Translate

---------------------------------------------------------------------------------

07 март 2015

Изразите "there is", "there are" (there + be) | dLambow

Английските изрази "there is", "there are" (there + be)

 

Използване на израза "there + be"

Английският израз "there + be" се използва в тези случаи, когато говорещия иска да подчертае факта от наличието или отсъствието на някакъв предмет или явление, а не мястото, в което се намира. С изразът "there is" (за единствено число) или "there are" (за множествено число) започва английското изречение, с което говорещия съобщава за наличието или съществуването (отсъствието) на определено място или в определен отрязък от време на лице (а) или предмет (и), които са още неизвестни на събеседника.

Изразите с "there + be"
Използване на израза "there + be"

Структура на изречението с израза "there is/are"

Когато изречението започва с израза "there is / there are", след него идва съществително-подлог (с отнасящите се към него думи), обозначаващи наименованието на този предмет, явление или лице. По-нататък обикновено следва обстоятелство за място или време. Това е типично изречение с инверсия или обратен словоред на членовете на изречението или с т.н. инверсия. Или структурата на такова изречение придобива следния вид:
There is / There are + подлог + обстоятелство
 • There is a chair at the table. - До масата има стол.
 • There were many nice days last month. - Миналия месец имаше много хубави дни.
 • Look, there is a letter on your desk. - Виж, на бюрото ти има писмо!Превод на израза There is / There are

Самият израз There is / There are" се превежда като "има", "съществува", намира се", "налице е", "в наличност е". Ако изречението, съдържащо указания изрез, завършва с обстоятелство за място или време, то превода трябва да започва с тези местоимения.
 • There are many students in room 205. В аудитория 205 има (се намират) много студенти.
 • There are several classifications of these phenomena. - Тези явления съществуват в няколко класификации.

Времеви форми на глагола "to be".

Глаголът "to be" в това съчетание може да функционира в различни видово времеви форми.

Indefinite:

 • Present - There is / There are - има, намира се, съществува; 
 • Past - There was / There were - имало, намирало се, съществувало; 
 • Future - There will be - ще се намира, ще има;

Perfect:

 • Present - There has been / There have been - имаше, намираха се;
 • Past - There had been - имало е, намирали са се.
 • There will have been

Пример:

 • There have been many apples in the garden this year. - Тази година в градината имаше много ябълки.

Число на изразите There is/There are  There was/There were ...

Често сказуемото - глаголът "to be", се определя и съгласува по граматическо число с първото съществително, стоящо след този израз. Ето, обърнете тук внимание на този пример:
 • There is a table and two chairs in the room. В стаята има маса и два стола. (единствено число с първото съществително "маса")
 • There are flowers and a box of chocolates on the table. - На масата са цвета и кутия с шоколад.

Въпросителни изречения и отговори.

Във въпросителни изречения "there" се поставя след съответната форма на глагола "to be". Ако глаголът "to be" е употребен в сложна форма, то на първо място се изнася спомагателния глагол.
 • Are there many students in room 205? - Има ли много студенти в стая 205?
 • How many chairs are there in the room? - Колко стола има в стаята?
 • Is there a telephone in your room? - В твоята стая има ли телефон?
 • Are there any letters for me? - Има ли някакви писма за мен?
 • Will there be a meeting at the institute tomorrow? - Утре, в института ще има ли събрание?
 • Have there been many apples this year? - Тази година имаше ли много ябълки?

Разделителен въпрос:

 • Is there milk or juice in the jug? - В делвата (каната) мляко или сок има?

Специален въпрос към подлога.

 • What is there on the table? - Какво има на масата?
 • What kind of pen is there on the table? - Какъв вид писалка има върху масата?

Кратки отговори на въпросите с израза "There is/There are".

При простата форма на глагола "to be" отговора на въпрос, съдържащ изразите "There is/There are" е кратък "yes" или "no" и самия израз "There is/There are" в утвърдителна или в отрицателна форма. Ето примери:
 • Is there a book on the table? - Yes, there is. - No, there isn’t. - На масата има ли книга? - Да. - Не.
При сложна форма на глагола "to be", в краткия отговор след "there" се поставя само спомагателния глагол.
 • Will there be a meeting to-night? - Yes, there will. - No, there won’t. - Тази вечер ще има ли събрание? - Да. - Не.

Отрицателно изречение.

Отрицателната форма на израза "there + be" се образува чрез добавяне на частицата "not" или местоимението "no". Така, отрицателните изречения могат да се построяват по два начина.

а) С помощта на отрицателната частица "not", 

която с "to be" винаги образува съкратена форма:
 • isn’t,
 • aren’t,
 • wasn’t, ...
При това, след "not", изчисляемите съществителни в единствено число се използват с неопределителен член, а изчисляемите в множествено число и неизчисляемите - с местоимението "any":
 • There isn’t a telephone in this room. - В тази стая няма телефон.
 • There aren’t any books in the desk. - На бюрото няма никакви книги.
 • There wasn’t any water in the bottle. - В бутилката нямаше никаква вода.
Ако глагола "to be" е употребен в сложна форма, то частицата "not" се поставя след спомагателния глагол, образувайки с него съкратена форма:
 • hasn’t,
 • haven’t,
 • won’t, и т.н.:
 • There won’t be a meeting to-night. - Тази вечер няма да има събрание.

в) С помощта на местоименето "no", 

което се поставя пред съществителните. Съществителното след "no" се използва без член и без местоимението "any". Употребата на "no" е по-разпространена от "not". Частицата "not" се използва, когато е нужно да се усили отрицанието.
 • There is no ink in my pen. - В писалката ми няма мастило.
 • There was no car in the garage. - В гаража нямаше (никаква) кола.
 • There are no chairs in the room. - В стаята няма столове.
 • There are no clouds in the sky. На небето няма облаци.

Смисъл на думата "there".

В тази конструкция, формалната дума "there" няма смислово значение и не се превежда на български език. Ако по смисъл трябва да се укаже обстоятелство за място "there" - "там", то се поставя допълнително в края на изречението (където му е мястото според горната структура).
 • There was nobody there. - Там нямаше никой.
 • There is a chair there. - Там има стол.

Смислова разлика.

Изразът There is / There are придава друго смислово значение на изречението, когато се използва в него. Ето, направете сравнение:
 • The  book is on the table. - Книгата е върху масата. (Говорещия съобщава на събеседника си къде именно, на кое място се намира даден, известен му предмет - книгата.)
 • There is a book on the table. - На масата има (са намира) книга. (Тук, говорещия съобщава на събеседника си какво именно, какъв вид предмет се намира точно на посоченото и известно на събеседника място - "на масата")

Членуване.

Пред изчисляеми съществителни в единствено число се поставя неопределителен член (предмет, който още е неизвестен на събеседника).
 • There is a book on the table. - На масата има (някаква) книга.
В множествено число съществителните (също и неизчисляемите съществителни) се употребяват неопределените местоимения
 • "some" - "няколко",
 • "any" - "немного",
или други думи със значение за количество
 • "many" - "много" (с изчисляеми съществителни),
 • "a lot" - "много", "пълно",
 • "much" - "много" (с неизчисляеми съществителни),
 • "little" - "немного", "малко"
и с количествените числителни
 • "two",
 • "three" и т. н.:

Примери:

 • There are some books on my table. - На моята маса има няколко книги.
 • There are a lot of apples on the plate. - В чинията има много (доста) ябълки.

Използване на модални глаголи.

Глаголът "to be" след "there" може да се използва и в съчетание с модални глаголи:
 • can,
 • must, may,
 • ought и т.н.:
 • There must be some butter in the fridge. - В хладилника трябва да има (някакво) масло.

Заменители на глагола "to be".

След "there" може да се използва не само "to be", но и някои други непреходни глаголи, близки до значение с "to be":
 • to live - живея,
 • to exist - съществувам,
 • to stand - стоя,
 • to lie - лежа,
 • to come - ставам, случвам се и др.:

Примери:

 • There lies a big dog there. - Там лежи голямо куче.
 • There came a knock at the door. - Разнесе се почукване по вратата.
 • There lived an old doctor in the village. - В селото живееше стар лекар.
 • There lived a man who had three sons. - Имало едно време човек, който имал трима сина.
 • There seems to be no difference between them. - Изглежда, че между тях няма разлика.

Това са основните форми и начини на използване на английският израз there + be ("there is", "there are").

----------------

4 коментара:

 1. И двата елемента от израза "there is" или "there are" са без ударни и се произнасят слято. Първата ударена дума е смисловия подлог или неговото ляво определение:
  There ^is^a^ mis'take in the word. - В тази дума има грешка.

  ОтговорИзтриване
 2. Този израз се употребява в изречения, където има обстоятелство за място или време и в което за лицето или предмета се говори за първи път. Новото понятие в изречението е именно предмета, а не това къде се намира той.
  There is a pen on the table. - На масата има химикалка (а не молив или книга).
  The pen is on the table. - Химикалът е на масата (а не в чантата).

  ОтговорИзтриване
 3. Схема за построение на изречението:
  1) There (формален подлог)
  2) Една от формите на "to be" (is / are / was / were / have-has been / will be / will have been); или на някой от глаголите: To exist / To remain / To happen / To come / To appear
  Модален глагол + "be" или други глаголи от списъка
  3) Допълнение в ролята на подлог заедно с определящи думи
  4) Обстоятелство за място или време.

  ОтговорИзтриване
 4. Изразът "there is" с изчисляеми съществителни - 1:
  1. There is a book in the bag.
  2. Is there a book in the bag? - Yes, there is.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: