Translate

---------------------------------------------------------------------------------

23 септември 2014

Английско български разговорник | dLambow

(English Bulgarian phrasebook) -

Английско български разговорник  — с произношение и с превод

Заучаването на готови често използвани говорни фрази и изрази е по-бързия начин да се научи говорен език, отколкото ако се учат отделни думи и граматика. Това е естествения начин да се учи английски език. 

Английско български разговорник
Английско български разговорник (English Bulgarian phrasebook)
 
Научете правописа, изговарянето и значението на следните групи думи, фрази и специфични изрази:
 

Начален разговорник с често използвани изрази

 1. A cup of coffee. [ ə kʌp ɒv ˈkɒfi. ] — Чаша кафе.
 2. A lot to do [ ə lɒt tuː duː ] — Много за вършене. Много работа.
 3. Could you do me a favour? [ kʊd juː duː miː ə ˈfeɪvə? ] — Можеш ли да ми свършиш една услуга?
 4. Did your sleep well? [ dɪd jɔː sliːp wɛl? ] — Спа ли добре?
 5. Don’t worry. [ dəʊnt ˈwʌri. ] — Не се безпокой.
 6. How does that sound? [ haʊ dʌz ðæt saʊnd? ] — Как ти се струва?
 7. How old are you? [ haʊ əʊld ɑː juː? ] — На колко си години.
 8. I am sitting. [ aɪ æm ˈsɪtɪŋ. ] — Аз седя.
 9. I haven’t got time! [ aɪ hævnt ɡɒt taɪm! ] — Нямам време.
 10. I slept like a log! [ aɪ slɛpt laɪk ə lɒɡ! ] — Спах като пън.
 11. I’ve got a sore throat. [ aɪv ɡɒt ə sɔː θrəʊt. ] — Имам възпалено гърло.
 12. I’ve got a temperature! [ aɪv ɡɒt ə ˈtɛmprɪʧə! ] — Имам температура.
 13. In the middle of. [ ɪn ðə ˈmɪdᵊl ɒv. ] — В средата на.
 14. It is morning. [ ɪt ɪz ˈmɔːnɪŋ. ] — Сутрин е.
 15. It won't take long. [ ɪt wəʊnt teɪk lɒŋ. ] — Няма да отнеме много време.
 16. Make it quick! [ meɪk ɪt kwɪk! ] — Побързай!
 17. Making breakfast. [ ˈmeɪkɪŋ ˈbrɛkfəst. ] — Приготвям закуска.
 18. My head aches. [ maɪ hɛd eɪks. ] — Голи ме глава.
 19. No problem! [ nəʊ ˈprɒbləm! ] — Разбира се! (Няма проблеми).
 20. Of all [ ɒv ɔːl ] — от всички.
 21. Of us [ ɒv ʌs ] — от нас.
 22. On an empty stomach. [ ɒn ən ˈɛmpti ˈstʌmək. ] — На гладен стомах.
 23. Some of the books. [ sʌm ɒv ðə bʊks. ] — Някои от книгите.
 24. Some of them. [ sʌm ɒv ðɛm. ] — Някои от тях.
 25. Surgery hours. [ ˈsɜːʤᵊri ˈaʊəz. ] — Приемен час.
 26. That's great! [ ðæts ɡreɪt! ] — Страхотно е!
 27. They eat more food than me. [ ðeɪ iːt mɔː fuːd ðæn miː. ] — Те ядат повече храна от мен.
 28. To be good at. [ tuː biː ɡʊd æt. ] — Добър съм по.
 29. To follow advice. [ tuː ˈfɒləʊ ədˈvaɪs. ] — Следвам съвет.
 30. To give some advice. [ tuː ɡɪv sʌm ədˈvaɪs. ] — Давам съвет.
 31. To have a breakfast [ tuː hæv ə ˈbrɛkfəst ] — Закусвам.
 32. To listen to the teacher. [ tuː ˈlɪsn tuː ðə ˈtiːʧə. ] — Слушам учителя.
 33. What is this? [ wɒt ɪz ðɪs? ] — Какво е това?
 34. What's that? [ wɒts ðæt? ] — Какво е онова?
 35. What’s wrong with you? [ wɒts rɒŋ wɪð juː? ] — Какво ти е? Какъв ти е проблема?
 36. You are going to read. [ juː ɑː ˈɡəʊɪŋ tuː riːd. ] — Вие ще прочетете.
 37. You may use my pen if you haven't got one. [ juː meɪ juːz maɪ pɛn ɪf juː hævnt ɡɒt wʌn. ] — Може да използваш моя химикал, ако нямаш такъв.

Разговорник при ползване на поздрави

 1. All the best! [ ɔːl ðə bɛst! ] — Всичко най-хубаво!
 2. Couldn’t be worse [ ˈkʊdnt biː wɜːs ] — Не може да бъде по-лошо
 3. Good afternoon! [ ɡʊd ˈɑːftəˈnuːn! ] — Добър ден!
 4. Good bye! [ ɡʊd baɪ! ] — Довиждане!
 5. Good evening! [ ɡʊd ˈiːvnɪŋ! ] — Добър вечер!
 6. Good morning! [ ɡʊd ˈmɔːnɪŋ! ] — Добро утро!
 7. Hello [ hɛˈləʊ ] — Здравейте
 8. Hi [ haɪ ] — Здрасти
 9. How are things? [ haʊ ɑː θɪŋz? ] — Как са нещата?
 10. How are you doing? [ haʊ ɑː juː ˈduːɪŋ? ] — Какво правиш?
 11. How are you getting on? [ haʊ ɑː juː ˈɡɛtɪŋ ɒn? ] — Как се справяш?
 12. How are you? [ haʊ ɑː juː? ] — Как си?
 13. I am fine! [ aɪ æm faɪn! ] — Добре съм!
 14. I am very well, thank you [ aɪ æm ˈvɛri wɛl, θæŋk juː ] — Аз съм много добре, благодаря ти
 15. More or less [ mɔːr ɔː lɛs ] — Повече или по-малко
 16. Not too bad [ nɒt tuː bæd ] — Не е много лошо
 17. See you [ siː juː ] — Ще се видим
 18. So-so [ ˈsəʊsəʊ ] — Горе-долу
 19. Tomorrow [ təˈmɒrəʊ ] — Утре
 20. What is the news? [ wɒt ɪz ðə njuːz? ] — Какви са новините?
 21. What’s new? [ wɒts njuː? ] — Какво ново?

Разговорник със стандартни фрази

 1. All right [ ɔːl raɪt ] — Добре
 2. Bring [ brɪŋ ] — Донеси
 3. By no means! [ baɪ nəʊ miːnz! ] — В никакъв случай!
 4. Can i? [ kæn aɪ? ] — Мога ли?
 5. Could you [ kʊd juː ] — Можеш ли
 6. Do you mind? [ duː juː maɪnd? ] — Имаш ли нещо против?
 7. Don’t get upset, things do happen [ dəʊnt ɡɛt ʌpˈsɛt, θɪŋz duː ˈhæpən ] — Не се сърди, нещата се случват
 8. Don’t worry [ dəʊnt ˈwʌri ] — Не се безпокойте
 9. English [ ˈɪŋɡlɪʃ ] — Английски
 10. Entrance [ ˈɛntrəns ] — Вход
 11. Excuse me [ ɪksˈkjuːz miː ] — Извинете ме
 12. Exit [ ˈɛksɪt ] — Изход
 13. Forbidden [ fəˈbɪdn ] — Забранен
 14. French [ frɛnʧ ] — Френски
 15. Give [ ɡɪv ] — Дайте
 16. Glad to meet you! [ ɡlæd tuː miːt juː! ] — Радвам се да се запознаем!
 17. Help [ hɛlp ] — Помогнете
 18. How old are you? [ haʊ əʊld ɑː juː? ] — На колко години си?
 19. How well i understand you [ haʊ wɛl aɪ ˌʌndəˈstænd juː ] — Колко добре те разбирам
 20. I agree [ aɪ əˈɡriː ] — Съгласен съм
 21. I am from [ aɪ æm frɒm ] — Аз съм от
 22. I am sorry [ aɪ æm ˈsɒri ] — Съжалявам
 23. I beg your pardon [ aɪ bɛɡ jɔː ˈpɑːdn ] — Моля за извинение
 24. I can’t [ aɪ kɑːnt ] — Аз не мога
 25. I cannot [ aɪ ˈkænɒt ] — Не мога
 26. I don’t mind [ aɪ dəʊnt maɪnd ] — Нямам нищо против
 27. I don’t mind [ aɪ dəʊnt maɪnd ] — Нямам нищо против
 28. I forbid you to... [ aɪ fəˈbɪd juː tuː ] — Забранявам ти да...
 29. I live in [ aɪ lɪv ɪn ] — Живея в
 30. I must thank you [ aɪ mʌst θæŋk juː ] — Трябва да ти благодаря
 31. I shouldn’t mind [ aɪ ʃʊdnt maɪnd ] — Не би трябвало да имам нищо против
 32. I speak [ aɪ spiːk ] — Аз говоря
 33. I speak english a little bit [ aɪ spiːk ˈɪŋɡlɪʃ ə ˈlɪtᵊl bɪt ] — Говоря английски малко
 34. I would like to thank you [ aɪ wʊd laɪk tuː θæŋk juː ] — Бих искал да ви благодаря
 35. It’s a pity [ ɪts ə ˈpɪti ] — Жалко
 36. It’s a pity, I can’t [ ɪts ə ˈpɪti, aɪ kɑːnt ] — Жалко, не мога
 37. It’s all right [ ɪts ɔːl raɪt ] — Всичко е наред
 38. It’s impossible [ ɪts ɪmˈpɒsəbᵊl ] — Това е невъзможно
 39. It’s not at all [ ɪts nɒt æt ɔːl ] — Изобщо не е така
 40. It’s nothing [ ɪts ˈnʌθɪŋ ] — Това е нищо
 41. Italian [ ɪˈtæljən ] — Италиански
 42. Just a minute [ ʤʌst ə ˈmɪnɪt ] — Само минутка
 43. Just a moment [ ʤʌst ə ˈməʊmənt ] — Един момент
 44. Let me introduce you to... [ lɛt miː ˌɪntrəˈdjuːs juː tuː ] — Нека те представя на...
 45. Let’s go to... [ lɛts ɡəʊ tuː ] — Хайде да отидем до...
 46. Madam [ ˈmædəm ] — Мадам
 47. May i ask you to? [ meɪ aɪ ɑːsk juː tuː? ] — Може ли да ви помоля?
 48. May i ask you? [ meɪ aɪ ɑːsk juː? ] — Мога ли да ви попитам?
 49. May i introduce myself? [ meɪ aɪ ˌɪntrəˈdjuːs maɪˈsɛlf? ] — Може ли да се представя?
 50. May i invite you to [ meɪ aɪ ɪnˈvaɪt juː tuː ] — Може ли да ви поканя
 51. May i? [ meɪ aɪ? ] — Може ли?
 52. Mister n [ ˈmɪstər ɛn ] — Господин н
 53. My name is [ maɪ neɪm ɪz ] — Моето име е
 54. My place [ maɪ pleɪs ] — Моето място
 55. Nice to meet you! [ naɪs tuː miːt juː! ] — Приятно ми е да се запознаем!
 56. No [ nəʊ ] — Не
 57. No harm done [ nəʊ hɑːm dʌn ] — Няма вреда
 58. Of course [ ɒv kɔːs ] — Разбира се
 59. Ok [ ˈəʊˈkeɪ ] — Добре
 60. Okay [ ˈəʊˈkeɪ ] — Добре
 61. Open [ ˈəʊpən ] — Отворете
 62. Closed [ kləʊzd ] — Затворено
 63. Please [ pliːz ] — Моля те
 64. Please, accept my apologies [ pliːz, əkˈsɛpt maɪ əˈpɒləʤiz ] — Моля, приемете моите извинения
 65. Please, forgive me [ pliːz, fəˈɡɪv miː ] — Моля те прости ми
 66. Read [ riːd ] — Прочети
 67. Restaurant [ ˈrɛstrɒnt ] — Ресторант
 68. Show? [ ʃəʊ? ] — Покажи?
 69. Sir [ sɜː ] — Господине
 70. Sorry for [ ˈsɒri fɔː ] — Съжалявам за
 71. Spanish [ ˈspænɪʃ ] — Испански
 72. Sure [ ʃʊə ] — Сигурен
 73. Tell [ tɛl ] — Казвам
 74. Thank you very much [ θæŋk juː ˈvɛri mʌʧ ] — Благодаря ви много
 75. Thank you [ θæŋk juː ] — Благодаря ти
 76. Thank you for [ θæŋk juː fɔː ] — Благодаря ти за
 77. Thank you in advance [ θæŋk juː ɪn ədˈvɑːns ] — Благодаря ви предварително
 78. Thank you very much [ θæŋk juː ˈvɛri mʌʧ ] — Благодаря ти много
 79. Thanks [ θæŋks ] — Благодаря
 80. Thanks a lot for [ θæŋks ə lɒt fɔː ] — Благодаря много за
 81. The theatre [ ðə ˈθɪətə ] — Театърът
 82. What is your name? [ wɒt ɪz jɔː neɪm? ] — Как се казваш?
 83. What is your native language? [ wɒt ɪz jɔː ˈneɪtɪv ˈlæŋɡwɪʤ? ] — Кой е вашият роден език?
 84. When were you born? [ wɛn wɜː juː bɔːn? ] — Кога си роден?
 85. Where are you from? [ weər ɑː juː frɒm? ] — От къде си?
 86. Where do you live? [ weə duː juː lɪv? ] — Къде живееш?
 87. Will you please, give me? [ wɪl juː pliːz, ɡɪv miː? ] — Ще ми дадеш ли, моля те?
 88. With pleasure! [ wɪð ˈplɛʒə! ] — С удоволствие!
 89. Would you please, give me? [ wʊd juː pliːz, ɡɪv miː? ] — Бихте ли ми дали, моля?
 90. Yes [ jɛs ] — Да
 91. Yes, you can [ jɛs, juː kæn ] — Да, можеш
 92. Yes, you may [ jɛs, juː meɪ ] — Да, можеш
 93. You are welcome! [ juː ɑː ˈwɛlkəm! ] — Вие сте добре дошъл!
 94. You did it right [ juː dɪd ɪt raɪt ] — Правилно си го направил
 95. Young lady [ jʌŋ ˈleɪdi ] — Млада дама
 96. Young man [ jʌŋ mæn ] — Млад мъж
 97. Young miss [ jʌŋ mɪs ] — Млада госпожица

Разговорник с фрази на гарата

 1. Arrivals [ əˈraɪvəlz ] — Пристигания
 2. Departures [ dɪˈpɑːʧəz ] — Заминавания
 3. Enquiry office [ Enquiry ˈɒfɪs ] — Офис за запитвания
 4. Give me, please a seat by a window [ ɡɪv miː, pliːz ə siːt baɪ ə ˈwɪndəʊ ] — Моля, дайте ми място до прозореца
 5. How does one get to the platform? [ haʊ dʌz wʌn ɡɛt tuː ðə ˈplætfɔːm? ] — Как се стига до платформата?
 6. How long is it till the train departure? [ haʊ lɒŋ ɪz ɪt tɪl ðə treɪn dɪˈpɑːʧə? ] — Колко време остава до тръгването на влака?
 7. How mane luggage pieces may i take free of charge? [ haʊ meɪn ˈlʌɡɪʤ ˈpiːsɪz meɪ aɪ teɪk friː ɒv ʧɑːʤ? ] — Колко части от багажа мога да взема безплатно?
 8. I must go and get a ticket for the plane [ aɪ mʌst ɡəʊ ænd ɡɛt ə ˈtɪkɪt fɔː ðə pleɪn ] — Трябва да отида да взема билет за самолета
 9. I must go and get a ticket for the ship [ aɪ mʌst ɡəʊ ænd ɡɛt ə ˈtɪkɪt fɔː ðə ʃɪp ] — Трябва да отида и да взема билет за кораба
 10. I must go and get a ticket for the train [ aɪ mʌst ɡəʊ ænd ɡɛt ə ˈtɪkɪt fɔː ðə treɪn ] — Трябва да отида да взема билет за влака
 11. I want a tiket for tomorrow flight to [ aɪ wɒnt ə tiket fɔː təˈmɒrəʊ flaɪt tuː ] — Искам билет за утрешния полет до
 12. I want to reserve tickets in advance [ aɪ wɒnt tuː rɪˈzɜːv ˈtɪkɪts ɪn ədˈvɑːns ] — Искам да резервирам билети предварително
 13. I’d like a lower berth [ aɪd laɪk ə ˈləʊə bɜːθ ] — Бих искал по-ниско легло
 14. I’d like a ticket to the [ aɪd laɪk ə ˈtɪkɪt tuː ðiː ] — Бих искал билет за
 15. I’d like the first class cabin for two [ aɪd laɪk ðə fɜːst klɑːs ˈkæbɪn fɔː tuː ] — Искам купе първа класа за двама
 16. I’d like the second class cabin for two [ aɪd laɪk ðə ˈsɛkənd klɑːs ˈkæbɪn fɔː tuː ] — Бих искал купе втора класа за двама
 17. I’d like the third class cabin for two [ aɪd laɪk ðə θɜːd klɑːs ˈkæbɪn fɔː tuː ] — Бих искал трета класа купе за двама
 18. I’d like to pay the fares in advance [ aɪd laɪk tuː peɪ ðə feəz ɪn ədˈvɑːns ] — Бих искал да платя тарифите предварително
 19. Information desk [ ˌɪnfəˈmeɪʃᵊn dɛsk ] — Гише за справки
 20. Is there any direct flight to For the day after tomorrow? [ ɪz ðeər ˈɛni daɪˈrɛkt flaɪt tuː fɔː ðə deɪ ˈɑːftə təˈmɒrəʊ? ] — Има ли директен полет до За вдругиден?
 21. Luggage check-in [ ˈlʌɡɪʤ ʧɛk-ɪn ] — Чекиране на багаж
 22. Nonsmoker [ ˈnɒnˈsməʊkə ] — Непушач
 23. One single and one return ticket for tomorrow, please [ wʌn ˈsɪŋɡᵊl ænd wʌn rɪˈtɜːn ˈtɪkɪt fɔː təˈmɒrəʊ, pliːz ] — Един единичен и един двупосочен билет за утре, моля
 24. Please, take my luggage to [ pliːz, teɪk maɪ ˈlʌɡɪʤ tuː ] — Моля, занесете багажа ми
 25. Smoker [ ˈsməʊkə ] — Пушач
 26. The flight is delayed by two hours [ ðə flaɪt ɪz dɪˈleɪd baɪ tuː ˈaʊəz ] — Полетът закъснява с два часа
 27. Toilet [ ˈtɔɪlɪt ] — Тоалетна
 28. Two tickets to, please, for the six thirty pm Train [ tuː ˈtɪkɪts tuː, pliːz, fɔː ðə sɪks ˈθɜːti pm treɪn ] — Два билета до, моля, за влака в шест и тридесет вечерта
 29. What are the fares? [ wɒt ɑː ðə feəz? ] — Какви са тарифите?
 30. What flights are there to? [ wɒt flaɪts ɑː ðeə tuː? ] — До какви полети има?
 31. What is the price of a passage to [ wɒt ɪz ðə praɪs ɒv ə ˈpæsɪʤ tuː ] — Каква е цената на преминаване към
 32. When does the check-in begin? [ wɛn dʌz ðə ʧɛk-ɪn bɪˈɡɪn? ] — Кога започва настаняването?
 33. Where are boat tickets sold? [ weər ɑː bəʊt ˈtɪkɪts səʊld? ] — Къде се продават билети за кораб?
 34. Where can i book a ticket for the plane? [ weə kæn aɪ bʊk ə ˈtɪkɪt fɔː ðə pleɪn? ] — Къде мога да резервирам билет за самолета?
 35. Where can i book a ticket for the ship? [ weə kæn aɪ bʊk ə ˈtɪkɪt fɔː ðə ʃɪp? ] — Къде мога да резервирам билет за кораба?
 36. Where can i book a ticket for the train? [ weə kæn aɪ bʊk ə ˈtɪkɪt fɔː ðə treɪn? ] — Къде мога да резервирам билет за влака?
 37. Where can i check my luggage? [ weə kæn aɪ ʧɛk maɪ ˈlʌɡɪʤ? ] — Къде мога да регистрирам багажа си?
 38. Where can i return my ticket? [ weə kæn aɪ rɪˈtɜːn maɪ ˈtɪkɪt? ] — Къде мога да върна билета си?
 39. Where is the [ weər ɪz ðiː ] — Къде е

Разговорник при осъществяване на паспортен контрол

 1. Call for the head of the group [ kɔːl fɔː ðə hɛd ɒv ðə ɡruːp ] — Обадете се за ръководител на групата
 2. Custom [ ˈkʌstəm ] — Персонализиран
 3. Excuse me, i don’t understand [ ɪksˈkjuːz miː, aɪ dəʊnt ˌʌndəˈstænd ] — Извинете, не разбирам
 4. Here are my passport and custom declaration [ hɪər ɑː maɪ ˈpɑːspɔːt ænd ˈkʌstəm ˌdɛkləˈreɪʃᵊn ] — Ето моя паспорт и митническа декларация
 5. Here is my luggage [ hɪər ɪz maɪ ˈlʌɡɪʤ ] — Ето го багажа ми
 6. I have nothing to declare [ aɪ hæv ˈnʌθɪŋ tuː dɪˈkleə ] — Нямам нищо за деклариране
 7. I need an interpreter [ aɪ niːd ən ɪnˈtɜːprətə ] — Имам нужда от преводач
 8. I travel with a group [ aɪ ˈtrævᵊl wɪð ə ɡruːp ] — Пътувам с група
 9. I will be met [ aɪ wɪl biː mɛt ] — Ще бъда посрещнат
 10. It is a business trip [ ɪt ɪz ə ˈbɪznɪs trɪp ] — Това е командировка
 11. It is a private visit [ ɪt ɪz ə ˈpraɪvət ˈvɪzɪt ] — Това е частно посещение
 12. It is a turistic visit [ ɪt ɪz ə turistic ˈvɪzɪt ] — Това е туристическо посещение
 13. Passport control [ ˈpɑːspɔːt kənˈtrəʊl ] — Паспортен контрол
 14. These are my personal items [ ðiːz ɑː maɪ ˈpɜːsᵊnᵊl ˈaɪtəmz ] — Това са мои лични вещи
 15. This is a present [ ðɪs ɪz ə ˈprɛzᵊnt ] — Това е подарък
 16. What is to be mentioned in the customs declaration? [ wɒt ɪz tuː biː ˈmɛnʃᵊnd ɪn ðə ˈkʌstəmz ˌdɛkləˈreɪʃᵊn? ] — Какво трябва да се посочи в митническата декларация?
 17. Where can i get my customs papers? [ weə kæn aɪ ɡɛt maɪ ˈkʌstəmz ˈpeɪpəz? ] — Къде мога да получа митническите си документи?

Разговорник при разходка в града

 1. Bakery [ ˈbeɪkəri ] — Пекарна
 2. Bank [ bæŋk ] — Банка
 3. Bus stop [ bʌs stɒp ] — Автобусна спирка
 4. Chemists [ ˈkɛmɪsts ] — Химици
 5. I’m seeking [ aɪm ˈsiːkɪŋ ] — Търся
 6. It is far off You had better take a bus [ ɪt ɪz fɑːr ɒf juː hæd ˈbɛtə teɪk ə bʌs ] — Далече е. По-добре вземете автобус
 7. It is far off You had better take a car [ ɪt ɪz fɑːr ɒf juː hæd ˈbɛtə teɪk ə kɑː ] — Далече е. По-добре си вземете кола
 8. It is far off You had better take a taxi [ ɪt ɪz fɑːr ɒf juː hæd ˈbɛtə teɪk ə ˈtæksi ] — Далече е. По-добре вземете такси
 9. It’s about ten minutes walk [ ɪts əˈbaʊt tɛn ˈmɪnɪts wɔːk ] — Това е около десет минути пеша
 10. Market [ ˈmɑːkɪt ] — Пазар
 11. Metro station [ ˈmɛtrəʊ ˈsteɪʃᵊn ] — Метро станция
 12. My hotel [ maɪ həʊˈtɛl ] — Моят хотел
 13. Petrol station [ ˈpɛtrəl ˈsteɪʃᵊn ] — Бензиностанция
 14. Police [ pəˈliːs ] — Полиция
 15. Post office [ pəʊst ˈɒfɪs ] — Пощенска станция
 16. Square [ skweə ] — Площад
 17. Street [ striːt ] — Улица
 18. Street phone [ striːt fəʊn ] — Уличен телефон
 19. Supermarket [ ˈsuːpəˌmɑːkɪt ] — Супермаркет
 20. Touristic office [ Touristic ˈɒfɪs ] — Туристически офис
 21. Where is the nearest police office [ weər ɪz ðə ˈnɪərɪst pəˈliːs ˈɒfɪs ] — Къде е най-близкото полицейско управление
 22. Where is the nearest…? [ weər ɪz ðə ˈnɪərɪst…? ] — Къде е най-близкият...?
 23. Which is the way to the police? [ wɪʧ ɪz ðə weɪ tuː ðə pəˈliːs? ] — Кой е пътят към полицията?
 24. Which is the way to the post-office? [ wɪʧ ɪz ðə weɪ tuː ðə ˈpəʊstˌɒfɪs? ] — Кой е пътят до пощата?
 25. Which is the way to the station? [ wɪʧ ɪz ðə weɪ tuː ðə ˈsteɪʃᵊn? ] — Кой е пътят до гарата?

Разговорник с фрази при превоз

 1. Call a taxi, please [ kɔːl ə ˈtæksi, pliːz ] — Извикайте такси, моля
 2. Could you wait for me, please? [ kʊd juː weɪt fɔː miː, pliːz? ] — Бихте ли ме изчакали, моля?
 3. Drive me to a good hotel [ draɪv miː tuː ə ɡʊd həʊˈtɛl ] — Закарай ме до добър хотел
 4. Drive me to the airport [ draɪv miː tuː ði ˈeəpɔːt ] — Закарай ме до летището
 5. Drive me to the city center [ draɪv miː tuː ðə ˈsɪti ˈsɛntə ] — Закарай ме до центъра на града
 6. Drive me to the hotel [ draɪv miː tuː ðə həʊˈtɛl ] — Закарай ме до хотела
 7. Drive me to the station [ draɪv miː tuː ðə ˈsteɪʃᵊn ] — Закарай ме до гарата
 8. Drive me… [ draɪv miː… ] — Закарай ме…
 9. Drive to a cheap hotel [ draɪv tuː ə ʧiːp həʊˈtɛl ] — Карайте до евтин хотел
 10. How much is the fare ti? [ haʊ mʌʧ ɪz ðə feə tiː? ] — Колко е таксата?
 11. How often does the buses run? [ haʊ ˈɒfᵊn dʌz ðə ˈbʌsɪz rʌn? ] — Колко често се движат автобусите?
 12. I need come back [ aɪ niːd kʌm bæk ] — Трябва да се върна
 13. I need one ticket [ aɪ niːd wʌn ˈtɪkɪt ] — Трябва ми един билет
 14. Left [ lɛft ] — Наляво
 15. Right [ raɪt ] — Надясно
 16. Stop here, please [ stɒp hɪə, pliːz ] — Спрете тук, моля
 17. Tell me,please, where i am to get off? [ tɛl miː,pliːz, weər aɪ æm tuː ɡɛt ɒf? ] — Кажете ми, моля, къде трябва да сляза?
 18. This address, please [ ðɪs əˈdrɛs, pliːz ] — Този адрес, моля
 19. What  is the fare ti? [ wɒt ɪz ðə feə tiː? ] — Каква е тарифата?
 20. What bus must i take to reach Question [ wɒt bʌs mʌst aɪ teɪk tuː riːʧ ˈkwɛsʧən ] — Какъв автобус трябва да взема, за да стигна до въпроса
 21. What does it cost to go to? [ wɒt dʌz ɪt kɒst tuː ɡəʊ tuː? ] — Какво струва да отидида до ...?
 22. What does it cost? [ wɒt dʌz ɪt kɒst? ] — Колко струва?
 23. Where can i take a taxi? [ weə kæn aɪ teɪk ə ˈtæksi? ] — Къде мога да взема такси?

Разговорник за фрази при отсядане в хотел

 1. Do you have a room [ duː juː hæv ə ruːm ] — Имате ли стая
 2. Double room [ ˈdʌbᵊl ruːm ] — Двойна стая
 3. For a week [ fɔːr ə wiːk ] — За една седмица
 4. For one night [ fɔː wʌn naɪt ] — За една нощ
 5. How does it cost a night per a man [ haʊ dʌz ɪt kɒst ə naɪt pɜːr ə mæn ] — Колко струва една нощувка на човек
 6. I need an iron [ aɪ niːd ən aɪən ] — Имам нужда от ютия
 7. I pay in cash [ aɪ peɪ ɪn kæʃ ] — Плащам в брой
 8. I want to order a room [ aɪ wɒnt tuː ˈɔːdər ə ruːm ] — Искам да поръчам стая
 9. Not expensive [ nɒt ɪksˈpɛnsɪv ] — Нескъп
 10. Registration desk [ ˌrɛʤɪsˈtreɪʃᵊn dɛsk ] — Регистрационно бюро
 11. Single room [ ˈsɪŋɡᵊl ruːm ] — Единична стая
 12. Something wrong with light [ ˈsʌmθɪŋ rɒŋ wɪð laɪt ] — Нещо не е наред със светлината
 13. Something wrong with shower [ ˈsʌmθɪŋ rɒŋ wɪð ˈʃaʊə ] — Нещо не е наред с душа
 14. Wake me up, please at 8 o’clock [ weɪk miː ʌp, pliːz æt 8 əˈklɒk ] — Събудете ме, моля, в 8 часа
 15. What’s wrong with telephone? [ wɒts rɒŋ wɪð ˈtɛlɪfəʊn? ] — Какво не е наред с телефона?
 16. With bathroom [ wɪð ˈbɑːθruːm ] — С баня
 17. With shower [ wɪð ˈʃaʊə ] — С душ

Разговорник за фрази при извънредни ситуации

 1. Call for a doctor [ kɔːl fɔːr ə ˈdɒktə ] — Обадете се на лекар
 2. Call the police [ kɔːl ðə pəˈliːs ] — Обади се на полицията
 3. Help! [ hɛlp! ] — Помогнете!
 4. I’m lost [ aɪm lɒst ] — Изгубих се

Разговорник за фрази при използване на дати и време

 1. April [ ˈeɪprəl ] — Април
 2. August [ ˈɔːɡəst ] — Август
 3. Autumn [ ˈɔːtəm ] — Есента
 4. Bright [ braɪt ] — Ярък
 5. By my watch [ baɪ maɪ wɒʧ ] — По моя часовник
 6. Century [ ˈsɛnʧʊri ] — Век
 7. Cold [ kəʊld ] — Студ
 8. Day [ deɪ ] — Ден
 9. Days of the week [ deɪz ɒv ðə wiːk ] — Дни от седмицата
 10. December [ dɪˈsɛmbə ] — Декември
 11. Evening [ ˈiːvnɪŋ ] — Вечер
 12. February [ ˈfɛbruᵊri ] — Февруари
 13. Fine [ faɪn ] — Чудесно
 14. Friday [ ˈfraɪdeɪ ] — Петък
 15. Frosty [ ˈfrɒsti ] — Мразовито
 16. I haven’t a watch [ aɪ hævnt ə wɒʧ ] — Нямам часовник
 17. It is midnight [ ɪt ɪz ˈmɪdnaɪt ] — Полунощ е
 18. It is noon [ ɪt ɪz nuːn ] — Обяд е
 19. It is six am sharp [ ɪt ɪz sɪks æm ʃɑːp ] — Точно шест сутринта е
 20. It is six pm sharp [ ɪt ɪz sɪks pm ʃɑːp ] — Точно шест вечерта е
 21. It is ten minutes pas seven am [ ɪt ɪz tɛn ˈmɪnɪts pɑː ˈsɛvn æm ] — Седем и десет сутринта е
 22. It is ten minutes pas seven pm [ ɪt ɪz tɛn ˈmɪnɪts pɑː ˈsɛvn pm ] — Седем и десет вечерта е
 23. It’s not so cold in england [ ɪts nɒt səʊ kəʊld ɪn ˈɪŋɡlənd æz ɪn ˈrʌʃə ] — В Англия не е толкова студено
 24. January [ ˈʤænjuəri ] — Януари
 25. July [ ʤʊˈlaɪ ] — Юли
 26. June [ ʤuːn ] — Юни
 27. Leap year [ liːp jɪə ] — Високосна година
 28. March [ mɑːʧ ] — Март
 29. Marvellous [ ˈmɑːvələs ] — Чудесно
 30. May [ meɪ ] — Може
 31. Monday [ ˈmʌndeɪ ] — Понеделник
 32. Month [ mʌnθ ] — Месец
 33. Morning [ ˈmɔːnɪŋ ] — Сутрин
 34. My watch is keeps good time [ maɪ wɒʧ ɪz kiːps ɡʊd taɪm ] — Часовникът ми показва добро време
 35. My watch is precise [ maɪ wɒʧ ɪz prɪˈsaɪs ] — Часовникът ми е точен
 36. Nasty [ ˈnɑːsti ] — Гаден
 37. Night [ naɪt ] — Нощ
 38. November [ nəʊˈvɛmbə ] — Ноември
 39. October [ October ] — Октомври
 40. Rainy [ ˈreɪni ] — Дъждовно
 41. Saturday [ ˈsætədeɪ ] — Събота
 42. Season [ ˈsiːzn ] — Сезон
 43. September [ sɛpˈtɛmbə ] — Септември
 44. Spring [ sprɪŋ ] — Пролет
 45. Summer [ ˈsʌmə ] — Лято
 46. Sunday [ ˈsʌndeɪ ] — Неделя
 47. Sunny [ ˈsʌni ] — Слънчево
 48. The day after tomorrow [ ðə deɪ ˈɑːftə təˈmɒrəʊ ] — Вдругиден
 49. The day before yestarday [ ðə deɪ bɪˈfɔː yestarday ] — Завчера
 50. The weather is Today [ ðə ˈwɛðər ɪz təˈdeɪ ] — Времето е днес
 51. Thursday [ ˈθɜːzdeɪ ] — Четвъртък
 52. Time [ taɪm ] — Време
 53. Today [ təˈdeɪ ] — Днес
 54. Tomorrow [ təˈmɒrəʊ ] — Утре
 55. Tonight [ təˈnaɪt ] — Тази вечер
 56. Tuesday [ ˈʧuːzdeɪ ] — Вторник
 57. Warm [ wɔːm ] — Топло
 58. Wednesday [ ˈwɛnzdeɪ ] — Сряда
 59. Week [ wiːk ] — Седмица
 60. What is the weather today [ wɒt ɪz ðə ˈwɛðə təˈdeɪ ] — Какво е времето днес
 61. What season is it now? [ wɒt ˈsiːzn ɪz ɪt naʊ? ] — Кой сезон е сега?
 62. Winter [ ˈwɪntə ] — Зима
 63. Year [ jɪə ] — Година
 64. Yesterday [ ˈjɛstədeɪ ] — Вчера

Разговорник при осъществяване на покупки

 1. A head of cabbage [ ə hɛd ɒv ˈkæbɪʤ ] — Глава зеле
 2. Blouse [ blaʊz ] — Блуза
 3. By metres [ baɪ ˈmiːtəz ] — На метри
 4. By the piece [ baɪ ðə piːs ] — На парче
 5. By the pound [ baɪ ðə paʊnd ] — На килограм
 6. Cash-desk [ kæʃ-dɛsk ] — Каса
 7. Costume [ ˈkɒstjuːm ] — Костюм
 8. Dress [ drɛs ] — Рокля
 9. Foodstuffs [ ˈfuːdstʌfs ] — Хранителни продукти
 10. Frock [ frɒk ] — Фрок рокля
 11. Give me please [ ɡɪv miː pliːz ] — Дайте ми моля
 12. Give me please ten eggs [ ɡɪv miː pliːz tɛn ɛɡz ] — Моля, дайте ми десет яйца
 13. How long do they keep this shop open? [ haʊ lɒŋ duː ðeɪ kiːp ðɪs ʃɒp ˈəʊpən? ] — Колко дълго държат този магазин отворен?
 14. I like fruits [ aɪ laɪk fruːts ] — Харесвам плодове
 15. I need [ aɪ niːd ] — Нуждая се
 16. I need a black t-shirt [ aɪ niːd ə blæk ˈtiːʃɜːt ] — Имам нужда от черна тениска
 17. I need a piece of beef [ aɪ niːd ə piːs ɒv biːf ] — Трябва ми парче телешко
 18. I want to buy [ aɪ wɒnt tuː baɪ ] — Искам да си купя
 19. I want to try on this dress [ aɪ wɒnt tuː traɪ ɒn ðɪs drɛs ] — Искам да пробвам тази рокля
 20. I’d like to buy a suit for everyday wear [ aɪd laɪk tuː baɪ ə sjuːt fɔːr ˈɛvrɪdeɪ weə ] — Бих искал да си купя костюм за ежедневно носене
 21. I’d like to choose [ aɪd laɪk tuː ʧuːz ] — Бих искал да избера
 22. Is this bread fresh or stale? [ ɪz ðɪs brɛd frɛʃ ɔː steɪl? ] — Този хляб пресен ли е или остарял?
 23. Is this bread new or stale? [ ɪz ðɪs brɛd njuː ɔː steɪl? ] — Този хляб нов ли е или остарял?
 24. It costs [ ɪt kɒsts ] — Струва
 25. It is for nothing [ ɪt ɪz fɔː ˈnʌθɪŋ ] — Това е за нищо
 26. It is free of charge [ ɪt ɪz friː ɒv ʧɑːʤ ] — Безплатно е
 27. It is gratis [ ɪt ɪz ˈɡreɪtɪs ] — Безплатно е
 28. It is sold [ ɪt ɪz səʊld ] — Продадена е
 29. It is too dear (cheap) [ ɪt ɪz tuː dɪə (ʧiːp) ] — Твърде скъпо е (евтино)
 30. Jeans [ ʤiːnz ] — Дънки
 31. Let’s buy some sausage and ham [ lɛts baɪ sʌm ˈsɒsɪʤ ænd hæm ] — Да си купим наденица и шунка
 32. Let’s do shopping [ lɛts duː ˈʃɒpɪŋ ] — Да пазаруваме
 33. Let’s go shopping [ lɛts ɡəʊ ˈʃɒpɪŋ ] — Хайде да пазаруваме
 34. Long loaf of wheat bread [ lɒŋ ləʊf ɒv wiːt brɛd ] — Дълъг пшеничен хляб
 35. Long loaf of white bread [ lɒŋ ləʊf ɒv waɪt brɛd ] — Дълъг бял хляб
 36. Market [ ˈmɑːkɪt ] — Пазар
 37. Meat [ miːt ] — Месо
 38. New potatoes [ njuː pəˈteɪtəʊz ] — Млади картофи
 39. One loaf of brown bread [ wʌn ləʊf ɒv braʊn brɛd ] — Един черен хляб
 40. One loaf of rye bread [ wʌn ləʊf ɒv raɪ brɛd ] — Един ръжен хляб
 41. Shampoo [ ʃæmˈpuː ] — Шампоан
 42. Show me, please [ ʃəʊ miː, pliːz ] — Покажете ми, моля
 43. Skirt [ skɜːt ] — Пола
 44. Soap [ səʊp ] — Сапун
 45. Sweater [ ˈswɛtə ] — Пуловер
 46. Tinned food [ tɪnd fuːd ] — Консервирана храна
 47. Toothpaste [ ˈtuːθpeɪst ] — Паста за зъби
 48. Underwear [ ˈʌndəweə ] — Бельо
 49. We are short of [ wiː ɑː ʃɔːt ɒv ] — Не ни достига
 50. We have run out of [ wiː hæv rʌn aʊt ɒv ] — Свършихме
 51. What does it cost? [ wɒt dʌz ɪt kɒst? ] — Колко струва?
 52. What is the price? [ wɒt ɪz ðə praɪs? ] — Каква е цената?
 53. What size is this sweater [ wɒt saɪz ɪz ðɪs ˈswɛtə ] — Какъв размер е този пуловер
 54. What sport’s shoes will you offer me? [ wɒt spɔːts ʃuːz wɪl juː ˈɒfə miː? ] — Какви спортни обувки ще ми предложите?
 55. Where can we buy the fish? [ weə kæn wiː baɪ ðə fɪʃ? ] — Къде можем да купим рибата?
 56. Will you reduce the price? [ wɪl juː rɪˈdjuːs ðə praɪs? ] — Ще намалите ли цената?

Разговорник при посещение на ресторант

 1. Accept my order [ əkˈsɛpt maɪ ˈɔːdə ] — Приемете поръчката ми
 2. Beer [ bɪə ] — Бира
 3. Check please [ ʧɛk pliːz ] — Сметката, Моля
 4. Cheese [ ʧiːz ] — Сирене
 5. Do you have free tables? [ duː juː hæv friː ˈteɪbᵊlz? ] — Имате ли свободни маси?
 6. I do not eat meat [ aɪ duː nɒt iːt miːt ] — Не ям месо
 7. I want to order a table [ aɪ wɒnt tuː ˈɔːdər ə ˈteɪbᵊl ] — Искам да поръчам маса
 8. Lettuce [ ˈlɛtɪs ] — Маруля
 9. Macaronis [ ˌmækəˈrəʊniz ] — Макарони
 10. Sandwich [ ˈsænwɪʤ ] — Сандвич
 11. Soluble coffee [ ˈsɒljəbᵊl ˈkɒfi ] — Разтворимо кафе
 12. Soup [ suːp ] — Супа
 13. Sour [ ˈsaʊə ] — Кисело
 14. Sour cream [ ˈsaʊə kriːm ] — Сметана
 15. Spaghetti [ spəˈɡɛti ] — Спагети
 16. Specialty of the house [ ˈspɛʃəlti ɒv ðə haʊs ] — Специалитет на къщата
 17. Tea [ tiː ] — Чай
 18. Coffee [ ˈkɒfi ] — Кафе
 19. Waiter [ ˈweɪtə ] — Сервитьор
 20. What year is the wine [ wɒt jɪər ɪz ðə waɪn ] — Коя година е виното
 21. Wine [ waɪn ] — Вино

----------------

74 коментара:

 1. Приятно пътуване! - Have a nice trip!

  ОтговорИзтриване
 2. Поздравления! - Congratulations!

  ОтговорИзтриване
 3. Надявам се скоро да се оправите (оздравеете, подобрите). - I hope you'll get better soon.

  ОтговорИзтриване
 4. Сърдечни поздравления. - Heartiest congratulations.

  ОтговорИзтриване
 5. Нека да се видим (срещнем) още веднъж! - Let's meet again!

  ОтговорИзтриване
 6. Извинете (ако сте привлекли внимание или прекъсвате нещо). - Excuse me.

  ОтговорИзтриване
 7. Много признателен съм. - Much obliged.

  ОтговорИзтриване
 8. Само за минутка (изчакайте малко), моля. - Just a minute please.

  ОтговорИзтриване
 9. Нямах предвид това (не исках да Ви обидя). - I didn't mean that.

  ОтговорИзтриване
 10. Вината е моя. - That's my fault.
  Бях невнимателен. - It was careless of me.

  ОтговорИзтриване
 11. Много любезно от Ваша страна. - That's very kind of you.

  ОтговорИзтриване
 12. Мога ли да Ви обезпокоя за минута? - May I bother you a moment?

  ОтговорИзтриване
 13. Извинете за закъснението. - Forgive me for being late.

  ОтговорИзтриване
 14. Извинете, че Ви заставих да чакате. - I'm sorry to have kept you waiting.

  ОтговорИзтриване
 15. Преча ли Ви? - Am I disturbing you?

  ОтговорИзтриване
 16. Извинете ме за минута. - Excuse me a moment.

  ОтговорИзтриване
 17. Няма нищо, не се притеснявайте. - Oh it's nothing.

  ОтговорИзтриване
 18. Няма нищо! Забрави! - Forget it.

  ОтговорИзтриване

 19. Благодаря Ви, че ме вземате (че ме посрещате). - Thank you for picking me up.

  ОтговорИзтриване
 20. Следващия път ще се постарая повече (ще го направя както трябва). - Next time I'll get it right.

  ОтговорИзтриване
 21. Много съм Ви задължен. - I'm very much obliged to you.

  ОтговорИзтриване
 22. Благодаря за комплимента. - Thank you for your compliment.

  ОтговорИзтриване
 23. Моля, побързайте. - Please hurry up.

  Елате с мен! - Come with me!

  ОтговорИзтриване
 24. Повторете, моля. - Say it once more please.

  ОтговорИзтриване

 25. Моля Ви, повикайте лекар. - Please call a doctor.

  ОтговорИзтриване
 26. Харесва ми Вашата нова прическа. - Your new hairdo is not bad.

  ОтговорИзтриване
 27. Имате чудесен вкус към дрехите. - You have wonderful taste in clothes.

  ОтговорИзтриване
 28. Какво очарователно момиче си! - What a charming girl you are!

  ОтговорИзтриване
 29. Благодаря за прекрасния ден. - Thank you for a nice day.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много сте добри. - You're very generous.

   Изтриване
  2. Действително, много съм Ви благодарен. - I'm really grateful to you.

   Изтриване
  3. Благодаря и извинете за безпокойството. - Thank you for your trouble.

   Изтриване
 30. Съжалявам. - Sorry.
  Извинявайте. - I beg your pardon.

  ОтговорИзтриване
 31. Моля, говорете по-бавно. - Please speak more slowly.
  Ако може, да го напишете тук. - Please write it here.

  ОтговорИзтриване

 32. Може ли да ми услужите ...? Can you lend me...?
  Мога ли да погледна? - May I take a look at it?
  Може ли да ми услужите с писалката си? - Can I borrow your pen?

  ОтговорИзтриване
 33. Помогнете ми да пренеса това, моля. - Would you please help me carry this?
  Ще ми помогнете ли с тези пакети, моля. Could you give me a hand with these parcels?

  ОтговорИзтриване
 34. Ще изпратите ли това писмо вместо мен, ако може? - Will you please mail this letter for me?
  Ще ми помогнете ли с решаването на този проблем. - Will you help me with this problem?
  Може ли да ми дадете своя адрес? - May I have your address?

  ОтговорИзтриване
 35. Ще ме хвърлите ли до центъра, моля? - Could you drop me downtown, please?
  Какво е това? - What's this?
  Какво означава това? What does this mean?

  ОтговорИзтриване
 36. Къде е тоалетната? - Where is the restroom?
  Защо не? - Why not?
  Колкото по-бързо, толкова по-добре. - The sooner the better.

  ОтговорИзтриване
 37. Не съм сигурен. - I'm not sure.
  Не мисля така. - I don't think so.
  Боя се, че не. - I'm afraid not.

  ОтговорИзтриване
 38. Невероятно. - It's incredible.
  Опасявам се, че грешите. - I'm afraid you're mistaken.
  Това е много лошо. - That's too bad.

  ОтговорИзтриване
 39. Нови фрази:
  Имам лошо настроение. - I feel blue.
  Това е отвратително. - It's disgusting.
  Повдига ми се от тебе. - You make me sick.

  ОтговорИзтриване
 40. Успокой се, всичко ще е наред. - Calm down, everything will be OK.
  Не е нужно да нервичим / карай я по-леко. - Don't be nervous. / Take it easy.
  Не бързай. - Take your time.

  ОтговорИзтриване
 41. Не се засягайте от това, което казва той. - Don't bother with what he said.
  По-полека (охлади малко, не се горещи толкова)! - Cool it!
  Не унивай! Горе главата! - Cheer up!

  ОтговорИзтриване
 42. Колко жалко! - What a pity!
  Каква изненада! - What a surprise!
  Сигурно се шегувате! - You must be kidding!

  ОтговорИзтриване
 43. Ох, какъв кошмар! Oh dear what a mess!
  Колко е часа? What time is it?
  Колко Ви е часа? What time do you have?

  ОтговорИзтриване
 44. Седем часа е. It's seven o'clock.
  Осем без четвърт (без петнадесет) е. It's a quarter to eight.
  Пет без десет е. It's ten minutes past four.
  Осем и половина е. It's half past eight.

  ОтговорИзтриване
 45. Късно ли е? - Is it late?
  Колко време ще отнеме да отидем пеша? - How long will it take to wall over there?

  ОтговорИзтриване
 46. Пожелания за празници:
  Честит рожден ден! - Best wishes for your birthday!
  Честито Рождество Христово! - Merry Christmas!
  Най-добри пожелания за щастлива Нова година! - Best wishes for a Happy New Year!

  ОтговорИзтриване
 47. Желая Ви щастие днес и завинаги! - Happy many returns of the day!
  Христос Възкресе! - Happy Easter!
  Желая Ви щастие за много години напред. - I wish you many years of happiness.

  ОтговорИзтриване
 48. Какъв чудесен ден! - What a nice day!
  Жарко (горещо). - It's hot.
  Спуска се мъгла. - It's getting foggy.

  ОтговорИзтриване
 49. Английски фрази за времето:
  Небето се прочиства (изяснява). - The sky is clearing up.
  Утре ще е слънчево. - It will be sunny tomorrow.
  Какъв ужасен ден! - What a nasty day!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Още типични английски изречения по любимата за англичаните тема - времето:
   I wonder if there will be a storm? - Интересно, дали ще има буря?
   What do you think the weather looks like? - Какво ще бъде времето, според Вас?

   Изтриване
 50. Речник и фрази за въздушни полети:
  Това директен полет ли е? - Is that a direct flight?
  Този полет има ли междинни кацания? - Does the flight land somewhere before the final destination?
  Какви полети има до Лондон? - What flights are there to London?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои фрази от речника за пътуване с авиокомпания:
   Моля, проверете в други авиокомпании. - Please check other airlines.
   Може ли да проверите дали има свободни места за този полет? - Would you please check whether there is room on the flight?
   Колко често летите (Колко полета на ден имате)? - How frequent are the flights?

   Изтриване
  2. Колко по-рано трябва да съм на летището? - How early must I be at the airport?
   Колко багаж е позволено да вземам със себе си? - How much luggage am I allowed to take?
   Аз нямам багаж. - I don't have luggage.

   Изтриване
  3. Колко струва билета? - How much is the ticket?
   Има ли някакви намаления? - Is there any discount?
   Моля, запазете ми място за следващия полет до Лондон. - Please reserve the next flight to London.

   Изтриване
  4. Речник с някои типични фрази и изречения при пътуване със самолет.
   Един билет, бизнес класа, до Лондон. - One business class ticket to London.
   Бих искал да върна (откажа) моя билет до Варшава. - I would like to cancel my ticket to Warsaw.
   Свалете тази резервация, моля. - Cancel this reservation, please.

   Изтриване
  5. Някои разговорни изрази и фрази за резервация на хотел:
   Бих искал да препотвърдя резервацията. - I'd like to reconfirm a reservation.
   Искам да променя резервацията. - I want to change my reservation.

   Изтриване
  6. Някои фрази в самолета:
   Къде е това място? Where is this seat?
   Може ли да си разменим местата? Could I change seats with you?
   Имате ли английски вестник? Do you have an English newspaper?

   Изтриване
  7. Още изрази в самолета:
   Може ли да ми донесете одеяло? Would you please get me a blanket?
   Може ли да ми донесете възглавка, моля? Could you give me a pillow, please?
   Може ли още една напитка? Can I have another drink?

   Изтриване
 51. На летището:
  Къде е гишето на Бг-еър? - Where is the Bg-air counter?
  Къде е летищния терминал? - Where is the airport terminal?
  Къде мога да чекирам (регистрирам билет за полет)? - Where do I check in?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Изпратете багажа ми в моя хотел. - Address the luggage to my hotel.
   Колко струва извънредния багаж? - How much is the excess baggage charge?
   Аз бих желал да изпратя този багаж в Париж. - I'd like to send this baggage to Paris.

   Изтриване
  2. Ето още някои фрази за летището:
   Аз съм транзит за Лос Анжелис. - I'm in transit for Los Angeles.
   Кога е времето за качване? When is boarding time?
   На кой изход сме? What is the gate number?

   Изтриване
  3. Полетът навреме ли тръгва? - Will this flight leave on time?
   Бих искал да резервирам място в салона за непушачи. - I would like to reserve a seat in the non-smoking section.
   Място до прозореца, моля. - Window seat, please.

   Изтриване
 52. Някои разговорни фрази в самолета:
  Може ли още малко орехи? Can I have more nuts?
  Искам да поръчам напитки. I want to order some drinks.
  Чай, моля. Tea, please.

  ОтговорИзтриване
 53. Правилният израз за "закусвам" е ""have breakfast". "Make breakfast" означава "правя закуска". А когато желаете да поръчате нещо изразът е "I would like / I'd like", а не "I want"!

  ОтговорИзтриване
 54. Съжалявам , но за мен това не върши никаква работа ако английският израз не е изписан с български букви (чрез транскрипция), поради факта, че съм учила немски , а там азбуката е друга и четенето на буквите е друго. Иначе изписването на английски е добре да се преписва, за да се свиква с езика и словореда .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ами тогава, какво правите тук, на готовите фрази. Отивайте на началните фонетични упражнения - за супер начинаещи. Логично е, нали?

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: