Translate

---------------------------------------------------------------------------------

18 януари 2015

Наклонение на английските глаголи | dLambow

Наклонение на глаголите в английски език (English Mood of verbs)

 

Наклонение в английски език.

Наклонението в английски език това е форма на глагола, изразяваща отношение на действието към действителността. Това е начина, по който се схващат или подразбират действието или състоянието. Граматичното наклонение може да се определи, като набор от отличителни форми на глагола, които изразяват неговата модалност. 

Наклонение на глаголите в английски език
Наклонение на английските глаголиМодалност

Модалността е граматичен израз на субективното отношение на говорещия, което включва избор за
 • възможност, 
 • вероятност, 
 • необходимост, 
 • задължителност, 
 • разрешителност, 
 • способност, 
 • желание или 
 • случайност. 
При това модалността в английски език най-често се изразява посредством модалните глаголи. 

В английски език има три наклонения:


1) Изявително наклонение (Indicative Mood) - 

обозначава действието като реален факт в настоящето, миналото или бъдещето. Изявително наклонение е основно при предаване на информация и при общуване в английски език.
Използва се най-често за изявления, установяване на факти или задаване на въпроси.
 • Has the train arrived? — Пристигна ли влака?
 • He reads newspapers in the evening. — Той чете вестници по вечерно време.
 • Do you know where the old man lives? — Знаеш ли къде живее стареца?

2) Повелително наклонение (Imperative Mood) - 

Повелително наклонение изразява подтикване към действие (заповед, молба, съвет, необходимост …)
 • Set you alarm clock for 6:30 A.M. — Навий си будилника за 6,30 часа.
 • Go to the blackboard. — Иди до черната дъска.
 • Let’s phone her now. — Нека да й позвъним сега.
 • Dance like you've never danced before! - Танцувай така, както до сега никога не си танцувал.
 • Stop at the corner. — Спри до ъгъла.
 • Eat your vegetables! — Изяж си зеленчуците.

3) Подчинително наклонение (Subjunctive Mood) - 

показва, че говорещия разглежда действието не като реален факт, а като предполагаемо, хипотетично, съмнително, желателно или възможно при определени условия действие. На български език може да се превежда с «би било…», «щях» и т.н.

С подчинително наклонение в английски език може да се изрази, макар и индиректно,
 • искане, 
 • препоръка, 
 • предложение, 
 • внушение или 
 • необходимост.
 • I wish she were with us now. — Би ми се искало тя да е с нас сега.
 • It is recommended that you be on time. — Препоръчително е да не закъсняваш.
 • His mother desires that he arrive early. — На майка му й се искаше вече да е пристигнал.
 • If I were a rich man, then I would have all the money in the world. — Ако бях богаташ, тогава щях да имам всички пари на света.
 • My boss insists that the computer be repaired by a licensed contractor. — Шефът ми настояваше компютъра да беда ремонтиран от лицензиран сервиз.
 • They wish we were able to type faster. — На тях им се искаше да бяха в състояние да печатат по-бързо.
 • Had the man been driving carefully, he would not have crashed into the tree. — Ако човекът беше карал внимателно, то тогава нямаше да се прасне в дървото.
Накрая би могло да се спомене и за едно четвърто

4) Условно наклонение (Conditional mood) - 

Условно наклонение е вид подчинително наклонение от типа ("If you X, then I Y") - т.е. Ако ти си еди-какво си, то тогава аз съм еди-що си. Т.е. отново някаква хипотетична ситуация. Но тази разлика не винаги се прави.

Обикновено условието се поставя или въвежда в ситуацията с думи и изрази като if, when, in case of... и тогава се използват глаголи като would, might … (би могло, би трябвало…), които изразяват степента на вероятност това да се случи в ситуацията, поставена преди това.
 • If you hadn't sent your questions to me, you would still be in doubt.
 • If you paid more attention to the meaning of what people say, you might have noticed this relation before.
 • If you try to think about what people want to say, you will understand grammar better.

 

В английски език има две основни групи наклонения:

 

----------------

6 коментара:

 1. Наклонението показва как действието се разглежда от говорещия. Изявително наклонение изразява реално действие в настоящето, миналото или бъдещето във формата на утвърждение и въпрос.
  He asked me to help him.
  He will buy a new car soon.
  She is in London now.
  Did he visit her yesterday?
  Why are you laughing?

  ОтговорИзтриване
 2. Често в английски език се говори за три наклонения, макар че, ако се задълбочи човек, ще се окаже, че те са доста повече, понеже се подразделят на различни подвидове. Чрез формата за наклонение се показва как действието се разглежда от говорещия.

  ОтговорИзтриване
 3. Изявително наклонение реални действия в настоящето, миналото и бъдещето, във формата на утвърждения и въпроси:
  I wish she were here now.
  He would buy a new car if he had enough money.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Глаголите в изявително наклонение изразяват реални действия, предават факти.
   His son goes to school. - Неговият син ходи на училище.
   She has written an interesting article. - Тя написа интересна статия.
   A new building of the theatre was built in this street. - Новата сграда на театъра беше построена на тази улица.

   Изтриване
 4. Условно наклонение изразява предположение, пожелание или нереално условие, противоречащо на действителността.
  If he had known her address, he would have visited her yesterday. - Ако той знаеше нейния адрес, той би я посетил вчера.

  ОтговорИзтриване
 5. Повелителното наклонение изразява заповед или молба:
  Stop laughing! - Спри да се смееш! (Спри смеха!)
  Please help me. - Помогни ми, моля. Моля, помогни ми.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: