Translate

---------------------------------------------------------------------------------

31 май 2015

Цифри | dLambow

 

Цифри в английски език (Numbers in English)

 
Английските цифри с думи
0нулаzero[‘ziərəu]
1едноone[wʌn]
2двеtwo[tu:]
3триthree[θri:]
4четириfour[fɔ:]
5петfive[faiv]
6шестsix[siks]
7седемseven[‘sev(ə)n]
8осемeight[eit]
9деветnine[nain]
10десетten[ten]
 

Понятие за цифра

Какво е цифрата? Много хора бъркат понятията за цифра и число, а те са едни и същи както в английски език, така и в останалите езици. За да разберете разликите между числата и цифрите, първо запомнете няколко прости твърдения:

 • - Цифри са знаците за пресмятане от 0 до 9, останалите са числа.
 • - Числата са съставени от цифри.
 • - Цифрите са аритметически графични знаци, а всяко число е количествена абстракция.

Думата "цифра" идва от арабското "sifr", което означава "нула". Цифрите са знаци за записване на числата. Обикновено цифри са следните графични знаци: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Това са така наречените арабски цифри. Ако направим аналогия с азбуката и буквите в писмеността, то "цифра" е равностойно на понятието за буква, а "число" е равностойно на понятието за дума в математиката. 

Numbers in English
Понятие за цифра
 

И така цифрата е графичен знак (част от съответната писменост), също като буквата, но служи за изписване на числа в аритметиката и математиката. Арабските цифри са десет на брой: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, докато 5788 е число (или цифров код), изписано с цифрите 5, 7, 8, 8. Освен цифрите, в математиката (аритметиката) се използват и други графични символи за обозначаване на различни аритметични действия с числата. Такива са знаците   - + × ∙ * : / ∕ ÷ = ≈ ≠

Терминът "цифра" идва от латинското cifra, което пък идва от арабски език - صفر‎ (ṣifr) и има значение на пусто, нищо, нула. Системата от знаци за записване на числа се състои от цифри. Освен най-известната система за изписване с арабски цифри, има и 

 

Други цифрови системи:

 • - римски цифри (I V X L C D M),
 • - цифри от шестнадесетичната система за броене (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F),
 • - цифри на маите (от 0 до 19),
 • - двоичен код - 0, 1.В някои езици (древно гръцки, иврит, църковно славянски) има системи за записване на цифрите с помощта на букви.

 

Всички цифри и числа на английски език с транскрипция

 • 0 - нула - zero - [‘ziərəu] - 
 • 1 - едно - one - [wʌn] - the first
 • 2 - две - two - [tu:] - the second
 • 3 - три - three - [θri:] - the third
 • 4 - четири - four - [fɔ:] - the fourth
 • 5 - пет - five - [faiv] - the fifth
 • 6 - шест - six - [siks] - the sixth
 • 7 - седем - seven - [‘sev(ə)n] - the seventh
 • 8 - осем - eight - [eit] - the eighth
 • 9 - девет - nine - [nain] - the ninth
 • 10 - десет - ten - [ten] - the tenth
 • 11 - единадесет - eleven - [i’lev(ə)n] - the eleventh
 • 12 - дванадесет - twelve - [twelv] - the twelfth
 • 13 - тринадесет - thirteen - [͵θɜ:ʹti:n] - the thirteenth
 • 14 - четиринадесет - fourteen - [͵fɔ:ʹti:n] - the fourteenth
 • 15 - петнадесет - fifteen - [fıfʹti:n] - the fifteenth
 • 16 - шестнадесет - sixteen - [͵sıkʹsti:n] - the sixteenth
 • 17 - седемнадесет - seventeen - [͵sev(ə)nʹti:n] - the seventeenth
 • 18 - осемнадесет - eighteen - [eıʹti:n] - the eighteenth
 • 19 - деветнадесет - nineteen - [͵naınʹti:n] - the nineteenth
 • 20 - двадесет - twenty - [ʹtwentı] - the twentieth
 • 21 - двадесет и едно - twenty one - [ʹtwentı] [wʌn] - the twenty first
 • 22 - двадесет и две - twenty two - [ʹtwentı] [tu:] - the twenty second
 • 23 - двадесет и три - twenty three - [ʹtwentı] [θri:] - the twenty third
 • 30 - тридесет - thirty - [ʹθɜ:tı] - the thirtieth
 • 40 - четиридесет - forty - [ʹfɔ:tı] - the fortieth
 • 50 - петдесет - fifty - [ʹfıftı] - the fiftieth
 • 60 - шейсет - sixty - [ʹsıkstı] - the sixtieth
 • 70 - седемдесет - seventy - [ʹsev(ə)ntı] - the seventieth
 • 80 - осемдесет - eighty - [ʹeıtı] - the eightieth
 • 90 - деветдесет - ninety - [ʹnaıntı] - the ninetieth
 • 100 - сто - one hundred - [wʌn] [ʹhʌndrəd] - the one hundredth
 • 101 - сто и едно - one hundred and one - [wʌn] [ʹhʌndrəd] [ænd] [wʌn] - the one hundred and first
 • 1000 - хиляда - one thousand - [wʌn] [ʹθaʋz(ə)nd] - the one thousandth
 • 1001 - хиляда и едно - one thousand and one - [wʌn] [ʹθaʋz(ə)nd] [ænd] [wʌn] - the one thousand and first
 • 1085 - хиляда осемдесет и пет - one thousand and eighty five - [wʌn] [ʹθaʋz(ə)nd] [ænd] [ʹeıtı] [faıv] - the one thousand and eighty fifth
 • 10592 - десет хиляди петстотин деветдесет и две - ten thousand five hundred and ninety two - [ten] [ʹθaʋz(ə)nd] [faıv] [ʹhʌndrəd] [ænd] [ʹnaıntı] [tu:] - the ten thousand five hundred and ninety second 

Използване на понятието "цифри" в ежедневието.

В множествено число, в ежедневната реч, думата "цифри" може да означава и "числови данни", тъй като всяко число се записва като набор от цифри. Например, изразът "да дадем такива цифри" всъщност говори за числа и дори когато става въпрос за една цифрова информация, написана с една цифра, трябва да се използва множествено число. 

Погрешно е обаче да се каже "тук цифрите са по-големи", тъй като не се сравняват цифри, а числа - последните изразяват стойности, които могат да бъдат сравнявани. Цифрите са просто графични знаци за записване на числата.


Римски цифри

Преди арабските цифри са използвани римски цифри. За да не се губи броят при писане на редове, първо се отделя всеки пети, а след това всеки десети ред. С течение на времето записът „| | | | v | | | | х | | | | v | | | | х | | | | V|» намалява до "XXVI".

 • I  - 1
 • V  - 5
 • X  - 10
 • L  - 50
 • C  - 100
 • D  - 500
 • M - 1000

 

Използване на римските цифри за записване на числа

Римските цифри, които имат по-голяма стойност, са в числото вляво от тези с по-ниска стойност. Стойностите им се сумират (VI = 5 + 1 = 6). Числата "V", "L", "D" не се повтарят.
Изключения от 19 век са комбинациите

 • "IV",
 • "IX",
 • "XL",
 • "XC",
 • "CD",
 • "CM".

За да се избегне четирикратното повторение на една цифра (неправилно: "IIII"), в тях цифрата с по-голяма стойност е вдясно от цифрата с по-малка стойност и по-малката стойност се изважда от по-голямата стойност (IV = 5 - 1 = 4).  

 

Примери за използване на римски цифри

 • I - едно
  II - две
  III - три
  IV - четири
  V - пет
  VI - шест
  VII - седем
  VIII - осем
  IX - девет
  X - десет
  XX - двадесет
  XXX - тридесет
  XL - четиридесет
  L - петдесет
  LX - шестдесет
  LXX - седемдесет
  LXXX - осемдесет
  XC - деветдесет
  C - сто
  CC - двеста
  CCC - триста
  CD - четиристотин
  D - петстотин
  DC - шестстотин
  DCC - седемстотин
  DCCC - осемстотин
  CM - девет стотици
  M - хиляда
  MM - две хиляди
  MMM - три хиляди


Разлика между понятията "цифра" и "число"

Както стана дума вече по-горе, цифрата е графичен знак (графичен символ), с чиято помощ могат да се записват числа. "Число" е понятие, което отразява количество. Например, числото "7" изразява някакво количество, а това число е изписано с цифрата "7". Значи, числата служат за отброяване на предметите, измерване на величини или стойности (дължина, отсечка, време, скорост, ускорение, сила, напрежение, срок и т.н.).

----------------

9 коментара:

 1. Не бива да бъркаме понятията "числа" и "цифри". Цифрите са графични знаци (по подобие на буквите в азбуката), които служат за обозначаване и изписване на числа. Буквата обозначава звук, а цифрата - число. Най-широко разпространение са получили десетте арабски цифри - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Често, в ежедневната реч, е възможно думата "цифра" да обозначава не конкретния цифров знак, а числови данни, тъй като всяко число се написва с помощта на набор от различни цифри. Например, често казваме "да вземем предвид следните цифри" или "цифрите са следните".

   Изтриване
  2. Даже когато става дума за изписването на една стойност, записана с една цифра, може да се наложи употребата на множествено число. Самото понятие "цифра" има арабски произход, чийто значение е "нищо, нула". А значението, в което ние го използваме е на графични знаци, с чиято помощ се изписват числа, т.е. азбуката на числата.

   Изтриване
  3. Понятието "цифра" идва от средно латинското "cifra", което пък е заимствано от арабски език и има значение на "пусто", "нула". Фактически, цифрите (от нула до девет) са "буквите" и азбуката за записване на числата с числови знаци (думите) и математическите операции между тях.

   Изтриване
 2. Обърнете внимание на важен момент - за изписване на числото 34 ние използваме цифрите "3" и "4", но сами по себе си тези цифри не определят числото. Например, със същите цифри могат да се запишат и други числа - 43, 3433, 4433 и т.н. Правилата за записването на числа с помощта на цифри се определят от приетата нотация и система за смятане. Това, което ползваме в обикновения си живот, се нарича десетична нотация, но това не е единствената такава - има двоична, осмична, шестнадесетична и др. видове нотации. Така с правилата на всяка нотация могат да се запишат всякакви числа, ползвайки само ограничен брой цифри. По същия начин ние записваме многобройни думи само с 26 букви от английската азбука (латиницата).

  ОтговорИзтриване
 3. Думата "цифра", без да се правят уточнения, обикновено означава един от следните десет математически знака - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (т. н. «арабски цифри»). А съчетанията от тези цифри могат да пораждат дву-, три- и повече значни числа.

  ОтговорИзтриване
 4. Възможни са и други варианти за цифрови азбуки, освен арабските цифри - например, римските цифри: (I V X L C D M).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето кои са шестнадесетичните цифри: - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F.

   Изтриване
  2. Цифрите на маите са от 0 до 19.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: