Translate

---------------------------------------------------------------------------------

09 юли 2015

Съставно глаголно модално сказуемо | dLambow

Съставно глаголно модално сказуемо (The Compound Verbal Modal Predicate)

 

Съставно глаголно сказуемо (The Verbal Predicate).

Има два вида съставно глаголно сказуемо в английски език:
 • - Съставно глаголно модално сказуемо (the Modal Verbal Predicate)
 • - Съставно глаголно аспектно сказуемо (The Aspect Verbal Predicate)
Съставно глаголно модално сказуемо
Съставно глаголно сказуемо
 


Съставно глаголно модално сказуемо (The Compound Verbal Modal Predicate)

Известно е, че съставното глаголно модално сказуемо се състои от модален глагол или синонимичен израз (като - to be able to, to be allowed, to be capable, to be going, had better, would sooner) с инфинитив на смисловия и пълнозначен глагол без частицата "to". В случая (а и поначало) модалния глагол не назовава действие, а изразява отношение на предмета или лицето към действието, изразено чрез инфинитив. Ето някои примери:
 • You should follow a healthy diet.
 • I must go to the stadium.
 • I wasn’t able to reach him on the phone.
 • He can’t utter a word.
 • You needn’t have bought any bread.
 • They are to meet us in Sofia.
 • You may participate in the competition.
 • I must return home at once.

Значение на модалните глаголи в съставното сказуемо

Модалните глаголи обикновено изразяват задължение, възможност, вероятност от извършването на определено действие, изразено чрез смисловия глагол.
 • can - мога, умея,
 • may - мога, имам възможност,
 • must - длъжен съм, необходимо е,
 • to have (to) - длъжен съм,
 • to be (to) - длъжен съм,
 • ought (to) - длъжен съм, следва да,
 • need - нужно е, би трябвало да,
 • shall/should - израз на необходимост, задълженост, заповед,
 • will/would - израз за желание, намерение, обещание,

Приложение намират също и отрицателните форми:
 • cannot = can’t,
 • must not = mustn't и т.н.
Това е основната информация относно начините за изразяване и използване на съставно глаголно модално сказуемо (The Compound Verbal Modal Predicate) в английски език, придружена от достатъчно показателни примери от разговорната реч.

----------------

1 коментар:

Mani_Danchov каза...

След модалния глагол идва смисловия във формата на инфинитив без частицата "to". След модалния глагол "ought" и глаголите "to be" и "to have" (в ролята им на модални) следва инфинитив с "to".
I can speak English. - Аз мога да говоря английски.
I have to go there. - Аз трябва да отида там.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: