласни звуци
    съгласни звуци
          Алвеоларни процепни съгласни звуци - Alveolar consonants
          Характерни съгласни звуци
          Особени звуци - транскрипция и произнасяне
    правила за четене на английски звуци
- фонеми - видове
- Тон
- Такт
- Ударение
- Интонация
   - Думи
   - Лексеми
   - Словоформи
    изрази
    фрази
    -Речник
   - Базов лексикален минимум
    термини - терминология

 Английски изречения

- Видове прости изречения

- Прости изречения - Simple Sentences
        Според целта на изказване
               Разказно - Narrative sentence
                      Утвърдително - Affirmative Sentence
                      Отрицателно - Negative Sentence
               Подбудително - Hortatory Sentences
                      Повелително или заповедно - Imperative sentence
                      Възклицателно - Exclamatory sentence
               Въпросително - Interrogative Sentence
                      Английски въпроси - Questions
                      Как да съставим въпрос - How to design a question
                      Общ въпрос в английски език (General questions или Common question
                            Съставяне на общ въпрос - Formation of a common question
                            Отговори на общ въпрос - Answers of General Questions
                            Отрицателна форма на общ въпрос - Negative form of a general question
                      Специални въпроси - Special questions
                            Специален въпрос към сказуемото - special question
                            Въпроси към подлога
                            Въпрос към допълнение
                            Въпроси към обстоятелството
                      Алтернативни въпроси - Alternative Questionя
                      Разчленени (разделителни) въпроси
                      Косвен въпрос - Indirect Question
                      Отрицателни въпроси - Negative questions
                      Затворени въпроси - Closed questions
                      Въпроси (Questions) с глагола to be
                      Възвратни въпроси с опашка - Reflexive questions
        Според състава си
               Неразпространено просто изречение - Unextended Simple Sentences
               Разпространени изречения - Extended Sentences
        Според адресата си
               Лични изречения - Personal Sentences
               Неопределено лични изречения - Indefinite Personal Sentences
               Безлични изречения - Impersonal Sentences
        Според действие / състояние
               Описващи действие
               Описващи състояние (признак)
        Според пълнотата си
               Едносъставни изречения - One-member Sentences
               Фразови
               Непълни изречения - Elliptical Sentences / Incomplete
               Пълни
 

- Видове сложни изречения

- Сложни изречения - Composite Sentence 
    Сложно съставно - Compound Sentence
        Съюзни
        Безсъюзни
    Сложно подчинено - Complex Sentence
        Главно - Principal/Independent/Main Clause
        Подчинено изречение - Dependent/Subordinate Clause
            Подложни подчинени изречения - Subject Clauses
            Сказуемни подчинени изречения - Predicate Clauses
            Допълнителни подчинени изречения - Noun/Nominal/Substantive Clause
            Определителни подчинени изречения - Attributive clause
                  - Описателно определителни подчинени изречения - Descriptive Clauses
                  - Ограничително определителни подчинени изречения - Limiting Clauses
                  - Класифициращи определителни подчинени изречения - Classifying Clauses
                  - Индивидуализиращи изречения - Defining Relative Clauses
            Номинални подчинени изречения - Nominal Clauses
            - Апозитивни подчинени изречения-Appositive Clauses
            - Обстоятелствени подчинени изречения - Adverbial Clauses
                  - За място - Adverbial Clauses of Place
                  - За начин на действие и сравнение - Adverbial Clauses of Manner and Comparison
                  - За време - Adverbial Clauses of Time
                  - За причина - Adverbial Clauses of Cause
                  - За цел - Adverbial Clauses of Purpose
                  - За следствие или резултат-Adverbial Clauses of Result
                  - За отстъпка - Adverbial Clauses of Concession
                  - За условие - Adverbial Clauses of Condition
    Условни изречения - Conditional Sentences
        Реално условни изречения (Sentences Of Real Condition)
             Нулево условие - Zero Conditional
             Първо уславие - First Conditional
             Второ условие - Second Conditional
             Трето условие - Third Conditional
             Смесени условия - Mixed Conditional
        Нереално условни изречения - Sentences of Unreal Condition
        Смесено условни изречения - Mixed Conditionals

- Реч

    Пряка реч - Direct speech
    Косвена реч - Indirect Speech / Reported Speech
        Съгласуване на времената
Интонация - Intonation
- Словоред - Word order
    Функции на словореда
    Прав словоред - Right word order
    Обратен словоред - Reverse word order
    Инверсия - Inversion
 

 Части на изречението

    - Главни части на изречението

        Подлог - Subject
            Видове английски подлози - пълна класификация
                Личен подлог (Personal Subject)
                       Прост подлог (Simple subject)
                            Със съществително
                            С местоимение
                            С числително
                            С инфинитив
                            С герундий
                       Сложен подлог (Complex subject)
                            Със синтактичен комплекс (с инфинитив, герундий или причастие)
                            Със словосъчетание
                            С изречение
                       Съставен подлог (Compound subject)
                Неопределено-личен подлог (Indefinite-Personal Subject)
                       С One
                       С They
                       С You
                Безличен подлог (Impersonal Subject)
                       С It
                       С There
                Въпрос към подлога (Question To The Subject)
                Нулев подлог - Zero Subject
                Място на подлога в изречението
                Съгласуване на сказуемото с подлога (Coordination of Predicates)
        Сказуемо - Predicate
            Съставно именно сказуемо
            Съставно глаголно сказуемо
                Съставно глаголно модално сказуемо
        Съгласуване на сказуемо с подлог (Coordination of Predicates)

    - Второстепенни части на изречението

        Допълнение - Object
            Форми на допълнение - Forms of object
            Пряко допълнение - Direct object
            Косвено допълнение - Indirect Object
            Предложно допълнение - Prepositional Object
            Формално допълнение it - The Formal Object - it
        Определение - Attribute
           Видове определения
           Индивдуализиращи определения
           Класифициращи определения.
           Пояснително определение
           Описателни определения - Descriptive Attribute / Non-restrictive Attribute
               - Постоянни описателни определения - Descriptive Attribute
               - Ляво определение - Attributive Adjectives / Prepositive Adjectives
               - Дясно определение - Predicative Adjectives / Postpositive Adjectives
           Ограничаващи определения - Restrictive Clause
               - Постоянни лимитиращи определения
           Несъгласувани определения
           Място на определението - Position Of The Attribute
            Сказуемно определение
        Обстоятелствено пояснение - Adverbial Modifier
            Въпрос към обстоятелствата в изречението
            Начини за изразяване на обстоятелство - Adverbial Modifier
            Място на обстоятелство - Position of adverbial modifier
            Видове обстоятелства:
                Обстоятелство за време - Adverbial Modifier of Time
                Обстоятелствено пояснение за място - Adverbial Modifier of Plase
                Обстоятелствено пояснение за начин на действие - Adverbial Modifier of Manner
                Обстоятелство за причина - Adverbial Modifier of Cause
                Обстоятелства за цел - Adverbial Modifiers of Purpose
                За степен
                Обстоятелство за условие - Adverbial Modifier of Condition
        Приложение - Apposition
        Еднородни части на изречението - Homogeneous parts of the sentence

    - Сложни части на изречението - Complex Parts of the Sentence
        Сложен подлог - The Complex Subject
        Сложна именна част на сказуемо - The Complex Predicative
        Сложно пряко допълнение - The Complex Direct Object
        Сложно предложно допълнение - The Complex Prepositional Object
        Сложно определение - The Complex Attribute
        Сложно обстоятелство - The Complex Adverbial Modifier

    - Помощни части на изречението

        Уточняващи части на изречението
        Поясняващи части на изречението - Clarifying parts of the sentence
        Присъединителни части на изречението
        Обособени изрази за включване, изключване, заместване

    - Елементи на изречението
        Обръщения
        Междуметия
        Уводни думи, въвеждащи фрази и встъпителни изрази - Introductory Elements
        Словосъчетания

Части на речта

 

Съществителни

- Съществителни имена - nouns
    Пълна класификация
    Определители на съществителните - Determinants of nouns
    Падежи на съществителните - English cases
    Функции на съществителните
    Структура на съществителните имена
        Прости - Singular Nouns
        Производни - Derived Nouns
        Съставни (сложни) - Compound Nouns
    Собствени имена - Proper Nouns
        имена на лица, фамилии, титли
        имена на организации и компании
        имена на населени места, сгради, улици и площади
        заглавия на книги, филми, произведения на изкуството и др.
        географски имена
        Посоките на света - Directional Names / Four Cardinal points
        Имената на на планетите в Слънчевата система - Planets in the Solar system
        Имената на
            Годишни времена - сезони в Англия - Seasons - Times of the year
            Месеци - Months
            Дните от седмицата - Weekdays
        празниците
        прилагателни произхождащи от собствени имена
        националности
    Нарицателни имена - Common Nouns
        Collective Nouns - Събирателни съществителни
            Animate - Nouns of Multitude - Одушевени съществителни
            Inanimate - Collective Proper - Неодушевени съществителни
        Uncountable Nouns - Неизчислими съществителни
            Abstract Nouns - Абстрактни съществителни
            Material Nouns - Материални съществителни
        Countable Nouns - Изчислими съществителни
            Abstract Nouns - Абстрактни имена
            Concrete Nouns - Предметни съществителни   
    Gender Nouns - Родови съществителни имена
        Съществителни от мъжки род - Masculine Gender Nouns
        Съществителни от женски род - Feminine Gender Nouns
        Общ род на съществителните- Common Gender Nouns
        Среден род на съществителните- Neuter Gender Nouns
    Number Nouns
        Имена в единствено число
        Множествени съществителни имена - Plural Nouns
    Други съществителни.
        Притежателни съществителни имена - Possessive Nouns
        Objective Case - обектен падеж
        Фразови - Phrases Nouns
        Съществителни изрази - Noun Clauses
        Сказуемни - Predicate Nouns
        Неправилни - Irregular Nouns
        Отглаголни съществителни
 

Местоимения

- Местоимения - Pronouns
    Лични местоимения - Personal Pronouns
        Характеристика на личните местоимения
        Склонение на личните местоимения - Declension of Personal Pronouns
        Притежателни лични местоимения -  Possessive Personal Pronouns
        Абсолютни местоимения - Absolute Pronouns
        Подложни - Subjective Personal Pronoun
        Обектни - Objective Personal Pronoun
    Възвратни местоимения - Reflexive Pronouns
        Усилителни местоимения - Intensive Pronouns
    Взаимни местоимения - Reciprocal pronouns
    Универсални местоимения - Universal Pronouns
    Указателни местоимения - Demonstrative pronoun
    Разделителни местоимения - Detaching Pronouns
    Въпросителни местоимения - Interrogative pronoun
        Местоимението Who
        Думата What като местоимение-съществително
        Местоимението Whose
        Местоимението What
    Относителни (съединителни) местоимения - Relative pronoun
    Отрицателни местоимения - Negative pronouns
    Неопределени местоимения - Indefinite pronoun
        Неопределени местоимения с No
        Местоимение You
        Местоимение So
        Неопределени местоимения Most и The Most
        Местоимението same
    Разделителни местоимения
    Обобщаващи местоимения
    Количествени местоимения
        Местоимение One
        Местоимения many и few
        Използване на местоименията much, little
 

Прилагателни

- Прилагателно име - Adjective
    Видове прилагателни - Types of Adjectives
        Притежателни прилагателни - Possessive Adjectives
        Според своето значение прилагателните биват
            Качествени
            Относителни
        Според своето образуване прилагателните биват
            Прости прилагателни - Simple Adjectives
            Производни прилагателни - Compound Adjectives
            Сложни
        Други видове прилагателни
            Отименно прилагателно - Noun as Adjective
            Прилагателни от наречия
            Предикативно прилагателно - Predicative adjective
            Прилагателни завършващи на -ing и -ed
            Употреба на so/such като прилагателни
    Място на прилагателно в изречението - Adjective in a Sentence
    Ред на прилагателните - Adjectives Order
    Функции на прилагателните в изречението - Functions of Adjectives
    Степени за сравнение на прилагателните - Degrees of comparison
        Положителна степен - Positive Degree of Comparison
        Сравнителна степен - Comparative Degree
        Превъзходна степен - Superlative Degree
    Окончания на прилагателните - Endings of Adjectives
    Субстантивация на прилагателните
 

Числителни

- Числителни имена - numerals
    Видове числителни имена
        Числителни бройни имена - Ordinal Numerals
        Количествени числителни имена - Cardinal Numerals
        Числителни редни имена - Ordinal Numerals
    Субстантивация на числителните имена - Substantivatian of numerals
    Време - часове и часовник - Time - Hours and clock
    Английски числа - English numbers
        Числа - правила за писане - Numbers - rules for writing
        Четене на числа - Reading of  Numbers
        Цифри от 0 до 9
        Дробни числителни имена - дробите - Fractional numerals
        Дроби - Fractions
           Обикновени (прости) дроби - Simple Fractions
           Десетични дроби - Decimal Fractions или Decimals
           Проценти - Percent или per cent
    Мерки и теглилки - Weights and Measures
    Измерения
    Месеците - Months
    Обозначаване и четене на дати - Dates in English
        Как се изписват правилно дати - Punctuating dates
    Години - четене и обозначение - Years - reading and marking
    Пари
        Британски пари - банкноти и монети - British money - banknotes and coins
        Американски пари - банкноти и монети - American money - bills and coins
        Канадски
        Новозеландски
        Австралийски
    Откриване на банкова сметка
        Банкова сметка в Англия - Bank Account in England
    Телефонни номера - Phone Numbers
    Делови числа
    Термини по аритметика - Terms of arithmetic
 

Глаголи

- Английски глаголи - verbs
        Лични форми на глагола - Finite Forms of the Verb
        Нелични форми на глагола - Non-Finite Forms of the Verb
            Инфинитив - the Infinitive
                Инфинитив с частица "to" - Infinitive with "to"
                Гол инфинитив - без частицата "to" - Bare Infinitive
            Герундий - the Gerund
            Причастие - the Participle
                Сегашно причастие - Participle I или Present Participle
                      Просто сегашно причастие - Present Participle Simple
                      Сегашно перфектно причастие - Present Participle Perfect
                          Образуване на сегашно причастие
                Деепричастие - Adverbial Participle
                Минало причастие - Past Participle
                           Образуване на минало причастие
                           Функции на минало причастие
                      Субектно причастие
                      Обектно причастие
                      Причастие обстоятелство
                      Определително причастие
                      Причастие глагол
                      Причастие наречие
                      Причастие прилагателно
                      Причастие в страдателен залог
                      Причастие в действителен залог
                      Съюзи от причастия

    - Категории на глагола
        Лице на английския глагол - Grammatical Person in English
        Число - Number
            Единствено число
            Множествено число
        Род - Gender
        Време - Tense
            Сегашно - Present Tense
            Минало - Past Tense
            Бъдеще - Future Tense
            Бъдеще в миналото - Future in the Past
        Аспект / Вид - Aspect
            Просто / неопределено време - Simple или Indefinite
            Перфектно време - Perfect
            Продължително време - Continuous
            Перфектно продължително време - Perfect Continuous
        Основни форми на глагола - Basic forms of the Verb
            I форма – Инфинитив - Infinitive — to + verb = infinitive
            II форма – Минало неопределено време - Past Indefinite + -ed
            III форма – Причастие в минало време - Participle II + -ed
            IV форма – Причастие в сегашно време - Participle I + -ing
        Корелация / Съгласуване - Correlation
        Залог - Voice
            Действителен залог - Active Voice
            Страдателен залог - Passive Voice
            Възвратен залог - Reflexive Voice
            Взаимен залог - Reciprocal Voice
            Среден залог - Middle Voice
            Причинен / каузативен залог - The Causative Voice
            Съвместен залог - Cooperative Voice
        Наклонение - Mood
            Косвени наклонения - Oblique Moods
                Проблематично наклонение - Subjunctive I Mood
                Нереално-хипотетично наклонение - Subjunctive II Mood
                Пожелателно наклонение - Suppositional Mood
                Условно наклонение - Conditional Mood
           Преки наклонения - Direct Moods или Fact Moods
                Повелительное наклонение - Imperative Mood
                Изявително наклонение - Indicative Mood
                Подчинително наклонение - Subjunctive Mood

    - Видове глаголи
        Структура на глаголите
            Прости - simple verbs
                Списък на простите глаголи
            Производни - derived verbs
            Сложни - complex verbs
            Съставни - compound verbs
        Спрежение на глаголите - Conjugation
        Глаголни окончания - Verb Endings
        Съгласуване по лице и число на глагола - Coordination of the verb in person and number
        Възвратни глаголи - Reflexive Verbs
        Преходни глаголи - Transitive verbs
        Непреходни глаголи - Intransitive verbs
        Свързващи глаголи
        Спомагателни глаголи - Auxiliary Verbs
        Правилни - regular verbs
        Неправилни - irregular verbs
        Силни и слаби глаголи - Strong and weak verbs

        Модални глаголи - Modal Verbs
            Основни модални глаголи - Basic Modal Verbs
                Cаn (could, could have)
                May, may have (might, might have)
                Must
                Shall (Should)
                Will, will have (Would, would have)
            Непълноценни модални глаголи - Semimodals / Incomplete modal verbs
                Used to
                Need
                Ought to
                Dare
                Had better
            Еквиваленти (заместители) на модалните глаголи - Equivalents of modal verbs.
                за Can - to be able to
                за May - to be allowed to, be permitted to
                за Must - to have to (hafta) / to have got to
                за Must - to be to
                за Will, Shall - to be going to (gonna), to be about to
                за Should, Ought to - to be supposed to

        Фразови глаголи - Phrasal Verbs
            get
            give
            make
            take
            bring
            look
            move
            leave
            do
            break
            hold
            pay
            set
            turn
            keep
            put
        23 най-използвани английски глагола
 

Наречия

- Наречия - adverbs
        Функции на наречията - Functions of adverbs
        Образуване на наречия - Formation of adverbs
        Класификация - Classification of adverbs
        Форми на наречията - Form of adverbs
            прости - simple
            производни - derived
            съставни  - compound or composite
            сложни - complex
        Видове наречия
            за време - adverbs of time
            за място - adverbs of place
            за причина и цел
            за начин на действие - adverbs of manner
            за мяра и степен - adverbs of measure and degree
            за честота и повторност - adverbs of frequency
        Други видове наречия
            въпросителни наречия - interrogative adverbs
            съединителни наречия - conjunctive adverbs / conjuncts
            относителни - relative
        Прилагателно наречие
        Степени за сравнения на наречията - Degrees of comparisons of adverbs
        Място на наречията в изречението - Position of Adverbs
        Някои често използвани наречия - Commonly Used Adverbs
        Особени случаи за образуване на наречия

- Наклонения - Mood

    Преки наклонения - Direct Moods
        Изявително наклонение - Indicative Mood
        Повелително наклонение - Imperative Mood
        Подчинително наклонение - Subjunctive Mood

    Косвени наклонения - Oblique Moods
        Проблематично наклонение - Subjunctive I Mood.
            - The Present Subjunctive I Mood.
            - The Past Subjunctive I Mood.
        Нереално-хипотетично наклонение - Subjunctive II Mood
            - The Present Subjunctive II  Mood.
            - The Past Subjunctive II  Mood.
        Пожелателно наклонение - Suppositional Mood
            - The Present  Suppositional Mood.
            - The Past Suppositional Mood.
        Условно наклонение - Conditional Mood
            - The Present Conditional Mood.
            - The Past Conditional Mood.

- Служебни думи

    Членове и членуване
        Функции на определителния и неопределителния член
        Неопределителен член - Undefinite Article
        Определителен член - Definite Article
        Нулев член - Zero Article

    Позиционни частици - Adpositions
           Позиционни фрази - Adpositional phrases
    Предлози - prepositions
       Употреба на предлозите - Use of prepositions
       Граматично значение на предлозите - Grammatical meaning of English prepositions
       Място на предлога в изречението
       Функции на предлозите
       Смислово значение на предлозите
        Видове предлози - English Prepositions Classication
            Прости предлози - Simple Prepositions
            Производни предлози - Derived Prepositions
            Сложни предлози - Compound Prepositions
            Съставни или фразови предлози - Composite/Phrasal Prepositions
        Предлози за място - Prepositions of Place
        Предлози за направление и движение - Prepositions of  Movement and Direction
        Предлози за време - Prepositions of Time
             Предлог за време Since
             Предлог за време For
             Предлог за време In
             Предлог за време On
             Предлог за време At
             Предлог за време During
             Предлог за време While
             Предлог за време By
             Предлог за време Until
        Предлози за причина - Prepositions of reason
        Предлози за притежание - Prepositions of Possession
             Притежателен предлог "of" - Preposition of Possession "of"
             Притежателен предлог "with" - Preposition of Possession "with"
             Притежателен предлог "by" - Preposition of Possession "by"
        Противоположни предлози - Opposite Prepositions
        Устойчиви предложни фрази с предлози - Phrases with prepositions
    Следлози - Postposition
    Окололози - Circumposition

    Съюзи - conjunctions
        Класификация на английските съюзи по техния строеж - Classification of English Conjunctions
        структура на съюзите
            Прости съюзи - simple
            Производнисъюзи - derived
            Сложни съюзи - compound
            Съставни съюзи - composite
        Съчинителни съюзи - Coordinating Conjunctions
            Съединителни - cumulative или copulative
            Противителни - adversative
            Разделители съюзи - Alternative / Disjunctive Conjunctions
            Съюзи за резултат и следствие - Illative Conjunctions / Regulative Conjunctions / Resultative Conjunctions
        Подчинителни съюзи - Subordinating Conjunctions
            Отстъпителни съюзи - Concessive Conjunctions
            Съюзи за време - Conjunctions of Time 
            Целеви съюзи - Conjunctions of purpose
            Съюзи за причина - Conjunctions of reason/cause
            Пояснителни съюзи - objective, subjective, predicative
        Съотносителен съюз - Correlative Conjunctions
        Условни съюзи - Conjunctions of condition
        Причинно-следствени съюзи - Causative-Consecutive Conjunctions
        Съюзни думи
        Съюзи от причастия
        Двойни съюзи - Double connectors

    Междуметия

    Частици - Particles
        Отделително ограничителни частици - Limiting Particles
        Отрицателни частици - Negative Particle
        Уточнителни частици - Specifying Particles
        Усилителни частици - Intensifying Particles
        Съединителни частици - Connecting Particles
        Допълваща частица - Additive Particle
        Инфинитивна частица - Infinitive particle
        Допълваща частица - Additive Particle
               Как да различим частица от другите части на речта?
    Модални думи
    Думи заместители - Substitute the words
Думи заместители на глаголи
Неопределени местоимения като думи заместители
Указателни местоимения като думи заместители
Притежателни местоимения като думи заместители
               Дума заместител latter
               Дума заместител That / Those
               Дума заместител To
               Дума замесител to do
               Дума замесител This / These
               Дума заместител Thing
               Дума заместител Which
               Дума заместител They
               Дума заместител  One

Английска литература

- Текст
- Статия
- Есе (разказ)
- Повест
- Роман
- Поезия

Живот и работа в англоезични държави

- Великобритания - Great Britain
  Обединено кралство - United Kingdom or UK
   Британия - Britain
   Британска империя - British Empire
   Британска монархия
        Англия - England
        Уелс
        Шотландия
        Северна Ирландия
- Ирландия
- САЩ
- Канада
- Австралия
- Нова Зеландия

- Великобритания
    Англия
    Шотландия
    Уелс
    Северна Ирландия
- Ирландия
- Америка
    САЩ
    Канада
- Автралия
- Нова Зеландия
 

Времето

Годишни времена - сезони в Англия - Seasons - Times of the year
    Английска пролет - English Spring
    Английско лято в Англия - English Summer
    Английска зима - English Winter
    Английска есен в Англия - English Autumn

Имена на месеците на английски - The names of the months in English

Времето в Англия

 

21 коментара:

 1. Сайтът ви е много хубав! Старата система с дати на публикациите беше по-удачна според мен, защото човек можеше да се ориентира какво е чел и кое е новодобавено. Бих се радвала, ако я върнете.
  Поздрави! :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Датите отново се появиха. По-горе е пълното (почти) съдържание на темите, подредено по основните раздели - фонетика, граматика, лексика и т.н.

   Изтриване
 2. Имах предвид, че имаше търсене по години - месеци - дати вдясно под връзките към последните публикации.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това беше Архива на сайта, който създава вид дублирано съдържание, което не е добре за класирането на сайта като цяло в резултатите от търсещите машини. Сайта е безплатен за потребителите, но от някъде трябва да изкарва приходи, за да бъде поддържан. В момента теми могат да се търсят чрез търсачката горе в дясно; чрез пълното съдържание - по-горе над тези коментари и чрез абониране за новите публикации по имейл - по-надолу в дясната колона.

   Изтриване
  2. Благодаря за изчерпателния отговор и за хубавия сайт!

   Изтриване
  3. Не съм гледал,но къде човек може да дава парички(на добра воля)за сайта?

   Изтриване
  4. Начини за превод на пари има посочени на този адрес - https://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page_98.html

   Изтриване
 3. Наистина толкова много труд и ние го ползваме безплатно!!!!
  Благодаря ВИ,че ви има.

  ОтговорИзтриване
 4. Поклон пред щедростта Ви!!! ВИе имате огромен принос за образованието на българите защото много хора нямат възможност да плащат уроци!!

  ОтговорИзтриване
 5. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
 6. Сайтът е много-хубав. Възможно ли е само да ми кажете в какъв ред да се четат уроците.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Започнете с фонетиката и фонетичните упражнения, за да положите добра основа за правилно произношение и да решите проблема "едно се пише, друго се чете, трето се произнася.".

   Изтриване
  2. Тази фонетика все още ме съсипва и постоянно се връщам към нея.

   Изтриване
 7. У-Н-И-К-А-Л-Н-О !!!
  П-Р-Е-К-Р-А-С-Н-О !!!
  Н-Е-В-Е-Р-О-Я-Т-Н-О !!!
  Огромни благодарности за положения къртовски труд.
  Общодостъпното систематезирано от Вас познание е обществено съкровище. Дано повече хора се докоснат и възползват от него.
  БЛАГОДАРЯ ВИ за положените усилия!

  ОтговорИзтриване
 8. Благодаря ВИ за хубавата работа през изминалата година. Весели празници на всички.

  ОтговорИзтриване
 9. ПРЕКРАСЕН САЙТ -ТОЛКОВА МНОГО НЕОБХОДИМ НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА !БЛАГОДАРЯ !

  ОтговорИзтриване
 10. Невероятно полезен сайт! Благодаря за усилията, които полагате!

  ОтговорИзтриване
 11. Здравейте, случайно да има и такъв пълен курс и по испански или италиански?

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.