Translate

---------------------------------------------------------------------------------

06 септември 2021

Английски префикси | dLambow

 

Английски префикси (English Prefixes) или представки използвани най-често в английски език.


Какво е префикс (Prefixe)?


Определение

По определение "префикс" (Prefixe) или казано на български език - представка, е специална част от думата (вид морфема - тук...), която се намира пред корена и променя неговото лексическо или граматическо значение. Терминът е част от английската морфология, като произхожда от френски език - prefix и от латински език - praefixus със значение на "прикрепен отпред".

Структура на думата с префикс:

un + friendly = unfriendly (недружелюбен)


Други значения и използване

Понятието за префикси, освен в лингвистиката (езикознанието), се използва и в информатиката със значение на "начало на ред, а в терминологията на компютърните мрежи TCP/IP — означава маска на подмрежата, чиято дължина е броя на единици, съдържащи се в маската.

Примери с префикси в английски език:

 • - known (известен) – unknown (неизвестен)
 • - direct (пряк) – indirect (непряк)
 • - regular (редовен) – irregular (нередовен)


Още примери:

 • - prefix – префикс, представка
 • - impolite – неучтив
 • - antiaircraft – противовъздушен
 • - co-operation (cooperation) – сътрудничество
 • - undergo – подлагам се
English Prefixes
Префикси в английски език

Английски префикси (English Prefixes).


Използване

Преди всичко, за английските префикси (English Prefixes) трябва да се каже, че те се използват за словообразуване, а не да променят частите на речта (т.е. от глагол да стане съществително или прилагателно), т.е. изменят неговия смисъл, понякога в напълно противоположен (legal - законен – illegal - незаконен).Някои основни английски префикси (представки):

a-  im-  macro- anti-  in-  non- co-  infra-  over-  de-  inter-  out-  demi-  intra-  pre-  dis-  ir-  pro-  ex-  il-  post-  extra-  micro-  retro-  en-  mini-  re-  hyper-  mis-  sub-  hypo-  mono-  super-  hemi-  multi-  semi-  trans-  un-  ultra-  under-  em- 

Отрицателни префикси (представки)

Префиксите un-, in-, im-, il-, ir-, a-, non-, dis- и mis- се използват за образуване на отрицателната форма на думата или нейния антоним. Най-често те са прикрепени към прилагателни. В изречение те могат да бъдат заменени с отрицателна частица not.

 • -  I am unable to do this. (с not: I am not able to do this) - Не мога да го направя.
 • -  It’s impossible! (с not: It’s not possible!) - Не може да бъде!


Префикси за образуване на прилагателни


un-   

отрицателна стойност, противоположна на   
known-unknown   
известен-неизвестен

ir-   

отрицателна стойност (използвана преди 'r')   
regular-irregular   
правилен-неправилен

il-   

отрицателна стойност (използвана преди 'l')   
legal-illegal   
законно-незаконно

in-   

отрицателна стойност   
formal-informal   
официално-неформално

im-   

отрицателна стойност (използвана преди 'p' или 'm')   
possible-impossible   
възможно-невъзможно

non-   

отрицателна стойност   
metallic- nonmetallic   
метален-неметален

dis-   

отрицателна стойност   
honest-dishonest   
честен-нечестен

pre-   

до, преди   
historic-prehistoric   
исторически-праисторически

post-   

след   
war-post-war   
военен-следвоен

under-   

недостатъчно   
used-underused   
използван-недоизползван

anti-   
анти, противоположно   
social-antisocial   
сочиален-антисоциален

hyper-   
супер, свръх   
active-hyperactive   
активен-свръхактивен

Префикси за образуване на съществителни


mis-   
отрицателно значение   
fortune-misfortune   
успех-провал

dis-   
отрицателно значение   
ability-disability   
способност-неспособност

un-   
отрицателно значение   
certainty-uncertainty   
определеност-неопределеност

ex-   
бивш   
wife-ex-wife   
жена - бивша жена

in- (il, im, ir)   
отрицателно значение   
visibility-invisibility   
видимост-невидимост

co-   
съ   
author-co-author   
автор-соавтор

de-   
отрицателно значение   
motivation-demotivation   
мотивация- демотивация

Префикси за образуване на глаголи


re-   
правя отново   
write-rewrite   
пиша-преписвам

over-   
над   
work-overwork   
работя-преработвам се

dis-   
не   
like-dislike   
харесвам-нехаресвам

mis-   
неправилно   
understand-misunderstand   
разбирам-неразбирам

de-   
отрицателно значение   
form-deform   
формирам-деформирам

under-   
под   
estimate-underestimate   
оценявам-недооценявам

en-   
подобрявам   
able-enable   
способен-активирам

Правила и правопис на префиксите

Най-често представките са прикрепени към глаголи, прилагателни, съществителни, причастия. Правописът им може да бъде различен. Често англичаните пишат префикси с дефис (чертичка, късо тиренце), докато американците предпочитат да пишат думите слято (и това касае при тях не само префиксите). По този начин, в сходни текстове с различна националност на авторите, може да срещнете:

 • - co-operation и cooperation,
 • - re-write - rewrite,
 • - ultra-violet - ultraviolet,
 • - co-worker – coworker
 • - re-do – redo

Установените изрази винаги се пишат слято, като такива думи почти никога не се използват с префикси.

 • - antibiotic - антибиотик
 • - submarine - подводница
 • - postpone - отлагам
 • - transfer - превод

Няма ясни правила за прикачване на префикси, тъй като английските префикси са заимствани от френски, гръцки и латински. Ето защо е по-добре да запомняте думите с префикси и тяхното значение поотделно. Но познаването на префиксите ви помага да запомните по-бързо новите думи.

Значение и използване на английските префикси (Use of Prefives)

Различните английски префикси, намиращи най-широко приложение в английски език, често имат латински, а понякога и гръцки произход. Много често аналогични префикси и думи, в които са използвани, има и в български език, което улеснява разбирането им.

 • =in-

Образува думи с противоположно значение от това на основата:
- correct – правилен / incorrect – неправилен,
- adequate – адекватен / inadequate – неадекватен,
- complete - пълен / incomplete - непълен.

 • =im-

Пред някои съгласни (р, m) префикса in- може да приеме формата im-, например:
- possible – възможен / impossible – невъзможен,
- memorial – паметен / immemorial – древен,
- possible - възможен / impossible - невъзможен,
- mortal - смъртен / immortal - безсмъртен.

 • =il-

Присъединявайки се към думи, започващи с буквата "l", префикса in- приема формата il-, например:
- liberal – либерален / illiberal – нелиберален,
- limitable – ограничен / illimitable – неограничен,
- logical - логичен / illogical - нелогичен.

 • =ir-

Присъединявайки се към думи, започващи с буквата "r", префикса in- приема формата ir-, например:
- regular – редовен / irregular – нередовен.

 • =un-

Образува думи със значение, противоположно на основата, например:
- happy - щастлив / unhappy - нещастен,
- official - официален / unofficial - неофициален,
- popular - популярен / unpopular - непопулярен,
- usual – обичаен / unusual – необичаен,
- reversible - обратим / irreversible - необратим.

 • =non-

Произхожда от частицата "no", не се използва често, но най-често се пише с дефис (чертичка), макар че американците го пишат слято и означава отрицание или отсъствие, например:
- conductor – проводник / nononductor – непроводник,
- essential – съществен / nonessential – несъществен,
- conformity - съответствие / nonconformity - несъответствие,
- performance - изпълнение / nonperformance - неизпълнение,
- nonconductor (изолатор),
- nonsense (безсмислица).

 • Понякога заменя префикса un-:

unprofessional – nonprofessional (непрофесионален,
undurable – nondurable (недълготраен).

 • =dis-

Може да изразява и отрицание и противоположно действие или понятие. Използва се с прилагателни, глаголи и съществителни.

Прилагателни:
- disagreeable – неприятен,
- disapproved – неодобрен,
- disorganized – неорганизиран.
- dishonest – нечестен,
- disrespectful – непочтителен,
- proportional - пропорционален / disproportional - непропорционален.

Съществителни:
- disfigure – изкривявам, изопачавам,
- disjoin – разединявам,
- dislike – неприязън,
- connection (съединение, връзка) – disconnection (разсъединяване),
- disbalance – дисбаланс.

Глаголи:
- to like (обичам) – to dislike (не обичам)
- to cover (покривам) – to discover разкривам)

 • =mis-

Има значение на неправилно, невярно, грешно:
- misunderstand – неправилно разбрано,
- misleading – въвеждащ в заблуда,
- mismatch – несъответствие,
- misusage – неправилна употреба,
- to misspell – неправилно написано,

 • =re-

Предава значение за повторение.
- Re-send the message, please. - Изпратете съобщението още веднъж, моля.
- restructuring – реструктуриране,
- re-export – реекспорт,
- to resell – препродавам,
- to redo – преправям.

 • =over-

Има значение на нещо над, свръх.
- to pay (плащам) — to overpay (надплащам)
- to leap - скачам / to overleap - прескачам,
- to load - товаря / to overload - претоварвам.
- to estimate - оценявам / to overestimate - преоценявам.

 • =under-

Има значение на нещо под, непълно, недостатъчно, например:
- to lie - лежа / to underlie - лежа под,
- to load товаря / to underload - недонатоварвам,
- to do - върша / underdone - недовършен.

 • =post-

Има значение на после, след:
- war (война) — post-war (следвоенен),
- postposition (постпозиция).

 • =fore-

Има значение за предшестване, по-рано, предварително.
- to see - виждам / to foresee - предвиждам,
- to show - показвам / to foreshow - предвещавам,

 • =pre-

Има значение на пред, по-рано:
- historic (исторически) — prehistoric (доисторически),
- pre-war (довоенен),
- to heat - нагрявам / to preheat предварително нагрявам.

 • =anti-

Има значение на против:
- fascist (фашист) — anti-fascist (антифашист),
- aircraft (самолет) — anti-aircraft (противовъздушен),
- anti-terrorism (борба против тероризма).

 • =counter-

Има значение на контра, против:
- to act - действам / to counteract (противодействам),
- measure (мяра) – countermeasure (контрамярка),
- attack (атака) – counterattack (контраатака).

 • =co-

- Има значение на съвместно действие, сътрудничество.
- operation (действие) – cooperation (сътрудничество),
- existence (съществуване) – coexistence (съвместно съществуване).

 • =Inter-

Има значение на вътре, между, взаимност:
- national (национален) — international (интернационален, международен),
- city (град) – inter-city (междуградски),
- dependent (зависим) – interdependent (взаимозависим).

 • =ex-

Има значение на бивш:
- champion (шампион) — ex-champion (екс-шампион),
- ex-president (екс-президент),
- ex-wife (бивша жена).

 • =Sub-

Има значение на под:
- marine (морски) — submarine (подводен),
- paragraph (параграф, пункт) – subparagraph (подпункт),
- terraneous (наземен) – subterraneous (подземен).

 • =ultra-

Има значение на свръх, ултра:
- modern (съвременен) — ultra-modern (ултра-съвременен),
- ultra-short (много къс),
- ultraviolet (ултравиолетов).

 • =de-

Има значение за лишаване, отстраняване, отменяне:
- to code - кодирм / to decode - декодирам, разшифровам,
- declassed — декласифициран.
- to train — влак / to detrain - слизам от влака.

 • =en-

Има значение на правя и образува глаголи от прилагателни и съществителни:
- large (голям) — to enlarge (увеличавам, разширявам);
- circle (кръг) — to encircle (обкръжавам, правя кръг)

Това е основното значение на английските префикси или представки (English Prefixes) и някои характерни случаи на най-честото им използване в английски език, съпроводени с редица показателни примери.

Допълнителни ресурси по темата:

40 Common Prefixes in English: The Smartest Way to Improve Your Vocabulary Quickly
https://www.fluentu.com/blog/english/prefixes-in-english/
Prefixes - Префиксы или приставки в английском языке
https://grammarway.com/ru/prefixes
Префиксы в английском языке
https://inspeak.ru/articles/Slovoobrazovanie_v_angliyskom/Prefiksy_v_anglijskom

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: