Translate

---------------------------------------------------------------------------------

03 април 2016

Субектна причастна конструкция | dLambow

Субектна причастна конструкция (Tte Subjective Participial Construction)

 

Субектен причастен израз

Сложен подлог или субектен предикативен причастен израз (конструкция) е съчетание от съществително име в общ падеж или местоимение в именителен падеж (I, he, she, it, we, you, they) + глагол-сказуемо в пасив (страдателен залог) + причастие І (сегашно причастие).

 • Ivan was seen swimming in the sea. - Иван бе видян да плува в морето.
Съществителното или местоимението са подлог в изречението. Особеност на тази конструкция е, че тя не е единна част на изречението - единият й компонент е подлог, а другия - част от съставно глаголно сказуемо.

Субектна причастна конструкция
Субектен причастен израз


Използване на субектна причастна конструкция.

Този вид изрази се използва основно след глаголи за чувствено възприемане, като:
 • to hear - слушам,
 • to see - виждам,
 • to watch - гледам,
 • to feel - чувствам,
 • to observe - наблюдавам,
 • to notice - забелязвам
и др. в страдателен залог. Например:
 • The horse was seen going down the hill. - Конят бе видян да слиза от хълма.
 • The Chairman was seen standing up. - Председателят бе видян да става.

За разлика от субектния инфинитивен израз, който изразява факта на извършване на действието, субектният причастен израз изразява действието в неговия процес (в момента на неговото протичане).
 • The Chairman was heard speaking at the annual meeting. - Председателят бе слушан да говори на годишното събрание.
 • They were heard talking about it. - Те бяха чути да говорят за това.
 • They were heard speaking English together. Те бяха чути заедно да разговарят на английски.
Пълното наименование на тази конструкция е "субектно предикативен причастен израз", поради обяснените по-горе две функции, които изпълнява - като подлог и като част от глаголно сказуемо.
 • The teacher (he) was seen coming. - Учителят (той) бе видян да идва.
Това е базовата информация по темата за субектна предикативно причастна конструкция (Tte Subjective Participial Construction) и случаите на употребата й в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: