Translate

---------------------------------------------------------------------------------

12 септември 2021

Английска ортография - правопис | dLambow

Английска ортография или писмена система на английски език

(English Orthography – The English Writing System)

Ортография или правопис.


Съществена разлика между използването на двете понятия ортография или правопис няма. И двете представляват система от правила за изписване на думите на английски език (още...). Понятието "ортография" има гръцки произход "orthographia", в което "orthos" – означава "правилен", а "graphia" се образува от "grapho" – и означава "пиша" или "изписвам".

Английска ортография (English orthography).

Писмената форма на комуникация е може би най-проблемната област при изучаване на английски език. Думата „orthographyс“ се отнася до правилата за писане, като например правила за правопис и пунктуация. Това включва и съответствията  "grapheme-phoneme" (графема-фонема) или "letter-sound" (буква-звук). Така, английската ортография е набор от правила, регулиращи правописа на думите. Въпреки че съвременната английска азбука съдържа 26 букви (6 гласни и 20 съгласни), правописът на английски е един от най-трудните в света, тъй като съдържа 24 до 27 (в зависимост от диалекта) отделни съгласни фонеми и между четиринадесет до двадесет гласни и дифтонги.

Ортографията на английски език се счита за една от най-трудната за научаване сред другите индо-европейски езици. Отразявайки сравнително вярно английската реч от периода на Възраждането, тя изцяло не съответства на съвременната устна реч на британците, американците, австралийците и другите носители на езика. Голям брой думи в писмен вид включват букви, които не се произнасят при четене и обратното - много произносими звуци нямат графични еквиваленти.

 

Английска писмена система (The English Writing System).

Така наречените "правила" в английската писмена система са съпроводени с толкова висок процент на изключения, че на практика губят своя смисъл. Изучаващите английски език се налага да заучават изписването (правописа) и четенето (произнасянето) на всяка нова английска дума. Поради тази причина, в английските речници е прието да се показва транскрипцията на всяка дума. Един известен лингвист нарича английския правопис "национално бедствие".


Английска ортография или правопис на английски език
English Orthography-Writing System

Видове букви в английската ортография

 

Първи случай

Както при повечето азбучни системи, буквите на английската ортография могат да представляват определен звук. Например думата "cat" (ˈkæt) се състои от три букви "c", "a" и "t", като "c" за звука / k /, "a" за звука / æ / и "t" за звука / t /.Втори случай

Отделен звук в английския правопис може да бъде обозначен и с група букви. В думата "ship" (произнася се / ˈʃɪp /), диграфът (две букви) "sh" означава звука / ʃ /. В думата "ditch" трите букви "tch" означават звука / tʃ /.

Трети случай

По-рядко една буква може да представлява няколко звука. Например буквата "х" често означава няколко звука, както в префикса "ex-", където означава съгласната група /ks/ (например в думата "ex-wife", произнасяна /ˌɛksˈwaɪf/).

Четвърти случай

Една и съща буква (или последователност от букви) може да представя различни звуци, когато са на различни позиции. Например, диграфът "gh" обозначава звука / f / в края на едносрични, едноморфни думи, като например "cough" (кашлица) / ˈkɔːf /. В началото на сричка, той обозначава звука / ɡ /, както в думата "ghost" (призрак) (произнася се /ˈɡoʊst/). Освен това често позицията на буквата (или буквите) в думата забранява определено произношение. По този начин диграфът "gh" не може да се произнася като / f / в началото на сричка и не може да се произнася като / ɡ / в края на сричка.

Пети случай

Други характеристики на произношението са свързани с произхода на думите. Например буквата "y" в началото или в средата на думата означава звука /ɪ/ в някои заемки от гръцки думи, докато този звук обикновено се обозначава с буквата "i". По този начин думата "myth" (мит - произнася се /ˈmɪθ/) е с гръцки произход, а "pith" (сърцевината - произнася се /ˈpɪθ/) е с германски произход. Още примери: th означава / t / (обикновено се обозначава с буквата t), ph за / f / (обикновено f) и ch за / k / (обикновено c или k) - използването на този правопис често показва гръцки произход на думите.

Шести случай

Нефункционални букви - Някои букви нямат езикова функция. В староанглийския и средно-английския / v / е алофон / f / между две гласни. Премахване на историческата последна неутрална гласна в края на думи като "give" и "have" фонетично разделя / v /. Английската ортография не се е развивала заедно с произношението, така че има общо графотактично ограничение за думите, завършващи на v. Думите, написани със завършващ v (като "rev" и "Slav"), са сравнително редки.

Седми случай

Множествена функционалност - Една буква може да изпълнява няколко функции. Например буквата "i" в "cinema" (кино) означава звук / ɪ / и показва, че буквата "c" трябва да се чете / s /, а не / k /.

Осми случай

Има думи в английски език, които могат да бъдат написани с надбуквени (диакритични) знаци. Повечето от тези думи са заимствани, обикновено от френски. Надбуквените знаци обаче все по-рядко се използват в обикновени думи, дори в много официални текстове. Тенденцията е да се запазват надбуквени знаци в думи с морфология, нетипична за английския и следователно възприемана като леко чужда. Например в думите "café" и "pâté" се изговаря окончанието "e", което според общите правила трябва да е „нямо“.

Нова английска ортография

Векове наред лингвистите се опитват да реформират трудния английски правопис. Американският лингвист Ноа Уебстър опростява правописа на много думи, като например "centre" на "center" и "labour на "labor". Очевидно опростената версия на английския език става по-актуална днес от всякога. Трудностите в английския правопис започват да притесняват хората почти веднага след появата на английската писменост. Основната критика винаги е била за значителни разлики между произношението и правописа на думите, което ненужно усложнява изучаването на езика.

Правописни реформи

В сравнение с британския правопис, вариантите на правопис на американския английски са по-лесни за разбиране от чуждестранните носители. Те са по-къси и по-близо до звученето на думата. Това е резултат от реформа, предприета от американския лингвист и автор на най-пълния речник на американския английски, Ноа Уебстър. Той и неговите последователи се стремели да се отърват от двойните букви, букви, които не се произнасят, и други объркващи правописни проблеми.

Опростеният правопис е трябвало не само да помогне за усвояването на езика, но и да символизира демокрацията на американците в сравнение с консерватизма и суетата на последните господари на колониите. Сред привържениците на опростения правопис през вековете има и много други видни личности. Бенджамин Франклин например предложи да се замени "alphabet" с "alfabet", а Теодор Рузвелт беше подиграван за опита му да пише "fenix" вместо "phoenix".

Но края на краищата, английският има толкова много изключения от правилото, че е невъзможно да се поправи. Нито една английска дума не се изписва по начина, по който се чува. Всъщност хаотичният правопис на английски език е резултат от множество заемки от други езици. Те обогатяват езика, както и многото акценти на носителите на английски език, макар и със сериозни затруднения за изучаващите чужди езици.

Как да учите английски правопис?

По много исторически причини, между изписването на английските думи и тяхното произнасяне трудно може да се намери взаимосвързаност. Като резултат, орфографията на английски език понякога изглежда абсолютно нелогична. Но това не е повод да се правят грешки, като правописа и произношението трябва да се заучават добре и правилно. Добре е да овладеете тайните на английския правопис и да имате предвид, че в някои отношения той се различава от американската орфография (макар и не много съществено).

Все пак трябва да знаете, че ако Ви затруднява английския правопис в някои отношения, то подобни трудности изпитват и самите носители на езика. Има доста правила за английски правопис и почти всички от тях имат изключения, понякога доста повече от правилата. Това предполага хем да се учат правилата като теория, хем да се практикуват усилено и с многобройни примери и упражнения. Само постоянната практика може да е гарант, че ще ги овладявате и ползвате правилно.

Допълнителни ресурси по темата:

=English Orthography
=Орфография английского языка
=Новая английская орфография - должна стать проще

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: