Translate

---------------------------------------------------------------------------------

30 септември 2023

Съгласните звуци | dLambow

(Consonant sounds in English)

Английски съгласни звуци

 

Трудни ли са съгласните звуци в английски език 

В английски език съгласните звуци (Consonant sounds in English) се произнасят по-силно и енергично. В края на думите те звучат ясно и по-отчетливо.  Съгласните са звуци, които се образуват с прекъсване или изменение потока на въздуха с помощта на езика, устните, зъбите. По своето звучене те се делят на звучни (voiced consonants) и беззвучни (voiceless consonants).

Част от съгласните звуци образуват двойки "звучна - беззвучна". 

 

Звучни съгласни (Voiced consonants)

 • [b]
 • [d]
 • [ʒ]
 • [dʒ]
 • [g]
 • [v]
 • [ð]
 • [z]

Беззвучни съгласни (Voiceless consonants)

 • [p]
 • [t]
 • [ʃ]
 • [tʃ]
 • [k]
 • [f]
 • [θ]
 • [s] 
 

Сонарни съгласни (sonorant consonants)

Други съгласни не образуват такива двойки, а се наричат сонарни съгласни (sonorant consonants).


Английски съгласни звуци
Английски съгласни звуци (Consonant sounds in English)

Звучни съгласни (voiced consonants):

 • [b] - boy [bɔɪ],
 • [d] - did [dɪd] при произнасяне на звука [d] езика е разположен като при произнасянето на българската буква ц,
 • [ʒ] - vision ['vɪʒən] меко ж,
 • [dʒ] - jam [dʒæm] слято меко дж,
 • [g] - game ['ɡeɪm],
 • [v] - vain [veɪn],
 • [ð] - the [ðə] , звучен звук, който се произнася между края на езика и горните зъби (прилепете края на езика към зъбите и произнесете звука з),
 • [z] - zero ['zɪərəu].

Беззвучни съгласни(voiceless consonants):

 • [p] - pump [pʌmp],
 • [t] - tongue [tʌŋ] при произношение на звука [t] езика е разположен като при произнасянето на българската буква ц,
 • [ʃ] - show [ʃəu] меко ш,
 • [tʃ] - chain [tʃeɪn],
 • [k] - cut [kʌt],
 • [f] - fall [fɔ:l],
 • [θ] - thought [θɔ:t] глух звук, който се произнася между края на езика и горните звуци (прилепете края на езика към зъбите и произнесете звука с),
 • [s] - sorry ['sɔrɪ].

Сонарни съгласни (sonorant consonants):

Това са съгласни, при образуването на които гласа преобладава над шума. Към този вид съгласни се отнасят апроксимантите, носовите съгласни, едноударните и трептящите. Сонарните съгласни са близки по звучене към звучните съгласни и не образуват беззвучна двойка.
 • [m] - come [kʌm],
 • [n] - now [nau],
 • [l] - leg [leɡ],
 • [ŋ] - tongue [tʌŋ] singer ['sɪŋər], задно н, произнасяно не с върха на езика, а с неговата задна част,
 • [h] - here [hɪər] просто издишване,
 • [ɹ], [r] - red [red] не вибриращо, слабо р,
 • [w] - wet [wet],
 • [j] - yes [jes].
   


Ето още примери и указания за произнасяне на английските съгласни:

 • 1) [p] - pen [pen], pick [pik], please [pli:z], беззвучна
 • 2) [b] - big [big], boy [bɔi], book [buk], звучна
 • 3) [t] - tea [ti:], ten [ten], it [it], беззвучна, езикът се опира не в горните зъби, а в горния венец
 • 4) [d] - do [du:], day [dei}, bad [bæd], звучна, езикът се опира не в горните зъби, а в горния венец
 • 5) [k] - cat [kæt], cup [kʌp], black [blæk], беззвучна
 • 6) [g] - go [gɔu], egg [eg], girl [gə:rl], звучна
 • 7) [f] - family [fæmili]. foot [fu:t], four [fɔ:], беззвучна
 • 8) [v] - every [evri], very [veri],  звучна
 • 9) [ s] - son [sʌn], six [siks], sex [seks], беззвучна
 • 10) [z] - his [hiz], zoo [zu:], звучна
 • 11) [l] - look [luk], live [liv], ball [bɔ:l]
 • 12) [m] - my [mai], move [mu:v], man [mæn]
 • 13) [n] - name [neim], next [nekst]
 • 14) [h] - have [hæv], his [hiz], hold [hɔuld], не е гърлено! Чете се като лека издишка, като в “хляб”, “Христо”
 • 15) [r] - red [red], read [ri:d], reach [ri:t∫]. Без трептене на езика. Екика се обръща нагоре и назад, без да допира небцето
 • 16) [θ] - three [θri:], thick [θik]. Този звук е специфичен. Получава се когато с език между зъбите се стараете да произнесете “Т”
 • 17) [ð] - the [ðə], this [ðiz], then [ðen]. Този звук е специфичен. Получава се когато с език между зъбите се стараете да произнесете “Д”.
 • 18) [∫] - чете се като “ш”, she [∫i:], shake [∫eik]
 • 19) [ʒ] - чете се като “ж”, pleasure [pleʒə], television [televiʒ n], measure [“me ʒə]
 • 20) [t∫] - чете се като “ч”, chair [t∫eə], rich [rit∫]
 • 21) [dʒ] - чете се като “дж”, German [dʒə:rmən], large [la:dʒ]
 • 22) [η] - long [lɔη], English [eηgli∫], типичен носов звук между “н” и “г”, но въздушната струя се изпуска през носа, като се наподобява “н” в “Инка”, “Минка”

Препинателни знаци, използвани в транскрипцията на английски звуци:

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

Планиране на пласмента | dLambow

(Placement planning) -

Как се планира пласмента в бизнеса?


Какъв процес е пласмента?

Пласментът е процес на разпределение на продуктите или услугите на дадена фирма до крайните потребители. Пласментът е важна част от маркетинговия микс, защото определя как и къде клиентите ще имат достъп до предлаганото от фирмата. Пласментът може да включва избор на канали за дистрибуция, логистика, транспорт, складиране, инвентаризация и ценообразуване.

Планиране на пласмента
Планиране на пласмента (Placement planning)

Ефективно планиране на пласмента

За да се планира ефективно пласментът в бизнеса, е необходимо да се използва алгоритъм, който да обхваща следните стъпки:

Анализиране на целевия пазар и потребностите на клиентите.

Това включва да се определи кой е идеалният клиент, какво търси, какви са неговите предпочитания, очаквания и поведение при покупка.

Определяне на целите и стратегиите за пласмент.

Това включва да се реши каква е конкурентната преднина на фирмата, каква е нейната позиция на пазара, какви са нейните силни и слаби страни, какви са възможностите и заплахите в околната среда.Избор на подходящи канали за дистрибуция.

Това включва да се реши дали фирмата ще продава директно на потребителите или чрез посредници, какви са видовете и нивата на посредниците, какви са техните функции и задачи, какво е тяхното възнаграждение и контрол.

Организиране на логистичната система.

Това включва да се реши как ще се осигури физическото движение на продуктите от производителя до потребителя, какви са методите и средствата за транспорт, складиране и инвентаризация, какви са разходите и рисковете свързани с тях.

Определяне на ценовата политика.

Това включва да се реши как ще се формират цените на продуктите или услугите в зависимост от стойността, които те предоставят на клиентите, от конкуренцията на пазара, от разходите за производство и дистрибуция, от целите за печалба и растеж.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

Обратни връзки към сайт | dLambow

(Backlinks to site) -

Кои са най-добрите практики за изграждане на обратни връзки към сайт

Най-добрите практики за изграждане на обратни връзки към сайт са тези, с които не се нарушават правилата на Гугъл и другите търсачки.

Какво са обратните връзки към сайт?

Изграждането на SEO обратни връзки е един от най-важните фактори за СЕО оптимизация, тъй като те показват на търсачките, че сайтът ви е авторитетен, популярен и полезен за потребителите. Обаче, не всички обратни връзки са равностойни и някои от тях могат да имат негативен ефект върху ранга и репутацията на сайта ви.

Обратни връзки към сайт
Обратни връзки към сайт (Backlinks to site)

Принципи за изграждане на обратни връзки

За да избегнете да бъдете наказани от Гугъл или други търсачки, трябва да спазвате някои основни правила и принципи при изграждането на обратни връзки. Ето някои от тях:

Фокусирайте се върху качеството, а не количеството

Не се опитвайте да получите колкото се може повече обратни връзки от произволни сайтове, а потърсете такива, които са релевантни, авторитетни и доверени от потребителите и търсачките. Качествената обратна връзка ще има по-голям ефект върху ранга ви, отколкото десетки или стотици слаби или спамерски обратни връзки.

Създавайте стойностно и полезно съдържание

Един от най-добрите начини да привлечете обратни връзки е да публикувате съдържание, което решава проблеми, отговаря на въпроси или предоставя уникална информация за вашата тема. Такова съдържание ще бъде ценено и споделяно от вашата аудитория и други сайтове, които ще искат да го цитират или препратят като източник.Използвайте разнообразни и естествени стратегии

Не разчитайте само на един или два начина за изграждане на обратни връзки, а опитайте се да комбинирате различни методи и тактики, които ще дадат разнообразие и природност на профила ви на обратни връзки. Някои от най-популярните и ефективни стратегии за изграждане на обратни връзки са: гост-публикуване, създаване на ресурси, разбиване на митове, инфографики, интервюта, участие в социални медии и др.

Следете и оценявайте резултатите

Накрая, не забравяйте да мониторирате и анализирате ефективността на вашата СЕО стратегия за изграждане на обратни връзки. Вижте какво работи и какво не, кои обратни връзки ви носят най-много трафик и ранг, кои обратни връзки са загубили стойност или са били изтрити и др. Можете да използвате различни инструменти за проследяване и измерване на резултатите, като Google Analytics, Google Search Console или Ahrefs, за да получите данни за ранг, трафик, задържане, конверсии и др.

Това са някои от най-добрите практики за изграждане на обратни връзки към сайт, без да се нарушават правилата на Гугъл и другите търсачки.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

29 септември 2023

Български език | dLambow

(Bulgarian language) -

Българския език - какво е добре да знаем за него?


Какъв е българският език?

Българският език е индоевропейски език от групата на южнославянските езици, като образува неговата източна подгрупа. Той е официалният език на Република България и един от 24-те официални езика на Европейския съюз. Българският език е плурицентричен език – има няколко книжовни норми. Наред с използваната в България основна норма, съществуват още македонска норма, която също използва кирилица, и банатска норма, която използва латиница.

Български език
Български език (Bulgarian language)

Българският език има богата история и литература.

Той е най-ранният писмено документиран славянски език и има четири главни периода на развитие: дописмен, старобългарски, среднобългарски и новобългарски. През тези периоди българският език е претърпял много промени в звуковете, граматиката и лексиката си. Някои от характерните черти на българския език са:
 • - употребата на определителни членове, които се добавят към края на думите;
 • - отсъствието на падежна система;
 • - употребата на сложни времена, образувани с помощни глаголи;
 • - употребата на залози при глаголите;
 • - употребата на притежателни местоимения, които се добавят към думите;
 • - употребата на префикси и суфикси за образуване на нови думи.

Българският език има богат речник

В него са включени думи от различен произход. Най-много думи са славянски, но има и много заемки от други езици, като тюркски, гръцки, латински, френски, английски и други. Някои от тези заемки са адаптирани според правилата на българската фонетика и морфология, а други са запазени в оригинален вид. Например:

Славянски думи

 • - здравей (hello),
 • - хляб (bread),
 • - вода (water),
 • - добър (good),
 • - писмо (letter).

Тюркски думи

 • - ястие (dish),
 • - чорап (sock),
 • - пазар (market),
 • - чай (tea),
 • - юнак (hero).

Гръцки думи

 • - философия (philosophy),
 • - театър (theater),
 • - музика (music),
 • - анализ (analysis),
 • - атом (atom).

Латински думи

 • - школа (school),
 • - студент (student),
 • - факт (fact),
 • - аудитория (auditorium),
 • - медал (medal)

Френски думи

 • - ресторант (restaurant),
 • - шофьор (driver),
 • - бюро (office),
 • - парфюм (perfume),
 • - журналист (journalist).

Английски думи

 • - компютър (computer),
 • - интернет (internet),
 • - спорт (sport),
 • - хоби (hobby),
 • - джаз (jazz)

Българският език се пише с кирилица, която е азбука, създадена от учениците на св. Кирил и св. Методий през IX-X век. Съвременната българска кирилица има 30 букви, от които 6 са гласни, а останалите са съгласни. Всеки звук в българския език има своя буква, което прави писането и четенето лесни. Някои от буквите имат специални имена, като например: аз (а), ер (р), ес (с), твърд знак (ъ), ят (ѣ).Азбуката на българския език

Много хора бъркат понятията по отношение на българската азбука и я наричат "кирилица", а други настояват да е "българската кирилица".Всъщност, българската писменост се гради на основата на "Българска азбука" - това е правилното понятие. Ние учим и пишем на "българска азбука". И тук можем да добавим, че тя произхожда от кирилицата, като в съвременния си вариант, е заимствала 30 букви от нея.

Много често, ние българите твърдим, че и други (основно) славянски народи пишат на "българската" кирилица - сърби, македонци, руснаци, украинци ... Което отново не е точно и не е вярно. Те пишат на свои си - сръбска, македонска, руска, украинска, казахска, монголска и т.н. азбуки, които ползват един или друг набор букви от кирилицата, като например - украинците са добавили към своята азбука даже  и латински буква. А някои народи, като чеченците, имат по две азбуки - едната с букви от кирилицата, а другата с букви от латиницата.

И за още по голяма яснота, нека да изясним нещата и с латиницата. Англичаните пишат с помощта на "Английска азбука", съставена от всичките 26 латински букви. Французите, немците, турците и т.н. всички те си имат свои си френска, немска, турска азбуки, които са съставени от един или друг набор латински букви + някои диакретични знаци около буквите.

 

Ето, това е българската азбука:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ь ю я


Какви са най-често използваните думи в българския език?

Трите най-често използвани български думи са „на“, „и“ и „в“. Те са предлози, които служат за свързване на думи и изразяване на отношения между тях. Например:

 • Книгата е на масата.
 • Той и тя са приятели.
 • Тя живее в София.

Десетте най-често използвани български букви са: „а“, „и“, „е“, „о“, „н“, „т“, „р“, „с“, „л“ и „в“. Те са гласни и съгласни, които образуват звуковете на българския език. Например:

 • А е първата буква на азбуката.
 • И е гласна, която може да бъде ударена или неударена.
 • Е е гласна, която може да бъде отворена или затворена.
 • О е гласна, която може да бъде кръгла или некръгла.
 • Н е съгласна, която може да бъде мека или твърда.
 • Т е съгласна, която може да бъде бездихателна или дихателна.
 • Р е съгласна, която може да бъде вибрираща или трептяща.
 • С е съгласна, която може да бъде свистяща или шипяща.
 • Л е съгласна, която може да бъде ясна или тъмна.
 • В е съгласна, която може да бъде лабиодентална или лабиовеларна.


Какво още е добре да знаем за писмеността в България?

Някои други неща, които можем да научим за писмеността в България, са че

Писмеността в България има дълга история, която започва с приемането на глаголическата азбука през IX век и продължава с развитието на кирилицата през X век. Българската писменост е имала голямо влияние върху другите славянски езици и писмености, като е била основа за създаването на руската, сръбската, македонската и други кирилски азбуки.

Българската култура и литература

Писмеността в България е била свързана с развитието на българската култура и литература. През Средновековието българските писатели и просветители, като:

 • - св. Климент Охридски,
 • - св. Наум,
 • - Йоан Екзарх,
 • - Черноризец Храбър,
 • - Константин Преславски и други,

са създали много произведения на религиозна, философска, историческа и художествена тематика. През Възраждането българската писменост е била инструмент за национално освобождение и просвета. Българските революционери и образованици, като:

 • - Паисий Хилендарски,
 • - Софроний Врачански,
 • - Неофит Рилски,
 • - Георги Раковски,
 • - Христо Ботев,
 • - Иван Вазов и други,

са използвали българската писменост за разпространяване на идеите за самосъзнание, образование и свобода на българите.

Влияния в българската писменост

Писмеността в България е била подложена на различни влияния и промени през годините. Някои от тях са:

 • - реформата на правописа от 1945 г., която е премахнала някои стари букви (Ѣ ѣ Ъ ъ Ь ь) и е уеднаквила правилата за ударение;
 • - влиянието на турския език през Османската епоха, което е довело до заемането на много думи от турски произход;
 • - влиянието на руския език през комунистическия период, което е довело до заемането на много думи от руски произход;
 • - влиянието на английския език в съвременността, което довежда до заемането на много думи от английски произход.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

Числа на Фибоначи | dLambow

(Fibonacci numbers) -

Кои са Числата на Фибоначи, как се образуват и за какво се използват?


Какво са числата на Фибоначи?

Последователността на Фибоначи представлява поредица от числа, където всяко следващо число е сбор от двете предходните две числа. Например:
 •  0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, …
Числа на Фибоначи
Числа на Фибоначи (Fibonacci numbers)

Значение на числата на Фибоначи

Числата на Фибоначи (Fibonacci numbers) са много интересна и важна тема в математиката, която има много приложения и свързаност с други области на науката и изкуството. Ето някои допълнителни факти и куриози за тях:

Кой е Фибоначи?

Леонардо Фибоначи, известен също като Леонардо Пизано Биголо или Леонардо Пизански, е италиански математик, работил през първата половина на XIII век. Така че, "числата на Фибоначи" са названи на италианския математик Леонардо Фибоначи, който ги популяризира в книгата си „Liber Abaci“ през 1202 година. Той използва редицата, за да реши задача за размножаване на зайци.

Числата на Фибоначи имат връзка с златното сечение

Златното сечение е отношението между две величини, при което по-голямата е към по-малката, както е цялото към по-голямата величина. Това отношение е приблизително равно на:

 •  числото Фи (Phi), което е иррационално число, равно на (1 + √5) / 2 ≈ 1.61803399. 

Съотношението между два последователни члена на редицата на Фибоначи се приближава към числото Фи, когато номерът им расте.


Числата на Фибоначи в природата

Числата на Фибоначи се срещат в много форми и модели в природата, като например:

 • - броят на листата на някои растения,
 • - броят на спиралите на раковините и слънчогледите,
 • - пропорциите на човешкото тяло и лице,
 • - разпределението на семената в плодовете и др.


Математически свойства и формули

Числата на Фибоначи имат още много математически свойства и формули, които ги свързват с други числа и последователности, като например:

 • - числата на Лукас,
 • - триъгълникът на Паскал,
 • - биномните коефициенти,
 • - числата на Каталан и др.


Създаване на алгоритми и кодове

Числата на Фибоначи са използвани за създаване на алгоритми и кодове в:

 • - компютърните науки,
 • - криптографията,
 • - графичното изкуство и
 • - дизайна.

Например, има метод за кодиране на текстова информация в изображения, използвайки числата на Фибоначи. Също така, има програмен език, базиран на числата на Фибоначи, който се нарича FiM++.Формула за редицата на Фибоначи

Редицата на Фибоначи е последователност от числа, в която всеки следващ член е равен на сумата от предходните два. Най-простият начин да се опише редицата е със следната формула:

F(n) = F(n-1) + F(n-2)

където:

 • - F(n) е n-тият член на редицата, а
 • - F(1) = 1 и F(2) = 1 са първите два члена.


Например:

Ако искаме да намерим третия член на редицата, трябва да съберем първия и втория:

 • F(3) = F(2) + F(1) = 1 + 1 = 2


Ако искаме да намерим четвъртия член, трябва да съберем втория и третия:

 • F(4) = F(3) + F(2) = 2 + 1 = 3


И така нататък. Първите десет члена на редицата са:

 • 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55


Редицата на Фибоначи има много интересни свойства и приложения в математиката, изкуството и природата.

Как се изчислява n-тото число от редицата на Фибоначи?

За да изчислите n-тото число от редицата на Фибоначи, можете да използвате един от следните методи:

Рекурсивен метод

Този метод се основава на дефиницията на редицата, която гласи, че всеки член е равен на сумата от предходните два. Формулата за този метод е:

F(n) = F(n-1) + F(n-2)

където:

 • - F(n) е n-тият член на редицата, а
 • - F(0) = 0 и F(1) = 1 са първите два члена.

Например, ако искаме да намерим петия член на редицата, трябва да изпълним следните стъпки:
F(5) = F(4) + F(3) F(5) = (F(3) + F(2)) + (F(2) + F(1)) F(5) = ((F(2) + F(1)) + (F(1) + F(0))) + ((F(1) + F(0)) + F(1)) F(5) = (((F(1) + F(0)) + F(1)) + (F(1) + 0)) + ((F(1) + 0) + F(1)) F(5) = (((1 + 0) + 1) + (1 + 0)) + ((1 + 0) + 1) F(5) = (2 + 1) + (1 + 0) + (1 + 1) F(5) = 3 + 1 + 2 F(5) = 6

Този метод е лесен за разбиране, но не е много ефективен, защото изисква много повторения и изчисления на същите стойности.

Итеративен метод

Този метод се основава на идеята, че можем да започнем от първите два члена на редицата и да генерираме следващите членове, като събираме последните два. Формулата за този метод е:

a = 0 b = 1 for i in range(n): c = a + b a = b b = c

където:

 • - c е текущият член на редицата, а
 • - a и b са предходните два.

Например, ако искаме да намерим петия член на редицата, трябва да изпълним следните стъпки:

 • a = 0 b = 1 for i in range(5): c = a + b a = b b = c


При първата итерация имаме:

 • c = 0 + 1 a = 1 b = 1


При втората итерация имаме:

 • c = 1 + 1 a = 1 b = 2


При третата итерация имаме:

 • c = 1 + 2 a = 2 b = 3


При четвъртата итерация имаме:

 • c = 2 + 3 a = 3 b = 5


При петата итерация имаме:

 • c = 3 + 5 a = 5 b = 8


След края на цикъла имаме c = 8, което е петият член на редицата. Този метод е по-бърз и по-оптимален от рекурсивния, защото избягва повторните изчисления.

Затворена формула

Този метод се основава на математическа формула, която може да изчисли n-тия член на редицата без да се нуждае от предходните членове. Формулата за този метод е:

F(n) = (φ^n - ψ^n) / √5

където:

 • - F(n) е n-тият член на редицата,
 • - φ е златното сечение, равно на (1 + √5) / 2, а
 • - ψ е обратното златно сечение, равно на (1 - √5) / 2.

Например, ако искаме да намерим петия член на редицата, трябва да изпълним следните стъпки:
F(5) = ((1 + √5) / 2)^5 - ((1 - √5) / 2)^5 / √5 F(5) = (1.6180339887^5 - 0.6180339887^5) / 2.2360679775 F(5) = (11.090169944 - 0.090169944) / 2.2360679775 F(5) = 11 / 2.2360679775 F(5) = 4.9206611577

Този метод е най-точният и най-бързият от всички, защото използва само едно изчисление. Обаче, този метод може да даде неточни резултати за големи стойности на n, заради ограниченията на плаващата запетая.

Можете да използвате калкулатора на Фибоначи, за да проверите резултатите от различните методи. Калкулаторът ви позволява да въведете стойността на n и да видите n-тия член на редицата, както и цялата редица до този член.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

Какво е копирайтинг? | dLambow

(SEO copywriting) -

Какво е SEO копирайтинг и как да го използвате?


Какво е копирайтинг?

Копирайтинг е процесът на писане на текстове, които имат за цел да привлекат, информират или убедят читателите. Копирайтингът се използва в различни области, като реклама, маркетинг, публични отношения, журналистика, образование и др. Той може да има различни форми и стилове, в зависимост от целта, аудиторията и канала на комуникация.

Копирайтингът е важна част от онлайн присъствието на всеки бизнес или организация. Качественият копирайтинг помага за подобряване на имиджа, повишаване на доверието, генериране на трафик и конверсии. Той също така влияе на оптимизацията за търсачките (SEO), която е процес на подобряване на видимостта и ранга на уебсайта в резултатите от търсенето.

SEO копирайтинг
SEO копирайтинг (SEO copywriting)

Какво е SEO копирайтинг?

Със SEO копирайтинг се цели да се подобри видимостта и ранга на сайта в резултатите от търсенето, като се използват ключови думи и фрази, свързани с темата и целевата аудитория. Т.е. SEO копирайтингът е практика за създаване на оптимизирано по ключови думи текстово съдържание, което е предназначено да се хареса както на потребители (читателите), така и на алгоритмите на търсачките.

С други думи: SEO копирайтинг е съставяне текстове по предварително задание, което Google може да разбере.

Все пак, имайте предвид, че поначало писането не е лесна работа, а писането с цел класиране в Google изисква още по-стратегическо планиране и упорита работа. Успешните копирайтъри за SEO обмислят какво искат потребителите и как всъщност работят търсачките през целия си процес на писане.Какво е SEO копирайтинг на свободна практика?

SEO копирайтинг на свободна практика (copywriting freelance) означава внимателно писане и структуриране на уеб съдържание с цел да помогне на уеб страницата да се появи възможно най-високо в страницата с резултати от търсачките (SERPs), независимо дали това е Google, Bing, Yahoo или друга.

Печели ли се от SEO копирайтинг?

SEO копирайтингът е перфектната високоплатена работа от вкъщи с огромен потенциал за растеж. Ако някога сте обмисляли да започнете писателска кариера на свободна практика или искате да намерите идеална работа от вкъщи, която се заплаща добре, SEO копирайтингът е това. Все пак, за начало се изисква поне малко писателски талант, а останалото идва с много конкретна практика.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

Принципът YMYL за SEO съдържание | dLambow

(The YMYL principle for SEO content) -

Принципът YMYL - Your Money, Your Life при създаването на SEO съдържание за уебсайт

 

Какво е принципът YMYL?

Принципът YMYL (Your Money, Your Life) е концепция и набор от критерии и правила, които Google прилага към съдържанието, което има потенциал да повлияе на парите (финансите) или живота (здравето) на потребителите. Този принцип се прилага към уебсайтове, които предоставят информация за:

 • - финансови продукти,
 • - здравни услуги,
 • - житейските решения 

или други теми, които могат да имат сериозни последици за потребителите. Google класира това съдържание по-високо в резултатите от търсенето, ако е висококачествено и надеждно.

Принципът YMYL за SEO съдържание
Принципът YMYL за SEO съдържание (The YMYL principle for SEO content)

Ето някои от ключовите правила на Принципа YMYL:

Съдържанието трябва да бъде:

 • - надеждно и актуално.
 • - написано в ясен и разбираем език.
 • - обективно и непредубедено.
 • - подкрепено от доказателства.
 • - бъде етично и отговорно.

При създаването на SEO съдържание за уебсайт, който попада в категорията YMYL, е важно да се спазват тези правила, за да се гарантира, че съдържанието е висококачествено и полезно за потребителите.

Принципите YMYL включват:


Финансови услуги

Кредити, заеми, инвестиции, застраховки и други услуги, които могат да повлияят на финансовото състояние на потребителите.

Здравеопазване

Информация за лекарства, медицински състояния и други теми, които могат да повлияят на здравето на потребителите.

Образование

Информация за образование, дипломи и други теми, които могат да повлияят на възможностите за обучение или работа на потребителите.

Право

Информация за закони, наредби и други теми, които могат да повлияят на правното състояние на потребителите.

Безопасност

Информация за безопасност, здраве и други теми, които могат да повлияят на безопасността на потребителите.

Политика

Актуални събития, политики, избори.

За уебсайтовете, които попадат в тези категории, Google прилага по-строги критерии за качество на съдържанието. Това означава, че тези уебсайтове трябва да предоставят точна и актуална информация, която е подкрепена от надеждни източници.Съвети за създаване на YMYL SEO съдържание

Ето някои съвети за създаване на висококачествено SEO съдържание за уебсайтове, които попадат в категорията YMYL:

Проверявайте фактите си внимателно.

Уверете се, че цялата информация, която предоставяте, е точна и актуална.

Използвайте надеждни източници.

Подкрепете твърденията си с препратки към авторитетни източници.

Бъдете обективни.

Не представяйте информацията по начин, който е пристрастен или подвеждащ.

Бъдете прозрачни.

Уведомете потребителите за вашите източници и методи.

Още препоръки

 • Избягвайте използването на кликбейт или други техники за измама на потребители.
 • Бъдете честни и прозрачни относно вашите взаимоотношения с рекламодатели или други заинтересовани страни.
 • Предоставете на потребителите възможност да се свържат с вас, ако имат въпроси или опасения.


Примери за приложение на принципа YMYL

Ето някои конкретни примери за това как можете да приложите принципа YMYL при създаване на SEO съдържание:

 • Ако създавате статия за инвестиции, уверете се, че предоставяте актуална и надеждна информация.
 • Ако създавате статия за здраве, посочете източниците на информацията, която използвате.
 • Ако създавате статия за образование, бъдете обективни и избягвайте да правите твърдения, които не могат да бъдат доказани.
 • Ако създавате статия за право, бъдете прозрачни относно вашите лични или финансови интереси.

Прилагането на принципа YMYL може да ви помогне да създадете висококачествено SEO съдържание, което е полезно и надеждно за потребителите.

Заключение за принципа YMYL за СЕО съдържание на сайт

Google използва Принципа YMYL, за да оцени качеството на съдържанието и да определи дали то е подходящо за класиране в резултатите от търсенето.

 • - Ако следвате тези съвети, можете да помогнете на Google да идентифицира вашия уебсайт като надежден източник на информация. Това може да доведе до по-добро класиране в резултатите от търсенето и по-голямо доверие от потребителите.
 • - Уебсайтовете, които не спазват тези правила, могат да бъдат санкционирани от Google, което може да доведе до намаляване на видимостта им в резултатите от търсенето.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

28 септември 2023

Авторитет на страница за SEO | dLambow

(Page Authority for SEO) -

Авторитет на страница за оценка на SEO качеството на сайта


Какво е авторитет на страница?

Авторитетът на страницата (Page Authority - PA) е метрика, разработена от Moz, която се използва от инструментите за SEO за оценка на качеството, популярността и авторитета на дадена уеб страница, както и на съдържанието и структурата на страницата. Тя се основава на няколко фактора, включително:
 • - количеството и качеството на връзките към страницата от други уебсайтове, както и
 • - качеството на съдържанието на страницата.

Авторитетът на страницата се измерва по скала от 1 до 100, като по-високият резултат означава по-висок авторитет. По-високият авторитет на страницата означава, че страницата е по-вероятно да бъде класирана високо в резултатите от търсенето (search engine result pages - SERP) на Google.

Авторитет на страница за SEO
Авторитет на страница за SEO (Page Authority for SEO)

Фактори за изчисляване авторитета на страница

Google не предоставя официална информация за това как се изчислява авторитетът на страницата. Въпреки това, се смята, че е базирана на следните фактори:

Брой и качество на връзките към страницата (Свързаност):

Колкото повече връзки има към една страница, толкова по-висок е нейният авторитет. Качеството на връзките също е важно. Връзките от авторитетни уебсайтове са по-важни от връзките от уебсайтове с нисък авторитет.

Съдържание и структура на страницата:

Качественото съдържание и добре структурираната страница също могат да помогнат за повишаване на авторитета на страницата.

Други фактори:

Други фактори, които могат да повлияят на авторитета на страницата, включват:
 • - възрастта на страницата,
 • - броя на страниците в уебсайта и
 • - честотата, с която страницата се актуализира.
 • - връзката на страницата с други страници на същия уебсайт.


Подобряване авторитет на страница

Има няколко неща, които можете да направите, за да подобрите авторитета на страницата си:

Получавайте връзки от авторитетни уебсайтове

Това е един от най-важните фактори за повишаване на авторитета на страницата. Можете да получите връзки, като публикувате висококачествено съдържание, участвате в онлайн общности и се свързвате с други уебсайтове.

Създавайте висококачествено съдържание

Качественото съдържание е важно за всички аспекти на SEO, включително авторитета на страницата. Уверете се, че съдържанието ви е полезно, информативно и добре написано.

Структурирайте добре страницата си

Добре структурираната страница е лесна за навигация и разбиране. Това може да помогне за подобряване на авторитета на страницата, като насърчи потребителите да прекарват повече време на страницата и да взаимодействат с нея.

Актуализирайте страницата си редовно

Актуализирането на страницата ви с ново съдържание или информация може да помогне за поддържане на авторитета ѝ.

Авторитетът на страницата е само един от многото фактори, които Google взема предвид при класирането на уеб страници. Той е важен фактор за SEO. Чрез подобряване на авторитета на страниците си можете да увеличите шансовете си да се класирате високо в резултатите от търсенето.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

Сегашно абсолютно време | dLambow

(Present absolute tense) -

Сегашно абсолютно време изразява общоприети истини


Какво е Сегашно абсолютно време?

Сегашното абсолютно време (absolute tense) означава граматическото изразяване на времето (обикновено минало, настояще или бъдеще) спрямо „сега“ – момента на говорене. В случай на относително време (relative tense), съответното време се тълкува спрямо различен момент във времето, като моментът се разглежда в контекста на изказването.

Сегашно абсолютно време
Сегашно абсолютно време (Present absolute tense)

Относително време (relative tense) и абсолютно време (absolute tense)

Това са различни възможни употреби на граматическата категория време. Абсолютно време означава граматическият израз на времевата връзка спрямо „сега“ – момента на говорене.
 • - Абсолютно време означава граматическото изразяване на времето (обикновено минало, настояще или бъдеще) спрямо „сега“ – момента на говорене.
 • - Относително време се тълкува спрямо различен момент във времето, като моментът се разглежда в контекста.

Образуване на сегашно абсолютно време в български език

В българския език сегашно абсолютно време се образува с основите на глаголите, към които се прибавят съответните окончания.

Примери


Единствено число:

 • Аз чета - аз чета книга.
 • Ти пишеш - ти пишеш писмо.
 • То говори - то говори по телефона.
 • Тя работи - тя работи в офиса.

Множествено число:

 • Ние четем - ние четем книги.
 • Вие пишете - вие пишете писма.
 • Те говорят - те говорят по телефона.
 • Те работят - те работят в офиса.

Още примери за сегашно абсолютно време

 • Аз чета книги. (аз)
 • Ти ходиш на работа. (ти)
 • Той/Тя/То работи. (той/тя/то)
 • Ние говорим български. (ние)
 • Вие пишете писмо. (вие)
 • Те играят футбол. (те)

Употреба на сегашно абсолютно време

Сегашно абсолютно време се използва в следните случаи:

- За да изрази действие, което се извършва в момента на говорене или писане.

Сегашно абсолютно време може да се използва и за изразяване на действия, които са в процес на развитие или продължават в момента на говорене или писане. В този случай се използва в изречения с глаголи на състояние, като "да съм", "да имам", "да мога" и "да трябва".

Примери
 • Аз съм вкъщи.
 • Тя има книга в ръцете си.
 • Те могат да говорят английски.
 • Ние трябва да отидем на работа.

- За да изрази действие, което се извършва редовно или постоянно от миналото, през настоящето и в бъдещето.

Сегашно абсолютно време може да се използва и за изразяване на действия, които се случват редовно или обикновено. В този случай се използва често в изречения с наречия за време, като "всеки ден", "всеки месец" и "всяка година".

Примери
 • Аз ходя на работа всеки ден.
 • Тя учи английски всеки месец.
 • Те пътуват до морето всяка година.

- За да изрази действие, което е в процес на развитие.

Примери
 • Аз ходя на училище от 10 години.
 • Ти говориш английски от 5 години.
 • Той/тя/то чете много книги от малък.
 • Ние пишем писма на баба и дядо от няколко години.
 • Те играят футбол в парка от детството си.

- За да изрази действие, което е възможно или вероятно да се случи в бъдеще.

Действия, които се извършват в бъдеще време:
 • Аз ходя на кино тази вечер.
 • Ти говориш с приятеля си по-късно.
 • Той/тя/то чете новата книга на Хари Потър.
 • Ние пишем доклад за училище.
 • Те играят на концерта тази вечер.


Сегашно абсолютно време в западните български говори

В западните български говори в 1 л. мн.ч. се използва окончанието -ме вместо -м.

Примери за сегашно абсолютно време в западните български говори
 • Ние четеме книга.
 • Вие пишете писмо.
 • Те играят футбол.

Сегашно абсолютно време е едно от най-често използваните времена в българския език. То се използва в широк спектър от контексти, включително разговорен, писмен и официален.Сегашно абсолютно време в английски език

Сегашно абсолютно време (Present absolute tense) в английски език се използва за изразяване на действия, които се извършват в момента на говорене или писане.

Форми на сегашно абсолютно време

Формите на сегашно абсолютно време се образуват по различни начини.

Изказвания с I:

 •  I go, I see, I eat, I do, I study, I try

Изказвания с you, he/she/it, we, they:

 •  You go, He/she/it goes, We go, They go

Изказвания с I:

 •  I watch, I push, I mix, I kiss

Изказвания с you, he/she/it, we, they:

 •  You watch, He/she/it watches, We watch, They watch

Примери


Едносложен глагол:

 • I walk.
 • You talk.
 • He/She/It eats.
 • We write.
 • You play.
 • They sleep.

Многосложен глагол:

 • I am going.
 • You are eating.
 • He/She/It is sleeping.
 • We are playing.
 • You are walking.
 • They are talking.

Още примери:


Изказвания с I:

 • I go to school. (Аз ходя на училище.)
 • I see you. (Виждам те.)
 • I eat an apple. (Ям ябълка.)
 • I do my homework. (Правя си домашните.)
 • I study English. (Уча английски.)
 • I try my best. (Опитвам се най-доброто си.)

Изказвания с you, he/she/it, we, they:

 • You go to school. (Ти отиваш на училище.)
 • He/she/it sees you. (Той/тя/то те вижда.)
 • We eat apples. (Ние ядем ябълки.)
 • They do their homework. (Те си правят домашните.)
 • We study English. (Ние учим английски.)
 • They try their best. (Те се опитват най-доброто си.)

Употреба на сегашно абсолютно време:


Действия, които се извършват в момента на говорене или писане:

 • I am talking to you. (Говоря с теб.)
 • He/she/it is reading a book. (Той/тя/то чете книга.)
 • We are playing games. (Ние играем игри.)
 • They are watching TV. (Те гледат телевизия.)
 • I am writing this sentence.
 • You are talking on the phone.
 • He/She/It is eating lunch.
 • We are playing basketball.
 • You are sleeping in class.
 • They are watching TV.

Действия, които се извършват редовно или постоянно:

 • I go to school every day. (Отивам на училище всеки ден.)
 • He/she/it sees his/her friends often. (Вижда приятелите си често.)
 • We eat dinner at 7:00 PM. (Обядваме в 7:00 ч. вечерта.)
 • They play soccer on the weekends. (Играят футбол в уикендите.)
 • I go to school every day.
 • You talk to your friends often.
 • He/She/It eats a lot of pizza.
 • We write in our journals daily.
 • You play video games on the weekend.
 • They sleep late on weekends.

Действия, които се извършват в бъдеще време:

 • I am going to the movies tonight. (Ще ходя на кино тази вечер.)
 • He/she/it is going to the doctor tomorrow. (Ще отиде до доктора утре.
 • I am going to the movies tonight.
 • You are talking to your mom later.
 • He/She/It is eating dinner at 7pm.
 • We are writing a report for school.
 • You are playing a soccer game tomorrow.
 • They are sleeping over at my house this weekend.

В някои случаи сегашно абсолютно време може да се използва и за изразяване на действия, които са се случили в миналото, но са свързани с настоящия момент. Например:
 • I have been going to school for 10 years.
 • You have been talking English for 5 years.
 • He/She/It has been eating a lot of pizza since he/she/it was a kid.
 • We have been writing in our journals for several years.
 • You have been playing video games since you were a kid.
 • They have been sleeping late since they were in high school.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

Ранде Гербер | dLambow

(Rande Gerber) -

Ранде Гербер е американски бизнесмен, модел съпруг на Синди Кроуфорд


Кой е Ранде Гербер?

Ранде Гербер (Rande Gerber) е американски бизнесмен и бивш модел, който е съосновател на марката текила Casamigos и основател на нощния клуб Midnight Oil. Той е омъжен за супермодела Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) и е баща на двете й деца.

Ранде Гербер
Ранде Гербер (Rande Gerber)
 
Ето някои повече подробности за него:

Детство и образование

 • Ранде е роден на 27 април 1962 г. в Ню Йорк, САЩ. Той е син на Джордан Гербер (Jordan Gerber) и Елен Пекман (Ellen Peckman). Той има руски еврейски корени.
 • Той е завършил средното си образование в Hewlett High School през 1980 г. и е постъпил в Университета на Аризона, където е получил диплома по маркетинг.
 • Той е започнал кариера като модел през 80-те години и е работил за марки като Calvin Klein, Levi’s и Pepsi.

Професионална кариера

Гербер е основал своето първа нощна заведение, The Whiskey, в хотел Paramount в Ню Йорк през 1991 г..След това той е развил своя бизнес и е създал компанията Gerber Group, която има портфолио от ресторанти, барове и лаунджове по целия свят.

През 2013 г. той се е сдружил с актьора Джордж Клуни (George Clooney) и бизнесмена Майк Мелдман (Mike Meldman), за да създадат марката текила Casamigos. През 2017 г. те са продали компанията на Diageo за 700 милиона долара, с допълнителни 300 милиона долара в зависимост от резултатите на компанията през следващите десет години.

Личен живот

 • През 1998 г. Гербер се жени за Синди Кроуфорд на плажа в Мексико. Те имат две деца - Кая и Пресли, които са последвали кариерата на майка си като модели.
 • Ранде е близък приятел на Джордж Клуни и е бил негов кум на сватбата му с Амал Клуни през 2014 г.. Той е бил сред гостите на сватбата на Памела Андерсън (Pamela Anderson) и Кид Рок (Kid Rock) през 2006 г…
 • Понастоящем, Ранде живее в Малибу, Калифорния, където има луксозна вила. Той обича да пътува заедно със семейството си и да споделя своята любов в социалните медии.


Какво представлява Gerber Group?

Ранде Гербер е американски бизнесмен и бивш модел, който е съосновател на марката текила Casamigos заедно с актьора Джордж Клуни и бизнесмена Майк Мелдман, както и на нощни компании като:

 • - Midnight Oil,
 • - Caliche Rum и
 • - Gerber Group,

с портфолио, което е включвало нощна индустрия, като:

 • - ресторанти,
 • - барове и
 • - лаунджове

по целия свят.

Gerber Group е компания за управление на хоспиталити, която е основана от Ранде Гербер през 1991 г. Компанията е отворила първото си заведение, барът The Whiskey в хотел Paramount в Ню Йорк, през 1991 г.. Оттогава компанията е развила своя бизнес и има портфолио от ресторанти, барове и лаунджове по целия свят, като:

 • - Whiskey Blue,
 • - Stone Rose Lounge,
 • - The Roof и
 • - Mr. Purple.

Компанията се фокусира върху създаването на модерни и стилни пространства, които предлагат висококачествени напитки, храна и обслужване.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

27 септември 2023

Бащата на Наоми Кембъл | dLambow

(Naomi Campbell's father) -

Какво е станало с бащата на Наоми Кембъл?


Бащата на Наоми Кембъл (Naomi Campbell) е неизвестен.

Според някои източници бащата на Наоми Кембъл (Naomi Campbell) е от китайско-ямайски произход и се казва Минг. Той напуска майката на Наоми, Валери Морис-Кембъл, когато разбира, че тя е бременна. Наоми никога не го познава и не го споменава в интервютата си. 

Не се знае какво е станало с биологичния баща на Наоми след това. Вероятно той е продължил своя живот без да има контакт с нея или майка й. Не е ясно дали той е жив или е починал, и дали има други деца.

Кембъл смята базирания във Франция тунизийски моден дизайнер Азедин Алая, когото среща на 16, условно за свой „баща“. Тя също така изпитва голямо уважение към звукозаписните продуценти Куинси Джоунс и Крис Блекуел, като ги възприема като едив вид "осиновители".

Бащата на Наоми Кембъл
Бащата на Наоми Кембъл (Naomi Campbell's father)

Майка: Валери Морис-Кембъл (Valerie Morris-Campbell)

Майка ѝ, Валери Кембъл, е балерина от Ямайка, която пристига в Англия на гастрол и остава в страната, като е бременна в четвъртия месец. Наоми е родена в Лондон на 27 май 1970 г., . Валери Кембъл никога не е разкривала името на бащата на Наоми, а самата
Наоми почти не коментира публично темата за баща си.

Коментари на Наоми за баща й

 • През 2000 г. Наоми е казава, че е срещнала баща си веднъж, когато е била на 18 години. Той е бил женен и е имал деца. Наоми е споделя, че баща ѝ е бил любезен, но че не е имало шанс да изградят връзка.
 • През 2017 г. обаче, Наоми Кембъл казва в интервю, че е готова да се срещне с баща си, ако той желае. Тя казва, че не го мрази и че просто иска да разбере повече за него.
 • През 2022 г. Наоми казва, че все още не знае името на баща си. Тя споделя, че е опитвала да го намери, но че е трудно, тъй като той не е имал нищо общо с живота ѝ.


Предположения за бащата на Наоми Кембъл

Има няколко предположения за това кой може да е бащата на Наоми Кембъл. Един от най-разпространените слухове е, че той е:

 • - ямайски бизнесмен на име Клод Джойс. Джойс е бил приятел на Валери Кембъл по време на бременността ѝ;
 • - други предположения включват британски бизнесмен на име Майкъл Вуд и ямайски музикант на име Дейвид Робъртсън.


Въпреки че Наоми Кембъл не познава баща си, тя е имала щастливо и подкрепяно детство. Майка ѝ я е отгледала сама и е направила всичко възможно да осигури на Наоми добър живот. Наоми Кембъл е една от най-успешните и известни модели в света. Тя е известна със своята красота, талант и силен характер.

Наоми Кембъл не е потвърдила или отхвърлила нито едно от тези предположения. В крайна сметка, само Наоми Кембъл знае истината за баща си. Тя е споделила, че не е обидена от това, че не го познава. Тя е благодарна на майка си, че я е отгледала сама и че ѝ е дала всичко, от което се нуждае, за да успее в живота.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

Домейн авторитет за SEO | dLambow

(Domain Authority for SEO) -

Домейн авторитет - важен фактор за SEO


Какво е домейн авторитет?

Домейн авторитетът (Domain Authority - DA) е метрика, разработена от Moz, която оценява качеството и авторитета на даден уебсайт и предвижда колко вероятно е даден уебсайт да се класира в страниците с резултати от търсачките (SERPs). Тя се измерва по скала от 1 до 100, като 100 е най-високият възможен резултат. По-високите резултати съответстват на по-голяма вероятност за класиране.

Домейн авторитет за SEO
Домейн авторитет за SEO (Domain Authority for SEO)

Фактор за SEO класиране

Домейн авторитетът е важен фактор за SEO, тъй като се използва от Google за класиране на уебсайтове в резултатите от търсенето. Уебсайтовете с по-висок домейн авторитет са по-склонни да се класират по-високо в резултатите от търсенето, отколкото уебсайтовете с по-нисък домейн авторитет.

Домейн авторитетът се основава на следните фактори:

Свързаност

Броят на връзките, които сочат към уебсайта от други уебсайтове.

Качество на връзките

Качеството на връзките, които сочат към уебсайта.

Възраст на домейна

Колко дълго е наличен уебсайтът. Възрастта и историята на уебсайта.

Актуалност на съдържанието

Качеството и релевантността на съдържанието на домейна. Колко често се актуализира съдържанието на уебсайта.Съвети за подобряване на домейн авторитета:

 • Създавайте висококачествено съдържание, което е полезно и интересно за потребителите.
 • Получавайте качествени връзки от други уебсайтове.
 • Направете уебсайта си лесен за използване и навигация.
 • Поддържайте уебсайта си актуален.
Домейн авторитетът е важен фактор за SEO, но не е единственият. Google използва и други фактори за класиране на уебсайтове, като например:
 • - качеството на съдържанието,
 • - релевантността на уебсайта към търсенето и
 • - потребителското преживяване.

Можете да използвате инструменти за проверка на SEO, като MozBar или Ahrefs, за да проверите домейн авторитета си. Тези инструменти ще ви дадат оценка на домейн авторитета ви, както и информация за факторите, които допринасят за него.

Как домейн авторитетът може да повлияе на класирането?

Ето някои примери за това как домейн авторитетът може да повлияе на класирането на уебсайт:

 • Уебсайт с висок домейн авторитет е по-склонен да се класира по-високо в резултатите от търсенето за ключови думи, свързани с домейна. Например, уебсайт за новини с висок домейн авторитет е по-склонен да се класира по-високо в резултатите от търсенето за ключови думи, свързани с новини.

 • Уебсайт с висок домейн авторитет е по-склонен да се класира по-високо в резултатите от търсенето за широк спектър от ключови думи. Например, уебсайт за технологии с висок домейн авторитет е по-склонен да се класира по-високо в резултатите от търсенето за ключови думи като "технологии", "новини за технологии" и "нови продукти за технологии".

 • Уебсайт с висок домейн авторитет е по-склонен да се класира по-високо в резултатите от търсенето за конкурентни ключови думи. Например, уебсайт за електронна търговия с висок домейн авторитет е по-склонен да се класира по-високо в резултатите от търсенето за ключови думи като "обувки" и "дрехите".

Допълнителни подробности за домейн авторитета:

 • Той може да се променя с течение на времето, тъй като уебсайтът получава нови връзки и съдържанието му се актуализира.
 • Той не е гаранция за класиране в резултатите от търсенето. Google използва и други фактори за класиране на уебсайтове.
 • Той е само един от многото фактори, които могат да ви помогнат да подобрите SEO на вашия уебсайт.


Важен фактор за SEO

Като цяло, домейн авторитетът е важен фактор за SEO, който може да помогне на уебсайтовете да се класират по-високо в резултатите от търсенето. Важно е да се отбележи, че домейн авторитетът не е перфектен измерител. 

Той може да бъде повлиян от фактори, които не са свързани с качеството на уебсайта, като например възрастта на домейна или количеството трафик, който получава. Въпреки това, домейн авторитетът е добър инструмент за оценка на общия здравословен статус на уебсайта ви.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

26 септември 2023

Сегашно повторително време | dLambow

(Present Repetitive Tense) -

Сегашно повторително време за изразяване на повтарящи се действия


Какво е Сегашно повторително време?

Сегашно повторително време (Present Repetitive Tense) е едно от четирите времена в българския език. То се използва за изразяване на действия или навици, които се повтарят обичайно, периодично или постоянно.

Сегашно повторително време
Сегашно повторително време (Present Repetitive Tense)

Формите на сегашно повторително време се образуват с помощта на "всеки", "понякога", "често", "рядко" и др. + сегашно просто време на глагола, като към основата на глагола се добавят съответните окончания.
 •  -ам,
 •  -аш,
 •  -а,
 •  -аме,
 •  -ате,
 •  -ат

Примери:

 • Аз ходя на училище всеки ден - ходя всеки ден
 • Ти говориш английски от малък - говориш от малък
 • Той/тя/то чете много книги всеки месец - чете много книги всеки месец
 • ние пишем писма на баба и дядо често - пишем писма на баба и дядо често
 • те играят футбол в парка всяко лято - играят футбол в парка всяко лято
 • Аз говоря по телефона - говоря по телефона
 • Аз чета книги - чета книги
 • Аз пиша писма - пиша писма
 • Аз играя футбол - играя футбол

Още примери за употреба на сегашно повторително време


За изразяване на настоящи действия

 • Аз ходя на работа всяка сутрин
 • Ти говориш по телефона всеки ден
 • Той/тя/то чете книга всеки вечер
 • Ние пишем писмо всеки месец
 • Те играят навън всяко лято
 • Всеки ден ходя на работа.
 • Всеки месец си плащам сметките.
 • Всеки уикенд ходя на кино.
 • Всеки път, когато ходя на море, се зачервявам.
 • Всеки път, когато се срещнем, говорим за книги.
 • Аз говоря понякога
 • Аз чета рядко
 • Аз пиша рядко
 • Аз играя всяка събота
В горните примери действията се случват редовно или периодично. Например, ходя на работа всеки ден, плащам сметките си всеки месец и ходя на кино всеки уикенд. Когато ходя на море, се зачервявам понякога, а когато се срещам с приятели, говорим за книги често.

За изразяване на бъдещи действия

Сегашно повторително време може да се използва и за изразяване на бъдещи действия, които ще се случват редовно или периодично. В тези случаи то се използва, за да се подчертае, че действието ще се случва често или постоянно.
 • Всеки ден ще ходя на фитнес.
 • Всеки месец ще си плащам сметките.
 • Всеки уикенд ще ходя на кино.
 • Всеки път, когато ходя на море, ще се зачервявам.
 • Всеки път, когато се срещнем, ще говорим за книги.
В тези примери действията ще се случват редовно или периодично в бъдеще. Например, ще ходя на фитнес всеки ден, ще си плащам сметките всеки месец и ще ходя на кино всеки уикенд. Когато ходя на море, ще се зачервявам винаги, а когато се срещам с приятели, ще говорим за книги често.

Забележки:

1) Сегашно повторително време може да се използва и за изразяване на действия, които се случват в момента на говорене или писане, но по принцип са повтарящи се. В тези случаи то се използва, за да се подчертае честотата на действието. Например:
 • Всяка сутрин ходя на работа.
 • Всеки ден говориш по телефона.
 • Всяка вечер чете книга.
 • Всеки месец пишем писмо.
 • Всяко лято играят навън.

2) Сегашно повторително време може да се използва и за изразяване на действия, които са започнали в миналото и продължават до настоящия момент. Например:
 • Аз уча английски от няколко години.
 • Ти работиш в тази компания от 10 години.
 • Той/тя/то живее в този град от малък.
 • Ние пътуваме по света от години.
 • Те играят на пиано от деца.

Сравнение с други времена:


Сегашно просто време (Present simple tense):

Сегашно просто време се използва за изразяване на действия, които се извършват в момента на говорене, докато сегашно повторително време се използва за изразяване на действия, които се повтарят периодично.

Бъдеще време (Future tense):

Бъдеще време се използва за изразяване на действия, които ще се случат в бъдеще, докато сегашно повторително време не се използва за изразяване на действия, които ще се случат в бъдеще, но в логиката на повторението е възможно те да са изваршвани в миналото, в настоящето и да продължат и за в бъдеще.

Минало време (Past tense):

Минало просто време се използва за изразяване на действия, които са се случили и приключили в миналото, докато сегашно повторително време включва повторителни действия, които са се случвали в миналото, продължават да се случват в настоящето и когато им дойде времето, ще се случват и в бъдеще.

Обобщение

В обобщение, сегашно повторително време се използва за изразяване на действия, които се повтарят редовно или периодично. То може да се използва и за изразяване на действия, които се случват в момента на говорене или писане, но са повтарящи се действия, които са започнали (случвали са се) в миналото, продължават да се случват в настоящия момент и най-вероятно ще продължат да се случват и в бъдеще.Сегашно повторително време в английски език.

Сегашно повторително време (Present Repetitive Tense) в английски език се използва за изразяване на действия, които се повтарят редовно или периодично.

Образуване

Формите на сегашно повторително време се образуват, като към основата на глагола се добавят съответните окончания.

 •  -s,
 •  -es,
 •  -ies,
 •  -s,
 •  -es,
 •  -s


Примери за употреба на сегашно повторително време в английски език

 • I go to school every day - I go every day
 • You speak English since childhood - You speak since childhood
 • He/She/It reads many books every month - He/She/It reads many books every month
 • We write letters to grandparents often - We write letters to grandparents often
 • They play football in the park every summer - They play football in the park every summer
 • I talk on the phone - I talk on the phone
 • I read books - I read books
 • I write letters - I write letters
 • I play football - I play football
 • I go to work every day.
 • I pay my bills every month.
 • I go to the movies every weekend.
 • I get sunburned every time I go to the beach.
 • We talk about books every time we meet.


Повторение в настоящето

 • I go to the gym every day.
 • She gets up early every morning.
 • We watch TV after dinner.
 • They play video games on weekends.
 • The sun rises in the east.

В тези примери действията се повтарят редовно или периодично в настоящето.

Повторение в бъдещето

 • I will go to the gym every day.
 • I will pay my bills every month.
 • I will go to the movies every weekend.
 • I will get sunburned every time I go to the beach.
 • We will talk about books every time we meet.

В тези примери действията също ще се случват редовно или периодично в бъдеще.

Повторения от миналото

 • I have been working for 10 years. - Работя от 10 години.
 • You have been speaking English since childhood. - Говориш английски от малък.
 • He/She/It has been talking a lot since childhood. - Говори много от малък.
 • We have been playing football in the park for several years. - Играем футбол в парка от няколко години.
 • I study English for several years.
 • You work in this company for 10 years.
 • He/She/It lives in this city since childhood.
 • We travel around the world for years.
 • They play the piano since they were kids.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: