Translate

---------------------------------------------------------------------------------

31 март 2016

Прост причастен израз | dLambow

Прост причастен израз (Simple Forms Of Participle Clauses)

 

Кой причастен израз е прост?

Един от видовете причастни изрази (Participle Clauses) е простия, при който действието е изразено с причастие, отнасящо се към лице или предмет, изразени чрез подлога в изречението. В известна степен простите причастни изрази съответстват на нашето деепричастие.

 • Having done his homework, he listened to music. – Свършвайки смоята домашна работа, той слушаше музике.


Подлогът е един и същ - той - и е направил домашната си работа и е слушал музика.


Прост причастен израз
Кой причастен израз е прост?


Използване на прости причастни изрази

 • Knowing Japanese well, she managed to negotiate with our foreign customers. – Знаейки добре японски език, тя успя да преговаря с нашите чуждестранни клиенти.
И тук подлога е един и същ - тя - зае японски език и провежда преговори.
 • While writing down her new novel, she often used a dictionary. – Пишейки своя нов роман, тя често използваше речник. (пишейки и използвайки - тя)
 • Having tested the new equipment, they agreed to sign a contract. – След като изпробваха новата екипировка, те се съгласиха да подпишат договор. (изпробват и подписват - те)
Това е основната информация по темата за използване на прост причастен израз (Simple Forms Of Participle Clauses), съпроводена с примери.

----------------

29 март 2016

Причастни изрази или конструкции | dLambow

Причастни изрази или конструкции (Participial Constructions or Participle Clauses)

 

Какво е причастен израз или конструкция?

В английски език широко се използват различни видове изрази и конструкции, съдържащи причастие (Participle Clause). Най-общо има три вида причастни изрази:

- Прост причастиен израз,

 • Having done his homework, he listened to music. – Приключвайки с домашното си, той послуша музика.

- Израз с причастие І.

 • The horse was seen going down the hill. - Конят бе видян да се спуска по хълма.
 • She could feel her hands trembling. - Тя можеше да почувства как ръцете й треперят.
 • There being nobody at work, I decided to have a nap. – Тъй като на работата нямаше никой, аз реших да подремна.


- Израз с причастие ІІ.

 • The work finished, we went home. – Когато работата приключи, ние отидохме в къщи.
 • We heard his name mentioned several times at the meeting. - Ние чухме името му да се споменава няколко пъти на събранието.
 • The work completed, I went to the Varna to rest. - Щом работата свърши, аз заминах във Варна на почивка.
Причастни изрази или конструкции
Какво е причастен израз или конструкция?

Използване на причастен израз

Най-честото използване на причастен израз в английски език е когато се цели съкращаване на изречението и това става, като се използват различни видове причастия. Така се получава причастен израз. Например:
 • Watching TV, she forgot everything around her. - Гледайки телевизия, тя забрави за всичко около себе си.
Тук "watching TV" е причастен израз. Този вид изрази се използват най-вече в писмената реч, с цел да се въведе повече информация в едно изречение.

Правила за използване на причастни конструкции

 • - В изречението при причастния израз и отнасящите се към него подчинени изречения, трябва да има един и същ подлог.
 • - В причастната конструкция се съдържа по-малко важната част от информацията. Важната трябва да се съдържа в главното изречение.
 • - Винаги проверявайте, че се използва правилното причастие.
 • - Съюзи, като as, because, since и относителни местоимения, като who и which, се пропускат.
 • - Съюзите after и while могат да се използват, а могат и да се изпускат.
 

Причастни изрази с различни подлози

Понякога причастните изрази и конструкции могат да се използват даже ако в обединеното изречение има различни подлози. Това се получава, ако в главното изречение се използва един от следните глаголи в съчетание с допълнение:
 • - feel,
 • - find,
 • - hear,
 • - listen to,
 • - notice,
 • - see,
 • - smell,
 • - watch.

Например:

 • I heard him playing the guitar. - Аз го чух как свири на китара.
Тук причастния израз рябва да идва веднага след допълнението, за което се отнася.
Причастен израз може да се използва и ако са споменати двата подлога. В тези случаи, пред подлога, често, се поставя съюза "with". Но това е доста формална форма и се използва сравнително рядко. Например:
 • Mrs. Ivanova went to Sofia. Mr. Tenev took up her position. = (With) Mrs. Ivanova going to Sofia, Mr. Tenev took up her position. - Тъй като г-жа Иванова замина за София, г-н Тенев зае нейната позиция.
Това е основната информация по темата за случаите на използване на причастни изрази или конструкции (Participial Constructions or Participle Clauses) в английски език, заедно с класификацията им и примери за тяхното използване.

----------------

23 март 2016

Сегашно перфектно причастие в страдателен залог | dLambow

Present Perfect Passive Participle (Сегашно перфектно причастие в страдателен залог)

 

Перфектно пасивно причастие

Формата за Perfect Participle I Passive в английски език е действителен залог (Passive Voice) на сегашно перфектно причастие (Present Participle I Perfect), което е съвършено действие в страдателен залог. Например:

 • having been asked – бидейки попитан (вече).
Present Perfect Passive Participle
Перфектно пасивно причастие


Използване на перфектно страдателно причастие

Формите за Perfect-но причастие в английски език съответстват донякъде на българското деепричастие от свършен вид. Причастията от тази група обозначават, че изразеното с тях действие приключило  (в настоящето, в бъдещето или в миналото) преди действието, изразено от смисловия глагол-сказуемо.
 • Having been sorted the letters were sent to the addressees. - Бидейки сортирани, писмата бяха изпратени до получателите.
 • Having been bitten by a viper, the man immediately sought medical advice.

Формулата за съставяне на Perfect Participle в passive voice е следната:

 • having + been + past participle (трета форма на глагола)
Например:
 • Having been cooked, the food looked delicious. - Бидейки сготвена, храната изглежда вкусна.

Функции на Perfect Passive Participle в изречението.

Обикновено Perfect Passive Participle изпълнява в изречението функциите на обстоятелствено пояснение за
 • време,
 • причина.

Обстоятелство за време.

 • Having been lost in the forest, the cat could find the way back home. - Бидейки загубена в гората, котката успя да намери обратния път към къщи.

Обстоятелство за причина.

 • Having been cheated the woman went to the police. - Бидейки измамена, жената отиде в полицията.
Това е основната информация по темата за Present Perfect Passive Participle (Сегашно перфектно причастие в страдателен залог) и начините за използването му в английски език.

----------------

22 март 2016

Сегашно перфектно причастие в действителен залог | dLambow

Perfect Active Participle - Сегашно перфектно действително причастие

Формата за Perfect Active в английски език е действителен залог (Active Voice) на сегашно перфектно причастие (Present Participle I Perfect), което е съвършено действие в действителен залог. Например:

 • having asked – съм попитан (вече).
Сегашно перфектно действително причастие
Форми на Perfect ActiveФорми на Perfect Active.

Ако говорим за формите на Perfect Active, то тези причастия в английски език ще съответстват на българските деепричастия от свършен вид. Изразеното чрез тях действие предшества действието, изразено чрез глагола-сказуемо. Това предшестване може да се отнася и за трите вида времена - в настоящето, в миналото, в бъдещето.
 • I having eaten my dinner... - Аз съм изял вечерята си ... (вече)
 • I having lost my pen... - Аз съм загубил химикалката си ...
 • I having seen that film... - Аз съм гледал този филм ...
Това е основната информация по темата за Сегашно перфектно причастие в действителен залог (Perfect Active Participle) и приложението му в английски език.

----------------

21 март 2016

Сегашно перфектно причастие | dLambow

Сегашно перфектно причастие (Present Participle I Perfect)

 

Перфектно причастие (Participle I Perfect)

Единият от двата вида сегашно причастие (Participle I или Present Participle) е сегашно перфектно причастие (Present Participle I Perfect), превеждано често на български език като деепричастие в свършен вид.

 • having written – написвайки,
 • having said - казвайки,
 • having written - написвайки,
 • having done - извършвайки,
 • having read – прочитайки.

Ето един пример:

 • Having done the work she went home. - Привършвайки работата, тя си отиде в къщи.
Често, перфектното причастие предшества действието, изразявано чрез сказуемото в изречението. Пример:
 • Having made a dress I present it my friend. - Ушивайки рокля, аз я подарих на моя приятелка.


Сегашно перфектно причастие
Перфектно причастие

Образуване на сегашно перфектно причастие

Перфектното причастие се образува от причастие І на спомагателния глагол
 • to have - having
и причастия II на смисловия глагол:
 • having translated - превеждайки,
 • having done - извършвайки.
Отрицателната форма се образува с добавянето на отрицателната частица "not" пред перфектното причастие:
 • not having translated - не превеждайки,
 • not having done - не извършвайки.
 

Роля на перфектното причастие

В изречението перфектното причастие може да изпълнява ролята или функцията на обстоятелствено пояснение за причина и време, съответствайки на българското деепричастие от свършен вид.
 • Having lost the key, the boy couldn't get into the house. - Изгубвайки ключа, момчето не можеше да влезе в къщи.
 • Having graduated from the University, he decided to go to the Germany.- Завършвайки университета, той реши да замине за Германия.
Това е основната информация по темата за сегашно перфектно причастие (Present Participle I Perfect), начините за неговото образуване и използване в английското изречение.

----------------

20 март 2016

Функции на минало причастие | dLambow

Функции на минало причастие (Functions of Past Participle)

 

Функции на причастие II (Functions of Participle II).

Може да се каже, че както сегашно Причастие I, така и  Минало причастие II (Participle II или Past Participle) имат едни и същи или сходни синтактични функции в изречението - основно на определение, по-рядко на обстоятелствено пояснение, а също може да се открие в именна част на съставно сказуемо и в сложно допълнение.

Функции на минало причастие
Функции на причастие II


Като именна част на съставно сказуемо

Причастие II може да влиза като именна част в състава на съставно сказуемо след глаголите:
 • to be (съм),
 • to feel (чувствам),
 • to look (изглеждам),
 • to get (придобивам, получавам),
 • to become (ставам), и др.
В тези случаи то се превежда на български език като страдателно причастие, прилагателно или наречие.
 • My pencil is broken. - Моливът ми е счупен.
 • She looked scared. - Тя изглеждаше изплашена.
 • Ivan felt depressed. - Иван се чувстваше угнетено.

Като определение

Когато изпълнява функцията на определение, причастие II може да се намира както преди, така и след определяемото от него съществително.
 • a stolen bag - открадната чанта,
 • the fallen trees - повалените дървета,
 • a well-known journalist - добре известен журналист.
Ето и примери в изречения:
 • Maria looked at the broken vase. - Мария погледна счупената ваза.
 • Maria looked at the vase broken by someone. - Мария погледна вазата, счупена от някого.

Като обстоятелствено пояснение за време и за причина

В първия случай, причастие II отговаря на въпроса Кога?, а във втория - на въпросите Защо? или По каква причина?

 • When asked what he intended to do, he said he didn't know. - Когато го попитаха какво възнамерява да прави, той каза, че не знае.
 • Squeezed by the ice, the steamer couldn't continue her way. - Притиснат от леда, парахода не можеше да продължи своя път.
 

Като сложно допълнение

Миналото причастие изпълнява ролята на сложно допълнение със съществително в общ падеж или с местоимение в обектен падеж.
 • She heard her name mentioned. - Тя чу да се споменава името й.
 • I want the work done immediately. - Аз искам работата да се извърши незабавно.
Глаголът "to have" + минало причастие във функцията на сложно допълнение означава, че действието се извършва не от самия подлог, а от някой друг вместо (за) него.
 • He had his shoes mended. - Той даде обувките си на ремонт.
 • I want to have my ceiling whitewashed. - Искам да ми белосат тавана.
Самостоятелният причастен израз, в който причастието има свой собствен подлог, може да съдържа минало причастие.
 • All things considered, the offer seems reasonable. - Отчитайки всички неща, предложението изглеждаше приемливо.
 • With so little time left, there was no time for delay. - С толкова малко оставащо време, нямаше възможност за закъснение.
Това е основната информация по темата за функциите на минало причастие (Functions of Past Participle) и начините за тяхното използване в английски език, заедно с редица примери.

----------------

19 март 2016

Сегашно страдателно причастие | dLambow

Сегашно страдателно причастие (Present Passive Participle)

 

Просто сегашно причастие в страдателен залог

Една от двете форми на просто сегашно причастие (Present Participle Simple) е причастието в страдателен залог (Passive Case). Образува се само от несвършен вид глаголи, тъй като се отнася само за дейности, които протичат в момента или се повтарят многократно. Използва се сложна форма на глагола, при която спомагателния глагол е с окончание "-ing", а смисловия глагол е с окончание "-ed" (трета форма на глагола). Примери:

 • to ask - being asked – питан, бъдейки питан,
 • to read - being read - четаем
 • to produce - being produced - произвеждан,
Сегашно страдателно причастие
Просто сегашно причастие в страдателен залог


Използване на сегашно просто причастие в страдателен залог

Това е Indefinite in Passive (неопределено в страдателен залог). Причастията от групата Indefinite, както страдателен (Passive), така и в действителен (активен) залог, обозначават, че изразеното с тях действие става едновременно (в настоящето, миналото или бъдещето) с действието, изразено от смисловия глагол-сказуемо.
 • the car (being) produced in Germany - колата, произвеждана в Германия

Сегашно страдателно причастие има две основни функции - на определение и на обстоятелствено пояснение.

Определение

 • The test being written now is our final paper work. - Тестът, който се пише сега, е нашата финална работа.

Обстоятелствено пояснение

В тази си функция, причастието може да изразява обстоятелства за причина или време. В този случай,  Present Participle Passive подчертава не едновременността на действието в причастието и основното изречение, а последователността от тяхното извършване. Но причастийното действие е извършено по-рано от действието в основния глагол.
 • Being warned about the possible dangers we decided to take with us guns. - Бидейки предупредени за възможните опасности, ние решихме да вземем с нас оръжие.
 • Being sent to prison unjustly he remained calm. - Бъдейки изпратен в затвора незаслужено, той оставаше спокоен.
Това е основната информация по темата за просто сегашно причастие в страдателен залог (Present Passive Participle) и използването му в английски език.

----------------

17 март 2016

Просто сегашно причастие в деятелен залог | dLambow

Просто сегашно причастие в деятелен залог в английски език (Present Participle Simple in Active Case)

 

Една от двете форми на просто сегашно причастие (Present Participle Simple) в английски език е причастието в деятелен залог (Active Case). Използва се окончанието "-ing".

Примери:
 • ask - питам / asking - питащ, питайки,
 • go - отивам / going - отивайки, отиващ,
 • dab / dabbing,
 • believe - вярвам / believing - вярващ, вярвайки,
 • lie - лъжа / lying - лъжещ, лъжейки,
 • panic / panicking.
Просто сегашно причастие в действителен залог
Просто сегашно причастие в действителен залог.


Използване на сегашно просто причастие в деятелен залог.

Това е Indefinite in Active (неопределено в деятелен залог). В непреходните глаголи не съществува форма за страдателен залог. Това причастие в английски език обозначава незавършен процес, а на български се превежда като сегашно причастие или деепричастие от несвършен вид (става дума за формите на Indefinite).
 • The man is fixing my bike.
 • The man driving the car is a friend of mine. - Човекът, шофиращ колата, е мой приятел.
 • Broadly speaking, the project was successful.
 • Who was the girl wearing the red dress? - Кое беше момичето, носещо червена рокля?

Причастията от групата Indefinite, както деятелен (активен), така и в страдателен (пасивен) залог, обозначават, че изразеното с тях действие става едновременно (в настоящето, миналото или бъдещето) с действието, изразено от смисловия глагол-сказуемо.


Това е основната информация по темата за просто сегашно причастие в деятелен залог (Present Participle Simple in Active Case) и използването му в английски език.

----------------

16 март 2016

Образуване на минало причастие | dLambow

Образуване на минало причастие (Forming the Past Participle of English Verbs)

 

Образуване на причастие за сегашно време

Образуването на (Formation of) минало причастие (past participle) става чрез добавяне на суфикса "-ed" към основата (инфинитива) на глагола без частицата "to":

 • to reject (отхвърлям) - rejected (отхвърлен),
 • to place (поставям) — placed (поставен).
Правилото за добавяне на суфикса "-ed" важи основно за правилните глаголи, като правилата за четенето му са същите, както за минало неопределено време на правилните глаголи.
 • to finish (завършвам) - finished (завършен),
 • to civilize (цивилизовам) - civilized (цивилизован).

Миналото причастие за неправилните глаголи най-често се образува чрез промяна в коренната гласна или на цялата основа на глагола:
 • to write (пиша) - written (написан),
 • to see (виждам) - seen (видян),
 • to teach (обучавам) - taught (обучен).
Образуване на минало причастие
Образуване на причастие за сегашно време
Често в речниците, заедно с неопределените форми на неправилните глаголи, се дават и формите за минало неопределено време и причастието за минало време. Миналото причастие се превежда на български език обикновено със страдателно причастие за свършен или несвършен вид.


Орфографични промени при добавянето на "-ed"

Съществуват определени правила за орфографични промени в думата при добавянето на суфикса "-ed".

Нечетима последна гласна "-е" отпада

 • to place (поставям) — placed (поставен).

Ако дума завършва на "-y" с една съгласна пред нея - променя се в "-i-"

 • to cry (плача) — cried (изплакан).

Ако пред "-y" има гласна - не се променя.

 • to play (играя) — played (игран).

Крайна съгласна с ударена гласна пред нея - се удвоява

 • to stop (спирам) — stopped (спрян).

При двусложни и многосложни глаголи, важи горното правило

 • to permit (разрешавам) — permitted (разрешен)
Но ако последната сричка не е ударена:
 • to limit (ограничавам) — limited (ограничен).

Ако глагол завършва на "-l" - удвоява се винаги.

 • to travel (пътувам) — travelled (пътуван),
 • to cancel (отменям) — cancelled (отменен).

В САЩ "-l" се удвоява, 

ако ударението е на последната сричка.
 • compelled - заставен;
Но:
 • traveled - пътуван,
 • canceled - отменен.
 

Минало причастие на неправилните глаголи

Много от неправилните глаголи образуват минало причастие не с окончание "-ed", а по други начини.   

Чрез промяна на коренната гласна в инфинитива

 • to begin - began - begun
 • to meet - met - met
   

Промяна в коренната гласна и добавяне на окончание

 • to speak - spoke - spoken
 • to give - gave - given
   

Промяна в окончанието на инфинитива

 • to send - sent - sent
 • to build - built - built
   

Без промяна

 • to cut - cut - cut
 • to put - put - put
Броя на неправилните глаголи не е голям, но към тях се отнасят едни от най-често използваните глаголи в английски език. Поради това, всички неправилни глаголи трябва да се заучават с трите им форми. Това е основната информация по темата за образуване на минало причастие (Forming the Past Participle of English Verbs) на глаголите (правилни и неправилни) в английски език, както и правилата за добавяне на окончание или за промяна на основната форма на глагола.

----------------

15 март 2016

Образуване на сегашно причастие | dLambow

Образуване на сегашно причастие (Forming the Present Participle of English Verbs)

 

Образуване на причастие за сегашно време

Образуването (Formation of) на сегашно причастие ( present participle) става чрез добавяне на суфикса "-ing" към основата (инфинитива) на глагола без частицата "to":

 • to play - играя - playing - играещ, играейки,
 • to read - чета - reading - четящ, четейки,
 • to work - работя - working - работещ, работейки.
Образуване на сегашно причастие
Образуване на причастие за сегашно време


Орфографични промени при добавянето на "-ing"

Съществуват определени правила за орфографични промени в думата при добавянето на суфикса "-ing".

Последна, нечетима буква "-e" - отпада

 • to take (вземам) - taking (вземайки, вземащ),

Последна, четима буква "-e" - не отпада

 • to see (виждам) - seeing (виждащ, виждайки),
 • to be (съм) - being (бидейки)

Буквосъчетанието "-ie" преминава в буквата "y"

 • to lie (лежа) - lying (лежейки, лежащ).
 • to die (умирам) - dying (умиращ, умирайки),
 • to tie (връзвам) - tying (връзвайки, връзващ).

Последна буква "-y" се запазва.

 • to copy (копирам) - copying (копирайки, копиращ).

При последна кратка сричка под ударение

Ако последната сричка е кратка и се намира под ударение, и думата завършва на една съгласна, то тази съгласна се удвоява.
 • to sit (седя) - sitting (седейки, седящ)
 • to commit (извършвам) - committing (извършен, извършващ).
 • to get (получавам) - getting (получавайки, получаващ)
 • to run (бягам) - running (бягащ, бягайки)
 • to compel (заставям) - compelling (заставящ, заставяйки)
 • to prefer (предпочитам) - preferring (предпочитащ, предпочитайки)

При неударена последна сричка последна съгласна не се удвоява

 • to differ (различавам) - differing (различавайки, различаващ),
 • to limit (ограничавам) - limiting (ограничаващ, ограничавайки).
Това е основната информация по темата за образуване на сегашно причастие (Formation of a present participle) в английски език и орфографичните промени, настъпващи в следствие на това.

----------------

Причастие в деятелен залог | dLambow

Причастие в деятелен залог в английски език (Active Participles)

 

Деятелен залог на английското причастие

Една от формите на причастие (Participle in English) в английски език е тази в деятелен залог, където подлога е извършител на действието.

Причастие в деятелен залог
Деятелен залог на причастие

Роли на причастието в деятелен залог

Причастие, което се употребява с деятелен залог, може да изпълнява няколко различни роли в изречението. 

 

Едновременност на действието (времеви отношения).

Изразява едновременност с действието, изразено от глагола-сказуемо в изречението в сегашно, минало или бъдещо време. От тази гледна точна наименованието сегашно причастие (Participle I или Present Participle) е чисто условно. Например:


Минало време.
 • Reading English books I wrote out new words. - Четейки английски книги, аз си записвах нови думи.
Бъдеще време.
 • Reading English books I’ll write out new words. - Четейки английски книги, аз ще си записвам нови думи.
Сегашно време.
 • Reading English books I write out new words. - Четейки английски книги, аз записвам нови думи.
 

Обстоятелствено пояснение

Причастието в ролята на обстоятелствено пояснение в изречението, е образувано от глагол за физическо възприятие и движение. То може да обозначава действие, предшестващо действието, изразено с глагола-сказуемо, т.е. действие, което обикновено се предава с формата Perfect Participle I.
 • to come - идвам,
 • to enter - влизам,
 • to hear - слушам,
 • to see – виждам и др.
Например:
 • Hearing his voice she ran to meet him. - Чувайки неговия глас, тя се затича да го посрещне.

Действие към момента на говорене

Причастията в деятелен залог могат да изразяват действие, отнасящо се към сегашно време (момента на говорене), независимо от това, в какво време е глагола-сказуемо или да се използват безотносително към времето. Например:
 • The woman waiting in the car called you the day before yesterday. - Жената, чакаща в колата (сега), Ви е звънила завчера.
 • The bisector is a straight line dividing an angle into two equal parts. - Бисектрисата е права линия (винаги, независимо от времето), която разделя ъгъла на две равни части.
Това е основната информация по темата за причастие в деятелен залог (Active Participles) и случаите на неговата употреба в английски език, заедно с типични примери.

----------------

13 март 2016

Минало причастие II | dLambow

 

Минало причастие II (Participle II или Past Participle) в английски език

 
Present tense Past tense Past participle
be (is/am/are) was/were been
beat beat beaten
beat beat beaten
become became become
begin began begun
bend bent bent
bite bit 00000000
blow blew blown
break broke broken
bring brought brought
build built built
burn burnt burnt
buy bought bought
catch caught caught
choose chose chosen
come came come
dig dug dug
do did done
draw drew drawn
dream dreamt dreamt
drive drove driven
eat ate eaten
fall fell fallen
feel felt felt
fight fought fought
find found found
fly flew flown
forget forgot forgotten
freeze froze frozen
give gave given
go went gone
grind ground ground
grow grew grown
hang hung hung
hold held held
keep kept kept
know knew known
lay laid laid
lead led led
leave left left
lie lay lain
lose lost lost
make made made
mean meant meant
pay paid paid
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
say said said
see saw seen
sell sold sold
send sent sent
shake shook shaken
shine shone shone
shoot shot shot
sing sang sung
sink sank sunk
sit sat sat
sleep slept slept
speak spoke spoken
stand stood stood
steal stole stolen
stick stuck stuck
swim swam swum
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
throw threw thrown
understand understood understood
wake woke woken
win won won
write wrote written
 
 

Кое е минало причастие II (Past Participle)?

Причастието за минало време (Participle II) е един от двата основни вида английски причастия (Participles), като то е нелична форма на глагола, имаща свойства на глагол, прилагателно и наречие. Но за разлика от сегашното причастие (Participle I или Present Participle), има само една неизменяема форма, която е третата форма на глагола . "-ed" формата.

 • - opened – отворен,
 • - dressed – облечен,
 • - made – направен.
Причастието за минало време в английски език съответства на нашето страдателно причастие:
 • to give (давам) - given (даден),
 • to teach (обучавам) - taught (обучен),
 • to break (чупя) - broken (счупен).


Ето пример:
 • Delivered goods will be stored in our warehouse. - Доставените стоки ще се съхраняват в наш склад.
Минало причастие II
Минало причастие (Participle II)

Образуване на минало причастие (Participle II)

Минало причастие се образува по същия начин, както се образува формата за минало време на глагола (Past Simple), то ест с помощта на окончанието "-ed". За неправилните глаголи се използва тяхната трета форма:
 • look – looked – looked,
 • do – did – done.

Използване и употреба на причастие за минало време

Причастието за минало време (Participle II) се използва за образуване на съвършените (перфектните) времена с помощта на спомагателния глагол
 • have,
 • has,
 • had,
 • will have
и третата форма на основния глагол.

Present Perfect:

 • - Recently they have watched a new film. - Наскоро те гледаха нов филм.

Past Perfect:

 • - They had watched a new film before I came. - Те гледаха нов филм преди аз да дойда.

Future Perfect:

 • - They will have finished watching a new film by the time I come. - Те ще преключат с гледането на нов филм към времето, когато аз ще дойда.

Страдателен залог:

 • The museum was opened only last year. - Музеят беше отворен само миналата година.
 • Flowers are grown almost in any part of the world. - Цветя се отглеждат почти във всяка част на света.
Това е основната информация по темата за минало причастие II (Participle II или Past Participle) или причастие за минало време, начините за неговото образуване и използване в английски език, заедно с примери за употребата му.

----------------

12 март 2016

Словосъчетание | dLambow

(English Phrase) -

Словосъчетание в английски език

 
Видове
английски словосъчетания -
фрази с примери
Подчинителни фрази
(subordinate phrases)
 • reading a book;
 • ready to go;
 • politically active; etc.
Съчинителни фрази
(co-ordinate phrases)
 • strict but just;
 • neither here nor there; etc.
Предикативни фрази
(predicative phrases)
 • weather permitting;
 • breakfast over; etc.

Английско словосъчетание


Какво е словосъчетание (Phrase)?

Слово" означава "дума" и оттам "словосъчетание" (phrase) е съчетаването на две или повече думи в една или синтактично свързана комбинация от две или повече значещи думи  в състава на едно изречение, съединени смислово и граматично, които служат за обозначаване на единно понятие, предмет или действие (граматична единица).
 • Many good books were lost in wars. - Много хубави книги са загубени през войните.
 • Mark Twain wrote many good books. - Марк Твен е написал много хубави книги.
Английско словосъчетание
Английско словосъчетание (English Phrase)

Видове словосъчетания

Словосъчетанието е комбинация от думи, съединение на най-малко две самостойни думи, т.е думи, които имат свое значение и извън съчетанието им.

Словосъчетания, които имат главна (опорна) част някоя от категориите за глаголи и наречия, като вътре в словосъчетанията отделните елементи имат своя функция. Основните отношения между думите в словосъчетанието, между думите и словосъчетанията в изречението и между изреченията са:
 • - отношение на равнопоставеност, координация – съчинителни отношения, и
 • - отношение на зависимост -  подчинителни отношения.
Словосъчетанията главно се разделят на:
 • -свободни
 • -несвободни (фразеологизми)

    -Устойчиви словосъчетания (Фразеологични словосъчетания)

Устойчивите словосъчетания са предмет на лексикологията, а не на синтаксиса, защото те се използват в изречението като готов материал, като завършена и устойчива фразеологична единица, равнозначна на една дума и най-често с преносно значение. В устойчивите словосъчетания думите изгубват или замъгляват не само конкретните си лексикални значения, но и синтактичните си отношения, затова тези словосъчетания трябва да се гледа като на неразчленени фразеологични или синтактични цялости.

    -Свободни словосъчетания

Свободните словосъчетания са предмет на синтаксиса (Синтаксисът разглежда свързването на думите в словосъчетания и на думите и словосъчетанията в изречение), защото думите в тях са в определено синтактично отношение и са самостоятелни и лексически, и семантически пълнозначни единици. Свободните словосъчетания се образуват свободно в потока на речта, затова имат много вариации. При квалификацията на свободните словосъчетанията от голямо значение и типа на синтактичната връзка помежду им. Тя може да бъде съчинителна и подчинителна.

        = Съчинителни словосъчетания

Съчинителни са ония словосъчетания, които са образувани от еднородни или равноправни части, т.е думите в тях са независими помежду си и имат еднаква синтактична служба в изречението. Съчинителната им връзка се изразява чрез съчинителни съюзи /и, или/ с помощта на интонацията. --- Съчинителна връзка: съчетава два напълно равноправни елемента; две самостоятелни думи.  Характерно за тях е, че спокойно и редовно може да се добави трета, четвърта, пета и т.н част, без да се измени съществено значението им, стига този допълнителна част да е равноправна на другите.

Частите на съчинителното словосъчетание образуват групата на подлога и са независими в синтактично отношение помежду си. Съчинителните словосъчетания могат да се образуват от две или повече думи, т.е свободно да се разширяват. Затова не са затворени, а отворени словосъчетания, към частите на които могат да се прибавят още еднородни в синтактично отношение части.

        = Подчинителни словосъчетания

Подчинителни са ония словосъчетания, една от съставките на които е главна, основна, а другата е подчинена, т.е нейно определение, допълнение или пояснение, например: благородно съревнование. Подчинителна връзка: тук думите не са равноправни, едната е главна, а другата е зависима.

Подчинената връзка може да се изрази чрез:

 • - Съгласуване – главната дума изисква от подчинената да приеме същото число и род.
 • - Управление – главната дума изисква подчинената да приеме някакви граматически характеристики, без задължително самата тя да отговаря на тях. Упревлението е присъщо предимно за глагола, като поясненията трябва да бъдат в определена падежна форма.
 • - Предложно свързване – главната дума изисква от подчинената да се свържат с някакъв предлог като не се съгласуват по род и число и не се мени падежа.
  •         = Прости словосъчетания
Простите словосъчетания се състоят от две съставки
 •         = Сложни словосъчетания
Сложните словосъчетания са съставени от три или повече съставки. Те се образуват като към простото словосъчетание се прибави едно определение или пояснение.

Видове подчинителни словосъчетания
От структурно-граматическо гледище подчинителните словосъчетания биват два вида:

- Предикативни словосъчетания

Основават се на признака на предикативност, който се нарича още сказуемност. Терминът предикативност е от латински език. Предикацията е свързването на подлога и сказуемото в едно изречение. Сказуемността е основен (а в английски език) и най-главен структурно-граматически признак на изречението. Тя се явява основно ядро на мисъл, която отразява действителността в субективно-предикатна форма. От психологическо гледище тя е съчетание на представи в мисловен процес, който има за цел някакво съобщение. От граватическо гледище предикативността изразява подчинително отношение между две части на изказа.

Предикативността в изречението е синтактична категория, чрез която се реализира изказването на една мисъл.
Предикативното словосъчетание е изградено върху подчинително отношение, при което подлогът е главна и независима част, а сказуемото спрямо него е в зависимо положение.

- Непредикативни словосъчетания.

Непредикативните словосъчетания изразяват други синтактични отношения в изречението:
 • - определителни,
 • - обектни,
 • - обстоятелствени и др.
Класификацията им обаче се основава върху характера на главната им част, затова те биват
 • - глаголни,
 • - именни и
 • - наречийни.

1. Глаголните непредикативни словосъчетания

са едни от най-разпространените в езиковата практика. Те се образуват най-често от съчетанието на глаголи със съществителни имена, по-рядко от съчетанието на глаголи с глаголи и изразяват главно обектни и обстоятелствени отношения. ---Глаголните подчинителни словосъчетания: също са много разнообразни. Тези словосъчетания биват:
 • - предложни и
 • - безпредложни.

    = Безпредложни глаголни словосъчетания

Някои безпредложни глаголни словосъчетания съдържат допълнение в дателен падеж, изразен със съществително име или местоимение. По синтактична функция биват обектни и обстоятелствени.
 •         =Обектни
Обектни са ония словосъчетания, една от съставките на които служи като допълнение на главната част. Те изразяват обектни отношения. Обектните словосъчетания се образуват с помощта на съществителни имена и местоимения. Те съдържат пряко допълнение.
 •         =Обстоятелствени
Обстоятелствени словосъчетания изразяват обстоятелствени отношения, например: нощес пристигнаха и др.

    = Предложни глаголни словосъчетания.

Много глаголни словосъчетания съдържат глагол, предлог и съществително име и изразяват обектни или обстоятелствени отношения. Предложните глаголни словосъчетания, които разкриват обектно отношение, са многобройни. Те съдържат разнообразни отсенки и смислови особености в зависимост от характера на глагола и от смисъла и функцията на предлога.

2. Именни непредикативни словосъчетания

се обрзуват от граматическо свързване на съществителното като главна част с прилагателното, местоимението, числителното, причастието с друго съществително или наречие. Най-често те изразяват определителни отношения. -----Именните подчинителни непредикативни словосъчетания: имат главна част име (съществително; прилагателно и т.н). Най-често срещаното подчинително словосъчетание е съществително + прилагателно.
 •     - Словосъчетания от съществително и прилагателно. Тези словосъчетания означават предмет, свързан атрибутивно със своя признак. Те са атрибутивни /определителни/ словосъчетания: гъста мъгла, исторически победи, работливи стопани и т.н.

 •     - Словосъчетания от съществително име

 •     - Словосъчетания от съществително и местоимение

 •     - Съществително + наречие

 •     - Прилагателно + съществително с предложна връзка

 •     - Словосъчетание от съществително и причастие. Причастието в служба на определение при съществителното образува заедно с него именно словосъчетание: растяща мощ, планиращи органи, загоряло лице и т.н

 •     - Словосъчетание от местоимения и причастия.

 •     - Словосъчетания с редно числително име.

 •     - Числително бройно + местоимение/прилагателно

 •     - Именни словосъчетания с неизменияема част на речта. Някои определителни словосъчетания съдържат в състава си неизменияема част на речта, обикновено наречие.

 •     - Именни словосъчетания с определение или сказуемно определение. Някои прилагателни като сказуемно определение или определение изискват пояснение, с което образуват словосъчетание, например: алчен за злато, добър по сърце и т.н

 •     - Именни словосъчетания с обособено определение. Някои обособени определения разширяват своя състав и образуват словосъчетание


3. Наречийни непредикативни словосъчетания

Наречийните подчинителни словосъчетания: са по-малко на брой. Подчинителната връзка е единствено с прилагателно.

Словосъчетания (Phrase Classes)

Различните класове думи (части на речта) могат да формират основа за различни  словосъчетания, в които те са върха, ключовата дума, главния елемент (англ. head). 

 

Именно словосъчетание

Така например, именната група (група думи от съществително) е именно словосъчетание, чийто главна дума (head) е съществително. Например:

 • - book,
която може да е главна дума в именното словосъчетание:
 • - very interesting book,
като "very interesting" — е модификатор.
Когато разглеждаме и анализираме именни словосъчетания, казваме, че модификатор, който е разположен преди определяемата група, се нарича премодификатор (premodifier), а ако е след нея - постмодификатор (postmodifier).

Именна група (noun phrase)

с главна дума - съществително.

Словосъчетание с наречие (adverb phrase)

с главна дума - наречие.

Детерминативна група (determiner phrase)

с главна дума детерминатив.

Прилагателна фраза (adjective phrase)

с главна дума от прилагателно.

Глаголна фраза (verb phrase)

с главна дума - глагол.

Фраза с причастие (participle phrase)

с главна дума от причастие.

Герундийна фраза (gerund phrase)

с главна дума от глагол във форма на герундий.

Предложна фраза (prepositional phrase)

с главна дума от предлог.

Пример с изречение, съдържащо няколко фрази:
 • For the sake of our future, the first place in our living must be taken by our children.
Ето какви фрази могат да се отделят:
 • - for the sake of our future - обстоятелство, представено с предложна група.
 • - the sake of our future - именна група.
 • - the sake - именная група.
 • - of our future - предложна група.
 • - our future - именная група.
 • - the first place in our living - подлог, представен от именна група.
 • - the first place - именна група.
 • - in our living" - предложна група.
 • - our living - герундийна група.
 • - must be occupied by our children - глаголна група.
 • - occupied by our children - фраза с причастие.
 • - by our children" - предложна група.
 • - our children - именна група.
Ако задълбочено разгледате този пример, ще разберете в голямата си част темата за английските словосъчетания (Phrases).

Ето още един пример:
 • When they woke in the morning, Ivan and Georgi opened the window.
Тук могат да се открият следните фрази:
 • - woke in the morning;
 • - Ivan and Georgi;
 • - opened the window.
Но обърнете внимание, че не са словосъчетания, а изречения, следните съчетания от думи:
 • - they woke in the morning;
 • - they woke;
 • - Ivan and Georgi opened.
Не са словосъчетание и тези, които съдържат служебни думи:
 • - When they woke in the morning;
 • - in the morning; the morning;
 • - and Georgi;
 • - the window.


Видове словосъчетания

При съставянето на словосъчетания, се използват три вида синтактични връзки:
 • - подчинителна,
 • - съчинителна,
 • - предикативна.
Това определя и трите вида словосъчетания:

Подчинителни фрази (subordinate phrases). - cold water;

 • - reading a book;
 • - ready to go;
 • - politically active; etc.

Съчинителни фрази (co-ordinate phrases). - pens and pencils;

 • - strict but just;
 • - neither here nor there; etc.

Предикативни фрази (predicative phrases). - for you to go;

 • - weather permitting;
 • - breakfast over; etc.

Устойчиви английски словосъчетания (Collocations)

В английски език съществува голям брой разнообразни и установили се (устойчиви) словосъчетания, наречени Collocations. Част от тях се отнасят към "Strong collocations", в които има само един правилен вариант на съчетаване на думите. 

 

Това са едни от най-често срещаните колокации на английски език

(These are some of the most common collocations in English):

 • break a habit - [ breɪk ə ˈhæbɪt ] - прекъсвам навика
 • break a leg - [ breɪk ə lɛg ] - чупя крак
 • break a promise - [ breɪk ə ˈprɒmɪs ] - нарушавам обещание
 • break a record - [ breɪk ə ˈrɛkɔːd ] - подобрявам рекорд
 • break a window - [ breɪk ə ˈwɪndəʊ ] - чупя прозорец
 • break someone’s heart - [ breɪk ˈsʌmwʌnz hɑːt ] - разбивам сърцето на някого
 • break the ice - [ breɪk ði aɪs ] - да разчупиш леда
 • break the law - [ breɪk ðə lɔː ] - нарушавам закона
 • break the news to someone - [ breɪk ðə njuːz tuː ˈsʌmwʌn ] - съобщавам новината на някого
 • break the rules - [ breɪk ðə ruːlz ] - нарушавам правилата
 • catch a ball - [ kæʧ ə bɔːl ] - хващам топка
 • catch a bus - [ kæʧ ə bʌs ] - хващам автобус
 • catch a chill - [ kæʧ ə ʧɪl ] - настивам
 • catch a cold - [ kæʧ ə kəʊld ] - настинка
 • catch a thief - [ kæʧ ə θiːf ] - хващам крадец
 • catch fire - [ kæʧ ˈfaɪə ] - запалвам се
 • catch sight of - [ kæʧ saɪt ɒv ] - зървам
 • catch someone’s attention - [ kæʧ ˈsʌmwʌnz əˈtɛnʃ(ə)n ] - привличам вниманието на някого
 • catch someone’s eye - [ kæʧ ˈsʌmwʌnz aɪ ] - хващам нечие око
 • catch the flu - [ kæʧ ðə fluː ] - хващам грип
 • come close - [ kʌm kləʊs ] - ела близо
 • come complete with - [ kʌm kəmˈpliːt wɪð ] - идвам в комплект с
 • come direct - [ kʌm dɪˈrɛkt ] - ела директно
 • come early - [ kʌm ˈɜːli ] - ела рано
 • come first - [ kʌm fɜːst ] - ела първи
 • come into view - [ kʌm ˈɪntuː vjuː ] - влизам в полезрението
 • come last - [ kʌm lɑːst ] - ела последен
 • come late - [ kʌm leɪt ] - идвай късно
 • come on time - [ kʌm ɒn taɪm ] - ела навреме
 • come prepared - [ kʌm prɪˈpeəd ] - ела подготвен
 • come right back - [ kʌm raɪt bæk ] - върни се веднага
 • come second - [ kʌm ˈsɛkənd ] - ела втори
 • come to a compromise - [ kʌm tuː ə ˈkɒmprəmaɪz ] - стигам до компромис
 • come to a decision - [ kʌm tuː ə dɪˈsɪʒən ] - стигам решение
 • come to a standstill - [ kʌm tuː ə ˈstændstɪl ] - стигам до застой
 • come to a total of - [ kʌm tuː ə ˈtəʊtl ɒv ] - стигам до общо
 • come to an agreement - [ kʌm tuː ən əˈgriːmənt ] - стигаме до споразумение
 • come to an end - [ kʌm tuː ən ɛnd ] - приключвам
 • come to terms with - [ kʌm tuː tɜːmz wɪð ] - примирявам се с
 • come under attack - [ kʌm ˈʌndər əˈtæk ] - попадам под атака
 • do business - [ duː ˈbɪznɪs ] - правя бизнес
 • do nothing - [ duː ˈnʌθɪŋ ] - не прави нищо
 • do someone a favour - [ duː ˈsʌmwʌn ə ˈfeɪvə ] - правя услуга на някой
 • do the cooking - [ duː ðə ˈkʊkɪŋ ] - сготвям
 • do the housework - [ duː ðə ˈhaʊswɜːk ] - върша домакинската работа
 • do the shopping - [ duː ðə ˈʃɒpɪŋ ] - напазарувам
 • do the washing up - [ duː ðə ˈwɒʃɪŋ ʌp ] - направи миенето
 • do your best - [ duː jɔː bɛst ] - давам всичко от себе си
 • do your hair - [ duː jɔː heə ] - оправяв си косата
 • do your homework - [ duː jɔː ˈhəʊmˌwɜːk ] - пиша си домашното
 • get a job - [ gɛt ə ʤɒb ] - намерам си работа
 • get a shock - [ gɛt ə ʃɒk ] - получавам шок
 • get angry - [ gɛt ˈæŋgri ] - ядосвам се
 • get divorced - [ gɛt dɪˈvɔːst ] - развеждам се
 • get drunk - [ gɛt drʌŋk ] - напивам се
 • get frightened - [ gɛt ˈfraɪtnd ] - изплашвам се
 • get home - [ gɛt həʊm ] - прибирам се
 • get lost - [ gɛt lɒst ] - изгубвам се
 • get married - [ gɛt ˈmærɪd ] - женя се
 • get nowhere - [ gɛt ˈnəʊweə ] - стигам до никъде
 • go abroad - [ gəʊ əˈbrɔːd ] - отидвам в чужбина
 • go astray - [ gəʊ əsˈtreɪ ] - заблуждавам се
 • go bad - [ gəʊ bæd ] - отивам на лошо
 • go bald - [ gəʊ bɔːld ] - оплешивявам
 • go bankrupt - [ gəʊ ˈbæŋkrʌpt ] - фалирам
 • go blind - [ gəʊ blaɪnd ] - ослепявам
 • go crazy - [ gəʊ ˈkreɪzi ] - полудявам
 • go dark - [ gəʊ dɑːk ] - потъмнявам
 • go deaf - [ gəʊ dɛf ] - оглушавам
 • go fishing - [ gəʊ ˈfɪʃɪŋ ] - отивам на риболов
 • go mad - [ gəʊ mæd ] - полудявам
 • go missing - [ gəʊ ˈmɪsɪŋ ] - липсвам
 • go on foot - [ gəʊ ɒn fʊt ] - вървя пеша
 • go online - [ gəʊ ˈɒnˌlaɪn ] - влизам онлайн
 • go out of business - [ gəʊ aʊt ɒv ˈbɪznɪs ] - излизам от бизнеса
 • go overseas - [ gəʊ ˌəʊvəˈsiːz ] - отивам в чужбина
 • go quiet - [ gəʊ ˈkwaɪət ] - мълча си
 • go sailing - [ gəʊ ˈseɪlɪŋ ] - отивм да плавам
 • go to war - [ gəʊ tuː wɔː ] - отивам на война
 • go yellow - [ gəʊ ˈjɛləʊ ] - ставам жълти
 • have a bath - [ hæv ə bɑːθ ] - взимам си вана, къпя се
 • have a drink - [ hæv ə drɪŋk ] - изпивам едно питие
 • have a good time - [ hæv ə gʊd taɪm ] - прекарвам приятно
 • have a haircut - [ hæv ə ˈheəkʌt ] - подстригвам се
 • have a holiday - [ hæv ə ˈhɒlədeɪ ] - имам празник
 • have a problem - [ hæv ə ˈprɒbləm ] - имам проблем
 • have a relationship - [ hæv ə rɪˈleɪʃənʃɪp ] - имам връзка
 • have a rest - [ hæv ə rɛst ] - почивам си
 • have lunch - [ hæv lʌnʧ ] - обядвам
 • have sympathy - [ hæv ˈsɪmpəθi ] - имам съчувствие
 • keep a diary - [ kiːp ə ˈdaɪəri ] - водя дневник
 • keep a promise - [ kiːp ə ˈprɒmɪs ] - спазвам обещание
 • keep a secret - [ kiːp ə ˈsiːkrɪt ] - пазя тайна
 • keep an appointment - [ kiːp ən əˈpɔɪntmənt ] - запазвам среща
 • keep calm - [ kiːp kɑːm ] - спокойно
 • keep control - [ kiːp kənˈtrəʊl ] - запазвам контрол
 • keep in touch - [ kiːp ɪn tʌʧ ] - поддържам връзка
 • keep quiet - [ kiːp ˈkwaɪət ] - пазя тишина
 • keep someone’s place - [ kiːp ˈsʌmwʌnz pleɪs ] - пазя нечие място
 • keep the change - [ kiːp ðə ʧeɪnʤ ] - задържам рестото
 • make a difference - [ meɪk ə ˈdɪfrəns ] - правя разлика
 • make a mess - [ meɪk ə mɛs ] - оплесквам
 • make a mistake - [ meɪk ə mɪsˈteɪk ] - греша
 • make a noise - [ meɪk ə nɔɪz ] - издавам звук
 • make an effort - [ meɪk ən ˈɛfət ] - правя усилие
 • make furniture - [ meɪk ˈfɜːnɪʧə ] - правя мебели
 • make money - [ meɪk ˈmʌni ] - правя пари
 • make progress - [ meɪk ˈprəʊgrəs ] - постигам напредък
 • make room - [ meɪk ruːm ] - правя място
 • make trouble - [ meɪk ˈtrʌbl ] - правя беля
 • pay a fine - [ peɪ ə faɪn ] - плащам глоба
 • pay attention - [ peɪ əˈtɛnʃ(ə)n ] - обръщам внимание
 • pay by credit card - [ peɪ baɪ ˈkrɛdɪt kɑːd ] - плащам с кредитна карта
 • pay cash - [ peɪ kæʃ ] - плащам в брой
 • pay interest - [ peɪ ˈɪntrɪst ] - плащам лихва
 • pay someone a compliment - [ peɪ ˈsʌmwʌn ə ˈkɒmplɪmənt ] - правя комплимент на някого
 • pay someone a visit - [ peɪ ˈsʌmwʌn ə ˈvɪzɪt ] - посещавам някого
 • pay the bill - [ peɪ ðə bɪl ] - плащам сметката
 • pay the price - [ peɪ ðə praɪs ] - плащам цената
 • pay your respects - [ peɪ jɔː rɪsˈpɛkts ] - отдавам почитта си
 • save electricity - [ seɪv ɪlɛkˈtrɪsɪti ] - пестя електричество
 • save energy - [ seɪv ˈɛnəʤi ] - пестя енергия
 • save money - [ seɪv ˈmʌni ] - спестявам
 • save one’s strength - [ seɪv wʌnz strɛŋθ ] - спестявам нечии сили
 • save someone a seat - [ seɪv ˈsʌmwʌn ə siːt ] - спестявам на някого място
 • save someone’s life - [ seɪv ˈsʌmwʌnz laɪf ] - спасявам нечий живот
 • save something to a disk - [ seɪv ˈsʌmθɪŋ tuː ə dɪsk ] - записвам нещо на диск
 • save space - [ seɪv speɪs ] - спестявам място
 • save time - [ seɪv taɪm ] - спестявам време
 • save yourself the trouble - [ seɪv jɔːˈsɛlf ðə ˈtrʌbl ] - спестявам си проблемите
 • take a break - [ teɪk ə breɪk ] - вземам почивка
 • take a chance - [ teɪk ə ʧɑːns ] - рискувам
 • take a look - [ teɪk ə lʊk ] - поглеждам
 • take a rest - [ teɪk ə rɛst ] - почивам си
 • take a seat - [ teɪk ə siːt ] - сядам
 • take a taxi - [ teɪk ə ˈtæksi ] - вземам такси
 • take an exam - [ teɪk ən ɪgˈzæm ] - вземам изпит
 • take notes - [ teɪk nəʊts ] - водя записки
 • take someone’s place - [ teɪk ˈsʌmwʌnz pleɪs ] - заемам нечие място
 • take someone’s temperature - [ teɪk ˈsʌmwʌnz ˈtɛmprɪʧə ] - измервам температурата на някого

 

 

Изразяване чрез словосъчетаване

Умението за словосъчетаване на думи в английски език ще Ви помогне да свързвате различини свои мисли и идеи в изречения, така че хората да Ви разбират и следват. 
 
Linking words in English
Изразяване чрез словосъчетаване
 

Словосъчетание при даване на пример (Giving examples)

Ето различни начини за изразяване със словосъчетания за даване на пример - Giving examples:
 • For example
 • For instance
 • Namely
 • for example,
 • for instance,
 • For one thing,
 • this includes
 • such as e.g.. (for example)
 • i.e. (that is)

Най-често използваните словосъчетания за даване на пример в английски език са като използвате изразите 
 • - "for example" или
 • - "for instance". 
"Namely" се отнася до нещо, което може да бъде посочено по име (by name). Пример:
 • "There are two problems: namely, the expense and the time." 
 Also ... giving an example

Словосъчетания за добавяне на информация (Adding information)

Друг начин за създаване на словосъчетания е добавянето на информация (Adding information). Ето примери за добавяне на информация:
 • And
 • In addition
 • As well as
 • Also
 • Too
 • Furthermore
 • Moreover
 • Apart from
 • In addition to
 • Besides
 • What is more,
 • In addition,
 • not only .... but also
 • another point is that
Словосъчетанията често могат да се свързват с "and". А ако образуват списък, поставяте запетая (comma) след всяко от изброяваните неща, но не и преди "and". Например в изречение:
 • "We discussed training, education and the budget."
"Also" се използва за да се добави допълнителна идея, съображение, наблягане или мисъл: Например:
 •  "We also spoke about marketing."
Може да използвате "also" също и с "not only" за да наблегнете върху определена мисъл. Например:
 • "We are concerned not only by the costs, but also by the competition."
Обикновено изреченията не започват с "also". Но ако искате да го направите, по-добре е да започнете изречението с фрази като "In addition", или "In addition to this".

Докато "As well as" може да се използва както в началото, така и по средата на изречението. Например:
 • "As well as the costs, we are concerned by the competition."
 • "We are interested in costs as well as the competition."
"Too" се поставя или в края на изречението или след подлога и означава = "as well" — също. Например:
 • "They were concerned too."
 • "I, too, was concerned."
"Apart from" and "besides" са често използвани със значението на "as well as", или "in addition to" — освен, както и, освен това, между другото… Например:
 • "Apart from Rover, we are the largest sports car manufacturer."
 • "Besides Rover, we are the largest sports car manufacturer."
"Moreover" и "furthermore" добавят допълнителна информация към Вашето мнение. Например:
 • "Marketing plans give us an idea of the potential market. Moreover, they tell us about the competition."
Словосъчетаване има в английски език при даване на пример или добавяне на информация (Giving examples - Adding information). Тези думи обикновено се използват в началото на изречението, за да се обобщи това, което имаме да кажем или напишем. Но също има и други видове словосъчетаване.

Словосъчетание при обобщаване и заключение: (Summarising - Summing up / concluding)

 • In short,
 • In brief,
 • In summary,
 • To summarise,
 • In a nutshell,
 • To conclude,
 • In conclusion,
 • All in all,
 • Overall,
 • Generally,
 • In conclusion,
 • On the whole,
 • In the main,
 • To sum up.

Словосъчетание чрез посочване на причина (Giving a reason).

Словосъчетание чрез посочване на причина в английски език става чрез свързваши изрази като:
 • Due to,
 • Due to the fact that,
 • As,
 • Owing to,
 • Owing to the fact that,
 • For this reason,
 • Because,
 • Because of,
 • Since,
 • This is why.

Изрази като "due to" и "owing to" трябва да бъдат последвани от съществително.

 • Due to the rise in oil prices, the inflation rate rose by 1.37%. — Поради нарастването цените на петрола, инфлацията се вдигна с 1,37%.
 • Owing to the demand, we are unable to supply all items within next week. — Поради (повишеното) търсене, ние няма да сме в състояние да доставяме всички позиции през следващата седмица.
Ако след горните изрази искате да добавите израз, съдържащ подлог, глагол и допълнение, това трябва да стане като добавяте преди това израза "the fact that".
 • Due to the fact that oil prices have risen, the inflation rate has gone up by 1,37%. — Поради това, че цените на петрола се вдигнаха, инфлацията скочи до 1,37%.
 • Owing to the fact that the workers have gone on strike, the company has been unable to fulfil all its orders. — Поради това, че работниците излязоха на стачка, фирмата не беше в състояние да изпълни всички поръчки.
Изразите "because" и "because of" трябва да бъдат последвани от съществително.
 • Because of bad weather, the football match was postponed. — Поради лошото време, футболния мач беше пренасрочен.
Думата "because" може да бъде използвана както в началото, така и в средата на изречението.
 • Because it was raining, the match was postponed. — Понеже валеше, мачът беше пренасрочен.
 • We believe in incentive schemes, because we want our employees to be more productive. — Ние вярваме в подбуждащите методи, защото искаме работниците ни да са по-продуктивни.

Думите "Since" и "as" се използват със значение на "because" — понеже, поради това че, тъй като.
 • Since the company is expanding, we need to hire more staff. — Понеже фирмата се разширява, ние се нуждаем от наемане на повече персонал.
 • As the company is expanding, we need to hire more staff. — Тъй като фирмата се разширява, ние се нуждаем от наемане на повече персонал.... и т.н... и т.н...

 

Заключение

За да имате по-голяма ефективност при изучаването на нови думи в английски език, е нужно също да заучавате и цели словосъчетания със специфичното им значение, което често може да се различава от значението на съставящите ги думи, взети поотделно.

Това е основната информация по темата за английско словосъчетание (Phrase), неговото значение и разновидности, придружени с примери.

----------------

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: