Translate

---------------------------------------------------------------------------------

28 октомври 2016

Правила за четене на английски буквосъчетания | dLambow

Правила за четене на английски буквосъчетания


Разлика между буквосъчетание и звукосъчетание

Тук ще дадем някои от основните правила за четене и произнасяне на характерни английски буквосъчетания. Но преди това, дебело трябва да подчертаем и различим термините:

 • - "буквосъчетание" - нещо, което се пише и е съставено от две или повече букви.
 • - "звукосъчетание" - нещо, което се чете и произнася и е съставено от един или няколко звука. 

Буквите ги пишем, а звуците ги изговаряме. Налага се това да го уточняваме и изясняваме, поради главния проблем в английски език, а именно: "Едно се пише, друго се чете, трето се произнася". Докато в български език каквото пишем, това и четем.


letter combination and sound combination
Разлика между буквосъчетание и звукосъчетание

А сега, ето как се четат и произнасят някои характерни английски буквосъчетания:


Буквосъчетанието ss се чете като звука [ s ].
 • Tess [ tes ] – Тес

Буквосъчетанието ea се чете като звука [ i: ].
 • please [ pli:z ] – моля

Буквосъчетанието oo в края на думата и пред съгласните l, m, n и някои други случаи се чете като звука [ u: ], а пред съгласната k – като звука [ u ].
 • too [ tu: ] – също
 • a spoon [ ə'spu:n ] – лъжица
 • a book [ ə'buk ] – книгаБуквосъчетанията ar или ar + съгласна се четат като звука [ a: ].
 • a car [ ə'ka: ] – кола
 • large [ la:ʤ ] – голям

Буквосъчетанията ch и tch се четат като звука [ tʃ ].
 • chess [ tʃes ] – шах
 • a kitchen [ ə'kitʃin ] – кухня

Буквосъчетанието th се чете като звука [ ð ] в началото на служебните думи и като звука [ θ ] – в началото и в края на значещите думи.
 • the [ ði:, ði, ðə ] – определителен член
 • this [ ðis ] – този, тази
 • that [ ðæt ] – онзи, онази
 • thin [ θin ] – тънък
 • a bath-room [ 'ba:θrum ] – баня

Буквосъчетанието ck се пише в края на думата след кратка гласна и се чете като звука [ k ].
 • black [ blæk ] – черен
 • Nick [ nik ] – Ник

Буквосъчетанието sh се чете като звука [ ʃ ].
 • she [ ʃi: ] – тя

Буквосъчетанието or или or + съгласна се четат като звука [ ɔ: ].
 • short [ ʃɔ:t ] – къс

Буквосъчетанието eer се чете като дифтонга [ iə ].
 • an engineer [ ənˌenʤi'niə ] – инженер

Буквосъчетанието air се чете като дифтонга [ ɛə ].
 • a chair [ ə'tʃɛə ] – стол


Буквосъчетанието ow се чете като звука [ au ] в някои едносложни думи.
 • now [ nau ] – сега
 • brown [ braun ] – кафяв

Буквосъчетанието ng се чете като звука [ ŋ ].
 • long [ lɔŋ ] – дълъг

Буквосъчетанията er, or в крайно неударено положение се четат като звука [ ə ].
 • a letter [ ə'letə ] – писмо, буква
 • a doctor [ ə'dɔktə ] – лекар
 • under [ 'ʌndə ] – под

Буквосъчетанието al пред всички съгласни букви, освен k, се чете като звукосъчетанието [ ɔ:l ].
 • small [ smɔ:l ] – малък
 • already [ ɔl'redi ] – вече

Изключение: Буквосъчетанието al пред съгласната k се чете като един звук [ ɔ: ].
 • chalk [ tʃɔ:k ] – тебешир

Буквите e, i, u, y пред буквата r и пред r + съгласна се четат като звука [ ə: ].
 • her [ hə: ] – нея
 • a girl [ ə'gə:l ] – момиче
 • Thursday [ 'θə:zdi ] – четвъртък

Буквосъчетанията oy и oi се четата като дифтонга [ ɔi ].
 • a boy [ ə'bɔi ] – момче
 • a point [ ə'pɔint ] – точка, пункт

Буквосъчетанията ir + гласна и yr + гласна се четат като звукосъчетанието [ aiə ].
 • fire [ faiə ] – огън
 • a tyre [ ə'taiə ] – външна гума (на кола)

Буквосъчетанията ay, ai се четата като дифтонга [ ei ].
 • a day [ ə'dei ] – ден
 • rain [ rein ] – дъжд

В ударена сричка буквосъчетанието our се чете като звукосъчетанието [ auə ].
 • our [ auə ] – наш

Буквосъчетанието nk се чете като звукосъчетанието [ ŋk ].
 • to drink [ driŋk ] – пия
Буквосъчетанието ur + гласна се произнася като [ juə ], като в двусложните и многозложните думи буквата r винаги се произнася като звука [ r ].
 • during [ 'djuəriŋ ] – в течение на, през
Зазубрянето на горните правила за четене и произнасяне на характерните английски буквосъчетания няма да Ви свърши кой знае колко работа, освен ако не е съчетано и с упорита практика.

----------------

4 коментара:

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: