Translate

---------------------------------------------------------------------------------

12 ноември 2021

Латинска азбука - Латиница | dLambow

Латиница или Латинска азбука (Latin alphabet - Alphabetum)


Таблица: Латинска азбука

(Латиницата на основните европейски езици)

азб
лат
англ
бг
ру
нем
фр
ит
01
A a
ā
a
[eɪ]
а
а
A
а
а
02
B b
bee
[biː]
бе
бэ
Be
bi
03
C c
cee
[siː]
це
цэ
Ce
ci
04
D d
dee
[diː]
де
дэ
De
di
05
E e
ē
e
[iː]
е
е
E
е
е
06
F f
ef
ef
[ef]
еф
эф
Ef
effe
effe
07
G g
gee
[dʒiː]
же
гэ/жэ
Ge
gi
08
H h
aitch
[eɪtʃ]
хаш
аш/ха
Ha
hache
acca
09
I i
ī
i
[aɪ]
и
и
I
i
i
10
J j
jot
jay
[dʒeɪ]
джи
йот/жи
Jot
jie
i lunga
11
K k
kay
[keɪ]
ка
ка
Ka
ka
kappa
12
L l
el
el
[el]
ел
эль
El
elle
elle
13
M m
em
em
[em]
ем
эм
Em
emme
emme
14
N n
en
en
[ɛn]
ен
эн
En
enne
enne
15
O o
ō
o
[əʊ]
о
о
O
o
o
16
P p
pee
[piː]
пе
пэ
Pe
pi
17
Q q
cue
[kjuː]
кю
ку
Qu
cu
cu
18
R r
er
ar
[ɑː]
ер
эр
Er
erre
erre
19
S s
es
ess
[es]
ес
эс
Es
esse
esse
20
T t
tee
[tiː]
те
тэ
Te
ti
21
U u
ū
u
[juː]
у
у
U
u
u
22
V v
vee
[viː]
ве
вэ
Vau
vu/vi
23
W w
double
-vē
double-u
['dʌbljuː]
дабъл
ю
дубль
-вэ
We
double
-vé
doppia
vu
24
X x
ex
ex
[eks]
хикс
икс
Ix
ixe
ics
25
Y y
ī
Graeca
wye
[waɪ]
игрек
игрек
Ypsilon
i grec
i greca
26
Z z
zēta
zet
zed
[zɛd,ziː]
зет
зет
Zett
zède
zeta
В тази таблица латинските букви от латиницата са номерирани и е дадено названието им на следните езици: латински, английски (с транскрипция), български, руски, немски, френски и италиански.

Има ли изобщо латиница (Is there a Latin alphabet)?

Латинската азбука (Latin alphabet), наричана още латиница, е най-широко използваната азбучна система за писане в света, като друга такава е кирилицата. Стандартната писменост на английския език и езиците на по-голямата част от Европа и тези области, които са заселени от европейци също я използват.

Латински език произхожда от Индо-европейското езиково семейство - езика на древните римляни. Той е по-твърд и по-конкретен, но не така гъвкав и богат както е старогръцкия. И латинския и старогръцкия са литературни езици. Първончално латински са говорили в древен Рим, но с възникването на Римската империя той става официален език и за останалите народи в нея.

До XIX в. на латински са писани мнозинството от научните и философските съчинения. Въпреки това, днес самия латински е мъртав език. Но макар и мъртъв, той все още е официален език за Католическата църква, а на латиница пишат повечето европейски народи и много от останалите народи по света.

Latin alphabet - Alphabetum
Латиница

Защо много европейските езици използват една и съща азбука?

Не всички, но много езици от Централна и Западна Европа използват латинската азбука като своя писменост, тъй като всички те са повлияни от нея. Тя е основният език за научна, религиозна и административна писменост в продължение на много векове. Повечето езици в Америка, Африка, Австралия и част от Азия също използват латиница.
Защо латински е мъртъв език (Why is Latin a dead language)?

Латинският език е мъртъв език в смисъл, че вече не се говори като първи език от никой народ или държава по света. Въпреки това, той продължава да живее чрез многобройните си дъщерни езици. Католическата литургия, класическата наука и медицината продължават да го ползват в една или друга степен, а също се използва и като част от юридическите изследвания. Доколкото град Ватикана има статут на самостоятелна държава, може да се каже, че това е единствената страна в света, която използва официално латински език.

Кой е създал латинската азбука (Who invented the Latin alphabet)?

Латиницата възниква на основата на азбуката от Куме, западна разновидност на гръцката азбука, която е заета и модифицирана от етруските, а след това е адаптирана от римляните за писане на техния латински език. Но според една римска легенда, кимерийката Сибила Кармента е създала латинската азбука чрез адаптиране на гръцката азбука, използвана в гръцката колония Кума в Южна Италия. Тя е била представена на латинците от Евандер, нейния син. Счита се, че е възникнала в средата на първото хилядолетие (най-вероятно - 8-ми век) преди новата ера. Но ето по-конкретно хронологията според историците.

Около 850 г. пр. н. е. гърците започват да използват финикийската азбука, но я допълват с гласни букви и така се появява първата азбука от съвременен вид. Знаците за срички са премахнати. Гръцката азбука се използва в Гърция и до днес. Около 775 г. пр. н. е. областта Етрурия (в централна Италия) е превзета от гърците, като етруските приемат и адаптират за свои нужди гръцката азбука. А около 650 г. пр. н. е. римляните завладяват етруските земи и адаптират тяхната азбука за латинския език, което се счита за началото на латиницата.

Колко букви има в латинската азбука (How many letters are in the Latin alphabet)?

Съвременната латиница се състои от 52 букви (главни и малки), плюс 10 цифри, препинателни знаци и различни други писмени символи. Всеки език, който ползва латиницата, добавя към нея свои допълнителни писмени символи. Основната латиница по ISO се състои от два набор от 26 букви, кодифицирани в различни национални и международни стандарти и използвани широко в международната комуникация. Това са същите букви, които съставляват и английската азбука.


Коя е 27-та буква от азбуката (What is the 27th letter of the alphabet)?

Амперсандът (&) често се появява като знак в края на латинската азбука, както например в списъка с букви на Byrhtferð от 1011 г. Днес често "&" се смята за 27-та буква от английската азбука и се преподава на децата в САЩ и другаде по света.


Дали английската азбука е латиница (Is English alphabet Latin)?

Всъщност, съвременната английска азбука е латиницата, състояща се от 26 букви, всяка от които има форма за главни и малки букви. Възниква около 7 век от латинската писменост. Латинската азбука или римската азбука (Roman alphabet) е колекция от букви, първоначално използвани от древните римляни за писане на латински език, а след това се пренася и в редица съвременни, предимно европейски езици.

Историческо развитие на латиницата


Архаична латинска азбука:

𐌀, 𐌁, 𐌂, 𐌃, 𐌄, 𐌅, 𐌆, 𐌇, 𐌈, 𐌉, 𐌊, 𐌋, 𐌌, 𐌍, 𐌎, 𐌏, 𐌐, 𐌑, 𐌒, 𐌓, 𐌔, 𐌕, 𐌖, 𐌗, 𐌘, 𐌙, 𐌜, 𐌚

7-ми век пр.н.е. - 21 букви:

A, B, C, D, E, F, Z, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X

1-ви век пр.н.е. - 23 букви:

A B C D E F G H I K L M N O P R S T V X Y

Модерна азбука - 25 букви:

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Мм Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz

Добавяне на северноевропейския диграф VV - 26 букви:

Aa Bb Cc Dd Ee Fg Gg Hh Ii Jj Kk Ll Мм Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Латинска азбука (Alphabetum)


Обозначения на колоните по-долу:
Колона 01 - Буква (Letter)
Колона 02 - Наименование (Latin name)
Колона 03 - Произношение на латински език (Latin pronunciation - IPA)

 • 01 - 02 - 03

 • A a - ā - [ aː ]
 • B b - bē - [ beː ]
 • C c - cē - [ keː ]
 • D d - dē - [ deː ]
 • E e - ē - [ eː ]
 • F f - ef - [ ɛf ]
 • G g - gē - [ ɡeː ]
 • Hh - hā - [ haː ]
 • I i - ī - [ iː ]
 • J j - jie - [ jay ]
 • K k - kā - [ kaː ]
 • L l - el - [ ɛl ]
 • Mm - em - [ ɛm ]
 • N n - en - [ ɛn ]
 • O o - ō - [ oː ]
 • P p - pē - [ peː ]
 • Q q - qū - [ kuː ]
 • Rr - er - [ ɛr ]
 • S s - es - [ ɛs ]
 • T t - tē - [ teː ]
 • U u - u - [ uː ]
 • V v - vē - [ veː ]
 • W w - wei - [ wye ]
 • X x - ix - [ iks ]
 • Y y - ī Graeca - [ iː ˈɡraɪka ]
 • Z z - zēta - [ ˈdzeːta ]


Буквите J и W са създадени по-късно през Средновековието за други езици, които ползват латиница.

Класификация на звуковете в латиницата


Гласни (vocālеs)

1. Прости гласни (monophthongi):

 •  a,
 •  e,
 •  i,
 •  o,
 •  u,
 •  y.

2. Двугласни (diphthongi):

 •  ae,
 •  au,
 •  ei,
 •  eu,
 •  oe,
 •  ui.


Съгласни

1. Шумови (неми) или преградни (mutae или explosīvae)
a) по признак звучност/беззвучност

 • - звучни (mediae):
  •  b,
  •  d,
  •  g;
 • - беззвучни (tenues):
  •  p,
  •  t,
  •  c
  •  (k),
  •  (q);

b) по място на учленение

 • - устнени (labiāles):
  •  b,
  •  p,
  •  (ph);
 • - зъбни (dentāles):
  •  d,
  •  t,
  •  (th);
 • - гърлени (gutturāles):
  •  g,
  •  c
  •  (k),
  •  (q),
  •  (ch);

2. Континуантни

 • a) носови (nasāles):
  • m,
  • n;
 • b) плавни (liquidae):
  • l,
  • r;
 • c) съскави или спиранти (spirantes):
  •  f,
  •  v,
  •  s,
  •  h,
  •  (j)

3. Аспировани (aspirātae - само в гръцки думи):

 •  ph,
 •  th,
 •  ch,
 •  rh


Основната латинска азбука днес:

 • Aa,
 •  Bb,
 •  Cc,
 •  Dd,
 •  Ee,
 •  Fg,
 •  Gg,
 •  Hh,
 •  Ii,
 •  Jj,
 •  Kk,
 •  Ll,
 •  Мм,
 •  Nn,
 •  Oo,
 •  Pp,
 •  Qq,
 •  Rr,
 •  Ss,
 •  Tt,
 •  Uu,
 •  Vv,
 •  Ww,
 •  Xx,
 •  Yy,
 •  Zz.


Това е стандартната съвременна латиница с 26 букви (големи и малки), която се води от Международната организация по стандартизация (ISO) като "основна латинска азбука". Това е и модерната английска азбука.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: