Translate

---------------------------------------------------------------------------------

06 февруари 2015

Съставно именно сказуемо | dLambow

Съставно именно сказуемо (Compound Nominal Predicate)

 

Схемата за образуване на съставно именно сказуемо е следната:


Глагол-свръзка:
to be (am, is, are, was, were …),
а също и някои други глаголи, като
 • to become,
 • to get,
 • to turn,
 • to seem,
 • to look  и др.
+
Именна част:
 • съществително,
 • прилагателно,
 • местоимение,
 • числително,
 • инфинитив,
 • причастие,
 • герундий,
 • наречие.
Съставно именно сказуемо
Схемата за образуване на съставно именно сказуемо

Глагол-свръзка

 Като глагол свръзка, по правило, се използва глагола to be -  съм в съответното лице, число и време: am / is /  are /  was /  were... Именната част изразява основното смислово значение на сказуемото, характеризирайки подлога: какъв е той / тя / то, какво представлява, кой е той / то / тя.


Именна част

 Именната част на сказуемото може да бъде изразена с всяка част на речта (освен със съюз и междуметие), а също и с придатъчно (допълнително) изречение, като например:

1) Съществително: 

 • He is a student. — Той е студент.
 • He has been a pilot. — Той е бил летец.

2) Местоимение:

 • The map is yours. — Картата е ваша.
 • It is her. — Това е тя.

3) Съществително или местоимение с предлог:

 • He was in despair. — Той се намираше в отчаяние. (Той бе отчаян.)
 • She is against it. — Тя е против него.

4) Прилагателно:

 • This wall is wet. — Тази стена е влажна.
 • The weather is fine. — Времето е чудесно.

5) Числително:

 • She is forty-one. — Тя е на 41 години.

6) Наречие:

 • He was far away. — Той беше далеч.
 • The lecture is over. — Лекцията приключи. (Лекцията е приключена).

7) Причастие:

 • The glass is broken. — Чашата е счупена.

8) Инфинитив:

 • Your duty is to help them immediately. — Ваш дълг е да им помогнете незабавно.

9) Герундий:

 • His greatest pleasure was traveling. — Негово най-голямо удоволствие беше пътуването / пътешестването.
В устната реч, след глагола to be в именното сказуемо се прави пауза, докато при съставното глаголно сказуемо такава не се прави.
 

Други глаголи свързка

В качеството на глагол - връзка, освен to be могат също да се използват и глаголите:
 • to continue — продължавам,
 • to remain — оставам,
 • to keep — съхранявам
които показват, че състоянието на подлога остава без промяна.

Глаголите

 • to become — ставам,
 • to get — получавам,
 • to grow — възниквам, израствам,
 • to turn — превръщам се, променям се, преобръщам се,
показват, че състоянието на подлога е резултат от някаква промяна, при това to turn често означава неочаквана промяна.

Глаголите:

 • to seem — струва ми се, изглежда,
 • to appear — явява се,
 • to look — изглежда,
носят оттенък на някакво съмнение. (В други изречения тези глаголи могат да имат друго значение.)
 • She will become an engineer. — Тя ще стане инженер.
 • She got angry. — Тя (стана) е сърдита.
 • It grew warmer. — Стана по-топло.
 • She turned pale. — Тя побледня.
 • They seemed tired. — Те изглеждаха уморени.
 • She looks ill. — Тя изглежда болна.
Забележка: Глаголът-връзка няма форма за страдателен залог, поради това, за предаване на пасивно значение, те се използват със страдателна форма на инфинитива или герундия:
 • The cases seem to have been packed. — Изглежда, че куфарите са били опаковани.
Това е основната информация за това, по каква схема се образува съставно именно сказуемо (Compound Nominal Predicate) в английски език. За по-специфични случаи и примери, следете в коментарите по-долу, като се абонирате за блога и за коментарите в него.

----------------

5 коментара:

 1. В различни лингвистични материали по английска граматика се описват следните видове сказуемо:
  - просто сказуемо
  - съставно сказуемо
  - съставно именно сказуемо
  - съставно глаголно сказуемо
  - съставно глаголно модално сказуемо (the Modal Verbal Predicate)
  - съставно глаголно аспектно сказуемо (The Aspect Verbal Predicate)

  ОтговорИзтриване
 2. Именното сказуемо (The Nominal Predicate) или съставното именно сказуемо обозначава състояния, качества, характеристики на предмета, като се състои от глагол-връзка и именна част:
  He is very happy. - Той е много щастлив.
  She looks an adult. - Тя изглежда пораснала.
  Този вид сказуемо не може да съдържа само глагол, а задължително има и именна част.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съставното именно сказуемо (СИС) се състои от две части:
   - спомагателна част-свръзка (глагол в спрегаема форма), която изразява граматичното значение - време и наклонение;
   - основна именна част - име, наречие, които изразяват лексикалното значение.
   Значи формулата е следната: СИС = свръзка + именна част.

   Изтриване
 3. Съставното именно сказуемо (Тhe Соmроиnd Nominal Predicate) е съставено от глагола-връзка "to be" в лична форма и предикатив (именна част). Предикативът обозначава някакъв признак на подлога, а глаголъа-връзка служи за свързване на подлога и предикатива. Като цяло, може да изразява лице, число, време и наклонение. Глаголът "to be" никога не се изпуска. Ето примери:
  - Our town is very beautiful. - Нашият град е красив.
  - Are you ready? - Ти готов ли си?

  ОтговорИзтриване
 4. Освен глагола "to be", като глагол-свързка могат да се използват и следните глаголи:
  - tо sеem,
  - to look,
  - to appear,
  - to feel.
  Ето примери:
  You look tired. - Ти изглеждаш уморен.
  She seemed very excited. - Тя изглежда доста развълнувана.
  He feels fine. - Той се чувства чудесно.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: