Translate

---------------------------------------------------------------------------------

16 ноември 2010

Фонетични упражнения 022 | dLambow

Упражнения по английска фонетика и правопис (Exercises in English phonetics and spelling)


Фонетично упражнение 022


Exercises in English phonetics and spelling
Фонетично упражнение 022

 • must - [mʌst] - трябва
 • nothing - [ˈnʌθ.ɪŋ] - нищо
 • note - [nəʊt] - бележка
 • not - [nɒt] - не
 • nose - [nəʊz] - носа
 • north - [nɔːθ] - север
 • noon - [nuːn] - по обяд
 • noise - [nɔɪz] - шум
 • no - [nəʊ] - не
 • nine - [naɪn] - девет
 • night - [naɪt] - нощ
 • next - [nekst] - следващия
 • news - [njuːz] - новини
 • new - [njuː] - нов
 • never - [ˈnev.ə r] - никога
 • neighbour - [ˈneɪ.bə r] - съсед
 • need - [niːd] - трябва
 • neck - [nek] - шия
 • necessary - [ˈnes.ə.ser.i] - необходимо
 • near - [nɪə r] - близо
 • nature - [ˈneɪ.tʃə r] - природа
 • natural - [ˈnætʃ.ər.əl /] - естествен
 • nation - [ˈneɪ.ʃ ə n] - нация
 • name - [neɪm] - име
 • my - [maɪ] - мой
 
Фонетични упражнения по съгласни звукове.

Упражнения за звука [j]

 • [[ja:],
 • [jɔ:], 
 • [ji:], 
 • [jə:], 
 • [ju:], 
 • [nju:], 
 • [fju:], 
 • [kju:], 
 • [ja:d], 
 • [jɔ:n], 
 • [ju:θ], 
 • [ji:ld], 
 • [jouk], 
 • [jeil], 
 • [jes], 
 • [jɔt]

Упражнения за звука [η]

 • [kiη], 
 • [θiη], 
 • [bæη], 
 • [fæη], 
 • [soη], 
 • [loη], 
 • [tʌη], 
 • [hʌη]

Упражнения за звука [j]

 • [ju:] you — [jes] yes — [ja:d] yard
 • [fju:] few — [kju:] queue — [vju:] view
 • [sju:] sue — [nju:] new — [‘a:gju:] argue

Упражнения за звука [η — ηk]

 • [iη] thing — [ink] think
 • [sæη] sang — [sæηk] sank
 • [siη] sing — [siηk] sink
 • [bæη] bang — [bæηk] bank

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: