Translate

---------------------------------------------------------------------------------

31 октомври 2016

Правила за четене на съгласни буквосъчетания | dLambow

Правила за четене на съгласни буквосъчетания в английски език


Английски съгласни буквосъчетания

В долната таблица, съвсем нагледно са представени основните английски съгласни буквосъчетания (вижте и специалната тема за съгласните диграфи тук ...), звука който образуват, примери и начина за произнасяне. Само ще отбележим, че буквата "h" е най-често влизащата в съчетания буква от английската азбука. Ако в определена дума срещнете тази буква, веднага се огледайте дали не става дума за буквосъчетание.

Consonant letter combinations
Английски съгласни буквосъчетания
 

Таблица с правилата за четене на съгласни буквосъчетания.

Букво-
съчетание
ЗвукПримериТранскрипция
(произнасяне)
ng [ ŋ ] sing, bring, ring, reading [ sɪŋ ] [ brɪŋ ] [ rɪŋ ] [ ˈriːdɪŋ ]
ck [ k ] black, stick [ blæk ] [ stɪk ]
ng [ ŋ ] sing, bring, ring, reading [ sɪŋ ] [ brɪŋ ] [ rɪŋ ] [ ˈriːdɪŋ ]
sh [ ʃ ] she, shop, fish [ ʃi ] [ ʃɒp ] [ fɪʃ ]
ph [ f ] phone, photograph [ fəʊn ] [ ˈfəʊtəɡrɑːf ]
[ v ] nephew [ ˈnevjuː ]
th [ ð ] this, that, the [ ðɪs ] [ ðæt ] [ ði: ]
[ θ ] thank, thick [ θæŋk ] [ θɪk ]
[ t ] Thames [ ˈtemz ]
wh 

Изключение:
[ w ] when, white, why [ wen ] [ waɪt ] [ waɪ ]
[ h ] who [ huː ]
kn [ n ] know, knife [ nəʊ ] [ naɪf ]
wr [ r ] write, wrong [ ˈraɪt ] [ rɒŋ ]
gh [ f ] enough [ ɪˈnʌf ]
[ - ] high [ haɪ ]
gn [ n ] sign [ saɪn ]
ss [ s ] possible [ ˈpɒsəbəl ]
[ ʃ ] pressure [ ˈpreʃə ]
sc [ sk ] screen [ skriːn ]
[ s ] scene [ siːn ]
nk [ ŋk ] think [ ˈθɪŋk ]
ch [ tʃ ] chess [ tʃes ]
[ k ] chemistry [ ˈkemɪstri ]
[ ʃ ] machine [ məˈʃiːn ]
tch [ tʃ ] match [ mætʃ ]
qu [ kw ] question [ ˈkwestʃən ]

Разделяне буквосъчетанията на групи

Тук са показани различни правила за това как се четат различни съгласни буквосъчетания в английски език. Дадени са примери с характерни думи и съответната им транскрипция за правилно произношение. А накрая, ако това може още да Ви улесни, буквосъчетанията са разделени на групи.

Група Букво-съчетание Звук Примери
1 Обикновени ck [k] clock [klɒk] — часовник,
stick [stık] — палка,
luck [lʌk] — успех


qu [kw] queen [kwi:n] — кралица,
quick [kwık] — бърз,
question [‘kwest∫(ə)n] — въпрос


(d)g [dʒ] bridge [brıdʒ] — мост,
edge [edʒ] — край,
lodge [lɒdʒ] — вила
2 Шептящи sh [∫] ship [∫ıp] — кораб,
smash [smæ∫] — удар,
show [∫əʊ] — представление,
astonish [ə’stɒnı∫] — удивлявам


ch, tch [t∫] chat [t∫æt] — чат,
fetch [fet∫] — усилие,
such [sʌt∫] — такъв
3 Междузъбни th [Ө] thank [Өæŋk] — благодарност,
thin [Өın] — тънък,
bath [ba:Ө] — баня,
myth [mıӨ] – мит,
three [Өri:] — три


th [ð] mother [‘mʌðə] — майка,
bathe [beıð] — къпя се,
clothes [kləʊðz] — дрехи,
this [ðıs] — този,
the [ðə] — опр. член,
than [ðæn] — отколкото
4 Гръцки ph [f] photo [‘fəʊtəʊ] — фотография,
telephone [‘telı,fəʊn] — телефон,
triumph [‘traıəmf] — триумф
5 Носови -ng [ŋ] sing [sıŋ] — пея,
coming [‘kʌmıŋ] — идвам,
wing [wıŋ] — крило


nk, n+[k] [ŋk] think [Өıŋk] — мисля,
donkey [‘dɒŋkı] — магаре,
uncle [ʌŋkl] — чичо
6 Неми kn- [n] knight [naıt] — рицар,
know [nəʊ] — зная,
knee [ni:] — коляно


wr [r] write [raıt] — пиша,
wrist [rıst] — китка,
wrong [rɒŋ] — неправилно


wh [w] when [wen] — кога,
why [waı] — защо,
whirl [wз:l] — водовъртеж,
whale [weıl] — кит


Обичайни звуци.

Буквосочетанието "ck" се чете като "k" съгласно правилото за трите букви:
 • - ако в думата има една гласна, пише се "ck";
 • - ако в думата има две гласни, пише се "k". 
Звукът и в двата случая е един и същ. Ето примери за сравнение:
 • - lock [lɒk] – ключалка
 • - look [lʊk] – поглед.
В съчетанието "qu" гласната "u" дава съгласния звук [w]. Съчетанието "qu" - [kw] прилича на квакане на жаба. Буквосъчетанието "dg" + нямо "e" заменя буквата "g" + нямо "e" в края на думата, съгласно правилото за четирите букви:
 • - ако пред "g" има съгласна буква, тогава се пише "g" + нямо "e";
 • - ако пред "g" няма съгласна буква, тогава се пише "dg" + нямо "e"
Звукът и в двата случая е един и същ. Ето примери за сравнение:
 • - pledge [pledʒ] — залог, 
 • - plunge [plʌndʒ] — потапяне.

Шептящи звуци.

Доколкото в английската азбука (латинската) няма букви за шептящите звуци (като нашите "ч" и "ш"), то шептящите звуци се образуват от съгласни буквосъчетания. Звукът [t∫] се състои от две букви, но се произнася слято, като нашето"ч". Тук може да се говори за двойките глуха-звучна съгласни:
 • - [∫ — ʒ] - "ш" — "ж", 
 • - [t∫ — dʒ] - "ч" — "дж".
Буквосъчетанието "tch" се пише вместо "ch" според правилото за четирите букви:
 • - ако пред [t∫] има съгласен звук, пише се "ch";
 • - ако пред [t∫] няма съгласен звук, пише се "tch".
Например:
 • - inch [ınt∫] — инч, 
 • - itch [ıt∫] – жажда. 
Изключения: 
 • - much [mʌt∫] — многоь , 
 • - rich [rıt∫] — богат, - such [sʌt∫] – такъв.

Междузъбни звуци.

Междузъбните звуци биват 
 • глухи и звънки (звучни).
Глухите се използват в смисловите думи, като съществителни, прилагателни, глаголи, числителни. Затова, за да се произнесе буквосъчетанието "th", трябва за знаете превода на съответната дума. Звучни звуци се използват в местоимения и служебни думи, като предлози, съюзи и определителен член. Между гласни, междузъбния звук е винаги звучен. Пример:
 • - mother [‘mʌðə] – майка. 
Изключения:
 • - заимствания от гръцки думи (author [ɔ:Өə] — автор, method [‘meӨəd] – метод).

Звуци с гръцки произход.

Буквосъчетанието "ph" - [f] често се среща в международните думи, които са сходни в различните езици. Например:
 • - telephone [‘telıfəʊn] – телефон, 
 • - phone [fəʊn] – звук, звъня по телефона, 
 • - physics [‘fızıks] – физика.

Носови звуци.

Носовата съгласна [ŋ] в края на думите най-често се среща в окончанието "–ing" [ıŋ]. В този случай буквата "g" не се произнася. Тази буква се произнася само в средата на думата, като например:
 • - English [‘ıŋglı∫] – английски език. 
Звукосъчетанието [ŋk] се образува не само от съчетаването на буквите "nk", но и винаги, когато след буквата "n" идва звука [k], като например:
 • - anxious [‘æŋk∫əs] – загрижен.

Неми съгласни.

Неми съгласни са тези, които не се произнасят, така че не са нужни повече разяснения. За буквосъчетанието "wh" правилото се променя, когато следва буквата "o". В този случай, немите букви разменят местата си. Например:
 • - whole [həʊl] — цял, 
 • - who [hu:] — кой, който, 
 • - whose [hu:z] — чий, чийто.

----------------

30 октомври 2016

Таблица на думи-заместители | dLambow

Таблица за използване на думи-заместители в английски език

 

Използване на английски думи-заместители

В английски език има редица думи, които могат да се използват в изречението като заместители с цел да се избегне повторението на една и съща дума, израз или цяло изречение. Наричат се думи-заместители или думи-заменители. При превод на български език трябва да сме внимателни, за да се предаде оригиналното значение на текста и да се избегне неговото изопачаване.

Думи-заместители в английски език
Използване на английски думи-заместители
 Таблица на често използваните думи-заместители в английски език:

Думи - заместители
Думи-
заместители
Особености
при използване
Примери:
Може да заменя по-рано споменато изчисляемо съществително.
 • I havent got a textbook. I must buy one.
 • I dont like these yellow flowers. Let me have some red ones
Може да заменя по-рано споменато съществител-
но, след което идва предложен израз.
 • The Kozloduy power-station on the Dunau is much more powerful than that on the Maritsa. 
 • The railways of Russia are longer than those of any other country. 
Може да заменя споменат вече глагол в съответните му форми.
 • He translates from Bulgarian into English better than I do
частицата
to
Може да се използва, за да не се повтаря споменат вече глагол в инфинитив.
 • “Did you go to the theatre last night?”“I wanted to, but I couldn't”.
Може да се използва, за да не се повтаря част или цяло изречение.
 • “Did Paul leave Moscow yesterday?”“I think so, but I'm not quite sure”.

Кои са най-честите случаи на използване на думи заместители?

 • Ако искате да замените използвано вече съществително в единствено число, за целта може да използвате думата "one", а за множествено число - "ones"
 • За да избегнете повторението на вече използван глагол, в качеството на дума-заместител се използва глагола "to do" в съответната му форма.
 • Когато искате да замените част от употребено вече изречение или цялото изречение, може да използвате думата "so".
Повече подробности за използването на съответната дума-заместител може да научите като кликнете с мишката върху интересуващата Ви дума в горната таблица. Освен това се използват и други думи-заместители, като what, whose, same - щракнете и върху тях за повече подробности при употребата им.

----------------

29 октомври 2016

Спрежение на глагола to make | dLambow

Таблица за спреженията на to make

Таблица за спреженията на глагола to make
Спрежение на глагола to make

Спрежение на глагола to make

Тук ще представим таблици с всички спрежения на един от най-употребяваните английски глаголи to make (правя) - инфинитив, времена, наклонения, залози и причастия - всичко на едно място. За упражнение, може да създадете различни примери и да ги впишете в коментарите по-долу.

 А сега ето и всички таблици със спреженията на глагола to make.

Инфинитив - Infinitive
to make (made/made)

Сегашно време

Просто сегашно - Simple Present

Imake
youmake
he/she/itmakes
wemake
youmake
theymake

Сегашно продължително - Present continuous

Iam making
youare making
he/she/itis making
weare making
youare making
theyare making

Сегашно перфектно - Present perfect

Ihave made
youhave made
he/she/ithas made
wehave made
youhave made
theyhave made

Сегашно перфектно продължително - Present perfect continuous

Ihave been making
youhave been making
he/she/ithas been making
wehave been making
youhave been making
theyhave been making

Минало време

Просто минало - Simple past

Imade
youmade
he/she/itmade
wemade
youmade
theymade

Минало продължително - Past continuous

Iwas making
youwere making
he/she/itwas making
wewere making
youwere making
theywere making

Минало перфектно - Past perfect

Ihad made
youhad made
he/she/ithad made
wehad made
youhad made
theyhad made

Минало перфектно продължително - Past perfect continuous

Ihad been making
youhad been making
he/she/ithad been making
wehad been making
youhad been making
theyhad been making

Бъдеще време

Просто бъдеще - Simple Future

Iwill make
youwill make
he/she/itwill make
wewill make
youwill make
theywill make

Бъдеще продължително - Future continuous

Iwill be making
youwill be making
he/she/itwill be making
wewill be making
youwill be making
theywill be making

Бъдеще перфектно - Future perfect

Iwill have made
youwill have made
he/she/itwill have made
wewill have made
youwill have made
theywill have made

Бъдеще перфектно продължително - Future perfect continuous

Iwill have been making
youwill have been making
he/she/itwill have been making
wewill have been making
youwill have been making
theywill have been making

Условно време

Условно сегошно - Conditional present

Iwould make
youwould make
he/she/itwould make
wewould make
youwould make
theywould make

Условно перфектно - Conditional perfect

Iwould have made
youwould have made
he/she/itwould have made
wewould have made
youwould have made
theywould have made

Условно сегашно продължително - Conditional present progressive

Iwould be making
youwould be making
he/she/itwould be making
wewould be making
youwould be making
theywould be making

Условно перфектно продължително - Conditional perfect progressive

Iwould have been making
youwould have been making
he/she/itwould have been making
wewould have been making
youwould have been making
theywould have been making

Подчинителни

Сегашно подчинително - Present subjunctive

Imake
youmake
he/she/itmake
wemake
youmake
theymake

Минало подчинително - Past subjunctive

Imade
youmade
he/she/itmade
wemade
youmade
theymade

Минало перфектно подчинително - Past perfect subjunctive

Ihad made
youhad made
he/she/ithad made
wehad made
youhad made
theyhad made

Повелително - Imperative

youmake
weLet´s make
youmake

Причастия

Сегашно причастие - Present participle

making

Минало причастие - Past participle

made

Някои типични готови английски фрази, съдържащи глагола "to make":

 • to make it a rule
 • to make the grade
 • to make a profit on
 • to make no remark
 • to make the train
 • to make it a rule
 • to make court to sb.
 • to make a day of it
 • to make oneself cheap
 • to make great strides
 • to make a fresh start
 • to make up to sb.
 • to make a time of it
 • to make one's living
 • to make away with
 • to make a request
 • to make great strides
 • to make a fresh start
 • to make default
 • to make a stand for
 • to make a wry face
 • to make a circuit
 • to make court to sb.
 • to make a break with
 • to make a day of it
 • to make oneself cheap
 • to make up to sb.
 • to make a time of it
 • to make no remark
 • to make the train
 • to make conversation
 • to make away with
 • to make one's living
 • to make a request
 • to make untidy
 • to make ends meet
 • to make the grade
 • to make a profit on
 • to make a stand for
 • to make a circuit

Още за спрежение на глагола виж ...   

----------------

28 октомври 2016

Правила за четене на английски буквосъчетания | dLambow

Правила за четене на английски буквосъчетания


Разлика между буквосъчетание и звукосъчетание

Тук ще дадем някои от основните правила за четене и произнасяне на характерни английски буквосъчетания. Но преди това, дебело трябва да подчертаем и различим термините:

 • - "буквосъчетание" - нещо, което се пише и е съставено от две или повече букви.
 • - "звукосъчетание" - нещо, което се чете и произнася и е съставено от един или няколко звука. 

Буквите ги пишем, а звуците ги изговаряме. Налага се това да го уточняваме и изясняваме, поради главния проблем в английски език, а именно: "Едно се пише, друго се чете, трето се произнася". Докато в български език каквото пишем, това и четем.


letter combination and sound combination
Разлика между буквосъчетание и звукосъчетание

А сега, ето как се четат и произнасят някои характерни английски буквосъчетания:


Буквосъчетанието ss се чете като звука [ s ].
 • Tess [ tes ] – Тес

Буквосъчетанието ea се чете като звука [ i: ].
 • please [ pli:z ] – моля

Буквосъчетанието oo в края на думата и пред съгласните l, m, n и някои други случаи се чете като звука [ u: ], а пред съгласната k – като звука [ u ].
 • too [ tu: ] – също
 • a spoon [ ə'spu:n ] – лъжица
 • a book [ ə'buk ] – книгаБуквосъчетанията ar или ar + съгласна се четат като звука [ a: ].
 • a car [ ə'ka: ] – кола
 • large [ la:ʤ ] – голям

Буквосъчетанията ch и tch се четат като звука [ tʃ ].
 • chess [ tʃes ] – шах
 • a kitchen [ ə'kitʃin ] – кухня

Буквосъчетанието th се чете като звука [ ð ] в началото на служебните думи и като звука [ θ ] – в началото и в края на значещите думи.
 • the [ ði:, ði, ðə ] – определителен член
 • this [ ðis ] – този, тази
 • that [ ðæt ] – онзи, онази
 • thin [ θin ] – тънък
 • a bath-room [ 'ba:θrum ] – баня

Буквосъчетанието ck се пише в края на думата след кратка гласна и се чете като звука [ k ].
 • black [ blæk ] – черен
 • Nick [ nik ] – Ник

Буквосъчетанието sh се чете като звука [ ʃ ].
 • she [ ʃi: ] – тя

Буквосъчетанието or или or + съгласна се четат като звука [ ɔ: ].
 • short [ ʃɔ:t ] – къс

Буквосъчетанието eer се чете като дифтонга [ iə ].
 • an engineer [ ənˌenʤi'niə ] – инженер

Буквосъчетанието air се чете като дифтонга [ ɛə ].
 • a chair [ ə'tʃɛə ] – стол


Буквосъчетанието ow се чете като звука [ au ] в някои едносложни думи.
 • now [ nau ] – сега
 • brown [ braun ] – кафяв

Буквосъчетанието ng се чете като звука [ ŋ ].
 • long [ lɔŋ ] – дълъг

Буквосъчетанията er, or в крайно неударено положение се четат като звука [ ə ].
 • a letter [ ə'letə ] – писмо, буква
 • a doctor [ ə'dɔktə ] – лекар
 • under [ 'ʌndə ] – под

Буквосъчетанието al пред всички съгласни букви, освен k, се чете като звукосъчетанието [ ɔ:l ].
 • small [ smɔ:l ] – малък
 • already [ ɔl'redi ] – вече

Изключение: Буквосъчетанието al пред съгласната k се чете като един звук [ ɔ: ].
 • chalk [ tʃɔ:k ] – тебешир

Буквите e, i, u, y пред буквата r и пред r + съгласна се четат като звука [ ə: ].
 • her [ hə: ] – нея
 • a girl [ ə'gə:l ] – момиче
 • Thursday [ 'θə:zdi ] – четвъртък

Буквосъчетанията oy и oi се четата като дифтонга [ ɔi ].
 • a boy [ ə'bɔi ] – момче
 • a point [ ə'pɔint ] – точка, пункт

Буквосъчетанията ir + гласна и yr + гласна се четат като звукосъчетанието [ aiə ].
 • fire [ faiə ] – огън
 • a tyre [ ə'taiə ] – външна гума (на кола)

Буквосъчетанията ay, ai се четата като дифтонга [ ei ].
 • a day [ ə'dei ] – ден
 • rain [ rein ] – дъжд

В ударена сричка буквосъчетанието our се чете като звукосъчетанието [ auə ].
 • our [ auə ] – наш

Буквосъчетанието nk се чете като звукосъчетанието [ ŋk ].
 • to drink [ driŋk ] – пия
Буквосъчетанието ur + гласна се произнася като [ juə ], като в двусложните и многозложните думи буквата r винаги се произнася като звука [ r ].
 • during [ 'djuəriŋ ] – в течение на, през
Зазубрянето на горните правила за четене и произнасяне на характерните английски буквосъчетания няма да Ви свърши кой знае колко работа, освен ако не е съчетано и с упорита практика.

----------------

27 октомври 2016

Таблица неправилни глаголи | dLambow

(Irregular Verbs)

Неправилни глаголи в английския език в таблица и с превод:

 


Списък неправилни глаголи 


Arise
Arose
Arisen
[ əˈraɪz ]
[ əˈroʊz ]
[ əˈrɪzən ]
повдигам се
Awake
Awoke
Awoken
[ əˈweɪk ]
[ əˈwoʊk ]
[ əˈwoʊkn ]
събуждам се
Be
Was (were)
Been
[ bi ]
[ wʌz ] [ wɜr ]
[ bɪn ]
съм
Bear
Bore
Born
[ bɛr ]
[ bɔr ]
[ bɔrn ]
нося
Beat
Beat
Beaten
[ bit ]
[ bit ]
[ ˈbitən ]
бия
Become
Became
Become
[ bɪˈkʌm ]
[ bɪˈkeɪm ]
[ bɪˈkʌm ]
ставам
Begin
Began
Begun
[ bɪˈgɪn ]
[ bɪˈgæn ]
[ bɪˈgʌn ]
започвам
Bend
Bent
Bent
[ bɛnd ]
[ bɛnt ]
[ bɛnt ]
огъвам се
Bet
Bet
Bet
[ bɛt ]
[ bɛt ]
[ bɛt ]
наддавам
Bind
Bound
Bound
[ baɪnd ]
[ baʊnd ]
[ baʊnd ]
свързвам
Bite
Bit
Bitten
[ baɪt ]
[ bɪt ]
[ ˈbɪtən ]
хапя
Bleed
Bled
Bled
[ blid ]
[ blɛd ]
[ blɛd ]
кървя
Blow
Blew
Blown
[ bloʊ ]
[ blu ]
[ bloʊn ]
духам
Таблица неправилни глаголи
Таблица неправилни глаголи (Table of irregular verbs)
 
Break
Broke
Broken
[ breɪk ]
[ broʊk ]
[ ˈbroʊkən ]
чупя
Breed
Bred
Bred
[ brid ]
[ brɛd ]
[ brɛd ]
размножавам
Bring
Brought
Brought
[ brɪŋ ]
[ brɔt ]
[ brɔt ]
донасям
Build
Built
Built
[ bɪld ]
[ bɪlt ]
[ bɪlt ]
строя
Buy
Bought
Bought
[ baɪ ]
[ bɑt ]
[ bɑt ]
купувам
Catch
Caught
Caught
[ kæʧ ]
[ kɑt ]
[ kɑt ]
хващам
Choose
Chose
Chosen
[ ʧuz ]
[ ʧoʊz ]
ˈʧoʊzən ]
избирам
Cling
Clung
Clung
[ klɪŋ ]
[ klʌŋ ]
[ klʌŋ ]
прилепвам
Come
Came
Come
[ kʌm ]
[ keɪm ]
[ kʌm ]
идвам
Cost
Cost
Cost
[ kɑst ]
[ kɑst ]
[ kɑst ]
струвам
Cut
Cut
Cut
[ kʌt ]
[ kʌt ]
[ kʌt ]
режа
Deal
Dealt
Dealt
[ dil ]
[ dɛlt ]
[ dɛlt ]
търгувам
Dig
Dug
Dug
[ dɪg ]
[ dʌg ]
[ dʌg ]
копая
Do
Did
Done
[ du ]
[ dɪd ]
[ dʌn ]
върша
Draw
Drew
Drawn
[ drɔ ]
[ dru ]
[ drɔn ]
рисувам
Drink
Drank
Drunk
[ drɪŋk ]
[ dræŋk ]
[ drʌŋk ]
пия
Drive
Drove
Driven
[ draɪv ]
[ droʊv ]
[ ˈdrɪvən ]
шофирам
Eat
Ate
Eaten
[ it ]
[ eɪt ]
[ ˈitən ]
храня се
Fall
Fell
Fallen
[ fɔl ]
[ fɛl ]
[ ˈfɑlən ]
падам
Feed
Fed
Fed
[ fid ]
[ fɛd ]
[ fɛd ]
храня
Feel
Felt
Felt
[ fil ]
[ fɛltэ
[ fɛlt ]
усещам
Fight
Fought
Fought
[ faɪt ]
[ fɔt ]
[ fɔt ]
боря се
Find
Found
Found
[ faɪnd ]
[ faʊnd ]
[ faʊnd ]
намирам
Flee
Fled
Fled
[ fli ]
[ flɛd ]
[ flɛd ]
избягвам
Fly
Flew
Flown
[ flaɪ ]
[ flu ]
[ floʊn ]
летя
Forbid
Forbade
Forbidden
[ fərˈbɪd ]
[ fərˈbeɪd ]
[ ˈfɔrbɪdən ]
забранявам
Forget
Forgot
Forgotten
[ fərˈgɛt ]
[ fərˈgɑt ]
[ fərˈgɑtən ]
забравям
Forgive
Forgave
Forgiven
[ fərˈgɪv ]
[ fərˈgeɪv ]
[ fərˈgɪvən ]
прощавам
Freeze
Froze
Frozen
[ friz ]
[ froʊz ]
[ ˈfroʊzən ]
замразявам
Get
Got
Got (gotten)
[ gɛt ]
gɑt ]
[ gɑt ] [ ˈgɑtən ]
получавам
Give
Gave
Given
[ gɪv ]
[ geɪv ]
[ ˈgɪvən ]
давам
Go
Went
Gone
[ goʊ ]
[ wɛnt ]
[ gɔn ]
отивам
Grow
Grew
Grown
[ groʊ ]
[ gru ]
[ groʊn ]
раста
Hang
Hung
Hung
[ hæŋ ]
[ hʌŋ ]
[ hʌŋ ]
вися
Have (has)
Had
Had
[ hæv ] [ hæz ]
[ hæd ]
[ hæd ]
имам
Hear
Heard
Heard
[ hir ]
[ hɜrd ]
[ hɜrd ]
слушам
Hide
Hid
Hidden
[ haɪd ]
[ hɪd ]
[ ˈhɪdən ]
крия
Hit
Hit
Hit
[ hɪt ]
[ hɪt ]
[ hɪt ]
удрям
Hold
Held
Held
[ hoʊld ]
[ hɛld ]
[ hɛld ]
държа
Hurt
Hurt
Hurt
[ hɜrt ]
[ hɜrt ]
[ hɜrt ]
наранявам
Keep
Kept
Kept
[ kip ]
[ kɛpt ]
[ kɛpt ]
държа
Know
Knew
Known
[ noʊ ]
[ nu ]
[ noʊn ]
зная
Lay
Laid
Laid
[ leɪ ]
[ leɪd ]
[ leɪd ]
поставям
Lead
Led
Led
[ lid ]
[ lɛd ]
[ lɛd ]
водя
Learn
Learnt (learned)
Learnt (learned)
[ lɜrn ]
[ lɜrnt ]
[ lɜrnd ]
уча се
Leave
Left
Left
[ liv ]
[ lɛft ]
[ lɛft ]
напускам
Lend
Lent
Lent
[ lɛnd ]
[ lɛnt ]
[ lɛnt ]
заемам
Let
Let
Let
[ lɛt ]
[ lɛt ]
[ lɛt ]
позволявам
Lie
Lay
Lain
[ laɪ ]
[ leɪ ]
[ leɪn ]
лежа
Light
Lit
Lit
[ laɪt ]
[ lɪt ]
[ lɪt ]
светвам
Lose
Lost
Lost
[ luz ]
[ lɔst ]
[ lɔst ]
губя
Make
Made
Made
[ meɪk ]
[ meɪd ]
[ meɪd ]
правя
Mean
Meant
Meant
[ min ]
[ mɛnt ]
[ mɛnt ]
знача
Meet
Met
Met
[ mit ]
[ mɛt ]
[ mɛt ]
срещам
Pay
Paid
Paid
[ peɪ ]
[ peɪd ]
[ peɪd ]
плащам
Put
Put
Put
[ pʊt ]
[ pʊt ]
[ pʊt ]
слагам
Read
Read
Read
[ rid ]
[ rid ]
[ rid ]
чета
Ride
Rode
Ridden
[ raɪd ]
[ roʊd ]
[ ˈrɪdən ]
яздя, карам
Ring
Rang
Rung
[ rɪŋ ]
[ ræŋ ]
[ rʌŋ ]
звъня
Rise
Rose
Risen
[ raɪz ]
[ roʊz ]
[ ˈrɪzən ]
издигам се
Run
Ran
Run
[ rʌn ]
[ ræn ]
[ rʌn ]
бягам
Say
Said
Said
[ seɪ ]
[ sɛd ]
[ sɛd ]
казвам
See
Saw
Seen
[ si ]
[ sɔ ]
[ sin ]
виждам
Seek
Sought
Sought
[ sik ]
[ sɔt ]
[ sɔt ]
търся
Sell
Sold
Sold
[ sɛl ]
[ soʊld ]
[ soʊld ]
продавам
Send
Sent
Sent
[ sɛnd ]
[ sɛnt ]
[ sɛnt ]
изпращам
Set
Set
Set
[ sɛt ]
[ sɛt ]
[ sɛt ]
установявам
Shake
Shook
Shaken
[ ʃeɪk ]
[ ʃʊk ]
[ ˈʃeɪkən ]
клатя
Shine
Shone
Shone
[ ʃaɪn ]
[ ʃoʊn ]
[ ʃoʊn ]
светя
Shoot
Shot
Shot
[ ʃut ]
[ ʃɑt ]
[ ʃɑt ]
стрелям
Show
Showed
Shown
[ ʃoʊ ]
[ ʃoʊd ]
[ ʃoʊn ]
показвам
Shrink
Shrank
Shrunk
[ ʃrɪŋk ]
[ ʃræŋk ]
[ ʃrʌŋk ]
свивам се
Shut
Shut
Shut
[ ʃʌt ]
[ ʃʌt ]
[ ʃʌt ]
затварям
Sing
Sang
Sung
[ sɪŋ ]
[ sæŋ ]
[ sʌŋ ]
пея
Sit
Sat
Sat
[ sɪt ]
[ sæt ]
[ sæt ]
седя
Sleep
Slept
Slept
[ slip ]
[ slɛpt ]
[ slɛpt ]
спа
Slide
Slid
Slid
[ slaɪd ]
[ slɪd ]
[ slɪd ]
пълзя
Smell
Smelt
Smelt
[ smɛl ]
[ smɛlt ]
[ smɛlt ]
ухая
Speak
Spoke
Spoken
[ spik ]
[ spoʊk ]
[ ˈspoʊkən ]
говоря
Speed
Sped (speeded)
Sped (speeded)
[ spid ]
[ spɛd ]
[ ˈspidɪd) ]
бързам
Spell
Spelt (spelled)
Spelt (spelled)
[ spɛl ]
[ Spelt ]
эspɛld) ]
произнасям
Spend
Spent
Spent
[ spɛnd ]
[ spɛnt ]
[ spɛnt ]
харча
Spill
Spilt (spilled)
Spilt (spilled)
[ spɪl ]
[ spɪlt ]
[ spɪld ]
разливам
Spin
Spun
Spun
[ spɪn ]
[ spʌn ]
[ spʌn ]
въртя
Split
Split
Split
[ splɪt ]
[ splɪt ]
[ splɪt ]
разпределям
Spoil
Spoilt (spoiled)
Spoilt (spoiled)
[ spɔɪl ]
Spoilt ]
(spɔɪld ]
развалям
Spread
Spread
Spread
[ sprɛd ]
[ sprɛd ]
[ sprɛd ]
разпростирам се
Stand
Stood
Stood
[ stænd ]
[ stʊd ]
[ stʊd ]
стоя
Steal
Stole
Stolen
[ stil ]
[ stoʊl ]
[ ˈstoʊlən ]
крада
Sting
Stung
Stung
[ stɪŋ ]
[ stʌŋ ]
[ stʌŋ ]
жалея
Stink
Stank
Stunk
[ stɪŋk ]
[ stæŋk ]
[ stʌŋk ]
воня
Strike
Struck
Struck
[ straɪk ]
[ strʌk ]
[ strʌk ]
стачкувам
Swear
Swore
Sworn
[ swɛr ]
[ swɔr ]
[ swɔrn ]
ругая
Sweep
Swept
Swept
[ swip ]
[ swɛpt ]
[ swɛpt ]
мета
Swell
Swelled
Swollen (swelled)
[ swɛl ]
[ swɛld ]
[ ˈswoʊlən
[ swɛld ]
подувам се
Swim
Swam
Swum
[ swɪm ]
[ swæm ]
[ swʌm ]
плувам
Take
Took
Taken
[ teɪk ]
[ tʊk ]
[ ˈteɪkən ]
вземам
Teach
Taught
Taught
[ tiʧ ]
[ tɔt ]
[ tɔt ]
обучавам
Tear
Tore
Torn
[ tɛr ]
[ tɔr ]
[ tɔrn ]
късам
Tell
Told
Told
[ tɛl ]
[ toʊld ]
казвам
Think
Thought
Thought
[ θɪŋk ]
[ θɔt ]
[ θɔt ]
мисля
Throw
Threw
Thrown
[ θroʊ ]
[ θru ]
эθroʊn ]
хвърлям
Understand
Understood
Understood
[ ˌʌndərˈstænd ]
[ ˌʌndərˈstʊd ]
разбирам
Wake
Woke
Woken
[ weɪk ]
[ woʊk ]
[ ˈwoʊkən ]
будя
Wear
Wore
Worn
[ wɛr ]
[ wɔr ]
[ wɔrn ]
нося дрехи
Win
Won
Won
[ wɪn ]
[ wʌn ]
[ wʌn ]
побеждавам
Wind
Wound
Wound
[ wɪnd ]
[ wund ]
[ wund ]
звъня
Write
Wrote
Written
[ raɪt ]
[ roʊt ]
[ ˈrɪtən ]
пиша
Infinitive
Past Simple
Participle II
Транск-
рипция
Превод

Учите ли неправилните английски глаголи?

За да не се превръщат неправилните глаголи в английски език (Irregular Verbs) във ваш постоянен кошмар, добре е да имате една подредена по азбучен ред таблица с неправилните глаголи във всичките им форми и с превод на значението им и тогава 1/3 от проблемите Ви с тях ще са решени.

Останалите 2/3 са упорита и постоянна практика за конкретното им използване в ежедневието без да се замисляте. Много учещи езика ги учат наизуст и са в състояние да ги издекламират без грешка, но като опре въпроса до практическото им използване, кошмарът настава с пълна сила.Списък неправилни глаголи
Списък неправилни глаголи (List of irregular verbs)

Значение на колонките в таблицата с подбраните неправилни английски глаголи.

Вероятно вече се ориентирате, че в първия стълб на таблицата са подредени по азбучен ред неправилните английски глаголи както ги срещате в речниците, т.е. в инфинитив (Infinitive). Във втория стълб са същите глаголи, но в минало време (Past Simple). В третият стълб са глаголите в Перфектна форма (Perfect). И накрая е даден техния превод на български език за по-лесно запомняне на глагола.

----------------

23 октомври 2016

Спрежение на глагола to do | dLambow

Таблица за спреженията на to do

Таблица за спреженията на to do
Спрежение на глагола to do

Спрежение на глагола to do

Тук ще представим таблици с всички спрежения на спомагателния глагол to do (върша, правя) - инфинитив, времена, наклонения, залози и причастия - всичко на едно място. За упражнение, може да създадете различни примери и да ги впишете в коментарите по-долу.

 А сега ето и всички таблици със спреженията на глагола to do.

Инфинитив - Infinitive
to do (did / done)

Сегашно време

Просто сегашно - Simple Present

Ido
youdo
he/she/itdoes
wedo
youdo
theydo

Сегашно продължително - Present continuous

Iam doing
youare doing
he/she/itis doing
weare doing
youare doing
theyare doing

Сегашно перфектно - Present perfect

Ihave done
youhave done
he/she/ithas done
wehave done
youhave done
theyhave done

Сегашно перфектно продължително - Present perfect continuous
Ihave been doing
youhave been doing
he/she/ithas been doing
wehave been doing
youhave been doing
theyhave been doing

Минало време

Просто минало - Simple past

Idid
youdid
he/she/itdid
wedid
youdid
theydid

Минало продължително - Past continuous

Iwas doing
youwere doing
he/she/itwas doing
wewere doing
youwere doing
theywere doing

Минало перфектно - Past perfect

Ihad done
youhad done
he/she/ithad done
wehad done
youhad done
theyhad done

Минало перфектно продължително - Past perfect continuous

Ihad been doing
youhad been doing
he/she/ithad been doing
wehad been doing
youhad been doing
theyhad been doing

Бъдеще време

Просто бъдеще - Simple future

Iwill do
youwill do
he/she/itwill do
wewill do
youwill do
theywill do

Бъдеще продължително - Future continuous

Iwill be doing
youwill be doing
he/she/itwill be doing
wewill be doing
youwill be doing
theywill be doing


Бъдеще перфектно - Future perfect

Iwill have done
youwill have done
he/she/itwill have done
wewill have done
youwill have done
theywill have done

Бъдеще перфектно продължително - Future perfect continuous

Iwill have been doing
youwill have been doing
he/she/itwill have been doing
wewill have been doing
youwill have been doing
theywill have been doing

Условно време

Условно сегашно - Conditional present

Iwould do
youwould do
he/she/itwould do
wewould do
youwould do
theywould do

Условно перфектно - Conditional perfect

Iwould have done
youwould have done
he/she/itwould have done
wewould have done
youwould have done
theywould have done

Условно сегашно прогресивно - Conditional present progressive

Iwould be doing
youwould be doing
he/she/itwould be doing
wewould be doing
youwould be doing
theywould be doing

Условно перфектно прогресивно - Conditional perfect progressive

Iwould have been doing
youwould have been doing
he/she/itwould have been doing
wewould have been doing
youwould have been doing
theywould have been doing

Подчинително

Сегашно подчинително - Present subjunctive

Ido
youdo
he/she/itdo
wedo
youdo
theydo

Минало подчинително - Past subjunctive

Idid
youdid
he/she/itdid
wedid
youdid
theydid

Минало перфектно подчинително - Past perfect subjunctive

Ihad done
youhad done
he/she/ithad done
wehad done
youhad done
theyhad done

Повелително - Imperative

youdo
weLet´s do
youdo

Причастия

Сегашно причастие - Present participle

doing

Минало причастие - Past participle

done

Някои типични готови английски фрази, съдържащи глагола "to do":

 • What do we do?
 • Do you know?
 • Don't do it."
 • What do you do here?
 • to do sb. credit
 • What should I do?
 • to do one's possible
 • How do I compose?
 • We do not forgive.
 • to do one's utmost
 • Do you?
 • Yes I do.
 • to do sb. proud
 • to have to do with
 • What do you do?
 • So, what do you do?
 • to do sb. right
 • Do you know what?
 • We can do it!
 • So, then what do you do?
 • What do you see?

Още по темата за английските спрежения ...  

----------------

20 октомври 2016

Спрежение на глагола to have | dLambow

Таблица за спрежение на глагола to have

Таблица за спрежение на глагола to have
Спрежение на глагола to have
 

Спрежение на глагола to have

Тук ще представим таблици с всички спрежения на спомагателния глагол to have (имам) - инфинитив, времена, наклонения, залози и причастия - всичко на едно място. За упражнение, може да създадете различни примери и да ги впишете в коментарите по-долу.

 

А сега ето и всички таблици със спреженията на глагола to have.

Инфинитив - Infinitive

to have (had/had)

Сегашно време

Просто сегашно - Simple Present

Ihave
youhave
he/she/ithas
wehave
youhave
theyhave

Сегашно продължително - Present continuous

Iam having
youare having
he/she/itis having
weare having
youare having
theyare having

Сегашно перфектно - Present perfect

Ihave had
youhave had
he/she/ithas had
wehave had
youhave had
theyhave had

Сегашно перфектно продължително - Present perfect continuous

Ihave been having
youhave been having
he/she/ithas been having
wehave been having
youhave been having
theyhave been having

Минало време

Минало просто - Simple past

Ihad
youhad
he/she/ithad
wehad
youhad
theyhad

Минало продължително - Past continuous

Iwas having
youwere having
he/she/itwas having
wewere having
youwere having
theywere having

Минало перфектно - Past perfect

Ihad had
youhad had
he/she/ithad had
wehad had
youhad had
theyhad had

Минало перфектно продължително - Past perfect continuous

Ihad been having
youhad been having
he/she/ithad been having
wehad been having
youhad been having
theyhad been havingБъдеще време


Просто бъдеще - Simple Future

Iwill have
youwill have
he/she/itwill have
wewill have
youwill have
theywill have

Бъдеще продължително - Future continuous

Iwill be having
youwill be having
he/she/itwill be having
wewill be having
youwill be having
theywill be having

Бъдеще перфектно- Future perfect

Iwill have had
youwill have had
he/she/itwill have had
wewill have had
youwill have had
theywill have had

Бъдеще перфектно продължително - Future perfect continuous

Iwill have been having
youwill have been having
he/she/itwill have been having
wewill have been having
youwill have been having
theywill have been having

Условно време


Условно сегашно - Conditional present

Iwould have
youwould have
he/she/itwould have
wewould have
youwould have
theywould have

Условно перфектно - Conditional perfect

Iwould have had
youwould have had
he/she/itwould have had
wewould have had
youwould have had
theywould have had

Условно сегашно прогресивно - Conditional present progressive

Iwould be having
youwould be having
he/she/itwould be having
wewould be having
youwould be having
theywould be having

Условно перфектно прогресивно - Conditional perfect progressive

Iwould have been having
youwould have been having
he/she/itwould have been having
wewould have been having
youwould have been having
theywould have been having

Подчинително

Сегашно подчинително - Present subjunctive

Ihave
youhave
he/she/ithave
wehave
youhave
theyhave

Минало подчинително - Past subjunctive

Ihad
youhad
he/she/ithad
wehad
youhad
theyhad

Минало перфектно подчинително - Past perfect subjunctive

Ihad had
youhad had
he/she/ithad had
wehad had
youhad had
theyhad had

Повелително - Imperative

youhave
weLet´s have
youhave

Причастия

Сегашно причастие - Present participle

having

Минало причастие - Past participle

had

Някои типични готови английски фрази, съдържащи глагола "to have":

 • what have you done
 • to have no standing
 • to have a night out
 • to have a cinch on sb.
 • to have a peep at sth.
 • to have a good nose
 • to have to do with
 • to have recourse to
 • to have a hat on
 • to have over
 • to have a snack
 • I should have.
 • to have to do with
 • to have recourse to
 • to have no standing
 • I have a cancer.
 • to have a good nose
 • to have a thin time
 • to have it in for sb.
 • Have you noticed this?
 • to have sth. at heart
 • to have a row with sb.
 • do you have
 • to have a hat on
 • to have over
 • to have a snack
 • to have in common
 • to have a snack
 • to have a thin time
 • to have a dry mouth
 • to have nothing to do
 • to have it in for sb.
 • I have a hunch
 • to have sth. at heart
 • to have a crush on sb.
 • to have a hand in sth.
 • to have a cinch on sb.
 • to have a crush on sb.

Още за спреженията на англисйктие глаголи има тук ...

----------------

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: