Translate

---------------------------------------------------------------------------------

22 февруари 2015

Английски падежи с помощта на предлози | dLambow

Английски падежи с помощта на предлози (Prepositions and Cases)

 

Използване на предлози за изразяване на падежни отношения.

Изразяването на различни падежи на английските съществителни може да се постигне с помощта на различни предлози (Prepositions and Cases). Макар, че официалните паже в английския език са само два, с помощта на някои предлози може да се предаде значението и на други падежи.
 
Английски падежи с помощта на предлози
Използване на предлози
 


Родителен падеж с помощта на предлога "of":

  • The beginning of the summer was cold. - Началото (на кое?) на лятото беше хладно.
  • The behavior of this new breed of mice is rather unusual. - Поведението (на кого?) на тази нова порода мишки, е доста необичайно.

Дателен падеж се постига с помощта на предлого "to":

  • I am going to Ivan. - Аз отивам при (кого?) Иван.
  • We sold our house to a family from Ruse. - Ние продадохме своя дом на семейство от Русе.

Творителен падеж се постига с предлога "with".


Това се постига, когато се име предвид инструмент или предмет, с който се изпълнява действие.

  • I’ve killed two flies with a newspaper. - Аз убих две мухи (с какво?) с вестник.
  • My sister can write with both her hands. - Сестра ми умее да пише (с какво?) с двете си ръце.

А когато се има предвит действащо лице или сила, се използва предлога "by":

  • This machine can be operated only by a professional. - Тази машина може да се упражнява само (от кого?) от професионалист.
  • We suddenly saw a hat carried by the wind. - Ние изведнъж видяхме шапка, носена (от какво?) от вятъра.

Това са няколко случая за изразяване на английски падежи (извън основните два) с помощта на различни предлози (Prepositions and Cases).

----------------

3 коментара:

Goran_D2 каза...

Падежът е граматична категория, която отразява взаимосвързаността на съществителното с другите части на изречението. В древноанглийския език са присъствали именителен, винителен, родителен, творителен и дателен падежи.

DenkoBen9 каза...

Общият падеж (the Common Case) на английските съществителни имена не е обозначен, т.е. съществителните в този падеж имат нулево окончание
chair,
car.
Неговото значение е доста размито и е в зависимост от контекста, съществителното в общ падеж може да изпълнява най-различни функции.

Goran_D каза...

С времето, повечето падежи в английски език са отмирали и днес се говори най-вече за два:
- общ падеж (the Common Case), който няма специални окончания,
- притежателен падеж (the Possеssive Case), имащ окончание -'s или просто апостроф ' като окончание.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: