Translate

---------------------------------------------------------------------------------

13 март 2016

Минало причастие II | dLambow

 

Минало причастие II (Participle II или Past Participle) в английски език

 
Present tense Past tense Past participle
be (is/am/are) was/were been
beat beat beaten
beat beat beaten
become became become
begin began begun
bend bent bent
bite bit 00000000
blow blew blown
break broke broken
bring brought brought
build built built
burn burnt burnt
buy bought bought
catch caught caught
choose chose chosen
come came come
dig dug dug
do did done
draw drew drawn
dream dreamt dreamt
drive drove driven
eat ate eaten
fall fell fallen
feel felt felt
fight fought fought
find found found
fly flew flown
forget forgot forgotten
freeze froze frozen
give gave given
go went gone
grind ground ground
grow grew grown
hang hung hung
hold held held
keep kept kept
know knew known
lay laid laid
lead led led
leave left left
lie lay lain
lose lost lost
make made made
mean meant meant
pay paid paid
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
say said said
see saw seen
sell sold sold
send sent sent
shake shook shaken
shine shone shone
shoot shot shot
sing sang sung
sink sank sunk
sit sat sat
sleep slept slept
speak spoke spoken
stand stood stood
steal stole stolen
stick stuck stuck
swim swam swum
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
throw threw thrown
understand understood understood
wake woke woken
win won won
write wrote written
 
 

Кое е минало причастие II (Past Participle)?

Причастието за минало време (Participle II) е един от двата основни вида английски причастия (Participles), като то е нелична форма на глагола, имаща свойства на глагол, прилагателно и наречие. Но за разлика от сегашното причастие (Participle I или Present Participle), има само една неизменяема форма, която е третата форма на глагола . "-ed" формата.

 • - opened – отворен,
 • - dressed – облечен,
 • - made – направен.
Причастието за минало време в английски език съответства на нашето страдателно причастие:
 • to give (давам) - given (даден),
 • to teach (обучавам) - taught (обучен),
 • to break (чупя) - broken (счупен).


Ето пример:
 • Delivered goods will be stored in our warehouse. - Доставените стоки ще се съхраняват в наш склад.
Минало причастие II
Минало причастие (Participle II)

Образуване на минало причастие (Participle II)

Минало причастие се образува по същия начин, както се образува формата за минало време на глагола (Past Simple), то ест с помощта на окончанието "-ed". За неправилните глаголи се използва тяхната трета форма:
 • look – looked – looked,
 • do – did – done.

Използване и употреба на причастие за минало време

Причастието за минало време (Participle II) се използва за образуване на съвършените (перфектните) времена с помощта на спомагателния глагол
 • have,
 • has,
 • had,
 • will have
и третата форма на основния глагол.

Present Perfect:

 • - Recently they have watched a new film. - Наскоро те гледаха нов филм.

Past Perfect:

 • - They had watched a new film before I came. - Те гледаха нов филм преди аз да дойда.

Future Perfect:

 • - They will have finished watching a new film by the time I come. - Те ще преключат с гледането на нов филм към времето, когато аз ще дойда.

Страдателен залог:

 • The museum was opened only last year. - Музеят беше отворен само миналата година.
 • Flowers are grown almost in any part of the world. - Цветя се отглеждат почти във всяка част на света.
Това е основната информация по темата за минало причастие II (Participle II или Past Participle) или причастие за минало време, начините за неговото образуване и използване в английски език, заедно с примери за употребата му.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: