Translate

---------------------------------------------------------------------------------

02 септември 2014

Членове и членуване | dLambow

 

Английски членове (The Articles) и членуване

 

Членуване в английски език


Членове (The Articles)

Членът (The Article - използването на членуване) в английски език е служебна част от речта, която служи за изразяване на категорията на определеност или неопределеност на даден обект, изразен от съществително. Английските членове са едни от основните формални признаци на съществителните имена. В български език членуването става в края на съществителното, докато в английски то е преди съществителното и е изразено със самостоятелна дума.

"Определеност" означава, че един обект е индивидуализиран, разграничен от всички други обекти от този вид, а "неопределеност" е по-обща препратка към този тип обекти като цяло, но без да е индивидуализиран конкретен обект от общото цяло.

Например:

 • The boy has a ball. - [ ðə bɔɪ hæz ə bɔːl. ] - Момчето има топка.

В този пример имаме предвид определено, конкретно момче, познато на читателя от контекста, а думата "топка" има по-общо значение и обозначава какъв тип предмет има, но не конкретно кой.

The Articles
Членуване в английски език

Граматическата функция на английските членове


Определител за съществително

Една от основните функции на членовете в изречение е да покажат, че имаме работа с дума, която действа като съществително. Сравнете няколко думи:

 •     A (the) book (книга) - To book (резервирам, запазвам);
 •     A (the) house (къща) - To house (помествам, поставям);
 •     A (the) light (светлина) - To light (светя).

Горните думите се пишат по един и същ начин, но имат значенията на различни части на речта – съществително и глагол. В английски това явление е много често срещано. За да разберете веднага с коя част от речта имате работа, имате нужда от член.

 •     The book is on the table. - Книгата е на масата.
 •     It is better to book a hotel in advance. - По-добре е да резервирате хотела предварително.


Превръщане на други части на речта в съществителни

Но имайте предвид, че членът се използва не само със съществителни, но и с всички думи, които изпълняват функциите на съществително. Членът може да се постави пред всяка част на речта, ако говорещият иска да превърне предлог, междуметие или съюз в съществително.

 •     Did he show you a how? - Той показали ти как (начин да го направиш)?
 •     Do you know the where? - Знаете ли къде (е това място)?

В примерите членът е пред наречията „как“ и „къде“ и променя значението им – „превръща“ ги в съществителни. В първия случай „как“ означава един от начините да направите нещо. Членът "a" се използва, защото се говори за "всякакъв" метод, всеки, един от възможните. 

Във втория случай „където“ означава едно конкретно място, за което се е говорило преди или е било обсъждано. Тоест, като добавите член, превръщате думата в съществително и леко променяте значението на изречението.

Място на английските членове в изречението

Членът е "част" от съществително. Ако в изречението има член, тогава до него трябва да има съществително или дума, която има значението на съществително. Но ако съществителното има определение (прилагателно - например "interesting"), тогава членът се поставя преди прилагателното.

 •     It is an interesting book. - Това е интересна книга.
 •     The red apple is in the room. - Червена ябълка в стаята.

Ако има усилваща частица (например "very") преди прилагателното, тогава членът се поставя пред прилагателното с усилващата частица:

 •     It is a very interesting book. - Това е много интересна книга.


В английския език има два члена:

 • - определителен the,
 • - неопределителен a (или an).

И двата произлизат от значещи части на речта и частично запазват старото си значение. Членовете ("the" - определителен и "a" и "an" -неопределителни) нямат самостоятелно, отделно значение и се превеждат на български език като форма на членуване на съществителните.

 

Неопределителен член в английския език "a" и "an".

Неопределителният член "a" или "an" произлиза от числителното one (едно) и се използва само пред съществителни в единствено число. Съществителното с неопределителен член дава понятие за предмета, показва към какъв клас принадлежи той. 

 • It is a book. - [ ɪt ɪz ə bʊk. ] - Това е книга (някаква книга измежду много други).

Съществителните в английския, които се използват с неопределителен член в единствено число, нямат член в множествено число.

Форми за неопределителен член.

Неопределителният член има две форми - “a” и “an” и се използва пред думите.


Първата форма “a” се използва пред думи, които започват със съгласен звук:

 • a man — човек, 
 • a table — маса, 
 • a book —книга,
 • a big apple — голяма ябълка, 
 • a woman — жена,
 • a good engineer — добър инженер. 
 

Формата “an” се използва пред думи, които започват с гласен звук:

 • an  answer — отговор, 
 • an apple — ябълка, 
 • an old man — старец (възрастен човек), 
 • an uncle — чичо, 
 • an hour — час, 
 • an old woman — старица, възрастна жена, 
 • an engineer — инженер.
Неопределителният член произлиза от древно английското числително “an” - един и затова се използва само пред изчислителни съществителни имена в единствено число. В множествено число той се пропуска (т.н. нулев член), а понякога се заменя с неопределителни местоимения, като:
 • some — няколко, 
 • any — всеки, някакъв.
Съществителното се използва с неопределителен член когато то назовава предмет от цял клас еднородни предмети.
 • This is a table. [ ðɪs ɪz ə ˈteɪbl ] — Това е маса. (един от предметите, които наричаме маса, а не стол, покривка …)
 • His father is a doctor.  [ hɪz ˈfɑːðər ɪz ə ˈdɒktə ] — Баща му е лекар. (един от тези, които наричаме лекари, а не някой друг - учител, военен…)

Неопределителен член се използва в следните случаи:

Ако за предмет или лице се споменава за първи път и той не е известен на събеседника.
 • A girl is here.
Ако лице или предмет се разглежда като един от много други такива.
 • My brother lives in a big city.
Ако за предмет или лице се говори като за представител на цялата група.
 • Acadet is a student of a military school.
Ако съществителното се явява именна част на съставно именно сказуемо.
 • My friend's father is a worker and my father is an officer.
След думите rather, quite, such, what (във възклицателни изречения) и след there + to be, стоящи пред изчисляеми съществителни.
 • She was such a good girl!
 • There is a forest near our city.


В словосъчетанията 

 • ones a week, 
 • ones a month, 
 • ones a year, 
 • ones a day, 
 • at a time, 
 • in a minute, 
 • not a word, 

когато неопределителния член съответства по своето значение на числителното one (един).

 • I'll be back in a minute.


В словосъчетанията 

 • a great deal (of), 
 • a number (of), 
 • a great many, 
 • a little, 
 • a few и др. п., 

а също и словосъчетанията 

 • to be at a loss, 
 • to be in a hurry, 
 • as a rule, 
 • it's a shame, 
 • it's a pity, 
 • to have a walk, 
 • to have a smoke и др.
 • Let's have a rest!
 • It's a pity I was not present at your lecture.

Неопределителни членове не се използват:

 • - пред съществителни неизчисляеми, означаващи абстрактни понятия: He likes music.
 • - пред съществителни, неизчисляеми, означаващи тегло, вещество, ако не се указва количеството на това вещество. I prefer strong coffe.
 • - пред собствените имена - Ivan Ivanov
 • - пред годишните времена, месеците и дните.
 • - пред съществителни с абстрактно значение - My son goes to school.
 • - пред названията на градовете - Sofia, London
 • - пред названията на страните и континентите - Bulgaria, Europe
 • - пред съществителни в множествено число, ако в подобен случай, в единствено число, пред тях се използва неопределителен член. There is a book on the table. There are books on the table.
 • - пред съществителни, определяни от количествени числителни, притежателно или указателно местоимение или думите North(ern), South(ern), West(ern), а понякога и думите last, mext. This work must be done today. Our bedroom is on the second floor.
 • - пред съществителни, явяващи се именна част на сказуемото, означаващо длъжност, единствена в дадена обстановка. After graduating from VMEI Iwas appointed manager of BRV.

Употреба на неопределителен член при първоспоменати неща.

Неопределителен член “a”, “an” се използва пред изчисляеми (които могат да се изброяват) съществителни имена в единствено число. Когато лице, понятие или предмет се появяват в контекста на казаното за първи път, те все още са неизвестни за читателя или събеседника.
 • In the distance they saw a lake. — В далечината те видяха езеро.
 • Suddenly I heard a loud cry. — Изведнъж аз чух силен вик.
А при повторно упоменати предмети или лица се използва определителен член.
 • A boy came into the room. The boy was wet through. — Едно момче влезе в стаята. Момчето цялото беше мокро.
Често се случва определен предмет, който още не е известен на читателя или събеседника, да се въвежда с израза there is (there was, there will be). Тогава пред изчисляеми съществителни в единствено число се използва неопределителен член.
 • I think there's a letter for you. — Мисля, че за теб има писмо.
 • There is a map on the wall. — На стената има карта.
Изчисляемите съществителни в множествено число в горния случай се използват без член или с местоименията
 • some - няколко, някакво, в утвърдителните изречения,
 • any - николко, никакъв, във въпросителни и отрицателни изречения.
 • There are maps on the wall. — На стената има карти.
 • There are some pencils in the box. — В кутията има няколко молива.
 • Are there any pencils in the box? — Има ли някакви моливи в кутията?
 • There aren't any pencils in the box. — Няма никакви моливи в кутията.


Определителен член в английски език "the"

Определителният член "the" произхожда от указателното местоимение that — този и се употребява пред съществителни имена в единствено и в множествено число. Този член по правило е безударен и се изговаря слято със следващата го дума (съществителното). Определителният член в английски език се изписва по един и същи начин “the”, но се чете и произнася по два различни начина.

Произнася се [ðə] когато е пред думи, които започват със съгласна буква

 • the book — книга, 
 • the woman — жена,  
 • the good engineer — добрият инженер. 

Произнася се [ði] когато е пред думи, които започват с гласна буква

 • the  author —  автора, 
 •  the apple —  ябълката,  
 • the old house — старата къща,  
 • the  engineer — инженерът,  
 • the old woman — старата жена.


Употреба в английски език на определителен член “the”.

Съществителното в английски език се използва с определителен член, когато става дума за определен предмет или предмети, избрани измежду клас предмети, към които той или те се отнасят. Подобно отделяне възниква при наличието на поне един индивидуализиращ фактор, като индивидуализиращи определения в текста, ясни от контекста, по нещо казано вече преди това или ставащо ясно поради възникващата ситуация.
 • Thank you for the book you have bought me. — Благодаря за книгата, която си ми купил.
 • Ivan has brought a book. The book is interesting. — Иван донесе книга (някаква си). Книгата (която той е донесъл) е интересна.
 • The  doctor examined Ivan. — Лекарят прегледа Иван. (конкретния лекар, който е бил повикан)
 

А сега ето един конкретен пример с тълкувания:

 • He knocked at the door and a voice answered. — Той почука на вратата (конкретна, избрана) и някакъв глас му отговори.
 • He knocked at a door and a voice answered. — Той почука на (някаква) врата и някакъв глас му отговори.
 • He knocked at the door and the voice answered. — Той почука на вратата (специално търсена и намерена) и гласът му отговори (познат, известен, очакван глас).
Съществителното в изречението може да се пояснява и уточнява с различни думи и изрази, даващи му допълнителни характеристики. В обобщен смисъл, всички те се наричат определения на съществителното. Принципно важно е да се разбира дали тези определения по смисъл са индивидуализиращи или са описателни.

Индивидуализиращите (ограничителните, лимитиращите) определения характеризират обект (лице, предмет, понятие) като единствен и уникален от всички останали обекти, имащи същото название. В този случай, в английски език, пред съществително, задължително се поставя определителен член “the”. Докато описателното определение придава на обекта (лицето, предмета, понятието) допълнителни характеристики, но не го изтъква като единствен или уникален от категорията на други подобни обекти. Такова определение не влияе на избора на член. Той може да бъде
 • определителен “the” - ако има други индивидуализиращи фактори или да е
 • неопределителен “a” или “an” - ако такива фактори няма, а също може и да е
 • нулев (отсъстващ член) - в множествено число, при отсъствие на индивидуализиращи фактори.

 

Определителният член в обучението по ангрийски език.

В английски език има една форма на определителния член  - "the", но се произнася по два начина:
 • - пред думи, започващи със съгласна [ðə] - the book
 • - пред думи, започващи с гласна [ði] - the egg
Определителния член произлиза от указателното местоимение that (това) и се използва със съществителните, както в единствено, така и в множествено число, когато е ясно за кой конкретен предмет става дума.

Определителния член се използва:

 • - пред наименованието само на някои държави - the United States of America, the United Kingdom.
 • - пред наименованията на океани, морета и реки - the Atlantik Ocean, the Black See, the Thames.
 • - пред наименованията на планини - the Rodopi.
 • - пред понятия, които са единствени по своя род - the Earth, the Sun, the Moon.

 

Нулев член

Освен неопределителен и определителен член в английски език се използва и нулев член или отсъствие на членуване в явен вид. 

В заключение може да се каже, че определителен и неопределителен член в английски език се поставят пред съществителните имена в английското изречение. Членовете са служебни думи, определящи съществителното име.

----------------

30 коментара:

 1. Концепцията за членуване в английски език е сравнително подчинена на правила, което предполага лесно и бързо да бъде разбрана и запомнена от самообучаващите се. В т.ч. и българите не би следвало да срещат затруднения, за разлика от членуването в немски език, където при това има и 3 рода.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Употребата на един или друг член, зависи от различни фактори. Важни от тях са вида на определението, което се използва със съществителното. Един пример - "Прибор, предназначен за обработка на данни, се нарича компютър." Тук съществителното "прибор" има определение "предназначен за обработка на данни". Чрез това определение, отнасяме съществителното към определен клас (род, вид) предмети. Т.е. това е класифициращо определение.

   Изтриване
 2. Определение за член.
  Членът, в редица естествени езици (т.н. членувани езици), е една от служебните части на речта, използвани в състава на именната група (словосъчетания, в които главната дума е съществително или е негов граматически аналог) за изразяване на редица езикови значения, в т.ч. и категории да определеност / неопределеност по отношение полето на знания на говорещия / пишещия и адресата на речта.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. The Article (граматически член) е служебна дума в английски език, която е един от основните формални признаци за наличието на съществително име. Той няма самостоятелно или отделно значение, а на български се превежда като членуването е в края на думата. Ползват се определителен и неопределителен член.

   Изтриване
 3. Членове (членуване) ва английски език се употребява преди всичко с нарицателни съществителни имена, като целта е да указват степента на уникалност или обратното - степента на разпространеност на дадения предмет в средата на комуникация. При разпространеност, често срещат се предмет в дадената среда, той се причислява към определен клас еднородни предмети, което е класифициращата функция на члена.
  This is the sun - "Това е Слънцето" (единственото над нашата планета, но:
  This is a doctor - "Това е лекар" - някакъв, един от множеството такива.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Членът (THE ARTICLE) в английски език се използва със съществителни имена, като има три вида членове или членуване:
   Определителен член (the Definite Article);
   Неопределителен член (the Indefinite Article);
   Нулев член (the Zero Article) - значимо (т.е. има причина за) отсъствие на членуване.

   Изтриване
 4. Значенията, изразяване чрез членуване, в езиците, в които то се използва, се изразяват по други начини в езиците, в които членуване не се използва - чрез други морфологични и синтактични средства - падежни окончания, спрежение, поредица от думи, указателни и притежателни местоимения.

  ОтговорИзтриване
 5. The Article [a:'Rtikl] - артикъл или член е служебна дума в английски език, която е един от основните формални признаци на съществителното име. Той няма самостоятелно или отделно значение и не се превежда освен като съответстващото му членуване на български език. В Български език членуването не е самостоятелна дума, част е от съществителното и е в края на думата.

  ОтговорИзтриване
 6. Член (the Article) в английски език е служебна дума (всъщност са три думи - определителен и две форми за неопределителен), които се използват пред съществителни имена. В български език няма такива самостоятелни думи, а членуването се извършва в края на думите.

  ОтговорИзтриване
 7. В английски има два члена:
  - неопределителен а (аn) и
  - определителен the, който се произнася по два различни начина, според това дали е пред гласна или съгласна.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Членът "a" или "an" произлиза от древноанглийското числително "an", което в съвременния английски език съответства на числителното "one" - едно, един, една. От това може да се направи извод, че неопределителен член се използва само пред изчиксляеми съществителни в единствено число:
   a cat,
   a test.
   Неизчисляемите съществителни никога не се определят с неопределителен член:
   rice - ориз, а не: a rice;
   water- вода, а не: a water.

   Изтриване
  2. Членът "а" придобива форма "an" в тези случаи, в които се употребява пред съществително, започващо с гласен звук, като например:
   an orbit - орбита,
   an oak - дъб.

   Изтриване
  3. Неопределителен член се поставя след
   - what (какъв),
   - such (такъв),
   - many (много, не един),
   - half (половина)
   и обикновено след
   - quite (съвсем)
   - rather (достатъчно).

   Изтриване
  4. Ето някои типични примери с използване на неопределителен член:
   - what a pity,
   - in such a way,
   - for many a long day,
   - half a mile,
   - quite a long time,
   - rather a difficult question.

   Изтриване
  5. Употребата на един или друг член зависи от различни фактори, като е важно, например, какъв е вида на определението, което се използва със съществителното. Ето един пример:
   - A letter sent by registered post is delivered in the first place. – Писмо, изпратено с препоръчана поща, се изпраща първо по ред.
   Тук съществителното "letter" има към себе си "sent by registered post", благодарение на което то се превръща в общо название на клас (вид, род) предмети, а не название на конкретно писмо.

   Изтриване
 8. Неправилното членуване, т.е. неправилното използване на подходящ член в английски език е един от най-трудните моменти в английската граматика. Но в крайна сметка, повечето грешки с членуването нямат решаващо значение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Английското съществително може да се определя чрез членуване с два члена - определителен и неопределителен. По този начин съществителното веднага може да се отличи в изречението, но също носи и смислово значение. Затова още в самото начало на изучаване на английски език трябва да разберете защо дадено съществително се употребява определителен, с неопределителен или без никакъв член.

   Изтриване
 9. Неопределителен член "а" или "an" се появява в древно английски език от числителното име "an" със значение на "един". Следователно, с неопределителен член се членуват само изчисляеми съществителни имена в единствено число (които могат да бъдат преброени). Например: а cat (котка), а room (стая), аn egg (яйце).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Неопределителен член се поставя след прилагателни, които са предшествани от
   as (като),
   so (така),
   too (твърде),
   how (как).

   Изтриване
 10. Формата за неопределителен член "an" се използва пред съществителни, които започват с гласна буква: аn apple - ябълка.

  ОтговорИзтриване
 11. Мястото на определителните и неопределителните членове е пред съществителните, към които те се отнасят. Ако пред съществителното има определение, изразено примерно чрез прилагателно, причастие, бройно числително или друго съществително, то членът се поставя пред цялото словосъчетание.
  the first theorem,
  a square matrix,
  the problem considered above,
  a linear equation.

  ОтговорИзтриване
 12. Определителният член "the" може да се поставя след:
  - all (всички),
  - both (двете),
  - half (половината),
  - much (много),
  - about (почти),
  - exactly (точно),
  - just (само).

  Ето някои примери:
  - all the questions,
  - both the questions,
  - half the morning,
  - much the same,
  - about the same,
  - exactly the wrong color,
  - just the other way about.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нека да обърнем внимание, че "quite" и "rather" могат да бъдат поставени и след члена, но само ако между тях и съществителното има прилагателно:
   a quite good film,
   a rather good idea.

   Изтриване
 13. Ако съществително има при себе си определение, което го превръща от название на конкретен предмет в название на клас или род предмети (класифициращо определение), тогава се използва неопределителен член "a" или "an".
  - A device designed for automatic data processing is called a computer. – Прибор, създаден за автоматична обработка на данни, се нарича компютър.
  Тук, "device" има определение "designed for automatic data processing", което насочва към клас, вид или род предмети. Това е класифициращо определение и затова се използва неопределителен член "a".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Неопределителният член "a" или неговата разновидност "an" се използват пред съществително с класифициращо определение.
   - This is a doctor, not a hairdresser. - Това е лекар, а не фризьор.

   Изтриване
  2. Ако съществителното е в множествено число, то не се изисква членуване.
   - Letters which are written in pencil are difficult to read. – Писмата, които са писани с молив, са трудни за четене.
   Тук, съществителното "letters" има класифициращо определение "which are written in pencil", като така превръща съществителното в название за клас предмети. Но съществителното е употребено в множествено число, поради което е пропуснат члена.

   Изтриване
 14. Думите
  day,
  morning,
  evening,
  night,
  sunset,
  dawn,
  noon, etc.
  Ако се говори за конкретен ден, време от денонощието - тези думи се използват с член, като правило - определителен, даже ако съществителното се използва с описателно определение.
  I get up at 7 in the morning. - Аз ставам в 7 часа сутринта.

  ОтговорИзтриване
 15. Членуване на думата "night".
  The night was warm. - Нощта беше топла.
  I could see a few stars in the clear night. - Аз можех да видя няколко звезди в ясното небе.

  ОтговорИзтриване
 16. Защо веднъж а се произнася като ей,а друг път като ъ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има много правила - ще ги намерите в темите за транскрипция, звуци, букви. Но ако искате да научите и използвате езика, просто ги наизустявайте.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: