Translate

---------------------------------------------------------------------------------

02 декември 2014

Множествено число | dLambow

 

Множествено число на съществителните в английски език (Plural nouns in English)

 

Образуване на множествено число (Plural of Nouns)

В единствено и в множествено число се използват само изчисляемите съществителни. Не изчисляемите  са ползват само в единствено число. Нарицателните изчисляеми съществителни имена в английски език имат форми за единствено и множествено число. 

 

Окончение за множествено число

Множествено число на съществителните имена в английски език се образува чрез добавяне на окончанието -s. Произношението на това окончание зависи от звука, на който завършва съществителното в единствено число.


Plural nouns in English
Образуване на множествено число

След глух съгласен звук, окончанието -s се произнася [s].

Например: за окончание, произнасящо се [s]:
Ед. число - Мн. число
 • cat — cats
 • bat – bats
 • student - students
 • map - maps
 • lake - lakes
 • bag — bags
 • rose — roses
 • ship - ships

След гласен звук или звучна съгласна, се произнася [z].

Например: за окончание, произнасящо се [z]:
Ед. число - Мн. число
 • pen - pens
 • name - names
 • stone - stones
 • shoe – shoes
 • hen – hens
 • gun - guns
 • boy - boys

След s, ss, x, sh, ch

Ако съществително завършва на свистящ или шептящ звук (като s, ss, x, sh, ch), то неговото множествено число се образува с добавянето на окончание -es, което се произнася [iz]. Такова произношение дава възможност за се различат по звучене съществителните във форма на единствено (singular) и множествено число (plural).
Например: за окончание, произнасящо се [iz]:
Ед. число - Мн. число
 • box – boxes
 • glass — glasses
 • fox — foxes
 • bass – basses
 • press - presses
 • match – matches
 • leash – leashes
 • watch — watches
 • bush — bushes

След -y

Ако съществително завършва на буквата -y, пред която има съгласна, в този случай -y се променя на i и се добавя окончание -es:
Например: за окончание, произнасящо се [iz], след -y, което се променя на -i:
 • dictionary — dictionaries
 • lobby – lobbies
 • sky – skies
 • army - armies
 • navy - navies

Изключения:
 • boy — boys,
 • day — days

Но ако пред буквата -y има гласна, то множественото число се образува по общото правило с добавянето на окончание -s, като при това буквата -y остава без промяна:
Примери:
 • way – ways
 • bay – bays
 • day – days

След -f или -fe

Ако съществителното завършва на буквите -f или -fe, то в множествено число те се променят на -v и се добавя окончание -es.
Примери:
 • wolf – wolves
 • knife - knives
 • half – halves
 • thief –thieves
 • wife – wives

Изключения:
 • roofs,
 • safes,
 • cliffs,
 • proofs,
 • chiefs,  
 • gulfs,
 • reefs

След -o

Към съществителни, завършващи на -o се добавя окончание -es:
 • torpedo - torpedoes
 • tomato – tomatoes
 • potato – potatoes
 • hero – heroes

Множествено число на съставните (сложните) съществителни:

-    Ако съставното съществително се пише слято, то в този случай добавяме –s (-es) към последната дума: 
 • schoolboy ученик –  schoolboys ученици, 
 • breakdown отломка – breakdowns отломки.
 Или ако втората дума образува множествено число по индивидуални правила, то по тези правила, например:
 • postman  пощальон – postmen  пощальони.
-    Ако съставното съществително се пише с къса чертичка (дефис), то формата за множествено число обикновено приема думата, носеща основния смисъл на понятието:
 • sister-in-law  зълва (етърва) - sisters-in-law зълви (етърви),
 • passer-by  минувач - passers-by  минувачи.
 Има и някои особени случаи на образуване на множествено число при съществителните:
- Съхранила се е група съществителни, които образуват множествено число чрез промяна в гласната на корена и приемащите окончание –en:
 • man мъж - men мъже
 • woman жена - women жени
 • foot крак - feet крака
 • tooth зъб - teeth зъби
 • goose гъска - geese гъски
 • mouse мишка - mice мишки
 • child дете - children деца
 • ox вол – oxen волове

Особени случаи на образуване на множествено число

В английски език има особени случаи на образуване на множествено число на съществителните имена. Към тях спадат:
 • man [maen] мъж - mеn [mеn]
 • woman ['wumen] жена - women ['wimin]
 • child дете - children
 • foot [fu:t] крак (ходило) - feet [fi:t]
 • tooth [tu:0] зъб - teeth
 • ox [oks] вол - oxen ['oksen]
 • goose [gu:s] гъска - geese [gi:s]
 • mouse [maus] мишка -mice [mais]

Една и съща форма за единствено и множествено число

Срещат се съществителни, които имат една и съща форма както за единствено, така и за множествено число.
 • deer — елен, елени,
 • sheep — овца, овце,
 • fish — риба, риби,
 • salmon — сьомга, сьомги
 • works — завод, заводи,
 • craft — плавателен съд, плавателни съдове,
 • aircraft — самолет, самолети,
 • means — начин, начини,
 • series — ред, редове.
Други съществителни, които не променят числото си са названията на националностите, които завършват на –ese и –ss, например:
 • Chinese — китаец, китайка, китайци
 • Japanese — японец, японка, японци
 • Portuguese — португалец, португалка, португалци
 • Swiss — швейцарец, швейцарка, швейцарци
Но, например:  Russian — руснак, рускиня; the Russians - руснаци.

Сложните съществителни имена

 

Слято изписване.

В сложните съществителни имена в английски език, които се пишат слято, формата за множествено число се образува по общото правило, т.е. с помоща на окончанието за множествено число, което приема второто съществително:
 • schoolboy - ученик - schoolboys

Изписване с дефикс.

Сложните съществителни, които се пишат с дефис (чертичка), формата за множествено число обикновено се приема от основната в смислово отношение дума:
 • commander-in-chief  главнокомандващ - commanders-in-chief

С думите man, woman.

В сложните английски съществителни, чийто първи компонент са думите man, woman, форма за множествено число приемат и двете основи:
 • man-journalist - журналист - men-journalists
 • woman-typist - машинописка - women-typists

Окончанието -s и за единствено число

Окончанието -s не винаги е показател за множествено число на съществителни имена. На -s завършват и някои съществителни имена в единствено число:
 • physics физика
 • mathematics математика
 • economics икономика

Mathematics is his favourite subject.
Негов любим предмет е математиката.

Само в множествено число

Съществителните имена
 • athletics атлетика,
 • gymnastics гимнастика
имат само форма за множествено число в английски език:

Athletics is very popular in our country.
Атлетиката е много популярна в нашата старана.

Окончание -s в единствено и в множествено число

Към съществителните имена в английски език, които имат окончание -s както в единствено, така и в множествено число, се отнасят също и такива съществителни като:
 • works - завод,
 • headquarters - щаб и др.
В някои случаи е възможно числото на съществителните в английски и в български езици да не съвпада. Например, може някои съществителни да имат една и също форма и за единствено и за множествено число:
 • knowledge     знание - знания
 • progress     успех - успехи
 • contents     съдържание
 • clothes     дреха
 • wages     заплата
 • ink     мастило
 • money     париДвойните предмети в английски език се използват само в множествено число:

 • scissors - ножици
 • spectacles - очила
 • trousers - панталони

Съществителното -people

Съществителното -people в значение на хора, се употребява в множествено число (Plural nouns in English). Когато то означава народ, нация - то се използва както в единствено, така и в множествено число:
 • people - народ
 • peoples - народи.

В английски език има още множество други случаи на образуване на множестнето число (Plural of Nouns) по различен начин, понякога и без добавяне на окончание. Такива ще споделяме по-долу в коментарите, доколкото те са изключения, а не правило.

----------------

9 коментара:

 1. Английски съществителни, които са заимствани от гръцки и латински език, запазват формата си за множествено число, каквато са имали в съответните езици.
  basis ['beisis] - база - bases ['beisi:z]
  crisis ['kraisis] - криза - crises ['kraisi:z]
  radius [reidias] - радиус - radii ['reidiai]
  nucleus ['nju:klies] - атомно ядро - nuclei ['nju:kliai]
  curriculum [к?'rikjulem] - курс за обучение - curricula [к?'rikjule]

  ОтговорИзтриване
 2. Трябва да се помни, че ако едно съществително завършва на "-o", "-ch", "-sh", "-ss" или "-x", множествено число се образува чрез добавянето на окончанието "-es". Например:
  tomato (домат) - tomatoes,
  church (църква) - churches,
  bush (храст) - bushes,
  kiss (целувка) - kisses,
  box (кутия) - boxes.

  ОтговорИзтриване
 3. Само обърнете внимание, че ако думата е с чуждестранен произход и завършва на "-o", то за множествено число добавяме само "s":
  - kilo (килограм) - kilos,
  - photo (фотография) - photos,
  - piano (пиано, роял) - pianos,
  - soprano (сопрано) - sopranos.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако съществително завършва на "- y" и пред "- y" има съгласна буква, то "y" се променя на "i" и добавяме "- es".
   Примери:
   baby (бебе) - babies,
   fly (муха) - flies.

   Изтриване
 4. Има 12 съществителни, които завършват на "-f" или "-fe", които при образуване на множествено число губят "-f" или "-fe", вместо което придобиват "-ves". Ето ки са те:
  calf (теле),
  half (половина),
  knife (нож),
  leaf (лист),
  life (живот),
  loaf (самун - хляб),
  self (сам, себе си),
  sheaf (сноп),
  shelf (полица),
  thief (крадец),
  wife (жена),
  wolf (вълк).
  Ето примери:
  life - lives,
  wife - wives,
  wolf - wolves.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има редица съществителни, чийто множествено число се образува с промяна в гласната накрая, а понякога и чрез добавяне на окончанията "- en" и "- ren". Примери:
   foot (стъпало) - feet,
   tooth (зъб) - teeth,
   man (мъж, човек) - men,
   woman (жена) - women,
   mouse (мишка) - mice,
   goose (гъска) - geese,
   louse (въшка) - lice,
   child (дете) - children,
   ox (бик, вол) - oxen.

   Изтриване
 5. Добре е да знаем и да помним, че съществителните "deer" - елен и "sheep" - овца, имат еднаква форма както за единствено, така и за множествено число. Пример - Example:
  sheep - sheep,
  deer - deer.

  ОтговорИзтриване
 6. Някои съществителни имат по две форми за множествено число:
  scarf (шалче) — scarfs (scarves) шалчета,
  hoof (копито) — hoofs (hooves) копита,
  wharf (кей) — wharfs (wharves) кейове.

  ОтговорИзтриване
 7. При сложните съществителни, които се пишат слято, формата за множествено число се образува по общото правило, т.е. с помощта на окончание за множествено число, което приема второто съществително:
  schoolboy - ученик - schoolboys - ученици

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: