Translate

---------------------------------------------------------------------------------

29 април 2015

Правилни глаголи | dLambow

 

Правилни глаголи в английски език (Regular Verbs in English)

 

Кои глаголи са правилни в английски език?

Една от характерните особености на английски език е наличието на правилни и неправилни глаголи. Те се различават едни от други само по начините на образуване на:
 • - Past Simple,
 • - времената на групата Perfect,
 • - страдателен залог в различни времеви форми и
 • - страдателни причастия в миналото време.
Нека да разгледаме по-отблизо как точно се случва това. По начина на образуване на формите за минало неопределено време (Past Simple / Past Indefinite) и минало причастие (Past Participle), всички английски глаголи се делят на:
 • - Правилни глаголи (Regular Verbs),
 • - Неправилни глаголи (Iregular Verbs).
По-голямата част от глаголите в английски език принадлежат към групата на правилните.
 
Regular Verbs
Кои глаголи са правилни в английски език?
 

Основни форми на глаголите в английски език

Понеже определянето на английските правилни и неправилни глаголи става възоснова на начина на образуване на някои от техните основни форми, тук ще разгледаме накратко тази тема. Всички глаголи на английски език (включително: правилни и неправилни глаголи, спомагателните глаголи be, do, have) имат 5 форми.
 • - Основна или базова (речникова) форма 1
 • - Форма 2 за минало време
 • - Форма 3 за минало причастие (II)
 • - Инфинитив
 • - Форма за сегашно причастие (I)
Ще дадем кратка ориентировъчна информация за всички тях, но за начало ще се спрем на тяхната основна форма (или 1-ва форма), както и формите за минало време (или 2-ра форма) и причастие II (или 3-та форма) , тоест тези форми, които определят правилните глаголи.

Основна форма (1) на глагола

Сегашно време  - Present Form или Infinitive без частицата "to" или още известна като речникова форма - запис на глаголите, по начина, както изглеждат в речниците.
 • - I love what I do. - Аз обичам това, което правя.
 • - I call her every day. - Аз й се обаждам всеки ден.
Понякога се отделя основната формата на глагола с окончание "-s", която се използва само в просто сегашно време с местоименията He, She, It. Примери:
 • - She/He/It loves him - Тя / Той / То го обича.
 • - He/She/It calls me every day. - Той/Тя/То ми се обажда всеки ден.

Форма 2 за Просто минало време

Формата за минало време (Past Simple или Past Indefinite или 2-ра форма на глаголте) е форма, образувана с окончанието "-ed" чрез добавянето му към основната форма. Използва се за образуване на просто минало време. Това е определяща форма, тоест тази форма се среща само в правилните глаголи (но има някои  редки изключения).
 • - He loved her. - Той я обичаше.
 • - She killed him. - Тя го уби.

Форма (3) за минало причастие

Форма за минало причастие - Participle II или Past Participle или - изглежда и се образува с правилните глаголи по същия начин както 2-ра форма, но се използва за образуване на трите времеви групи (настояще, минало и бъдеще). Това е определящата форма на правилните глаголи.
 • - He is loved. - Той е обичан.
 • - He was loved. - Той беше обичан.
 • - He will be loved. - Той ще бъде обичан.

Инфинитив

Инфинитивът (Infinitive или Неопределена форма на глагола) е същият като основната форма на глагола, но с частицата "to" пред него - поради тази причина е наречен инфинитив. Тази форма се образува по един и същначин за всички глаголи (включително неправилните глаголи и спомагателните глаголи  be, do, have).
 • - I like to play. - Харесва ми да играя..
 • - I want to open any interesting book. - Искам да отворя всяка интересна книга.
Тази форма е неутрална и просто означава действие, без описва никакъв период от време, без да посочва лицето, което извършва това действие. С други думи, инфинитивът не се използва в определен период от време, а се използва главно за обозначаване на името на действие.

Сегашно причастие

Форма за причастие в сегашно време -  Причастие I или Present Participle или Participle I или Gerund) се образува с окончанието "-ing" чрез добавянето му към основната форма на глагола. Най-често причастие I се използва за образуване на продължителните форми (например Past Continuous, Present Continuous). Тази форма изглежда еднакво за всички глаголи (включително неправилните, а също и за be, do, have).
 • - He is touching a book - Той докосва книга.
 • - He was touching a book. - Той докосваше книга.
 

Как се образува минало време при правилните глаголи?

За да получите правилен глагол в минало време (Past Simple / Past Indefinite) и минало причастие (Past Participle), трябва да добавите окончанието "-ed" към началната форма на глагола. Това е доста просто, но има редица особености, които трябва да се вземат предвид
 •  – work – worked – worked - работя
 •  – look – looked – looked - гледам (I looked –> I have looked)
 •  – paint – painted – painted - рисувам
 •  – love – loved – loved - обичам
 •  – roll – rolled – rolled - търкалям
 •  – call – called – called - повиквам, наричам (He called –> He has called)
 •  – watch – watched – watched - наблюдавам.


Варианти на окончанието "-ed"

 Особености при използването на окончание "-ed":
 

Ако основата на глагола завършва на "-y", 

А. Ако първата (начална) форма на глагола завършва на "-y" и е предшествана от съгласна, тогава "-y" се променя на "-i"
 • - marry—married—married - женя се
 • - cry – cried – cried - плача, викам

В. Ако има гласна преди "-y", тогава няма промяна в изписването на "-y":
 • - play—played,
 • - stay— stayed,
 • - enjoy— enjoyed

Ако основата на глагола завършва на "-e", 

тогава след него се добавя само "-d" и остава само една буква "-e".
 • - damage-damaged
 • - translate – translated – translated - превеждам
 • - prove - proved - proved - доказвам (I proved)
 

Ако основата на глагола завършва на ударена кратка гласна и съгласна след нея, 

то съгласната се удвоява:
 • - rob—robbed- admit – admitted –admitted - допускам, позволявам
 • - slip – slipped – slipped - хлъзгам се, измъквам се

Ако крайната съгласна е глуха, 

то окончанието "-(e)d" се произнася като [t].
 • polish - polished - polished - полирам
 • like - liked - liked - харесвам

Ако крайната буква е звучна съгласна или гласна, 

то окончанието се произнася [d].
 • clean - cleaned - cleaned - чистя
 • woo - wooed - wooed - обикамял, ухажвам

Ако глагола завършва на буквите "t" или "d", 

то окончанието "-ed" се произнася като [id]:
 • present - presented - presented - представям
 • pretend - pretended - pretended - претендирам

Ако крайната съгласна е "-l", 

то в британския английски език тя се удвоява независимо от ударението:
 • travel – travelled - travelled - пътувам
 

Произношение на окончанието "-ed"

Произношение на правилни английски глаголи в минало време
Освен разликите в изписването на правилните глаголи трябва да се обърне внимание и на правилното им произношение в минало време и по-специално на различното произношение на окончанието "-ed". 

Ако думата завършва с беззвучна или съскаща съгласна, 

тогава "-ed" ще се произнася като [ t ]:
 • - cook – cooked [kʊkt],
 • - work—worked  [ wɝːkt ]. 

Ако думата завършва с звучна съгласна или гласна, 

тогава окончанието "-ed" приема звука на "d":
 • - play – played [ pleɪd ],
 • - turn – turned [ tɝːnd ]. 

Когато една дума завършва на съгласните "d" или "t", 

произношението на "–ed" се променя на "id":
 • - decide – decided [ dɪˈsaɪ.dɪd ],
 • - need – needed [ ˈniː.dɪd ]. 
 

Списък на 138 правилни глаголи в английски език

В долния списък са включени 138 сравнително често използвани английски правилни глаголи със съответната транскрипция и превод на български език:
 1. abolish - abolished [ əˈbɑlɪʃ - əˈbɑlɪʃt ] - премахване
 2. accompany - accompanied [ əˈkʌmpəni - əˈkʌmpənid ] - придружавам
 3. add - added [ æd - ˈædəd ] - добавете
 4. admire - admired [ ædˈmaɪr - ədˈmaɪərd ] - възхищавам се
 5. admit - admitted [ ədˈmɪt - ədˈmɪtəd ] - признавам
 6. agree - agreed [ əˈgri - əˈgrid ] - съгласявам се
 7. approve - approved [ əˈpruv - əˈpruvd ] - одобрявам
 8. arrive - arrived [ əˈraɪv - əˈraɪvd ] - пристигам
 9. ask - asked [ æsk - æskt ] - питам
 10. attack - attacked [ əˈtæk - əˈtækt ] - атака
 11. believe - believed [ bɪˈliv - bɪˈlivd ] - вярвам
 12. borrow - borrowed [ ˈbɑˌroʊ - ˈbɑˌroʊd ] - взимам на заемам
 13. brush - brushed [ brʌʃ - brʌʃt ] - чистя
 14. call - called [ kɔl - kɔld ] - обадам се
 15. cancel - cancelled [ ˈkænsəl - ˈkænsəld ] - отменям
 16. carry - carried [ ˈkæri - ˈkærid ] - нося
 17. celebrate - celebrated [ ˈsɛləˌbreɪt - ˈsɛləˌbreɪtəd ] - празнувам
 18. check - checked [ ʧɛk - ʧɛkt ] - проверявам
 19. close - closed [ kloʊs - kloʊzd ] - затварям
 20. collect - collected [ kəˈlɛkt - kəˈlɛktəd ] - събирам
 21. compare - compared [ kəmˈpɛr - kəmˈpɛrd ] - сравнявам
 22. complete - completed [ kəmˈplit - kəmˈplitəd ] - завършвам
 23. concentrate - concentrated [ ˈkɑnsənˌtreɪt - ˈkɑnsənˌtreɪtəd ] - концентрирам се
 24. connect - connected [ kəˈnɛkt - kəˈnɛktəd ] - свързвам
 25. consider - considered [ kənˈsɪdər - kənˈsɪdərd ] - обмислям
 26. consist - consisted [ kənˈsɪst - kənˈsɪstəd ] - състоя се
 27. continue - continued [ kənˈtɪnju - kənˈtɪnjud ] - продължавам
 28. contribute - contributed [ kənˈtrɪbjut - kənˈtrɪbjutɪd ] - допринасям
 29. cook - cooked [ kʊk - kʊkt ] - готвач
 30. cope - coped [ koʊp - koʊpt ] - справям се се
 31. correct - corrected [ kəˈrɛkt - kəˈrɛktəd ] - поправям
 32. count - counted [ kaʊnt - ˈkaʊntəd ] - броя
 33. cover - covered [ ˈkʌvər - ˈkʌvərd ] - покривам
 34. cry - cried [ kraɪ - kraɪd ] - плача
 35. damage - damaged [ ˈdæməʤ - ˈdæməʤd ] - повреждам
 36. deny - denied [ dɪˈnaɪ - dɪˈnaɪd ] - отричам
 37. detect - detected [ dɪˈtɛkt - dɪˈtɛktəd ] - откривам
 38. die - died [ daɪ - daɪd ] - умирам
 39. discover - discovered [ dɪˈskʌvər - dɪˈskʌvərd ] - откривам
 40. discuss - discussed [ dɪˈskʌs - dɪˈskʌst ] - дискутирам
 41. display - displayed [ dɪˈspleɪ - dɪˈspleɪd ] - показвам
 42. divide - divided [ dɪˈvaɪd - dɪˈvaɪdəd ] - разделям
 43. drop - dropped [ drɑp - drɑpt ] - понижавам
 44. edit - edited [ ˈɛdət - ˈɛdətəd ] - редактирам
 45. enter - entered [ ˈɛntər - ˈɛntərd ] - влизам
 46. escape - escaped [ ɪˈskeɪp - ɪˈskeɪpt ] - бягам
 47. evaluate - evaluated [ ɪˈvæljuˌeɪt - ɪˈvæljuˌeɪtəd ] - оценявам
 48. explain - explained [ ɪkˈspleɪn - ɪkˈspleɪnd ] - обяснявам
 49. fill - filled [ fɪl - fɪld ] - попълвам
 50. finish - finished [ ˈfɪnɪʃ - ˈfɪnɪʃt ] - завършвам
 51. form - formed [ fɔrm - fɔrmd ] - формирам
 52. gain - gained [ geɪn - geɪnd ] - получавам
 53. greet - greeted [ grit - ˈgritəd ] - поздравявам
 54. guess - guessed [ gɛs - gɛst ] - предполагам
 55. happen - happened [ ˈhæpən - ˈhæpənd ] - случвам се
 56. hate - hated [ heɪt - ˈheɪtəd ] - мразя
 57. hire - hired [ ˈhaɪər - ˈhaɪərd ] - наемам
 58. hurry - hurried [ ˈhɜri - ˈhɜrid ] - бързам
 59. include - included [ ɪnˈklud - ɪnˈkludəd ] - включвам
 60. indicate - indicated [ ˈɪndəˌkeɪt - ˈɪndəˌkeɪtəd ] - посочвам
 61. inspire - inspired [ ɪnˈspaɪr - ɪnˈspaɪərd ] - вдъхновявам
 62. intend - intended [ ɪnˈtɛnd - ɪnˈtɛndəd ] - възнамерявам
 63. invite - invited [ ɪnˈvaɪt - ɪnˈvaɪtəd ] - поканвам
 64. join - joined [ ʤɔɪn - ʤɔɪnd ] - присъединявам се
 65. kill - killed [ kɪl - kɪld ] - убивам
 66. kiss - kissed [ kɪs - kɪst ] - целувам
 67. lack - lacked [ læk - lækt ] - липсам
 68. laugh - laughed [ læf - læft ] - смея се
 69. like - liked [ laɪk - laɪkt ] - обичам
 70. limit - limited [ ˈlɪmət - ˈlɪmətəd ] - ограничавам
 71. link - linked [ lɪŋk - lɪŋkt ] - свързвам
 72. lock - locked [ lɑk - lɑkt ] - заключвам
 73. look - looked [ lʊk - lʊkt ] - виж
 74. love - loved [ lʌv - lʌvd ] - любов
 75. manage - managed [ ˈmænəʤ - ˈmænəʤd ] - справям се
 76. marry - married [ ˈmɛri - ˈmɛrid ] - сключвам брак
 77. miss - missed [ mɪs - mɪst ] - скучая
 78. mix - mixed [ mɪks - mɪkst ] - смесвам
 79. move - moved [ muv - muvd ] - премествам
 80. need - needed [ nid - ˈnidəd ] - нуждая се
 81. notice - noticed [ ˈnoʊtəs - ˈnoʊtəst ] - забелязвам
 82. offer - offered [ ˈɔfər - ˈɔfərd ] - предлагам
 83. organize - organized [ ˈɔrgəˌnaɪz - ˈɔrgəˌnaɪzd ] - организирам
 84. open - opened [ ˈoʊpən - ˈoʊpənd ] - отварям
 85. pack - packed [ pæk - pækt ] - опаковам
 86. paint - painted [ peɪnt - ˈpeɪntəd ] - боя
 87. pause - paused [ pɔz - pɔzd ] - спирам
 88. play - played [ pleɪ - pleɪd ] - играя
 89. practice - practiced [ ˈpræktəs - ˈpræktəst ] - практикувам
 90. pretend - pretended [ priˈtɛnd - priˈtɛndəd ] - преструвам се
 91. produce - produced [ ˈproʊdus - prəˈdust ] - произвеждам
 92. provide - provided [ prəˈvaɪd - prəˈvaɪdəd ] - снабдявам
 93. publish - published [ ˈpʌblɪʃ - ˈpʌblɪʃt ] - публикувам
 94. pull - pulled [ pʊl - pʊld ] - привличам
 95. punish - punished [ ˈpʌnɪʃ - ˈpʌnɪʃt ] - наказвам
 96. raise - raised [ reɪz - reɪzd ] - вдигам
 97. reach - reached [ riʧ - riʧt ] - достигнам
 98. recieve - recieved [ recieve - recieved ] - получавам
 99. recognize - recognized [ ˈrɛkəgˌnaɪz - ˈrɛkəgˌnaɪzd ] - разпознавам
 100. reduce - reduced [ rəˈdus - rəˈdust ] - намалявам
 101. regard - regarded [ rəˈgɑrd - rəˈgɑrdəd ] - оценявам
 102. reject - rejected [ ˈriʤɛkt - rɪˈʤɛktɪd ] - отхвърлям
 103. relax - relaxed [ rɪˈlæks - rɪˈlækst ] - отпускам се
 104. remain - remained [ rɪˈmeɪn - rɪˈmeɪnd ] - оставам
 105. repair - repaired [ rɪˈpɛr - rɪˈpɛrd ] - струвам
 106. reply - replied [ rɪˈplaɪ - rɪˈplaɪd ] - отговарям
 107. research - researched [ riˈsɜrʧ - riˈsɜrʧt ] - изучавам
 108. respect - respected [ rɪˈspɛkt - rɪˈspɛktɪd ] - уважавам
 109. save - saved [ seɪv - seɪvd ] - запазвам
 110. search - searched [ sɜrʧ - sɜrʧt ] - търся
 111. seem - seemed [ sim - simd ] - изглеждам
 112. serve - served [ sɜrv - sɜrvd ] - обслужвам
 113. shout - shouted [ ʃaʊt - ˈʃaʊtəd ] - крещя
 114. sigh - sighed [ saɪ - saɪd ] - въздишам
 115. sign - signed [ saɪn - saɪnd ] - подписвам
 116. smile - smiled [ smaɪl - smaɪld ] - усмихвам се
 117. stay - stayed [ steɪ - steɪd ] - оставам
 118. stop - stopped [ stɑp - stɑpt ] - сприрам
 119. study - studied [ ˈstʌdi - ˈstʌdid ] - уча се
 120. suggest - suggested [ səgˈʤɛst - səgˈʤɛstəd ] - предлагам
 121. suppose - supposed [ səˈpoʊz - səˈpoʊzd ] - предполагам
 122. surprise - surprised [ sərˈpraɪz - sərˈpraɪzd ] - учудвам се
 123. survive - survived [ sərˈvaɪv - sərˈvaɪvd ] - оцелявам
 124. talk - talked [ tɔk - tɔkt ] - говоря
 125. tend - tended [ tɛnd - ˈtɛndəd ] - грижа се
 126. thank - thanked [ θæŋk - θæŋkt ] - благодаря
 127. tie - tied [ taɪ - taɪd ] - свързвам
 128. translate - translated [ trænˈzleɪt - trænˈzleɪtəd ] - превеждам
 129. travel - traveled [ ˈtrævəl - ˈtrævəld ] - пътувам
 130. trust - trusted [ trʌst - ˈtrʌstɪd ] - доверявам
 131. use - used [ juz - juzd ] - използвам
 132. wait - waited [ weɪt - ˈweɪtəd ] - чакам
 133. walk - walked [ wɔk - wɔkt ] - разхождам се
 134. want - wanted [ wɑnt - ˈwɑntəd ] - искам
 135. waste - wasted [ weɪst - ˈweɪstəd ] - изразходвам
 136. wish - wished [ wɪʃ - wɪʃt ] - искам
 137. work - worked [ wɜrk - wɜrkt ] - работя
 138. worry - worried [ ˈwɜri - ˈwɜrid ] - тревожа се
 

Заключение

Трябва да се помни, че в английски език броят на правилните глаголи значително надвишава броя на неправилните глаголи. Следователно е много по-лесно да запомните списъка с неправилните глаголи. Всички глаголи, които не са включени в този списък, ще бъдат правилни. Те могат да се образуват чрез добавяне на -ed към инфинитива. 

Това е основната информация по въпроса за правилни глаголи (Regular Verbs in English) в английски език, придружена с редица примери и характерни особености по образуването на окончанието  "-ed".

----------------

5 коментара:

 1. В някои едносложни правилни глаголи, при образуване на Past Simple, последната съгласна буква се удвоява:
  stop - stopped,
  stun - stunned.

  ОтговорИзтриване
 2. В глаголите, чийто последна буква е "y", а предпоследната е съгласна, при добавяне на окончанието "-ed", буквата "y" се променя на "i". Например:
  - study -> studied.
  Но ако предпоследната буква е гласна, то няма промени:
  destroy -> destroyed.
  Този вид правилни глаголи представляват мнозинство в английски език.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако правилен глагол завършва на нямо "e", тогава добавяме само буквата "d". Ето пример:
   Improve – improved – подобрявам.

   Изтриване
  2. Окончанието "-ed" се произнася като "t", ако глагола завършва на шептяща или глуха съгласна:
   Stop – stopped – спирам.

   Изтриване
 3. В едносложните глаголи, при образуване на Past Simple става удвояване на последната съгласна, както е с глагола "stop". Окончанието "ed" се произнася "d", ако глагола завършва на гласна или на звучна съгласна:
  - Study – studied – уча,
  - Destroy – destroyed – разрушавам,
  - Travel – traveled – пътешествам.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: