Translate

---------------------------------------------------------------------------------

22 юли 2014

Транскрипция | dLambow

 

Транскрипция на английски език (Transcription in English)

Понятието "транскрипция" се използва в много и различни области на човешкото познание, като някои от тях са доста отдалечени помежду си, което налага преди обсъдим понятието "английска фонетична траскрипция" (използвано в лингвистиката, да дадем, за обща ориентация, един кратък обзор на различните видове транскрипции.

Видове транскрипции

От многобройните приложения на понятието "транскрипция", в тази тема ще разгледаме подробно най-вече "фонетичната транскрипция" и то основно на английския език. Но за да не става объркване и смесване на понятия и приложения, ще започнем изложението с един обзор на видовете транскрипции, областите в които се използват, както и кратко описание на тяхната същност и приложение.


Transcription in English
Английска транскрипция

Биологична транскрипция

 

    - Определение

Транскрипцията в биологията е процеса на биосинтеза на рибонуклеинова киселина (РНК) във всички живи клетки върху матрицата на дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК), т.е. трансфер на генетична информация от ДНК към РНК (построяване на РНК по комплементарна на нея ДНК). Транскрипцията е един от основните биологични процеси, първият етап в реализирането на генетична информация, записана в ДНК под формата на линейна последователност от 4 вида мономерни единици - нуклеотиди. Състои се от етапите на иницииране, удължаване и завършване. 


    - Обратна транскрипция

Построяване на ДНК по комплементарна на нея РНК (например, при ретровирусите). Често се свързва с образуването и разрастването на ракови клетки в организма.


    - Транскрипциони фабрики

Биологичната транскрипция се извършва в фабрики за транскрипция. Транскрипционните фабрики съществуват и при липса на транскрипция, като са фиксирани в клетката и представляват независим ядрен субкомпартамент.

Лингвистична транскрипция

Транскрипцията в лингвистичен смисъл е систематичното представяне на говоримия език в писмена форма. Транскрипцията не трябва да се бърка:

 • - с превода, което означава представяне на значението на текста от изходния език към целевия език, или
 • - с транслитерацията, което означава представяне на правописа на текст от една писмено-буквена система (азбука) към друга.

Лингвистичната транскрипция е предавене елементите на звучаща реч (фонеми, алофони, звукове) в писмен вид с помощта на набор или система от едни или други писмени знаци (фонетична азбука).

В лингвистичната теория и практика транскрипцията има различни приложения. 


    - Практическа транскрипция

Записване на чуждоезични имена и названия с използване на исторически установила се ортографична система на езика-приемник (което не е само транслитерация - предаване на буквените съотношения, а и транскпция - предаване на фонетичните значения), за да бъдат използвани в обичайни текстове.


    - Научна транскрипция

Формализиран запис на звуковия състав (произношение) на думите от даден език. Често се осъществява с помощта на специализираните фонетични знаци на Международната фонетична азбука, но може да се прави и с букви от обичайната азбука. Има два вида научна транскрипция:


        = Фонетична транскрипция
Фонетичната транскрипция се фокусира върху фонетичните и фонологичните свойства на говоримия език. По този начин тя предоставя правила за съпоставяне на отделни звуци с писмените знаци. Това е условното предаване звученето на думите, което обикновено се среща в речници и разговорници. Фонетичната транскрипция работи със специално определени набори от писмени знаци, подбирани за нуждите на конкретния език обикновено от състава на Международната фонетична азбука. 


        = Ортографска транскрипция
Ортографската транскрипция се състои от правила за съпоставяне на изговорените думи в писмени форми, както е предписано от правописа (ортографията) на даден език. Ортографската транскрипция има морфологични и лексикални компоненти заедно с фонетичен компонент, което е удобно при изучаването на смисловите аспекти на разговорната реч. 


        = Фонематическа транскрипция
Предаве на фонемния състав на думите или текста. Фонематична транскрипция (също фонемна или фонологична транскрипция) е системата за предаване на звученето на думите чрез писмени и някои условни знаци. Тя отразява само фонемите на думите, без да отчита техните алофони. При четене на фонемната транскрипция е необходимо да се вземат предвид неговите фонетични закони, като се използват съответните варианти на фонеми в произношението.

Музикална транскрипция


Транскрипция на музика

Музикалната транскрипция е преработването на музикално произведение за изпълнение на друг инструмент или глас (аранжировка) или негова свободна виртуозна обработка. Транскрипцията на музикално произведение (аранжимент) или неговата свободна виртуозна обработка (концертна транскрипция) играе важна роля в развитието на инструменталната музика, като през 16 век значителна част от музикалните произведенията за клавишни инструменти са представяни в транскрипция на вокални изпълнения.

Аранжировка на музикално произведение

Аранжировката и обработката на музикално произведение, имащо самостоятелна художествена стойност, е два вида:

 • - адаптация (приспособяване) на музикално произведение за друг вид инструмент;
 • - промяна (с цел по-голямо удобство или по-голяма виртуозност) на представянето без промяна на инструмента (гласа), за който е предназначено музикалното произведение в оригинал.


Нотация - нотификация на музикално произведение

Музикалната транскрипция е музикална нотация за съществуващо музикално произведение, което не е било нотифицирано преди това. Но музикантите често се разминават относно това, какво трябва да се нарича "транскрипция" и какво е "аранжимент". Обикновено транскрипциите са директна нотация на източника, докато музикантът, който прави аранжимента, може да вмъква нови интерпретации в музиката.

Оркестровата транскрипция

Многобройни концертни транскрипции от Ф. Лист са изиграли изключителна роля в разкриването на техническите и колоритните възможности на пианото. Бузони и Годовски са най-големите майстори на транскрипцията на пиано в периода след Лист. Първият от тях става известен със своите транскрипции на произведения на Бах, Моцарт и Лист, а вторият - с преработките на пиеси за клавесин от 17-ти и 18-ти век, етюди на Шопен и валсове на Щраус.

Медицинска транскрипция

Когато лекари и медицински сестри помогнат на някого в болницата, те нямат време да запишат какво са видели или чули. Затова медицинската транскрипция се осъществява чрез записващо оборудване (транскрибер), което създава аудиозаписи. От тях медицинският транскрипционист извлича и подготвя текстови документи и след това предоставя документа на лекарите и на клиента. Тази форма е подходяща за заети лекари, които се нуждаят от хартиени данни за пациенти, но не могат да губят време за записване и подготовка на хартиени документи.Какво е транскрипция?


Произход на понятието за транскрипция

Наименованието "транскрипция" се използва в лингвистиката и произлиза от латински, където "trans-" означава „през“, а "scribo"  е "чертая, рисувам, пиша“, при което буквалното значение се получава transcriptio - "пренаписване". Транскрипцията е специален вид писменост, с чиято помощ звукова реч се записва с помощта на писмени фонетични знаци върху хартия.

Защо имаме нужда от транскрипция?

Фонетиката на английския език има тази особеност, че думите често се четат по различен начин от тяхното изписване и не винаги може да се отгатне как се произнася дадена дума. На тази база са се създали многобройни правила (трудни за запомняне), които изобилстват и с многобройни изключения. Например, има много нечетими букви, други се четат в зависимост от средата. Така, в повечето речници, след изписване на английска дума, в квадратни скоби, се дава нейното четене в транскрипционни символи.

Фонетична транскрипция

Фонетичната транскрипция (Phonetic transcription - известна още като фонетичен скрипт или фонетична нотация) е визуалното представяне на звуци на речта чрез писмени символи. За да се постигне точност и правилно произношение, всеки символ от транскрипцията трябва да има точен графичен символ и да изразява ясно дефиниран звук. Най-често срещаният тип фонетична транскрипция използва фонетична азбука, каквато е Международната фонетична азбука (от англ. International Phonetic Alphabet - съкр. IPA).

Необходимост от използването на транскрипция

Започвайки ученето на чужд език, човек често се сблъсква с необходимостта от правилно произнасяне на неговите думи. В някои езици важи правилото, каквото се пише, това се чете, но в английски, френски и други езици това не е така. При тях се налага да ползваме специална система за озвучаване произношението на думите, с което се занимава фонетичната транскрипция.

Фонетичната транскрипция може да се използва за транскрибиране на фонемите на даден език, или може да отиде по-далеч и да уточни тяхната точна фонетична реализация. Международната фонетична асоциация препоръчва фонетичната транскрипция да бъде поставяна в квадратни скоби "[...]"

Произношение и транскрипция

Произношението на думите на всички езици се променя с времето. Въпреки това, техните писмени форми (ортография) често не се променят и така не представят точно произношението. Думите, заети от други езици, могат да запазят правописа от оригиналния език, който може да има различна система от съответствия между писмените символи и звуците на речта. Произношението също може да варира значително между диалектите на даден език.

Правила за транскрипция

 • - Всеки транскрипционен знак се използва за обозначаване на един звук.
 • - Транскрибираният текст се записва в квадратни скоби: [ ... ].
 • - При две или повече срички в думата трябва да се отбележи мястото на ударението.
 • - Ако две думи се четат слято, записването е така: [v_dom].
 • - Главни букви не се използват при трансрипция.
 • - Дължината на гласните се обозначава с двоеточие [a:].
 • - Препинателни знаци не се поставят.
 • - До писмения знак могат да се поставят горни или долни  диакритични знаци (от гр.: diakritikos - отличителен) за обозначаване на някои особености на звука.
 • - В английски език транскрипцията се състои от знаци за гласни, дифтонги и съгласни звукове.


Английска транскрипция


Защо е нужна английската транскрипция?

В английски език има много думи, чийто правопис е труден за обяснение без да сме наясно с английската транскрипция. Факт е, че писмеността на англите и саксите, завладяли Великобритания, не се е променяла със същата интензивност като произношението по време на прехода от руните към латинската азбука. Завоеванията на франките, викингите и католическата църква оказват огромно влияние върху развитието на английската реч.

Поради тази причина много лексикални единици в английски език се произнасят далеч от начина, по който са написани, а има и думи, които се четат различно в различни контексти. Например, за начинаещ е почти невъзможно да прочете думата choir без помощта на транскрипцията, а произношението на глагола read (в минало време read) звучи различно в различни контексти.

Графични фонетични символи за звуково произнасяне.

Транскрипцията в английски език е система от графични фонетични символи, които позволяват да се възпроизведе звуково всяка дума и да бъде запомнено нейното произнасяне. Често правилната транскрипция се пренебрегва и тогава се стига до неправилно произношение, като това на един известен наш футболист на световен спортен форум.

Английската транскрипция е съставена специални (фонетични) знаци (които условно можем да наречем Английска фонетична азбука, но всъщност тези звуци са само част от Международната фонетична азбука), обозначаващи действително изговаряните звуци на речта и създадени, за да предадат най-точно произношението на думите или на цели фрази.

Произношение и правопис

Игнорирането на транскрипцията предполага възникването на множество грешки в произношението и правописа на по-голямата част от близко или еднакво звучащите думи. Затова въпросът с английска транскрипция заслужава специално разглеждане. Основният проблем в изучаването на английски език е, че се пише едно, а се чете друго. Основата на този проблем (недостигащия брой букви) вече изяснихме.

Транскрипция се използва за писмено предаване на референтния звук в английския речник и нейното познаване ви позволява лесно и правилно да произнасяте сами по-рано непознати думи. Необходимостта от овладяване на английската транскрипция се дължи и на някои несъответствия между изписването и произношението на отделни думи, които имат или нечетими букви, или изключения от правилата.
 

Международна фонетична азбука

 

Alphabet phonetique international

Международната фонетична азбука (от fr. Alphabet phonetique international, съкр. API) е система от графични символи за записване на транскрипция, която се основава на латинската азбука. Създадена и поддържана от Международната фонетична асоциация (IPA), писмените символите са избрани така, че да хармонизират с латинската азбука. Следователно повечето знаци са букви от латинската или гръцката азбука или техните модификации.
 

Как да разберете транскрипцията (произнасянето) на съответната дума?

Решението се нарича Международна фонетична азбука. В Интернет има множество варианти за различни случаи. Просто за информация може да ги разгледате. В английската фонетична знакова система (фонетична азбука) някои от английските звуци приличат на българските, но други са съвсем различни. Най-общо казано, английските звуци биват:

1) Съгласни:

 • –  а) съгласни;
 • –  б) полусъгласни.


2) Гласни:

 • –  а) гласни;
 • –  б) двугласни;
 • –  в) тригласни.


Английски фонетични символи за транскрипция

Има различни класификации на английските звуци според участието на органите на речта, начините за образуване на препятствия пред въздушните течения, мястото на произношение и други възможности за артикулация. Общо, според съвременните лингвисти, в английския език имат 44 звука (а според други 46 или даже 49 звука), които съответстват на определени транскрипционни знаци. Заедно с тях в английската транскрипция се използват и следните служебни знаци:

 • – Квадратни скоби, обозначаващи самия запис на транскрипция: pen [ pen ] - писалка;
 • – Знак за двоеточие, използван за изразяване удължаване на звук: dark [ da: k ] - тъмно;
 • – Кръгли скоби - ако в някои случаи е възможно да "отпадне" определен звук: summer [ˈsʌmə (r) ] - лято
 • – Два вида ударения - горно, което прилича на апостроф, и долно под формата на щрих в долната част преди сричката: demonstration [ ˌdemənˈstreiʃn ] - демонстрация.


Английски фонетични знаци

Строго погледнато, Английска фонетична азбука няма. Така че, по-правилно би било да говорим за Английски фонетични знаци, съставени възоснова на Международната фонетична азбука, като са подбрани само част от наличните символи, които са нужни за трансрибирането на английски език.

Графично изображение на фонетичните знаци

Всеки английски звук си има свое графично изображение (фонетичен знак), което не винаги съвпада с латинските букви. В английската транскрипция се използват 15 допълнителни знака (8 за гласни и 7 за съгласни звуци) за да се предаде английското произношение. Фонетичните знаци, самостоятелно или в думи, винаги се изписват в квадратни скоби:

 • – [ pen ],
 • – [ bai ],
 • – [ ti: ],
 • – [ ingli∫ ],

като по този начин се избягва двусмислието при транскрибиране на текстове и думи.

Съгласни звукове

 • – [ b ] - book - [ bʊk ] - [ б ]
 • – [ d ] - disk - [ dɪsk ] - [ д ]
 • – [ ð ] - that - [ ðæt ] - [ д ] с език между зъбите
 • – [ dʒ ] - jest - [ ʤɛst ] - [ дж ]
 • – [ f ] - fox - [ fɒks ] - [ ф ]
 • – [ g ] - good - [ gʊd ] - [ г ]
 • – [ h ] - hot - [ hɒt ] - [ х ] като издишане
 • – [ j ] - yes - [ jɛs ] - [ й ]
 • – [ k ] - kind - [ kaɪnd ] - [ к ]
 • – [ l ] - lake - [ leɪk ] - [ л ]
 • – [ m ] - mother - [ ˈmʌðə ] - [ м ]
 • – [ n ] - name - [ neɪm ] - [ н ]
 • – [ ŋ ] - song - [ sɒŋ ] - [ нг ]
 • – [ p ] - pen - [ pɛn ] - [ п ]
 • – [ r ] - rose - [ rəʊz ] - [ р ]
 • – [ s ] - send - [ sɛnd ] - [ с ]
 • – [ ʃ ] - ship - [ ʃɪp ] - [ ш ]
 • – [ t ] - tip - [ tɪp ] - [ т ]
 • – [ tʃ ] - chain - [ ʧeɪn ] - [ ч ]
 • – [ v ] - vane - [ veɪn ] - [ в ]
 • – [ w ] - win - [ wɪn ] - кратко [ у ]
 • – [ z ] - zebra - [ ˈziːbrə ] - [ з ]
 • – [ ʒ ] - treasure - [ ˈtrɛʒə ] - [ ж ]
 • – [ θ ] - thin - [ θɪn ] - [ т ] с език между зъбите


Гласни монофтонги - (едногласни звукове)

 • – [ ʌ ] - cut - [ kʌt ] - кратко отворено [ а ]
 • – [ a: ] - park - [ pɑːk ] - дълго [ а ]
 • – [ æ ] - cat - [ kæt ] - между [ е ] и [ а ] кратко и отворено
 • – [ ɒ ] - box - [ bɒks ] - между [ а ] и [ о ]
 • – [ ə ] - teacher - [ ˈtiːʧə ] - [ ъ ]
 • – [ ɛ ] - pen - [ pɛn ] - [ е ]
 • – [ ɜ: ] - girl - [ gɜːl ] - дълго [ е ]
 • – [ i ] - sing - [ sɪŋ ] - [ и ]
 • – [ i: ] - be - [ biː ] - дълго [ и ]
 • – [ ɔ: ] - tall - [ tɔːl ] - дълго [ о ]
 • – [ u: ] - zoo - [ zuː ] - дълго [ у ]
 • – [ ʊ ] - put - [ pʊt ] - кратко [ у ]


Гласни дифтонги (двугласни звукове)

 • – [ əʊ ] - vote - [ vəʊt ] - [ оу ]
 • – [ ai ] - file - [ faɪl ] - [ ай ]
 • – [ aʊ ] - out - [ aʊt ] - [ ау ]
 • – [ eə ] - fare - [ feə ] - [ eъ ]
 • – [ ei ] - lay - [ leɪ ] - [ ей ]
 • – [ iə ] - clear - [ klɪə ] - [ иъ ]
 • – [ ɔi ] - boy - [ bɔɪ ] - [ ой ]
 • – [ ʊə ] - poor - [ pʊə ] - [ уъ ]


Примери за транскрипция

Освен отделните знаци, транскрибираните думи са затворени в квадратни скоби.
 

Според вида на ударението

Транскрипцията на думите може да бъде разделена на три групи според вида на ударението:

Прости думи без ударение

 • – desk [ desk ] - парта
 • – bad [ bæd ] - плохой


Думи с едно ударение

 • – public [ ˈpʌblik ] - общедоступный
 • – entire [ inˈtaiə ] - весь, целый


Думи с две ударения - силно и слабо

 • – population [ ˌpɒpjəˈleiʃn ] - население
 • – accidental [ ˌæksiˈdentl ] - случайный


Фразова транскрипция

В транскрипция може да се записват цели фрази, като в този случай може да се получат някои изменения в транскрипцията.

 • – In the text [ in ðə tekst ] - В текста
 • – Is this a pencil? [ iz ðis ə pensl ] - Това молив ли е?
 • – Teach Tim to ski [ ti:tʃ tim tə ski: ] - Научи Тим да кара ски.


Заключение

Следователно, като се вземе предвид горното, може да се каже, че значението на английската транскрипция е значително. Без нея самостоятелното изучаване на език е почти невъзможно. Тази система от помощни фонетични знаци (Английска фонетична азбука) ви позволява да учите правилното английско произношение и значително намалява времето за разпознаване на нови думи и овладяване на речеви умения.

----------------

34 коментара:

 1. Английска транскрипция е първата тема, с която би следвало да започне изучаването на английски език, понеже, както е известно, английският правопис е доста сложен. Често думите се четат и изговарят съвършено различно, спрямо това, което се пише. За да се избегне този проблем, е била разработена английската транскрибция – система от специални символи, показващи по какъв начин да се прочете една или друга дума.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки знак за транскрипция е уникален и неповторим, за да се гарантира единственост на произношението на съответния звук, който се изобразява с негова помощ. Затова първата задача при изучаване на английски, особено ако това става самостоятелно, без учител – от къщи, е да се изучат внимателно знаците за транскрипция.

   Изтриване
  2. Транскрипция е записа на звученето на буквите и думите във вид на последователност от специални фонетични символи. Ако транскрипцията Ви се струва не много интересна наука, без съмнение трябва да знаете, че тя е полезна. Знаейки я, Вие без чужда помощ ще сте в състояние правилно да прочитате непознати английски думи, без да се налага да питате някого. По този начин може значително да облекчите и улесните изучаването на лексическия материал в английски език.

   Изтриване
  3. Всеки транскрипционен знак служи да се предаде точно определен звук от английски език, а графичното изписване на английските думи с транскрипционни знаци се нарича транскрипция. Ако сериозно смятате да изучавате езика, без това не може.

   Изтриване
  4. В началото не се притеснявайте, винаги са възможни грешки във вярното прочитане на английски звуци и думи, тъй като винаги има определени тънкости в произношението. Но това е само въпрос на практика и така, съвсем скоро, сами ще сте в състояние да транскрибирате непознати думи и да ги заучавате с правилното им звучене.

   Изтриване
  5. Транскрипцията пряко е свързана с правилата за четене. В английски език не всичко, което се вижда (букви, буквосъчетания, думи) не се чете така, както е в български, немски и други езици.

   Изтриване
  6. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  7. Не се подценявай. Опитай, може и да се получи. Важното е да схванеш принципа. А останалото е практика - там учител не помага, а само дисциплина + желание.

   Изтриване
  8. Аз няма да се откажа,но каква е последователноста? Първо азбуката,след нея е фонетиката и после?

   Изтриване
 2. Може да приемате тази тема като вид мини курс за транскрипция, поради това че постоянно се обновява и допълва с все нови тънкости и подробности. Тя ще Ви помага да се научите да произнасяте даже и най-сложните английски думи. Но въпроса е не само теоретично да изучавате транскрипцията в английски език, но също и интензивно и постоянно да я практикувате по възможно най-правилния начин – правилното английско произношение.

  ОтговорИзтриване
 3. Дифтонг е сложен звук в английски език, в чийто състав влизат два звука. В повечето случаи дифтонгите могат да се "разбият" на два звука, но не и писмено, тъй като в много от случаите един от съставящите звуци на дифтонга, ако се използва самостоятелно, би имал друго обозначение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Повечето дифтонги в английски език се обозначават не с поредица от известни други знаци, а свой собствен знак.

   Изтриване
  2. Произнасяне на английския звук [ɜ:] средно, между "ъ" и "о".

   Изтриване
 4. Звукът [ɑː] - Прилича на дълго “а", както е във възклицателната дума “Ха!”.

  ОтговорИзтриване
 5. Произнасяне на английския звук [u:] - Прилича на удължено “у” като във възклицанието “Ууу!”.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Произнасяне на английския звук [ʊ] Прилича на краткото "у" в думата "тук".

   Изтриване
  2. Кратки гласни звуци (Short vowels):
   i
   sit
   u
   put
   ʌ
   up
   ɔ
   box
   ə
   under
   e
   pen
   æ
   bag

   Изтриване
 6. Произнасяне на английския звук [ɔ:] Прилича на удължено “о” както е донякъде във възклицанието “Охооо!”.

  ОтговорИзтриване
 7. Произнасяне на английския звук [i:] Прилича на удължения звук "и" във възклицанието "иихааа".

  ОтговорИзтриване
 8. Основната цел да се изучава внимателно английско произношение е придобиването на умение правилно да се произнасят английските думи и изречения, а също да се развиват способности да се слуша и разбира английска реч. Това са все неща трудни за българите, ако фундаментално не работят върху правилното произношение, което е доста по-различно от българското. В противен случай ще се получи английски език, който много напомня езика на един наш футболист.

  ОтговорИзтриване
 9. Произнасяне на английския звук [ə] Прилича на много кратко "ъ".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Произнасяне на английския звук [e] Прилича на краткото "е" в името "Тед".

   Изтриване
  2. Произнасяне на английския звук [əʊ], който донякъде прилича на "ъу".

   Изтриване
  3. • Произнасяне на английския звук [ɔɪ] Прилича на българското словосъчетание "ой".

   Изтриване
 10. Произнасяне на английския звук [i] Прилича на кратко "и" в името "Ива".

  ОтговорИзтриване
 11. Произнасяне на английския звук [ʌ] прилича на краткото българско "а" в думите "рак", "бака", "драка" ...

  ОтговорИзтриване
 12. Много обучаващи се плашат от обозначението на звуците в английски език с така наречените транскрипционни знаци. Те обаче не би следвало да са проблем за хората със сериозни намерения, които постоянно ги използват и боравят с тях. Известни смущения с транскрипцията може да има само в началния етап на езиковото обучение.

  ОтговорИзтриване
 13. Произнасяне на английския звук [ɒ] Прилича на краткото "о" в думата "смог".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Произнасяне на английския звук [ei] Прилича на българското словосъчетание "ей".

   Изтриване
 14. Произнасяне на английския звук [æ] - Средно между "а" и "е".

  ОтговорИзтриване
 15. Произнасяне на английския звук [æ] - Средно между "а" и "е".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Произнасянето на английския звук [iə] прилича на българското словосъчетание "иъ".

   Изтриване
 16. Когато в различни учебници по английски се разказва за правилата за четене, по-голямо внимание се отделя на вида на сричките и обикновено се описват около 5 вида такива срички. Но толкова подробно теоретично описание, едва ли облекчава работата на учещите, а даже може и да го заблуди. Добрите знания и умения по четене, се дължат не толкова но перфектното познаване на транскрипцията, колкото на упоритата и систематична практика.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Последователи - Абонати: