Translate

---------------------------------------------------------------------------------

10 януари 2015

Времена на глагола | dLambow

(English Verb Tenses)

Времена на глагола

Често времената на английския глагол (Verb Tenses) представляват трудност за изучаващите английски език. Това се обяснява с по различната система на времената от тази, която имаме в български език, макар че е възможно все пак да се правят известни паралели. 

Но от друга страна, системата на английските времена има неоспоримо достойнство и то се състои в нейната подреденост, логичност и подчиненост на законите на граматиката.

Времена на глагола

Времена на глагола (English Verb Tenses)

Граматически времена на глагола.

Времената на глагола в английски език са граматическа категория, която изразява отношението на действието, назовано чрез глагола, към момента на говорене. Реалното време се разделя на три граматически времена. Действието, изразяващо се с глагола, може да протича в миналото, в настоящето или в бъдещето. Съответно, всяка от посочените по-долу група времена, може да бъде изразена в:
 • - минало време (past tense),
 • - сегашно време (present tense),
 • - бъдещо време (future tense).

Сегашно време (English Present Tense)

това е отрязък от времето, включващ момента на говорене. Глаголът във форма Present Tense обозначава едновременност на действието по отношение момента на говорене.
 • They walk.

Минало време (English Past Tense )

това е момента предшестващ и невключващ сегашния момент - на говоренето. Глаголът във форма Past Tense обозначава действие, предшестващо момента на говорене.
 • They walked.

Бъдеще време (English Future Tense)

това е отрязък от време следващ момента на говорене без да го включва. Глаголът във форма Future Tense обозначава действие, последващо по отношение момента на говорене.
 • They will walk.

Бъдеще в миналото (Future in the Past)

Освен горните три времена, в английски език има още и времева форма, която указва бъдеще действие, разглеждано от гледна точка на миналото. Тя така се и нарича - бъдеще в миналото (Future in the Past).  Това време има две различни форми "would" и "was going to", които често изразяват две различни неща.
 • I knew you would help him. — Аз знаех, че ти би му помогнал.
 • I knew you would not help him. — Аз си знаех, че ти не би му помогнал.
 • I knew you were going to go to the party. — Аз знаех, че ти се каниш да отидеш на събиране.
 • I knew you were not going to go to the party. — Аз си знаех, че ти не се готвиш да отидеш на събиране.
Кратка характеристика на основните групи английски времена.

В английски език съществуват 12 времена, разделени в 4 групи:
 • - simple или indefinite tense (група на простите или неопределените времена) - показва действието като факт (обично, повторяемо). Използва се в Present, Past, Future. Образува се от глагола в лична форма.
 • - continuous или progressive (группа на непрекъснатите (продължаващите) или прогресивните времена) - показва действието като процес. Използва се в Presen, Past, Future. Образува се с to be + ing.
 • - perfect (група на перфектните (съвършенни) времена) - показва действие, завършено до определен момент в настоящето, миналото или бъдещето. Използва се в Present, Past, Future. Образува се с to have + причастие II.
 • - perfect continuous или perfect progressive (група на перфектните (съвършените) продължителни времена) - показва действие, започнато от някакъв момент в миналото, което все още продължава или току-що завършва. Използва се в Present, Past, Future. Образува се с to have been + ing. .

Всяка група времена изразява различни ситуации.

Прости времена (Simple / Indefinite Tenses).

Простите времена описват факта на протичане на действието, независимо от неговата продължителност. Те също се използват за описване на действия, които се случват с определена редовност.

Продължителни времена (Continuous / Progressive Tenses).

Продължителните имена, както се вижда от названието им, описват нещо, което се случва в продължение на определен отрязък от време, по правило, зададено от този момент, за който става дума. Глаголите от тази група винаги се строят с използване на глагола "be", и към тях винаги се добавя окончанието "-ing".

Съвършени (перфектни) времена (Perfect Tenses).

Съвършените времена описват действия, които вече са завършили към определен момент от време. Глаголите в тази група времена винаги се използват със спомагателния глагол "have", и винаги са във формата на причастие от минало време.

Съвършени (перфектни) продължителни времена (Perfect Continuous или Perfect Progressive Tenses).

Съвършените продължителни времена, както се вижда от названието им, определят в себе си признаци на времената от съвършената и от продължителната група времена. Те описват действия, които продължават през определен период от време. Глаголите в тази група се използват с два спомагателни глагола "have" и "been", и имат окончание "-ing".

Ако запомните описаните по-горе прости правила за времената на глагола в английски език, няма да Ви е трудно да подбирате подходящи за случая времена измежду тези групи.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

10 коментара:

 1. Примери за просто време с глагола - cook / cooks / cooked.
  Past - He cooked yesterday. - Той готви вчера.
  Present - He cooks dinner every Friday. - Той готви вечеря всеки петък.
  Future - He will cook tomorrow. - Той ще готви утре.

  ОтговорИзтриване
 2. За по-голямо опростяване просто време (Simple / Indefinite), то може да се представи в следния полутабличен вид:
  Past (минало време) - cooked
  Факта на протичане на действието в миналото.
  Present (сегашно време) - cook / cooks
  Действие, което протича с известна редовност.
  Future (бъдеще време) - shall / will cook
  Действие, което трябва да се случи в бъдещето.

  ОтговорИзтриване
 3. Примери за продължително време с глагола - cook / cooks / cooked.
  (Continuous / Progressive)
  Схемата е следната: be + глагол + ing.
  Действие, което протича в определен момент от миналото (като правило, изразено чрез друго действие във формата Simple Past).
  - was / were cooking. He was cooking when the phone rang.
  Действие, което протича сега.
  - am / is / are cooking. He is cooking now.
  Действие, което ще протича след известно време в бъдещето, в някакъв определен момент.
  - shall / will be cooking. He will be cooking when you come.

  ОтговорИзтриване
 4. Бобчота25.08.15 г., 10:59

  Indefinite - показва действието като факт - обичайно или повтарящо се.

  ОтговорИзтриване
 5. Сегашно време - Present Tense:
  I, we ask
  you, they ask
  he, she, it asks
  Върви със следните обстоятелства за време: usually, sometimes, every day, often, seldom.

  ОтговорИзтриване
 6. Минало време - Past Tense:
  I asked,
  you asked,
  he asked,
  she asked,
  it asked,
  we asked,
  you asked,
  they asked.
  с окончание "+ed" или II ф. неправ.глаг. (wrote)
  Обстоятелствата, използвани за минало време: yesterday, last year, 2 years ago.

  ОтговорИзтриване
 7. Бъдеще време - Future Tense:
  I, we will ask
  you, they will ask
  he, she, it will ask
  С глагол в лична форма.

  ОтговорИзтриване
 8. Продължително време - Continuous -
  показва действието като процес:
  - Present
  - Past
  - Future
  Образува се Със спомагателния глагол "to be" + -ing

  ОтговорИзтриване
 9. Perfect - показва действие, завършено до определен момент в сегашно (Present), минало (Past) или бъдеще (Future) време. Образува се с глагола "to have" + причастие II (минало причастие).

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: