Translate

---------------------------------------------------------------------------------

01 февруари 2015

Глаголът “To Do” - (did / done) | dLambow

Глаголът “To Do“ (The Verb “To Do” - (did / done) - върша) в английски език

 

Глаголът "to do" - "върша".

Глаголът "to do" със значение "върша" се спряга във всички времена на действителен и страдателен залог, съгласно общите правила за спрежение на глаголите. Има четири форми:
 • - do\does (Present Simple),
 • - did (Past Simple),
 • - (have) done (Perfect).
Това е интересен глагол, един от най-древните в английски език, с непосредствено значение за "върша", "правя". Използване на глагола "to do":

The Verb “To Do” - (did / done)
The Verb “To Do”1. Като смислов глагол.

Като смислов глагол "to do" означава "върша" и се използва във своите форми форми: do / does / did. Този глагол използваме, когато не говорим конкретно с какво сме заети.
 • - Не does it every day. - Той върши това всеки ден.
 • - I shall do it tomorrow. - Ще го направя утре.
 • - I like doing nothing.  - Обичам нищо да не правя.
 • - I am doing my homework. - Върша си къщната работа.


2. Като спомагателен глагол:

Глаголът "to do" се използва като спомагателен глагол за образуване на въпросителни и отрицателни изречения в сегашно неопределено и минало неопределено време.

А. Спомагателен глагол за формулата Active Indefinite във въпросителни изречения (Present / Past):

- Do you speak English? - Говорите ли английски?
- Did she come yesterday? - Тя идва ли вчера?
- You don't love him, do you? - Ти не го обичаш, нали?
- Не didn't work here yesterday. - Вчера той не е работил тук.

В. Спомагателен глагол за формулата Active Indefinite в отрицателни изречения (Present / Past):

- I don't (do not) speak English. - Аз не говоря английски.
- She doesn't (does not) know this man. - Тя не познава този човек.
- They didn't (did not) come yesterday. - Те не са идвали вчера.
- She loves him, doesn't she? / does she not? - Тя не го обича, нали?
- Didn't you / Did you not see that film? - Не си ли гледал този филм!

С. Спомагателен глагол в утвърдителни изречения. 

В тези случаи заема място пред подлога, а логическото ударение се премества върху думата, която стои в началото на изречението.
- Little did he realize that. - Той така и нищо не разбра.
- Only rarely does she come before ten o'clock. - Тя рядко идва (Тя почти никога не идва) преди 10 часа.

D. Използва се като глагол-усилител пред сказуемото във формата Active Indefinite (Present / Past).

- But he does love you! - Но той те обича (не се съмнявай)!
- She did come yesterday. - Тя идва вчера (не се съмнявам в това).
- Do be careful. - Само по-внимателно.
- Do come in! - Хайде, влизай де!
- Do have some more tea. - Хайде, изпий още една чашка чай.
- Do let's go to the cinema. - Хайде да отидем на кино.
- I do want to help you! - Искам да ти помогна (повярвай ми).
- But I do know him. - На аз (наистина) го познавам.
- I did do it. - Аз (наистина) го направих.

Е. За образуване на отрицателна форма на повелително накронение.

- Do not (don't) open the window. - He отваряй прозореца.
- Don't open any windows. - He отваряй никой от прозорците.
- Don't be late. - Не закъснявай.

G. Използва се като глагол-заместител в изречения със сказуемо във форма на Active Indefinite (Present /Past), когато не е необходимо сказуемото да се повтаря още веднъж.

- I know it better than he does. - Знам го по-добре от него.
- Не promised to help us and he did. - Той обеща да ни помогне и го направи.
- Не promised to help us but he didn't. - Той обеща да ни помогне, но не го направи.

H. Използва се в разговорни конструкции, като реакция на нечие изказване със сказуемо във формата на Active Indefinite (Present / Past).

- They didn't come yesterday. - Те не са идвали вчера.
- Didn't they? Neither did my sister. - Така ли? Нито сестра ми (е идвала).
- I need money. - Нужни са ми пари.
- Do you? So do I. - Наистина ли? И на мен, също.

Важни устойчиви изрази с глагола Do.

В английски език има няколко устойчиви израза, в които винаги се използва глагола "Do". Добре е да ги заучите. Ето кои са те:.
 • do badly – справям се зле,
 • do business – правя бизнес,
 • do the dishes – мия съдовете,
 • do a favour – признавам, правя фаворит,
 • do good – нося полза, тръгвам добре,
 • do harm – вредя, нанасям вреда, причинявам вреда,
 • do time (to go to prison) – излежавам си присъдата (в затвор),
 • do well – справям се добре (в нещо), добре ми се отдава (нещо),
 • do your best – дай всичко от себе си,
 • do your hair – вчеши се, оправи си косата,
 • do a crossword – решавам кръстословица,
 • do the ironing – изглаждам нещо,
 • do the laundry – пера нещо,
 • do the washing – мия нещо,
 • do the washing up – измивам се,
 • do your work – върша работа,
 • do homework – правя си домашната работа (задание),
 • do housework – работя по дома,
 • do your job – върша си работата (своите задължения).

Това са най-честите случаи на използване на глаголът “To Do“ (върша) в английски език. Има и други, по-малко специфични случаи, които можем да споменаваме допълнително в коментарите по-долу.

----------------

14 коментара:

 1. Глаголът "To Do" в качеството си на обща идея може да се използва когато става дума за нещо от общ характер. С други думи, когато е необходимо да се опише някакво действие, при това без да се назовава самото действие. В това си значение глаголът често се използва с думи, като:
  something,
  nothing,
  anything,
  everything, и т.н.
  Например:
  I’m not doing anything today.
  Аз днес не правя нищо. Днес не се занимавам с нищо.

  He does everything for his mother.
  Той прави всичко за майка си.

  She’s doing nothing.
  Тя нищо не прави. Тя с нищо не се занимава.

  ОтговорИзтриване
 2. Често глаголът "do" се използва за да се усили значението на друг глагол:
  Do sit down! – Бихте ли седнали (вече)!
  You do look nice today! – Вие днес действително изглеждате прекрасно!
  I did forget your phone number. – Аз всъщност Ви забравих телефона.
  She thinks I don’t love her, but I do love her. – Тя си мисли, че аз не я обичам, но аз действително я обичам.

  ОтговорИзтриване
 3. Често в английски език, глаголът “To Do“ (върша) се използва като дума-заместител с цел да не се повтаря по няколко пъти един и същ глагол - заменят го с “do”. Ето примери:
  I like ice-cream. – So do I. (или I like it, too). - Аз обичам сладолед. И аз (съм тъй). Също и аз го харесвам.
  I promised you to buy a puppy, and I did (вместо bought) this yesterday. - Аз обещах да ти купя кученце и то направих днес.
  He told me to open the door. I did it as quietly as I could. - Той ми каза да отворя вратата. Аз го направих колкото е възможно по-тихо.
  Do you go to school? – Yes, I do (вместо go). - Отиваш ли на училище? Да.

  ОтговорИзтриване
 4. Понякога, в едно изречение, могат да се използват няколко форми на глагола "do".
  What do you do in the evenings? - Какво смяташ да правиш вечерта?
  Don’t you do this? - Няма ли да направиш това?
  I do not do morning exercises, shame on me. - Аз не можах да направя сутришните упражнения, което е срам за мен.
  They don’t do that, do they? - Те няма да направят това, нали?
  I do do you a favour.

  ОтговорИзтриване
 5. Защо в отговора "So do I." do стои пред подлога? Това се нарича инверсия. Това е начина в английски език да кажете, че и на Вас нещо Ви харесва или не Ви харесва, като се съгласявате с нечие твърдение или отрицание.

  ОтговорИзтриване
 6. Като пълнозначен глагол "to do" се употребява със значение на върша, изпълнявам, осъществявам. Правилата за използването му, общо взето, не се различават от тези, при другите пълнозначни глаголи. Изключение е нестандартното му произношение във формата за просто сегашно време в трето лице, единствено число - does и във второ лице, единствено числа с местоимението thou (остаряла диалектна употреба) - doest.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Използване на глагола "to do" като пълнозначен глагол:
   They do their room every day. - Те чистят своята стая всеки ден.
   My wife does her shopping on her way home. - Моята жена върши пазаруването си на път за в къщи.

   Изтриване
  2. Ето един пример с глагола "to do": But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth. (Matthew 6:3 (King James Version)) - Когато твориш милост, нека лявата ти ръка да не знае какво прави дясната. (Евангелие от Матея 6:03), където "doeth" = "does" - окончанието "-eth" е остарял начин за образуване на просто сегашно време на глагола в трето лице, единствено число.

   Изтриване
 7. Глаголът "to do" е неправилен и образува форми за посто минало време и минало причастие ІІ (participle II) не по общите правила (did; done). В просто минало, във второ лице, единствено число (с местоимението "thou") глаголът "to do" има форма didst [didst]:
  Thou didst a good turn for me. - Ти ми оказа добра услуга.

  ОтговорИзтриване
 8. Спрежение на пълнозначния глагол "to do" в сегашно време - проста форма:
  Единствено число:
  1 лице - I do,
  2 лице - you do,
  3 лице - he does,
  3 лице - she does,
  3 лице - it does.
  Множествено число:
  1 лице - we do,
  2 лице - you do,
  3 лице - they do.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Спрежение на пълнозначния глагол "to do" в сегашно време - продължителна форма:
   Единствено число:
   1 лице - I am doing,
   2 лице - you are doing,
   3 лице - he is doing,
   3 лице - she is doing,
   3 лице - it is doing.
   Множествено число:
   1 лице - we are doing,
   2 лице - you are doing,
   3 лице - they are doing.

   Изтриване
  2. Спрежение на пълнозначния глагол "to do" в сегашно време - проста съвършенна форма:
   Единствено число:
   1 лице - I have done,
   2 лице - you have done,
   3 лице - he has done,
   3 лице - she has done,
   3 лице - it has done.
   Множествено число:
   1 лице - we have done,
   2 лице - you have done,
   3 лице - they have done.

   Изтриване
 9. Този сайт е много удобен и полезен..но имам въпрос-как да съм сигурна,че правилно произнасям думите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За правилно произношение се насочете към фонетичните теми и упражнения - там детайлно се обяснява произношението на всеки специфичен английски звук, заедно с много примери. След това упорито практикувайте - пишете и изговаряйте на глас, като в същото време слушате английски телевизии и сравнявате своето произношение с тяхното.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: