Translate

---------------------------------------------------------------------------------

Абонати:

25 ноември 2016

Лични местоимения в таблица | dLambow

 (Personal pronouns - table) -

Лични местоимения в английски език - пълна таблица


Лични местоимения (Personal Pronouns)
Лице (Person) Субектен падеж (Subjective case)

кой, какво
подлог
Обектен падеж (Objective case)

кого, какво
допълнение
Възвратна форма (Raflexive form)

oneself
неопред.-лична форма
Притежателен падеж (Possessive case)
Определителна форма
(Determinative form)
чий, чия, чие, чии
определение
Абсолютна форма
(Absolute form)
чий, чия, чие, чии
допълнение
Единствено число (Singular)
1 I [aɪ] - аз me [mi:] - мен myself [maɪself] - мене си my [maɪ]- мой mine [maɪn] - моя
2 you [ju:] - ти you [ju:] - теб yourself [jɔ:rself] - тебе си your [jɔ:r]- твой yours [jɔ:rz] - твоя
3 he [hi:] - той him [hɪm]- него himself [hɪmself] - него си his [hɪz]- негов his [hɪz] - неговия
she [ʃi:] - тя her [hə:r]- нея herself  [hə:rэ] - нея си her [hə:r]- неин hers [hə:rz] - нейния
it [ɪt] - то it [ɪt]- него itself [ɪt] - него си its [ɪts]- негов its [ɪts] - неговото
Множествено число (Plural)
1 we [wi:] - ние us [ʌs] - нас ourselves ['auərselvs] - нас си our ['auər] - наш ours ['auərz] - нашия
2 you [ju:] - вие you [ju:] - вас yourselves [jɔ:rselvs] - вас си your [jɔ:r] - ваш yours [jɔ:rz] - вашия
3 they [ðeɪ] - те them [ðəm] - тях themselves [ðəmselvs] - тях си their [ðɛər] - техен theirs [ðɛərz] - техния

 

Английски лични местоимения

Темата за местоименията в английски език (English Pronouns) не е от най-закучените, но все пак са много и затова е добре да се въведе някакъв ред сред тях. А какъв по-добър начин от представянето в таблица, има това да стане? Проследявайте и връзките за повече информация по всеки от включените видове местоимения.

Лични местоимения в таблица
Лични местоимения в таблица (Personal pronouns - table)

Личните местоимения в английски език

Тук специално представяме пълната таблица на личните местоимения (Personal Pronouns) с всичките им разновидности и ролите, които те изпълняват в английското изречение. Преди всичко, те са показатели за лице и число и се срещат в два падежа - nominative case и objective case. След това идват притежателните местоимения (Possessive case) в двете си форми - Determinative и Absolute. И накрая идва възвратната им форма - Reflexive pronouns.
Примери за употреба на лични местоимения.

А сега ето една поредица от подбрани примери с типична употреба на различните лични местоимения в различните им роли, които изпълняват в изречението.
 • This is not my bag. Mine is not here.
 • There are the papers? - Yours are on the table.
 • Our house is bigger than yours.
 • Whose dog is this? - It is mine.
 • Ivanov is my friend; he studies at the Military Academy.
 • Here is a new dictionary. I bought it last week.
 • I was very busy yesterday.
 • That was he who helped me in my work.
 • I saw you there.
 • Не showed them his library.
 • I should like to go there with you.
 • Мне хотелось бы пойти туда с вами.
 • It was not me but my twin sister.
 • There is a library building in front of us.

----------------

3 коментара:

Unknown каза...

Are there the papers?
При въпросително изречение се прави инверсия, като в случая are отива в началото на изречението.

Radinka каза...

Това не звучи добре на английски език. Ето два по-добри варианта: Are the papers there? или Are there any papers?

Radinka каза...

Are there any papers there?

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: