Translate

---------------------------------------------------------------------------------

13 юни 2015

Пряка реч | dLambow


Пряка реч в английски език (Direct speech in English)


Какво е пряка реч?

Пряка реч (понякога се използва неточното понятие "директна реч") е изказването, с което буквално се въвежда речта на автора (говорещия). За разлика от непряката реч (неточно понятие - "индиректна реч"), тя запазва лексикалния състав, синтактичната конструкция, индивидуалните и стилистични особености на речта на този, чието изказване се възпроизвежда:

 • диалектни особености,
 • повторения,
 • паузи,
 • уводни думи и пр.

Пряката реч се въвежда без съюзи и личните местоимения, а глаголните форми показват отношението към лицето на говорещия, например:

 • - You said, 'I'll be back late.'" - Казахте „Аз ще се върна късно“.

За сравнение в непряка реч:

 • - You said you'd be back late. - Казахте, че ще се върнете късно."

Пряката реч не е част на изречението.


Използваме пряка реч
Пряка реч в английски език

Каква е разликата между пряка речи и непряка реч?

Ако е необходимо да предадем казаното от някой буквално, без промени, непосредствено както е казано, дума по дума, за целта ползваме пряка реч (Direct Speech). А ако казаното се предава не буквално, а само по съдържание, във вид на подчинено изречение, това е косвена реч (Indirect Speech).

При пряка реч, казаното се предава без изменения и се поставя в кавички, като цитат, докато при косвената реч предаването може да не е точно и не се използват кавички. Кавичките в английски език се поставят в горната част на думите, а първата дума от пряката реч започва с главна буква.

Ето някои примери:

Direct Speech (Пряка реч):

 • - Ivan said, “Sofia is great.” – Иван каза: "София е прекрасна".
 • - Не says, "You are the most beautiful girl in the world". - Той казва: "Ти си най-красивото момиче в света".

Indirect Speech (Непряка реч):

 • - Ivan said (that) Sofia was great. - Иван каза, че София е прекрасна.
 • - Не says (that) she is (I am) the most beautiful girl in the world. - Той казва, че тя (аз) е (съм) най-красивото момиче в света.Варианти (схеми) на пряка реч

Използват се няколко схеми или варианти за въвеждане на пряка реч. Но преди това да уточним, че изреченията с пряка реч се състоят от две части:


1. Думи на автора (този, който предава пряката реч)

Речта на автора придружава изказването на говорещия. В думите на автора се използват думи и фрази, които обозначават процеси на речта или мисълта, като:

 • - say,
 • - speak,
 • - ask,
 • - ask,
 • - answer,
 • -  whisper,
 • - shout,
 • - decide,
 • - ask,
 • - think,
 • - remember и т.н.


2. Думите на действащото лице (самата пряка реч)

Думите на героя (действащото лице) се предхождат от глаголи, обозначаващи действия или чувства, които съпътстват процеса на разговор, като:

 • - be surprised,
 • - alert,
 • - rejoice,
 • - laugh,
 • - sigh,
 • - be offended,
 • - upset,
 • - horrified и т.н.


В изречението думите на автора и пряката реч се съчетават по интонация и смисъл. Има много варианти за оформяне на изреченията с пряка реч, в зависимост от местоположението на речта на говорещия по отношение на думите на автора.

Основни схеми за изразяване на пряка реч

Използвани обозначения в схемите по-долу:

 • "П" - пряка реч,
 • "А" - думите на автора.


Пряка реч пред думите на автора

 • «П», — а.
 • «П!» — а.
 • «П?» — а.
 • «П…» — а.


Пряка реч след думите на автора

 • А: «П!»
 • А: «П ?»
 • А: «П !»
 • А: «П…»


Думи на автора, вътрев пряката реч

 • «П, — а. — П».
 • «П , !? — а. — П».
 • «П , — а. — П !»
 • «П! — а. — П ?»
 • «П … — а. — П».
 • «П, — а: — П».


Пряка реч вътре в думите на автора

 • А: «П», — а.
 • А: «П!» — а.
 • А: «П?»- а.
 • А: «П…» — а.
 • А: «П», а.


Обърнете внимание в горните схеми на използването на малки и главни букви и на пунктуационните знаци.

Основните характеристики на директната реч

Като буквално предаване на дадено изказване, пряката реч запазва всичките му характеристики и особености.

 • Субективност (авторът е там, когато разказвачът мълчи).
 • Указание за времето на събеседване
 • Указания за мястото на събеседване
 • Изразяване на естественост (истинско, ясно, точно и кратко изказване).
 • Изразяване на експресивност (изразява емоции, мисли и чувства).
 • Даване на вярна интерпретация (без промени в казаното).


За какво се използва пряката реч?

Пряката реч рядко се използва в очерци или есета, тъй като те обикновено нямат действащи лица. Но когато пишете история, която има множество герои, може да бъде много полезно да предадете разговора им в пряка реч по няколко причини:
 

- Помага да се опише характера.

Всеки човек говори различно и по начина, по който предавате разговора, много говори за дадения герой и ще е полезно за читателя.
 

- Помага да се направи историята по-вълнуваща и напрегната.

Споровете, конфликтите и изпълнените с екшън моменти стават по-живи благодарение на пряката реч. 


Използване на пряка реч в диалог

Когато пряката реч се изразява под формата на диалог, не се използват кавички (дори и ако някоя забележка съдържа думите на автора). Пред всяка реплика от диалога се поставя тире.

 • - Who's there? - Кой е там?
 • - It's me, the postman, came the reply. — Brought a note about your boy. - Аз съм, пощальонът“, беше отговорът. — Донесох бележка за вашето момче.


Заключение

Точка или друг препинателен знак при пряка реч в английски език се поставят вътре в кавичките. Думите на автора, въвеждащи пряка реч, могат да са преди нея или след нея, но и в двата случая се разделят от нея със запетая, а не с двоеточие, както е в български език. Пряката реч може да се предава с разказно, въпросителрно или повелително изречение.

----------------

6 коментара:

MAgy_65 каза...

При преобразуване на разказно изречение от пряка реч в косвена стават определени промени:
- запетаята и кавичките се пропускат
- въвежда се съюза "that" (но понякога се пропуска),
- личните и притежателните местоимения от пряката реч се променят по смисъл,
- спазва се правилото за съгласуване на времената,
- глаголът "to say", когато е употребен без допълнение, се запазва, а когато е употребен с допълнение, се заменя от глагола "to tell".

Zarko_654 каза...

Ето примери за пряка реч:
Не says, "She will come in the evening."— Той казва: "Тя ще дойде довечера."
Ivan said, "Anа, I want to have a rest."— Иван казва: "Ана, аз искам да си почина."

Hanko_U каза...

Пряка реч е буквалното предаване на нечие изказване. Писмено, пряката реч се поставя в кавички, които се поставят в горно положение и отляво и отдясно на цитата (за разлика от български език, където лявата кавичка се поставя отдолу). Точката или други препинателни знаци, се поставят вътре в кавичките.

Manni_Dan4 каза...

Първата дума на пряката реч започва с главна буква:
The teacher says, "The lesson is over." - Учителят казва: "Урокът е завършен."
В този пример се вижда и един от случаите на употреба на кавички - а именно пряката реч.

Unknown каза...

Примера,който сте дали за непряка реч не е ли сгрешен? По мое мнение трябва да е: He says (that)she WAS the most beautiful girl in the world.

Radinka каза...

"Той казва, че тя е БИЛА най-красивото момиче в света." - Като самостоятелно изречение е добре. Но в случая имаме пряка реч: "Той казва: Ти СИ най-прекрасното момиче в света." - в сегашно време. В сегашно време трябва да е и превръщането в непряка реч. Тук стои също и въпроса за съгласуване на времената. А също имат значение и нюансите. Ако искаме да запазим точно смисъла на пряката реч, трябва да е "Той казва, че тя е най-прекрасното момиче на света." Но ако препредаване казаното на някой друг и имаме съмнение в това, дали "тя е най-прекрасната", тогава действително можем да кажем: (видиш ли) Той казва, че тя била най-красивото момиче в света." Така внасяме известна нотка на съмнение и даже подигравка.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: