Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Времена на глагола (English Verb Tenses).

Времена на глагола (English Verb Tenses).

Често времената на английския глагол (Verb Tenses) представляват трудност за изучаващите английски език. Това се обяснява с по различната система на времената от тази, която имаме в български език, макар че е възможно все пак да се правят известни паралели. Но от друга страна, системата на английските времена има неоспоримо достойнство и то се състои в нейната подреденост, логичност и подчиненост на законите на граматиката.

Граматически времена на глагола.

Времената на глагола в английски език са граматическа категория, която изразява отношението на действието, назовано чрез глагола, към момента на говорене. Реалното време се разделя на три граматически времена. Действието, изразяващо се с глагола, може да протича в миналото, в настоящето или в бъдещето. Съответно, всяка от посочените по-долу група времена, може да бъде изразена в:
 • - минало време (past tense),
 • - сегашно време (present tense),
 • - бъдещо време (future tense).

Сегашно време (English Present Tense)

това е отрязък от времето, включващ момента на говорене. Глаголът във форма Present Tense обозначава едновременност на действието по отношение момента на говорене.
 • They walk.

Минало време (English Past Tense )

това е момента предшестващ и невключващ сегашния момент - на говоренето. Глаголът във форма Past Tense обозначава действие, предшестващо момента на говорене.
 • They walked.

Бъдеще време (English Future Tense)

това е отрязък от време следващ момента на говорене без да го включва. Глаголът във форма Future Tense обозначава действие, последващо по отношение момента на говорене.
 • They will walk.

Бъдеще в миналото (Future in the Past)

Освен горните три времена, в английски език има още и времева форма, която указва бъдеще действие, разглеждано от гледна точка на миналото. Тя така се и нарича - бъдеще в миналото (Future in the Past).  Това време има две различни форми "would" и "was going to", които често изразяват две различни неща.
 • I knew you would help him. — Аз знаех, че ти би му помогнал.
 • I knew you would not help him. — Аз си знаех, че ти не би му помогнал.
 • I knew you were going to go to the party. — Аз знаех, че ти се каниш да отидеш на събиране.
 • I knew you were not going to go to the party. — Аз си знаех, че ти не се готвиш да отидеш на събиране.


>

Кратка характеристика на основните групи английски времена.

В английски език съществуват 12 времена, разделени в 4 групи:
 • - simple или indefinite tense (група на простите или неопределените времена) - показва действието като факт (обично, повторяемо). Използва се в Present, Past, Future. Образува се от глагола в лична форма.
 • - continuous или progressive (группа на непрекъснатите (продължаващите) или прогресивните времена) - показва действието като процес. Използва се в Presen, tPast, Future. Образува се с to be + ing.
 • - perfect (група на перфектните (съвършенни) времена) - показва действие, завършено до определен момент в настоящето, миналото или бъдещето. Използва се в Present, Past, Future. Образува се с to have + причастие II.
 • - perfect continuous или perfect progressive (група на перфектните (съвършените) продължителни времена) - показва действие, започнато от някакъв момент в миналото, което все още продължава или току-що завършва. Използва се в Present, Past, Future. Образува се с to have been + ing. .

Всяка група времена изразява различни ситуации.

Прости времена (Simple / Indefinite Tenses).

Простите времена описват факта на протичане на действието, независимо от неговата продължителност. Те също се използват за описване на действия, които се случват с определена редовност.

Продължителни времена (Continuous / Progressive Tenses).

Продължителните имена, както се вижда от названието им, описват нещо, което се случва в продължение на определен отрязък от време, по правило, зададено от този момент, за който става дума. Глаголите от тази група винаги се строят с използване на глагола "be", и към тях винаги се добавя окончанието "-ing".

Съвършени (перфектни) времена (Perfect Tenses).

Съвършените времена описват действия, които вече са завършили към определен момент от време. Глаголите в тази група времена винаги се използват със спомагателния глагол "have", и винаги са във формата на причастие от минало време.

Съвършени (перфектни) продължителни времена (Perfect Continuous или Perfect Progressive Tenses).

Съвършените продължителни времена, както се вижда от названието им, определят в себе си признаци на времената от съвършената и от продължителната група времена. Те описват действия, които продължават през определен период от време. Глаголите в тази група се използват с два спомагателни глагола "have" и "been", и имат окончание "-ing".

Ако запомните описаните по-горе прости правила за времената на глагола в английски език, няма да Ви е трудно да подбирате подходящи за случая времена измежду тези групи.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

10 коментара:

 1. Примери за просто време с глагола - cook / cooks / cooked.
  Past - He cooked yesterday. - Той готви вчера.
  Present - He cooks dinner every Friday. - Той готви вечеря всеки петък.
  Future - He will cook tomorrow. - Той ще готви утре.

  ОтговорИзтриване
 2. За по-голямо опростяване просто време (Simple / Indefinite), то може да се представи в следния полутабличен вид:
  Past (минало време) - cooked
  Факта на протичане на действието в миналото.
  Present (сегашно време) - cook / cooks
  Действие, което протича с известна редовност.
  Future (бъдеще време) - shall / will cook
  Действие, което трябва да се случи в бъдещето.

  ОтговорИзтриване
 3. Примери за продължително време с глагола - cook / cooks / cooked.
  (Continuous / Progressive)
  Схемата е следната: be + глагол + ing.
  Действие, което протича в определен момент от миналото (като правило, изразено чрез друго действие във формата Simple Past).
  - was / were cooking. He was cooking when the phone rang.
  Действие, което протича сега.
  - am / is / are cooking. He is cooking now.
  Действие, което ще протича след известно време в бъдещето, в някакъв определен момент.
  - shall / will be cooking. He will be cooking when you come.

  ОтговорИзтриване
 4. Бобчота10:59 пр.об.

  Indefinite - показва действието като факт - обичайно или повтарящо се.

  ОтговорИзтриване
 5. Джери-238:54 пр.об.

  Сегашно време - Present Tense:
  I, we ask
  you, they ask
  he, she, it asks
  Върви със следните обстоятелства за време: usually, sometimes, every day, often, seldom.

  ОтговорИзтриване
 6. Veni_Neko979:40 пр.об.

  Минало време - Past Tense:
  I asked,
  you asked,
  he asked,
  she asked,
  it asked,
  we asked,
  you asked,
  they asked.
  с окончание "+ed" или II ф. неправ.глаг. (wrote)
  Обстоятелствата, използвани за минало време: yesterday, last year, 2 years ago.

  ОтговорИзтриване
 7. Дани569:41 пр.об.

  Бъдеще време - Future Tense:
  I, we will ask
  you, they will ask
  he, she, it will ask
  С глагол в лична форма.

  ОтговорИзтриване
 8. Продължително време - Continuous -
  показва действието като процес:
  - Present
  - Past
  - Future
  Образува се Със спомагателния глагол "to be" + -ing

  ОтговорИзтриване
 9. Досьо-211:18 пр.об.

  Perfect - показва действие, завършено до определен момент в сегашно (Present), минало (Past) или бъдеще (Future) време. Образува се с глагола "to have" + причастие II (минало причастие).

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: