Translate

---------------------------------------------------------------------------------

31 октомври 2016

Правила за четене на съгласни буквосъчетания | dLambow

Правила за четене на съгласни буквосъчетания в английски език


Английски съгласни буквосъчетания

В долната таблица, съвсем нагледно са представени основните английски съгласни буквосъчетания (вижте и специалната тема за съгласните диграфи тук ...), звука който образуват, примери и начина за произнасяне. Само ще отбележим, че буквата "h" е най-често влизащата в съчетания буква от английската азбука. Ако в определена дума срещнете тази буква, веднага се огледайте дали не става дума за буквосъчетание.

Consonant letter combinations
Английски съгласни буквосъчетания
 Таблица с правилата за четене на съгласни буквосъчетания.

Букво-
съчетание
ЗвукПримериТранскрипция
(произнасяне)
ng [ ŋ ] sing, bring, ring, reading [ sɪŋ ] [ brɪŋ ] [ rɪŋ ] [ ˈriːdɪŋ ]
ck [ k ] black, stick [ blæk ] [ stɪk ]
ng [ ŋ ] sing, bring, ring, reading [ sɪŋ ] [ brɪŋ ] [ rɪŋ ] [ ˈriːdɪŋ ]
sh [ ʃ ] she, shop, fish [ ʃi ] [ ʃɒp ] [ fɪʃ ]
ph [ f ] phone, photograph [ fəʊn ] [ ˈfəʊtəɡrɑːf ]
[ v ] nephew [ ˈnevjuː ]
th [ ð ] this, that, the [ ðɪs ] [ ðæt ] [ ði: ]
[ θ ] thank, thick [ θæŋk ] [ θɪk ]
[ t ] Thames [ ˈtemz ]
wh 

Изключение:
[ w ] when, white, why [ wen ] [ waɪt ] [ waɪ ]
[ h ] who [ huː ]
kn [ n ] know, knife [ nəʊ ] [ naɪf ]
wr [ r ] write, wrong [ ˈraɪt ] [ rɒŋ ]
gh [ f ] enough [ ɪˈnʌf ]
[ - ] high [ haɪ ]
gn [ n ] sign [ saɪn ]
ss [ s ] possible [ ˈpɒsəbəl ]
[ ʃ ] pressure [ ˈpreʃə ]
sc [ sk ] screen [ skriːn ]
[ s ] scene [ siːn ]
nk [ ŋk ] think [ ˈθɪŋk ]
ch [ tʃ ] chess [ tʃes ]
[ k ] chemistry [ ˈkemɪstri ]
[ ʃ ] machine [ məˈʃiːn ]
tch [ tʃ ] match [ mætʃ ]
qu [ kw ] question [ ˈkwestʃən ]

Разделяне буквосъчетанията на групи

Тук са показани различни правила за това как се четат различни съгласни буквосъчетания в английски език. Дадени са примери с характерни думи и съответната им транскрипция за правилно произношение. А накрая, ако това може още да Ви улесни, буквосъчетанията са разделени на групи.

Група Букво-съчетание Звук Примери
1 Обикновени ck [k] clock [klɒk] — часовник,
stick [stık] — палка,
luck [lʌk] — успех


qu [kw] queen [kwi:n] — кралица,
quick [kwık] — бърз,
question [‘kwest∫(ə)n] — въпрос


(d)g [dʒ] bridge [brıdʒ] — мост,
edge [edʒ] — край,
lodge [lɒdʒ] — вила
2 Шептящи sh [∫] ship [∫ıp] — кораб,
smash [smæ∫] — удар,
show [∫əʊ] — представление,
astonish [ə’stɒnı∫] — удивлявам


ch, tch [t∫] chat [t∫æt] — чат,
fetch [fet∫] — усилие,
such [sʌt∫] — такъв
3 Междузъбни th [Ө] thank [Өæŋk] — благодарност,
thin [Өın] — тънък,
bath [ba:Ө] — баня,
myth [mıӨ] – мит,
three [Өri:] — три


th [ð] mother [‘mʌðə] — майка,
bathe [beıð] — къпя се,
clothes [kləʊðz] — дрехи,
this [ðıs] — този,
the [ðə] — опр. член,
than [ðæn] — отколкото
4 Гръцки ph [f] photo [‘fəʊtəʊ] — фотография,
telephone [‘telı,fəʊn] — телефон,
triumph [‘traıəmf] — триумф
5 Носови -ng [ŋ] sing [sıŋ] — пея,
coming [‘kʌmıŋ] — идвам,
wing [wıŋ] — крило


nk, n+[k] [ŋk] think [Өıŋk] — мисля,
donkey [‘dɒŋkı] — магаре,
uncle [ʌŋkl] — чичо
6 Неми kn- [n] knight [naıt] — рицар,
know [nəʊ] — зная,
knee [ni:] — коляно


wr [r] write [raıt] — пиша,
wrist [rıst] — китка,
wrong [rɒŋ] — неправилно


wh [w] when [wen] — кога,
why [waı] — защо,
whirl [wз:l] — водовъртеж,
whale [weıl] — кит


Обичайни звуци.

Буквосочетанието "ck" се чете като "k" съгласно правилото за трите букви:
 • - ако в думата има една гласна, пише се "ck";
 • - ако в думата има две гласни, пише се "k". 
Звукът и в двата случая е един и същ. Ето примери за сравнение:
 • - lock [lɒk] – ключалка
 • - look [lʊk] – поглед.
В съчетанието "qu" гласната "u" дава съгласния звук [w]. Съчетанието "qu" - [kw] прилича на квакане на жаба. Буквосъчетанието "dg" + нямо "e" заменя буквата "g" + нямо "e" в края на думата, съгласно правилото за четирите букви:
 • - ако пред "g" има съгласна буква, тогава се пише "g" + нямо "e";
 • - ако пред "g" няма съгласна буква, тогава се пише "dg" + нямо "e"
Звукът и в двата случая е един и същ. Ето примери за сравнение:
 • - pledge [pledʒ] — залог, 
 • - plunge [plʌndʒ] — потапяне.

Шептящи звуци.

Доколкото в английската азбука (латинската) няма букви за шептящите звуци (като нашите "ч" и "ш"), то шептящите звуци се образуват от съгласни буквосъчетания. Звукът [t∫] се състои от две букви, но се произнася слято, като нашето"ч". Тук може да се говори за двойките глуха-звучна съгласни:
 • - [∫ — ʒ] - "ш" — "ж", 
 • - [t∫ — dʒ] - "ч" — "дж".
Буквосъчетанието "tch" се пише вместо "ch" според правилото за четирите букви:
 • - ако пред [t∫] има съгласен звук, пише се "ch";
 • - ако пред [t∫] няма съгласен звук, пише се "tch".
Например:
 • - inch [ınt∫] — инч, 
 • - itch [ıt∫] – жажда. 
Изключения: 
 • - much [mʌt∫] — многоь , 
 • - rich [rıt∫] — богат, - such [sʌt∫] – такъв.

Междузъбни звуци.

Междузъбните звуци биват 
 • глухи и звънки (звучни).
Глухите се използват в смисловите думи, като съществителни, прилагателни, глаголи, числителни. Затова, за да се произнесе буквосъчетанието "th", трябва за знаете превода на съответната дума. Звучни звуци се използват в местоимения и служебни думи, като предлози, съюзи и определителен член. Между гласни, междузъбния звук е винаги звучен. Пример:
 • - mother [‘mʌðə] – майка. 
Изключения:
 • - заимствания от гръцки думи (author [ɔ:Өə] — автор, method [‘meӨəd] – метод).

Звуци с гръцки произход.

Буквосъчетанието "ph" - [f] често се среща в международните думи, които са сходни в различните езици. Например:
 • - telephone [‘telıfəʊn] – телефон, 
 • - phone [fəʊn] – звук, звъня по телефона, 
 • - physics [‘fızıks] – физика.

Носови звуци.

Носовата съгласна [ŋ] в края на думите най-често се среща в окончанието "–ing" [ıŋ]. В този случай буквата "g" не се произнася. Тази буква се произнася само в средата на думата, като например:
 • - English [‘ıŋglı∫] – английски език. 
Звукосъчетанието [ŋk] се образува не само от съчетаването на буквите "nk", но и винаги, когато след буквата "n" идва звука [k], като например:
 • - anxious [‘æŋk∫əs] – загрижен.

Неми съгласни.

Неми съгласни са тези, които не се произнасят, така че не са нужни повече разяснения. За буквосъчетанието "wh" правилото се променя, когато следва буквата "o". В този случай, немите букви разменят местата си. Например:
 • - whole [həʊl] — цял, 
 • - who [hu:] — кой, който, 
 • - whose [hu:z] — чий, чийто.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: