Translate

---------------------------------------------------------------------------------

12 май 2015

Флексия | dLambow

 

Граматическа флексия (Grammatical Flexion or Inflection)

 

Видове флексия
1.Вътрешна
флексия
Променя се
звуково корена
на думата.
2.Външна
флексия
Към корена
се добавя суфикс
или префикс.
3.Нулева
флексия
Не се променя
звуковия състав
на думата.
4.Смесена
флексия
Едновременно
вътрешна и външна
флексия.

 

Определение на флексия (Flection)

Флексия е изменението на звуковия състав на дадена дума, с чиято помощ се изразяват различни граматически значения. Терминът "флексия" произлиза от английското "flexion" или "flection" - със значение на сгъване, огъване, изкривяване, като идеята е, че граматическия смисъл се осъществява промяна на значението на думата. 

Grammatical Flexion or Inflection
Определение на флексия (Flection)
 

За първи път флексията е била изследвана като граматическо явление от Ф. Шлегел, който видял в нея проявление на германския дух. Пример за вътрешна флексия:

  • foot (крак) — feet (крака)Видове флексии

Обикновено се говори за следните видове флексии:


- Вътрешна флексия -

когато се променя звуковия състав на самия корен (вътрешно) на думата.


- Външна флексия -

когато към корена (външно) се добавя суфикс или префикс (афикси), с което се променя значението на думата.

- Нулева флексия -

когато нищо не се променя (нулева промяна) в звуковия състав на думата, но това има определено значение (значимо отсъствие на формоизменителен суфикс). Например:
  • съществителното "house" значението на нулева флексии това е общия падеж и единствено число на същото съществително;
  • съществителното "dance" - отсъствието на окончание е признак за общ падеж, сегашно време, единствено число;
  • системата от форми "dances", "is dancing", "has been dancing", "danced" - съответно стават носители на множествено или единствено число, сегашно или минало време;
  • прилагателното "small" - положителната степен за сравнение на думата.

- Смесена флексия -

прилагането едновременно на вътрешна и външна флексия.

Различните видове флексии се срещат и използват освен в английски език, така също и в редица други индоевропейски и семитски езици. Големият брой граматически флексии са една от особеностите на съвременния английски език. Това е основната информация по понятието "граматическа флексия" (Grammatical Flexion or Inflection).

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: