Translate

---------------------------------------------------------------------------------

05 октомври 2014

Превод от английски на български | dLambow

Превод от английски на български (Translation from English to Bulgarian)

 

Превод от английски език

На превода от английски език на български език (Translation from English to Bulgarian) трябва да се обръща специално внимание най-малко поради две причини:

1.    В английски език има доста особени и специфични граматични форми, 

за които е трудно да се намери съответствие в български език, като:
 • - глаголи в страдателен залог,
 • - изречения, в които се среща съгласуване на времената,
 • - изречения с герундий, причастия, инфинитив,
 • - безсъюзни подчинени, придатъчни изречения и т.н.

2. Превода от английски език е често свързан с многозначността на думите в него. 

За да направите качествен превод трябва да сте специалист в дадената област или да работите със специалист. В противен случай е по-добре да не показвате превода си на други хора. Вероятността да е неверен е много голяма. В този случай е необходимо да си изградите и специално умение да работите с английско-български речник и по-конкретно с превода и подбора на подходящото значение на съответната дума или термин в контекста на цялостния текст.

Translation from English to Bulgarian
Превод от английски език

Има няколко условия, за да се направи добър превод от английски език:

 • -    внимателно да прочетете и правилно да разберете съответния текст,
 • -    да предадете максимално точно това значение със средствата на българския език,
 • -    да направите превода от английски максимално ясен, за да се предотвратят всякакви съмнения у читателя в неговата правилност.
 

На тези три изисквания към превода от английски, съответстват три основни етапа на работа:

 • -    разбор на текста,
 • -    превод на текста,
 • -    стилистично оглаждане на превода.
 

Разбор на текста:

Под разбор на текста се разбира не граматическия анализ на изреченията (последния се явява само една част от разбора), а установяване точното значение на превежданите пасажи. Не започвайте своята работа направо с превода на първото изречение. Прочетете внимателно целия текст от началото до края, за да си изясните неговото основно съдържание.

Отбележете си трудните места. Прочетете още веднъж първия абзац и внимателно анализирайте всяко изречение в него. Намерете в речника подходящите значения на всяка от непознатите Ви думи, ръководейки се от общия смисъл на текста, като вземате под внимание и към каква по-широка област принадлежи съответния текст.

Много е вероятно, че при това ще Ви потрябва не само общ английско - български речник, но и специализиран такъв - технически, енциклопедически, тълковен, речник на условните съкращения и т.н.

Превод на текста:

Едва след предварителния разбор на текста, пристъпвайте към превода на абзаца. Следете преди всичко за смисъла на изказването и се стараете да го предадете максимално точно, без да добавяте от себе си никакви уточнения или оценки. Всъщност, колкото повече такива добавяте, толкова по-лошо превеждате.

Ако все пак се налагат някакви уточнения, правете ги в «забележки от преводача». Не превеждайте от английски език дума по дума. Първо прочетете цялото изречение, изяснете си неговия смисъл като цяло и тогава го предавайте на български език, като построявате българския текст според правилата на българския език.

Например, не пишете «моята жена и аз бяхме на кино», което не звучи на български език, а напишете «ние с жена ми бяхме на кино», макар че в английски език израза «and I» винаги се поставя в края на изброяваните лица, от съображения за учтивост. В последните десетилетия българският език се напълни с подобни изрази, които са не български и са неправилни на български език.

Разполагане на думите в изречението.

Ползвайте се с по-голяма свобода при разстановката на думите в изреченията, които съставяте на български език. В английски език, където отношенията между думите се изразяват най-често с предлози, разполагането на думите в изречението има относително твърд, постоянен ред. Докато в български език начина и реда на изразяване е по-друг и Вие следва да се съобразявате с това. Т.е. превода е не просто превод на думи, а и превод на смисъл, на значение и правилно изразяване на съответния език.

Изясняване на реалиите.

Важен елемент при превод от английски език е изясняването на т.н. реалии. Под реалии се разбират детайли от бита, от историята, от държавното устройство на съответната страна (например, в този смисъл има значение дали превеждания текст е с произход от Англия или от Америка, или от Австралия).

Ето един конкретен пример със словосъчетанието "the Underground Railroad". При дословен превод получаваме «подземен железен път» или «подземна железница» и у нас може да възникне изкушението да употребим думата «метро». Всъщност, the Underground Railroad, в средата на по-миналия (19-ти) век, в Америка, не е «подземен», нито е «железен» и даже не е «път» (започна да ми звучи като виц на радио Ереван), а система за тайно прехвърляне на негри-роби от южните щати в северните.

Затруднения при превод от английски.

Затруднения при превода от английски език (Translation from English) могат да възникнат и с различни фразеологични съчетания, които малко или много са се установили като устойчиви. Например,
 • to take part — вземам участие,
 • to hold a meeting — провеждам събрание,
 • a meeting was held — събранието се състоя,
 • a good deal — много,
 • how do you do — здравейте.
Най-важното е да се установи точното значение на тези изрази. Отново съвета е да се дочита до края целия текст и да се съобразяват възможните значения от различни гледни точки - специализация на текста, идиоми, повседневен говор…

Използване на съкращения.

Важно е също да се работи правилно със използваните съкращения. За целта трябва да се правят справки в съответните английско-български речници, обикновено в приложенията към тях или да се използват специалните речници за условни съкращения и наименования или енциклопедиите.

Например, съкращението F.R.S. не бива да се предава с простата транслитерация Ф.Р.С, тъй като тя няма да даде нищо смислено на българския читател. Чрез речника на съкращенията това може да се разшифрова като: "Fellow of the Royal Society" и да се преведе като «член на Кралското общество».

Използване на речници и енциклопедии.

Но само тълковен речник или енциклопедия могат да Ви помогнат да разберете и преведете, че всъщност това е традиционното название на членовете на английската академия на науките, която се нарича "the Royal Society". Къде е «Българска академия на науките», къде е «the Royal Society».

Изписване на собствените имена.

При английско - българския превод (Translation from English) трябва да се следи и за изписването на собствените имена, като не се допускат собствени измислици. Географските наименования трябва да се проверяват по указател или атлас, а собствените имена - от енциклопедии или от вестниците. Например, ако срещате собствените имена Sean и Leicester, то не бива директно да пишете Сеан и Лейсестер, а като проверите за какво и за кого става дума, да ги изпишете Шон и Лестър.


Стилистично оглаждане на превода:

След като сте направили превод от английски език на една статия по описания до тук начин, може да пристъпите към изглаждане на превода от литературна гледна точка. Затова оставете английския оригинал настрана и прочетете своя превод, като се стараете да го видите с очите на своите читатели, които не знаят английски език.

При това си задавайте следните въпроси:

 • -    Ясно ли е изразена тази мисъл?
 • -    Какво иска да каже автора?
Така ще забележите, че някои от изреченията не са съвсем ясни, че са доста тежки, а понякога допускат и двойно тълкуване, което е особено недопустимо в научна статия (разбира се, ако двусмислието е възникнало заради Вашия превод, а не се съдържа в оригиналния текст на английски).

Дали превода се чете добре.

Установете, дали превода се чете добре, не е ли тежък, не са ли използвани английски начини на изразяване (дали превода не звучи по английски) и дали не сте попрекалили с използването на думи като «който», "което", «че» и др. п.

Заключителен етап в превода.

И накрая, заключителен етап от работата над превода от английски език на български език (Translation from English to Bulgarian) е сравняването с оригинала, за да се провери дали няма пропуски и отклонения, които е възможно да възникнат при литературната преработка на текста. И запомнете, само постоянната практика може да Ви предаде увереност в преодоляването на трудни положения, с които се сблъсква всеки преводач при преводите от английски на български език.

----------------

24 коментара:

Tsena Ben каза...

Когато се прави превод от английски език на български и това става по време на изучаване на езика, така се постигат две цели - превежда се необходим ни текст и става затвърждаване на изучавания език, а понякога и на родния.

Bebo каза...

Умението да се прави превод - устно и писмено от английски текст или реч, е една от основните задаци при обучението по английски език, даже ако целта не е професионална подготовка за преводачи. Освен това, превода служи като най-надежден тест за проверка дали английският език се разбира, в т.ч. и неговите тънки значения, смислови и стилистични оттенъци.

Petro_Fatd каза...

Особено голяма е ролята на превода при задочно обучение, от дистанция или през Интернет. В тези случаи той се превръща в един от основните елементи за контрол върху успеваемостта на различните етапи на овладяване на английски език.

Manni_Dan4 каза...

Занимавайки се практически с преводи от английски език на български, Вие може значително да увеличавате своята езикова култура и да се усъвършенствате в използването както на чуждия език, така и на родния.

Bobi_Ton каза...

Все пак да се втуркаме да правим преводи, не е най-продуктивния метод да се изучава английски език. Добре е между другото да понаучаваме и по малко теория - граматика, фонетика, синтаксис. Така преводите, които правим от английски език, ще стават по обосновани и точни.

Koko-Prin каза...

При всеки превод е нужно съзнателно отношение, т.е. съпоставяне на изразните средства от английски на български език. При това трябва да се прави анализ на извършения превод. По този начин ще се закрепват лингвистичните особености и на двата езика и ще се затвърждават навиците за превеждане. Знаете какви виртуози са симултантните преводачи, които превеждат в момента на говоренето. Това изисква доста упорита практика и виртуозно владеене и на двата езика.

Ru4no_89 каза...

Прилагането на аналитичен подход при осъществяването на превод от английски помага по-дълбоко да се вникне в специфичните особености на езика. По този начин и теорията и практиката си взаимодействат за постигане на поставената цел в езиковото обучение.

Таня Миленова каза...

Основните положения, свързани с превода от английски език, са залегнали в лингвистичната теория и са възлови моменти на граматическия строй и лексическия състав на езика. Именно там са и най-големите трудности за разбирането на езика и за осъществяването на правилен превод.

Цеко-Ц каза...

Трябва да се знае и разбира, че който и да е превод от английски не може да се счита като готова рецепта или единствено възможен вариант. Той е само едно от възможните решения на задачата. Превода е комплексен процес, който изисква даже в пределите на едно изречение да се решат съвкупност от задачи с граматически, лексикален, фразеологичен и стилистичен характер. Това не позволява дейността да се раздели на части - винаги се превежда като цяло.

Bobi_Ton каза...

Даже при превода и на най-прост текст, се налага преводача да се сблъска с цял куп проблеми, които при това носят доста специализиран характер. Това особено се отнася до специализирани текстове в различни области на познанието и практиката. Добър преводач в областта медицина, може да се окаже напълно негоден за преводи на технически теми.

Tsena Ben каза...

Даже при превода на най-прост текст, на преводача му се налага да се сблъсква с цял куп проблеми, за много от които няма готови и написани ръководства. Това в още по-голяма степен се отнася за превода на специализирани текстове, за които е почти невъзможно да се направят от преводач - неспециалист. Ако това правило не се спазва, появяват се недомислици от рода на "Умирай трудно".

Н. Колева каза...

Превод от английски на български език и след това - обратно, е много важна и съществена ежедневна задача, ако искате добре и бързо да научите английски език. Разбира се, преводите трябва да изпълнявате съвсем самостоятелно, като започвате от възможно най-прости и кратки текстове, даже за начало - от единични изречения. След като направите на следващия ден обратния превод, едва тогава поглеждайте за проверка и сравнение оригиналния текст.

Pedpri_ema4 каза...

Винаги когато правите превод от английски на български, трябва да имате поне два англо-български речника пред себе си - един общоезиков и един специализиран, ако превода в по-специализирана област (например, техника или медицина). Разбира се, за да развивате успешно навиците си за превод, Ви е необходима тренировка с възможно по-разнообразни текстови материали.

hanene каза...

Има различни видове превод - дословен, буквален, свободен, адекватен. Т.е. превода не винаги е абсолютно точно възпроизвеждане значението на едно изказване. Трябва да се вземат предвид и целите, с които това се прави.

Димитър каза...

Превод е точното възпроизвеждане на текст със средствата на друг език при съхраняване единството на съдържанието и стила. Този превод се различава от преразказа, в който могат да се предават съдържание и мисли на преводача, като се пропускат второстепенни детайли и без значение за първоначалния стил.

Рени Тон45 каза...

Единство на съдържанието и стила трябва да се възсъздава във всеки превод от или на чужда език. За да се преведе фразата "I am very glad tо hear you say so.", запазвайки упоменатото единство, трябва да помним, че българската фраза също трябва да е естествена и разговорна. "Много се радвам да чуя, че го казвате." При превода трябва да се отчитат различията между двата езика по отношение оформянето на изречението според законите на съответната граматика.

katy_tr каза...

Преводът на текст трябва да се изучава от различни страни - исторически, философски, литературоведски, психологически, педагогически. Този самоучител по английски език може да Ви помогне да го разглеждате и от лингвистична гледна точка. Но трябва да е ясно, че при отсъствие на постоянен жив контакт с преподавател, ще Ви бъде трудно да се сдобиете с дълбоко и пълно разбиране на чуждестранните текстове, освен ако не заложите на постоянната (ежедневна) и интензивна езикова практика, която напълно може да замести лисата на учител.

Jeny_764 каза...

Ако нямате значителен опит с чужд език, а се налага да водите специализиран разговор или кореспонденция, особено за технически подробности по оферти и договори, ще Ви бъде трудно да се справяте без компетентен превод от английски. Но ако отделите нужното време (предварително) и целенасочено усвоите лексиката (обикновено около 600 - 800 понятия) в съответната специализирана област, тогава вече ще Ви бъде по-лесно и постепенно ще наберете опит за самостоятелно справяне.

Tsena Ben каза...

Процесът на превод винаги протича в рамките на строго логичното мислене. Да превежда може само този, който умее да мисли логично. Това много добре се разбира от специалистите по логика, казвайки, че неявни определения се ползват и тогава, когато при четене на книга, ни се налага да определим значението на непознато понятие. Това се постига с помощта на анализа на контекста, в който е употребено понятието.

Монти каза...

В процеса на логичен анализ при извършването на превод, могат да се установят смислови връзки и отношения между термините, които трябва да определим и преведем, и останалите думи в текста, чийто значение ни е добре известно. Такива случаи се срещат много често при превода от чужд език на родния.

neno каза...


Процеса на превдо, разбира се, се усложнява от това, че в него се срещат два език и в качеството на помощник се привлича двуезичен или тълковен речник. При писмените преводи е винаги така. Независимо от профила на преводача, основа за развитие на неговите навици трябва да бъде писмения превод. Само там могат да се съблюдават най-важното условие - предварително запознаване със всички превеждани текстове. При устен превод няма такова запознаване.

qnka_stefanova каза...

Трябва да се знае, че само записан (напечатан) превод подлежи на подробен анализ, проверка и поправка. В известна степен, на анализ и редактиране подлежи и запис на превода върху диктофон, но това е доста по-неудобно и трудоемко.

Pred_Priema4 каза...

Трябва да се различава буквалния от дословния превод, които често се бъркат. Дословен превод се състои в предаване структурата на изречението без промяна на конструкцията и без съществена промяна в словореда.

Анонимен каза...

how do you do — здравейте. Според мен ,ако трябва да се преведе буквално от английски текста е:Как си;Какво правиш

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: