Translate

---------------------------------------------------------------------------------

15 януари 2015

Съгласни букви | dLambow

 

Английски съгласни букви (English consonants)

 

Английските
съгласни букви
b[ b ]
l[ l ]
m[ m ]
n[ n ]
d[ d ]
q[ kw ]
k[ k ]
p[ p ]
t[ t ]
f[ f ]
h[ h ]
z[ z ]
v[ v ]
j[ dʒ ]
r[ r ]
g[ dʒ ], [ g ]
s[ s ], [ z ]
x[ gz ], [ ks ]

 

Съгласни букви в английски език

Когато говорим за "съгласни букви" в английски език, непременно трябва да правим разлика с термина "съгласни звуци". Букви са това, което пишем, а звуци са това, което изговаряме. Разликата между това което пишем и което изговаряме в английски език е значителна, затова трябва да я разбираме и знаем. Съгласните букви в английсакта азбука са: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z, като чрез тях или техни комбинации трябва да се предават голямо количество съгласни звуци. Главни и малки съгласни.

Ето ги още ведъж английските съгласни букви - главна и малка, (consonants): Bb, Cc, Dd, Ff, Gg, Hh, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz. Обко в английската азбука има 26 букви, от които 6 гласни, с чиято помощ се предават 20 гласни звука. Съгласните букви са 20 на брой, а с тяхна помощ се предават 24 съгласни звука. Ето съгласните и по ред на номерата, както са в азбуката:
 • 1.B
 • 2.C
 • 3.D
 • 4.F
 • 5.G
 • 6.H
 • 7.J
 • 8.K
 • 9.L
 • 10.M
 • 11.N
 • 12.P
 • 13.Q
 • 14.R
 • 15.S
 • 16.T
 • 17.V
 • 18.W
 • 19.X
 • 20.ZНякои правила за четене на съгласни букви.

Съгласните букви в английски език са значително повече на брой от гласните, като за всяка от тях си има свое собствено звучене и са по-малкослучаите, когато се налага определен съгласен звук да се изписва с повече от две букви. А сега ето някои от по-особените самостоятелни съгласни:

S,s - чете се като:

[s] six, Season, solve, pets
[z] season, pens

C,c - чете се като:

[s] пред i, e, y: cite, center, cyclone
[k] come, calm

G,g - чете се като:

[dʒ] пред i, e, y: giant, gene, gypsy. (Това правило действа невинаги. Ако отворите речника на

буквата "g", ще видите, че в много случаи – giggle, get, gear – буквата "G" се чете като [g]).
[g] go, gum, game

Q, q

Тази буква се среща предимно в съчетанието QU, като в този случай се чете:
[kw] quake, quality

X, x - чете се като:

[ks] пред съгласни или в края на думите: six, ex-president
[gz] пред ударени гласни: exam

W, w - не се чете в началото на думите, пред

R: wrong, wreck.


Още правила за четене на английски съгласни букви

В повечето случаи английските съгласни букви се четат в унисон с тяхното азбучно име, но не винаги е така. Ето една таблица с примери в следната последователност: Буква с произношението; Звук в транскрипция; Примери с произношението и превод

 • Pp [pi] - [p] - People [pi:pl] – хора; Stop [stɔp] — спирам
 • Qq [kju:] - [kw] - Quit [kwit] – отказвам; Liquid [likwid] – течен
 • Rr [a:] - [r] - Rose [rəuz] – роза; Carrot [kᴂrət] — морков
 • Tt [ti] - [t] - Time [taim] – време; Stand [stᴂnd] — стоя
 • Bb [bi] - [b] - Bed [bed] – легло; Blue [blu:] — синьо
 • Dd [di] - [d] - Desk [desk] – бюро; Blood [blʌd] — кръв
 • Ww [dʌblju:] - [w] - Wise [wais] – мъдър; Winter [wintə] — зима
 • Zz [zi:] - [z] - Zebra [zi:brə] – зебра; Zone [zəun] — зона
 • Kk [kei] - [k] - Key [ki:] – ключ; Book [buk] — книга
 • Ll [el] - [l] - Lose [lu:z] – губя; Cool [cu:l] — прохладен
 • Mm [em] - [m] - Mouse [məus] – мишка; Monkey [mɔnki] – маймуна
 • Nn [en] - [n] - Nose [nəuz] – нос; Ten [ten] — десет
 • Ff [ef] - [f] - Fox [fɒks] – лисица; Frog [frɒg] — жаба
 • Hh [eitʃ] - [h] - Horse [hɔ:s] – кон; Home [həum] – дом
 • Jj [dʒei] - [dʒ] - Joy [dʒɔi] – радост; Judge [dʒʌdʒ] – съдя
 • Vv [vi] - [v] - Van [vᴂn] – фургон; Vacant [veikənt] – свободен


Буквосъчетания от съгласни букви.

Малко по-сложна е ситуацията с буквосъчетанията от съгласни. В тези случаи вариантите са малко повече.

Ck - чете се като:

[k] deck, o’clock

Sh - чете се като:

[ш]: ship, slash

Ch - чете се като:

[ч]: church, change

Th - чете се като:

[ð] поставяте езика между зъбите и стараете да произнесете българското [з]: then, they
[θ] поставяте езика между зъбите и стараете да произнесете българското [c]: thanks, throw

Ng - чете се като:

[ŋ], носов звук "н" и веднага след него с едва загатнато "г" в началото на гърлото: spring, bang

Nk - чете се като:

[Nk] monk, donkey

wh - чете се като:

[w] ако след това не следва "O": when, why.
Сравнете с: who, whole
war
whar
[wɔ:] wardrobe, wharf

Igh - чете се като:

[ai] fight, right

 

Четене на съгласни буквосъчетания

Съгласните в английския език могат да образуват комбинации от букви (буквосъчетания), които предават определени съгласни звуци. Познаването на правилата за четене на такива комбинации от съгласни букви ще помогне за по-нататъшното учене при четене на съответните английски думи. Нека разгледаме някои от тях

 • Буквосъчетанието ck предава звука [k] и най-често се намира в края на думите, например:

- back [bᴂk] - назад,
- duck [dʌk] - патица.

 • Буквосъчетанието sh се чете като звук [ʃ], тя наподобява нашия звук [sh], но се произнася по-меко:

- shelf [ʃelf] - рафт.

 • Буквосъчетанието ch, се чете [tʃ]:

- cheese [tʃi:z] - сирене.

 • Буквосъчетанието qu заедно образуват звука [kw]:

- quest [kwest] - търсене,
- quarter [kwɔ: tə] - четвъртина.

 • Буквосъчетанието ng се чете като [ɳ], прилича на звука [n], но се произнася сякаш „към носа“:

spring [spriɳ] - пролет,
- ring [riɳ] - пръстен.

 • Буквосъчетанието nk се чете [ɳk]:

- pink [piɳk] - розов.

 • Буквосъчетанието th означава 2 звука:

- [ϴ] - thing [ϴiɳ] - нещо, вещ
- [ꝺ] - that [ꝺᴂt] - онзи.

 • Удвояването на буквите се чете малко по-удължено, например:

- ball [bɔl] - топка,
- add [ᴂd] - добавяне. 


Съотношения между английски съгласни букви и звуци.

Буквите далеч не винаги се произнасят така, както ги заучаваме в английската азбука. Ако искате да говорите правилен английски език, без характерен акцент, е добре да заучавате изговарянето на всяка съгласна буква като звук в съответния случай и то правилно. Често външния облик (изписването) на дадена дума е доста далеч от нейното изговаряне.

Разбира се, в английската ортография има определени правила и закономерности, които могат да бъдат разбрани, макар и след известно време. Така че, най важното при изучаване на английски език е да се научим да четем правилно думите. Затова заучаването на нови думи става като ги пишем многократно (10 - 20 пъти) и едно временно с това ги изговаряме правилно. Това, особено в началото, не винаги е много лесно.
----------

13 коментара:

 1. В английски език има доста примери с различно произношение на една и съща буква в различни звуци. Например, първата буква от английската азбука "a" без ударение най-често се чете като [ə] - неясен звук, приличащ на българското "ъ": cinema ['sɪnəmə]. Крайната буква "e" винаги е няма. Някои съгласни не се произнасят: climb, autumn - последните съгласни не се чуват.

  ОтговорИзтриване
 2. Съгласните букви в английската азбука имат няколко отличителни черти, на които често не се обръща внимание. Но неправилното произнасяне на съгласните придава значителен български акцент на речта. Затоld имайте предвид, че английските съгласни се произнасят силно, с повече енергия и където е възможно с преддихание. Обичайното положение на езика при произнасянето им е зад горните зъби. Английските съгласнr не се смегчават пред гласните: e, i, y и не помътняват (приглушават) в края на думата. Тези правила трябва да ги заучавате последователно за всяка съгласна, заедно с характерните за нея особености.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Донякъде има прилика между българските и английските съгласни. Има двойки звучни и беззвучни съгласни:
   p - b,
   k - g,
   f - v,
   t - d,
   s - z,
   Но има и съгласни без двойки:
   l, m, n, r.

   Изтриване
  2. Четенето на съгласните "c", "g" зависи от това пред коя буква стоят. Основното правило (с няколко изключения)е:
   c, g + e, i, y = [s], [dj]
   c, g + a, o, u, lisud ich.dikd l u,ds kd ow;djd = [k], [g]

   Изтриване
  3. Буквата "s" дава звук [z] при следното разположение на гласните:
   - vase.
   Но от това правило има изключения, като например в:
   -base.

   Изтриване
 3. Произнасянето на английските съгласни не бива да се смекчава, особено пред гласните e, i, y. Нужно е твърдо и ясно произношение, като например в думата "did" с твърдо [d].

  ОтговорИзтриване
 4. Ирена Величкова3:22 пр.об., април 27, 2015

  Характерно за английските съгласни букви (Consonant) е, че в края на думите не бива да се приглушават, а да се произнасят ясно. В противен случай, това може да доведе до неразбиране, но във всички случаи ще е силен акцент. Така например, ако се заглуши последната буква в думата "bed" и се произнесе като [t], се получава съвсем друга дума:
  bed [bed] - легло
  bet [bet] - бас, облог.

  ОтговорИзтриване
 5. Необичайното при английските съгласни (от гледна точка на български език) са няколко интересни момента:
  буквата J, предаваща звука [d?],
  буквата X, обикновено предаваща звуците [ks] или [gz],
  буквата W, обозначаваща звука [w],
  комбинацията от букви qu, даваща звука [kw].

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не всички съгласни от английската азбука се произнасят в думите. В следните буквосъчетания се срещат или могат да се срещнат неми съгласни:
   dge,
   gn,
   gm,
   igh,
   mb,
   bt,
   mn,
   isl,
   pt,
   pn,
   wr,
   wh,
   ft,
   st,
   alf,
   alk,
   ps,
   sc.

   Изтриване
 6. Правилата за четене на съгласни букви и звуци са по-лесни от тези за гласните. Трябва само да се научим да ги произнасяме правилно. Повече трудности има при четенето на съгласните "c", "g", а понякога и на "s". Трябва да обърнем внимание на някои от буквосъчетанията от съгласни букви и на немите съгласни.

  ОтговорИзтриване
 7. Известни са няколко основни съчетания на английски съгласни букви:
  ck, sh, ch, tch, th, ph, qu, kn, ng, nk, wr, wh.

  ОтговорИзтриване
 8. Може ли някой така добър да ми каже как да преведа това Ejective на български.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. In phonetics, ejective consonants are usually voiceless consonants that are pronounced with a glottalic egressive airstream. In the phonology of a particular language, ejectives may contrast with aspirated, voiced and tenuis consonants. Some languages have glottalized sonorants with creaky voice that pattern with ejectives phonologically, and other languages have ejectives that pattern with implosives, which has led to phonologists positing a phonological class of glottalic consonants, which includes ejectives.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: