Translate

---------------------------------------------------------------------------------

27 февруари 2016

Сложен подлог | dLambow

Сложен подлог или подложен инфинитивен израз (Complex Subject)

 

Кой подлог е сложен?

Сложният подлог в английски език е вид личен подлог (Personal Subject), като той представлява съчетание на съществително в общ падеж или лично местоимение в именителен падеж, изпълняващи ролята на подлог в изречението, с инфинитив.

 • She is said to have borrowed money but not bothered to return it. – Говори се, че тя е заема пари, но не се безпокои особено да ги връща.
 • The book was believed to have been lost. – Предполагаше се, че книгата е била загубена.
 • The picture is considered to have been painted by a great artist. – Счита се, че картината е била нарисувана от велик художник.
Сложен подлог или подложен инфинитивен израз
Кой подлог е сложен?


Структура на Complex Subject.

Complex Subject е синтактична конструкция, в чиято структура може да се използва всяка форма на инфинитив:
 • - Active,
 • - Passive,
 • - Simple,
 • - Continuous,
 • - Perfect.

Не рядко тази конструкция се нарича "подложен инфинитивен израз" - Complex Subject, която изпълнява в изречението функцията на подлог с инфинитив. Конструкцията се изгражда в съответствие със следната проста и разбираема формула:
 • Подлог (същ. или мест.) + сказуемо (глаг. в страд. зал.) + инфинитив.
Например:
 • She is known to work as an English teacher. - Той е известен с това, че работи като учител по английски език.
Английските безлични глаголи могат да образуват комплекси като именни конструкции. Техният смисъл е близък до цялостни главни части на изречението. Характерни са някои безпредложни инфинитивни и причастийни комплекси във функция на подлог. Така, сложен подлог може да се образува около:

Глаголи за възприятие.

 • - see - гледам,
 • - hear - чувам,
 • - feel - усещам,
 • - watch - наблюдавам,
 • - notice - забелязвам,
 • - observe - спазвам.
Например:
 • He was heard asking this question. – Той беше чут да задава този въпрос.

Глаголи, свързани с мисленето.

 • - know - знам,
 • - think - мисля,
 • - consider - считам,
 • - believe - вярвам,
 • - suppose - предполагам,
 • - expect - очаквам,
 • - find - намирам
+ инфинитив. Някои такива комплекси (особено с think, consider, find) могат да се съставят без глаголи.
 • He was supposed to be strong. – Предполагаше се, че той е силен.
 • He was considered clever. – Считаше се, че той е умен.

Подбудителни глаголи.

 • - permit - разрешавам,
 • - allow - допускам,
 • - let - позволявам,
 • - force - форсирам,
 • - cause - причинявам,
 • - make - правя,
 • - get - получавам,
 • - order - разпореждам,
 • - command - заповядвам
+ инфинитив. Например:
 • He was allowed to come a little later. – Беше му позволено да дойде малко по-късно.

Съобщителни глаголи.

 • - report - съобщавам,
 • - say - казвам
+ инфинитив.

Глаголи за поява.

 • - seem,
 • - appear,
 • - happen,
 • - prove,
 • - turn out.
Например:
 • He appeared to throw his responsibilities aside when he went to Scotland. – Изглежда, че той отхвърли своите отговорности, когато замина за Шотландия.
Това е основната информация по темата за подложния инфинитивен израз или сложен подлог (Complex Subject) и начините за неговото образуване в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: