Translate

---------------------------------------------------------------------------------

06 ноември 2016

Форми на деятелен залог | dLambow

 

Таблици за всички форми на деятелен залог

 

Образуване на деятелен залог
(Active Voice)

в на английски език
Вид
Време
Indefinite
Неопред.
Continuous
Продълж.
Perfect
Перфектно
Perfect-Cont.
Перф.-Прод.
Лични  форми на  глагола
Формули
I  или II
(-ed форма)
to be  +  IV
(-ing форма)
to have  III 
(-ed форма)
to be  +  IV 
(-ing форма)
Present
Сегашно
I  /  I-s
am / is / are + IV
have / has + III
have /has been + IV
Past  
Минало
II
was / were +  IV  
had  +  III
had been + IV
Future   
Бъдеще 
will / shall + I
will / shall be + IV
will / shall have + III
will / shall  have been + IV
Future in the Past
would / should + I
would / should be + IV
would /should have + III
would / should have been + IV
Нелични  форми на  глагола
Инфинитив
       to I  
to be +  IV
to have III
to have been + IV
Герундий
IV
-
having +  III
-
Причастие I
IV
-
having +  III
-
Причастие II
-
-
-
-

Глаголът в деятелен залог (the Active Voice) изразява действие, което се извършва от подлога в изречението, който може да е лице или предмет. 

Ето едно изречение в деятелен залог, за пример:

  • Ivan washes the dishes. - Иван мие съдовете..
Деятелен залог
Деятелен залог (Active Voice)

Какво е деятелен залог?

В деятелен залог  (Active  Voice) подлога (лице или предмет) е изпълнител на действието, а получателят на действието е изразен чрез допълнението. Повечето изречения в английски език са в деятелен залог.

Какво е деятелен залог?
Какво е деятелен залог? (What is Active Voice?)
 

Формула за образуване на английско изречение в деятелен залог.

изпълнител на действието + I форма на глагола + получател на действието
Пример:
  • The professor teaches the students. - Професорът учи студентите.  Обобщена таблица за образуване на деятелен залог във всички форми и времена:

УпотребаОбразувание
Indefinite
показва действието
както факт
(обичайно и повторяемо)
Present
Past
Future
глагол в
лична форма
Continuous
показва действието
както процес
Present
Past
Future
to be + ing
Perfect
показва действието
както завършено
в определен момент
(минал, сегашен, бъдещ)
Present
Past
Future
to have + причастие II
Perfect Continuous
показва действие,
което е започнато
назад във времето,
но към определен момент
(минал, настоящ или бъдещ)
все още продължава
Present
Past
Future
to have been + ing

 

Разгъната таблица за формите на глагола в деятелен залог 

+ най-често използваните обстоятелства за време:
 

ВремеФормиОбстоятелства за време
IndefinitePresentI, we
you, they
he, she, it

ask
asks
usually
sometimes
every day
often
seldom
Past+ed или
II ф. неправ.глаг.
asked
wrote
yesterday
last year
2 years ago
FutureI, we останалите
will ask
ask
tomorrow
next year
in 2 years
ContinuousPresentam
is
are
askingnow
at present
Pastwas
were
askingyesterday from 4 till 5
Futurewill beaskingtomorrow from 4 till 5
PerfectPresenthave
has
askedjust, ever, never, yet,already,
today, this year for, since
Pasthadaskedby 5 o'clock yesterday
Futurewill haveaskedby 5 o'clock tomorrow
Perfect
Continuous
Presenthave been
has
askingfor
since
Pasthad beenaskingfor
since
Futureshall have been
will
askingfor

Макар, че темата е за деятелен залог, в долната таблица ще представим в подходящи изречения сравнителни примери за всички възможни времена и в деятелен и в страдателен залог.

Примери за сравнение между деятелен и страдателен залог:


Деятелен залог Страдателен залог 
Present Simple Once a week, Toni cleans the house. Once a week, the house is cleaned by Toni.
Present Continuous Right now, Maria is writing the letter. Right now, the letter is being written by Maria.
Present Perfect Many tourists have visited that castle. That castle has been visited by many tourists.
Present Perfect Continuous Recently, Ivan has been doing the work.
Past Simple Sam repaired the car. The car was repaired by Sam.
Past Continuous The salesman was helping the customer when the thief came into the store. The customer was being helped by the salesman when the thief came into the store.
Past Perfect Georgi had repaired many cars before he received his mechanic's license. Many cars had been repaired by Georgi before he received his mechanic's license.
Past Perfect Continuous Chef Ivan had been preparing the restaurant's fantastic dinners for two years before he moved to Sofia.
Future Simple
- will
Someone will finish the work by 6:00 PM. The work will be finished by 6:00 PM.
Future Simple
- be going to
Stefan is going to make a beautiful dinner tonight. A beautiful dinner is going to be made by Stefan tonight.
Future Continuous At 9:00 PM tonight, John will be washing the dishes.
Future Perfect They will have completed the project before the deadline. The project will have been completed before the deadline.
Future Perfect Continuous The famous artist will have been painting the mural for over six months by the time it is finished.
Future in the Past I knew Ivan would finish the work by 6:00 PM. I knew the work would be finished by 6:00 PM.
Used To Darin used to pay the bills. The bills used to be paid by Darin.
Would Always My mother would always make the pies. The pies would always be made by my mother.

Обърнете внимание, че в някои от времената не се използва страдателен залог, като:

  • - Present Perfect Continuous, 
  • - Past Perfect Continuous, 
  • - Future Perfect Continuous,
  • - Future Continuous.
 

Какво означават римските цифри в първата таблица за образуването на деятелен залог?

Това са четирите основни форми на глагола: I, II, III и IV. Припомняме, че четирите основни форми на английския глагол са:

  • I форма – Инфинитив (Infinitive) — to + verb = infinitive
  • II форма – Минало неопределено време (Past Indefinite) + -ed
  • III форма – Причастие в минало време (Participle II) + -ed
  • IV форма – Причастие в сегашно време (Participle I) + -ing
Тези означения са използвани и в горните таблици за различните форми на страдателен залог.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: