Translate

---------------------------------------------------------------------------------

02 декември 2016

Таблица: Основна форма на английските глаголи | dLambow

 

Таблица: Основна форма на глаголите в английски език (English verbs forms)


Основна форма на глагола
в английски език
1-форма
Base Form
(uninflected
form,
root form,
plain form,
simple form,
или stem)
Основна форма
на глагола
(инфинитив без
частицата "to)
I work
I will work
I would work
2-форма
Past Simple
Tanse
Просто минало
време
I worked
3-форма
Past
Participle ІІ
Минало
причастие II
worked
4-форма
Present Participle І
-ing form
Сегашно
причастие I
working
5-форма
-S form
- third-person
singular
Просто сегашно
време
- 3-то лице
He works
She works
It works
 

Знаем ли коя форма е основна за английските глаголи?

Има значителна неяснота относно основните форми на английските глаголи - колко са, какви са и за какво се използват. Преди всичко, основните форми на глагола са прости форми и те служат освен за директно изразяване, също и за създаване на сложните форми на глаголите.

English verbs forms
Основната форма на английските глаголи


Таблица: Основни форми на английските глаголи (English verbs forms).

Основни форми на английските глаголи
(English verbs forms)
1-форма
Base Form - plain form, simple form или stem (основна форма на глагола)
2-форма
Past Simple Tanse (просто сегашно време)
3-форма
Past Participle ІІ (минало причастие)
4-форма
Present Participle І -ing form (сегашно причастие)
5-форма
-S form  (просто сегашно време - 3-то лице)
Описание
Използва се за образуване на инфинитив, повелително наклонение, сегашно и бъдещо време от групата Indefinite в действителен залог, а също служи за основа при образуването на другите основни форми на глагола. Използва се без окончания и в речниците. Използва се за образуване на видово-временните форми за минало време в действителен залог. Използва се за образуване на перфектните видово-временни форми в действителен залог (чрез спомагателния глагол to have) и за различни видово-временни форми на страдателен залог (с глагола to be). Служи за образуване на продължителн. видово-временни форми за сегашно, минало и бъдеще време. Служи за образуване на трето лице, единствено число в сегашно неопределеноо (просто) време - present simple.
Примери
I work.
I will work.
I would work.
I worked. I have worked I was working.
I am working.
I have been working.
I will have been working
She works.
Правилни глаголи (regular verbs)
Всички правилни глаголи имат подобни окончания за минало време и минало причастие: - ed, - d  или - ied. Тези окончания се добавят към базовата форма на глагола (base form).
work
live
study
die
worked
lived
studied
died
worked
lived
studied
died
working
living
studing
dying
works
lives
studies
dies
Неправилни глаголи (irregular verbs)
Неправилните глаголи имат различни форми за минало време и минало причастие - точни правила за образуването им няма и затова те се заучават.
do
go
give
sleep
did
went
gave
slept
done
gone
given
slept
doing
going
giving
sleeping
does
goes
gives
sleepsThe main form of the verb
Основната форма на глагола
 
Често срещана грешка е да се бърка основна форма на английския глагол (Base Form - plain form, simple form или stem) с инфинитив (Infinitive). Основната форма е тази, която се посочва в речниците - тя е без частицата "to" и една от употребите й е да се образува от нея инфинитив чрез добавяне на частицата "to" или без нея (bare infinitive). Иначе, инфинитива е една от трите нелични форми на глаголите - другите две са герундий и причастие.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: