Translate

---------------------------------------------------------------------------------

01 октомври 2021

Английски букви и диграфи | dLambow

Преграда ли са английските букви за българи?


Английски букви (Letters in English) - основен проблем в английски език.

Когато става дума за английски букви, веднага трябва да сте наясно, че те са  основен проблем в английски език, голяма първоначална преграда пред всеки желаещ да учи езика. Тази преграда е толкова голяма, че много хора се отказват от началното си намерение за учене. Накратко тя може да бъде формулирана така:

Едно се пише,
друго се чете,
трето се произнася,
четвърто означава.

И точно сега е момента ясно да осъзнаете същността на проблема:

 • - буква - е това, което виждаме с очите;
 • - звук - е това, което чуваме с ушите.

В английски език едно виждаме и пишем, а съвсем друго изговаряме и чуваме. За разлика от повечето останали езици, в т.ч. и българския, където каквото пишем, това изговаряме.

И сега вече идва момента правилно да разберете решението на този проблем: англичаните имат не една, а две азбуки - с едната пишат (латиницата с 26 букви), а с другата обозначават произношението на думите (фонетична азбука с 49 звукове). И двете азбуки ги наричаме английски, но те не са английски. Латиницата е Латинската азбука (от Древен Рим), а английските фонетичните знаци са една малка част от Международната фонетична азбука. Така че, правилното е да ги наричаме "азбуките, които англичаните ползват", но те не са английски.

Следователно, за да преодолеете този основен проблем с ученето на английски език, първата ви стъпка е не да се стъписвате, а веднага да се запознаете с английската фонетична азбука и по-точно - с английските фонетични знаци, с помощта на които се изписва произнасянето на английските думи. Произнасянето (транскрипцията) винаги се изписва в квадратни скоби [ ... ] и се използва в речниците, където правите справка както за произнасянето, така и за превода на думите. В транскрипцията се включват и ударенията за съответната дума.

След като се запознаете с фонетичните знаци, втората стъпка в ученето на английски език е с тяхна помощ да научите вече и самата английска азбука (латиницата). В това също се крие голям проблем за българите, защото като ги попитате "коя е тази буква "а"?", те ще ви отговорят "аааа...". Но това е на български, а англичаните ще ви отговорят [ ей ]. Същото е с "е", с "и" и с останалите букви. Те ги наричат по съвсем различен начин от нас. 

Така че, втората стъпка е да научите безупречно буквите от английската азбука с английското им произношение. Едва след това може да продължавате нататък. Всички, използвани към момента, английски букви съставят английската азбука, която фактически е латиницата и се състои от 26 писмени знака. Както стана дума вече, английските букви не изобразяват само един звук, тъй като английските звуци са 48 на брой (от 46 до 49 според различни диалекти и източници). 

Вече уточнихме, че английските звуци (за разлика от английските букви) се обозначават с отделна писмена система, наречена Фонетична азбука и освен английски букви, включват и други специфични знаци, които се използват в квадратни скоби [ ... ] за транскрипция - изписване със знаци на точното произнасяне на английската реч (както казахме, в английски език едно се пише, друго се чете и произнася).

English Letters
Английски букви (Letters in English)

Какво е буква (Letter)?

Понятието "буква" означава графичен знак, използван за графичното изписване с отделен символ на отделен самостоятелен звук от речта на един език (с изключение на английски, френски и някои други), която спада в категорията на графемите (графично изображение), заедно с препинателните знаци и други подобни, свързани с писменото слово на езика.

Всички букви влизат в състава на азбуката на съответния език. Буквите имат различни начини на изписване 

 • - печатни,
 • - ръкописни,
 • - калиграфски,
 • - заглавни,
 • - малки ..., 

като са подвластни на различни стилове и художествени похвати. Количеството на буквите в различните езици и азбуки е различно. Трябва да се знае и ясно да се разбира, че пълно съответствие между буквите и звуците няма.

Възможно е на всички букви в думата да съответства отделен звук, но също има ситуация, при която с няколко букви (две - диграфи, три - триграфи и други буквосъчетания) се обозначава един звук. Или една и съща буква, според различни обстоятелства, може да се произнася с различни звукове. Но също има и неми съгласни или непризносими букви, които имат само помощни функции по промяна произношението на други букви.

Някои азбуки (Кирилица, Латиница) обслужват много езици, други (гръцката азбука) обслужват само един език, а има азбуки и езици, които вече не са в употреба. Често зад всяка буква стои отделен звук, но в някои езици с малко букви се изписват много звуци, с помощта на буквосъчетания. Има букви ("ь"), които не означават самостоятелен звук, а се използват само в комбинация с други. "Буква" е това което пишем и виждаме, а "Звук" е това което чуваме и говорим. Това са две различни понятия. Има основно два вида:

Чрез буквите се изписват срички, а сричките съставят думи и изречения.

Видове английски букви.

 

Главни букви в английски език (Capitals - Capital Letters).

Има една поредица от правила в английски език, които определят случаите, в което се пишат главни букви. Такива са: първата дума в изречението, местоимението за първо лице, единствено число, поетичното възклицание "O". Собствените съществителни имена за:

 •     - имена на хора и техните псевдоними;
 •     - нации, националности и национален език;
 •     - географски наименования;
 •     - градове, села, улици, площади;
 •     - организации, учреждения, общества, комитети, партии;
 •     - исторически събития, епохи;
 •     - месеците, дните в седмицата, официални празници;
 •     - художествени произведения, вестници, списания;
 •     - титли, звания, използвани като обръщение;
 •     - прилагателни, образувани от собствени съществителни;
 •     - название на продукти и напитки, ако ги има в единствено число;
 •     - в думите de, du, des, di, von, ако са част от фамилия - De Morgan.

Има и редица други правила. Главна буква след двоеточие се пише по желание на автора, както и при поставянето на няколко въпроса един след друг:

 •     Ana thought: what to do? Where to go? Who with?
 •     Ana thought: what to do? where to go? who with?

С главна буква се пишат всички думи в заглавията, освен предлозите, съюзите, членовете и частицата "to" пред инфинитивна форма на глагола. Пряка реч, цитати и първата буква на стиховете - също.

Английските букви са най-общо два вида, като 6 гласни английски букви предават 20 гласни звука, а 20 съгласни английски букви предават 24 съгласни звука.

Кои са 6-те английски гласни букви (English vowels)?

В английски език има една доста съществена разлика между двете понятия "английски гласни букви" (Vowel) и "английски гласни звуци". Първото е това, което се пише, според английската азбука, а второто е това, което се изговаря, според правилата на английската фонетика.  Ето, сравнявайте ги:
 • - A/a - [ ei ] - ей
 • - E/e - [ i: ] - и
 • - I/i - [ ai ] - ай
 • - O/o - [ оu ] - оу
 • - U/u - [ ju: ] - ю
 • - Y, y [ уай ] - й


Кои са 20-те английски съгласни букви (English consonants)?

 1.     B,
 2.     C,
 3.     D,
 4.     F,
 5.     G,
 6.     H,
 7.     J,
 8.     K,
 9.      L,
 10.     M,
 11.     N,
 12.      P,
 13.     Q,
 14.     R,
 15.     S,
 16.     T,
 17.     V,
 18.     W,
 19.     X,
 20.     Z.


Английски букви с различно четене

В английски език се срещат съгласни букви, които се четат по различен начин.
Такива са:

Съгласната «c»

Тази буква може да се чете по два различни начина:

 •     - като [s] - когато е пред гласните e, i, y - например, nice, city, icy
 •     - като [k] - в останалите случаи - например, come, cup

Съгласната «g»

Тази буква също може да се чете по два различни начина:

 •     - като [dʒ] - когато е пред гласните e, i, y - например, large, engine, gymnasium. Тук има следните изключения: get, give, begin.
 •     - като [g] - в останалите случаи - например, good, gay.


Съгласни букви, които не се четат в английски език.

Нечетими съгласни букви. Има редица случаи и варианти, при които съгласни букви в английски език не се четат. Например, ето някои такива правила:

 •     w пред r не се чете - write, wrest, wring, wrong
 •     k пред n не се чете (в началото на думите) - knee, kneel, know
 •     t след f не се чете - often
 •     n след m не се чете - autumn
 •     gh след i и пред гласна не се чете - eight, light, high
 •     l пред k не се чете - talk, walk
 •     l пред f не се чете - half, calf
 •     g пред n не се чете - sign
 •     b след m не се чете - climb
 •     r след гласни и в края на думата не се чете - are,  teacher,  morning


Съгласни букви в английски език, които се четат по различни начини.

В английски език една и съща съгласна буква може да се чете по различни начини, поради това че има недостиг на букви, с които да се изпишат всички използвани звуци.
Ето примери:

 •     c - чете се [s] пред е, i, y: nice, city, icy
 •     c - чете се [k] - в останалите случаи: come, cup
 •     s - чете се [z] след звучни съгласни и след гласни: sarcasm, rase
 •     s - чете се [s] в началото на думата и след съгласна - sack, sage, sake, turps
 •     g - чете се [dʒ] пред e, i, y: large, engine; (изключения: get, give,  begin)
 •     g - чете се [g] в останалите случаи пред a, o, u и пред съгласна: good, gay, grow, gun, go
 •     th - чете се [θ] - thank, think, month, thin, bathroom
 •     th - чете се [ð] - this, father, that
 •     wh - чете се [h] пред о - who
 •     wh - чете се [w] пред останалите гласни - what


Особени случаи.

С гласната "Y" могат да се обозначават както съгласен, така и гласни звуци. Съгласната "W" самостоятелно означава съгласен звук, но също се използва в състава да диграфи (буквосъчетание от две букви), обозначаващи гласни звуци. В Британското произношение (Received Pronunciation) същото се отнася и за съгласната буква "R". Най-често срещаните букви в английски език, като цяло, са "E" и "T". Най-честата дума е "the", а най-рядко използваните букви са "Z" и "Q".

Кои са английските диграфи (English digraphs)?


Какво е диграф (Digraph)?

Понятието "диграф" идва от гръцкото "grapho" със значение "пиша". В съвременния език означава писмен знак, състоящ се от двойна / двузначна буква или съчетание от две букви, което се употребява за обозначаване специфични езикови звуци, но се произнася като един цялостен звук (фонема).

Английски диграфи (English Digraphs).

Поради факта, че англичаните нямат соя собствена азбука и ползват за такава латиницата, която има само 26 букви в състава си, това налага те да използват диграфи и триграфи, за да могат да изписват от 44 до 49 характерни английски звуци, които намират приложение в английската реч.Съгласни диграфи (Consonant Digraphs).

Към съгласните диграфи принадлежат съчетания от две съгласни букви (не "звуци"), които се четат комплексно и предават един звук (фонема).
Има четири същински диграфи:

 •     ch - [ʧ] или [k] или доста рядко [ʃ],
 •     ph - [f],
 •     sh - [ʃ],
 •     th - [ð] или [θ].

Останалите са буквосъчетания, които не се отнасят към диграфите, понеже в тях се чете едната буква (в зависимост от мястото и положението в думата), а другата е няма съгласна. Например:

 •     wh [h] или [w],
 •     ng [n] или [ng] или [ng],
 •     gh ["-"], рядко [g], [f],
 •     ck [k],
 •     kn [n] и др.

Диграфи в думи с гръцки произход - ch, ph, rh, th.

В някои думи от гръцки произход се срещат диграфите ch, рh, rh, th, които са графични знаци за предаване на съответните гръцки звуци. Всеки от тези диграфи се чете като един звук.

 •     сh = [h];
 •     рh = [f];
 •     rh = [r];
 •     th = [t]:

Примери на думи с гръцки произход.

 •     nucha – вия,
 •     chorda – хорда, струна,
 •     phalanx  – фаланга,
 •     apophysis – апофиза,
 •     thorax  – гръден кош,
 •     rhaphe – шев.

Буквосъчетанието sch се чете като [sh]:

 •     os ischii [оs i'shii] – седалищна кост,
 •     ischiadicus [ishia'dikus] – седалищен мускул.

Може би, това не изчерпва всички случаи на съгласни диграфи (Consonant Digraphs) в английски език, но допълнителни случаи може да се допълват в коментарите по-долу.

Гласни диграфи в английски език (Vowel digraphs in English)

Гласните диграфи в английски език (Digraphed Vowels) двубуквени съчетания, но се четат комплексно, а буква по буква по съставните им. Освен това и двете букви от диграфа трябва да влизат в състава на една сричка (ако едната гласна е в състава на едната сричка, а другата гласна е част от друга сричка, то това не е диграф, а отделни и самостоятелни гласни).

Основни гласни диграфи (Vowel digraphs)

 • ai / ay - [ eɪ ] - gait, bait, hay, day
 • au / aw - [ ɔː ] - bauble, taunt, draw
 • ea - [ i: ] - meat, deal; [ e ] - bread, steady
 • ee - [ i: ] - feed, reel
 • ei - [ eɪ ] - feint, vein; [ i: ] (след "c") - ceiling, receive
 • eu / ew - [ ju:] - feud, strewn
 • ie - [ i: ] - thief, priest
 • oa - [ əʊ ] - coat, goal
 • oi / oy - [ ɔɪ ] - coin, toy
 • oo - [ u: ] - root, food; [ ʊ ] (пред "k") - book, look
 • ou - [ aʊ ] - loud, noun; [ u: ] - soup, ghoul
 • ow - [ aʊ ] - cow, howl; [ oʊ ] - know, low

Да повторим отново, че съчетанията от гласни букви в английски език не винаги са диграфи (Vowel digraphs - комплексни звуци, съставени от две букви) и критерий за това е дали съчетанието е в една или в две срички.

Видове диграфи (Types of digraphs)

Според особеностите на четене, гласните диграфи могат да се подразделят на три групи:
 

1) Диграфи - дифтонги.
Тук влизат диграфи, които се произнасят като дифтонги, в които първата и втората буква се четат кратко:

 •     ei [ei],
 •     ey [ei],
 •     oi [oi],
 •     oy [oi].

 

2| Диграфи - монофтонги или дифтонги.
Тук влизат диграфите, които се произнасят като монофтонги или дифтонги, а тяхното четене не съответства на съставящите ги букви:

 •     au/aw [o],
 •     eu/ew [(j)u] – чeте се само втората буква,
 •     oo [o:] или [u],
 •     ou [au],
 •     ow [au] или [ou].

 

3) Диграфи с първа четима буква.
Тук влизат диграфите, в които се чете само едната буква - обикновено първата и тя е в отворена сричка.

 •     ai/ay [ei],
 •     ea/ee [i:], (Но диграфа "ea" често се чете като [e]),
 •     ie/ye [ai], (Но диграфа "ie" често се чете като [i:]),
 •     oa [ou],
 •     ue/ui [ju].

Доколкото в този случай първата буква от буквосъчетанията се чете по правилото на отворената сричка, а втората само показва тази отвореност, то те не са в пълния смисъл на думата диграфи. Във всеки от горните три случая, буквосъчетанието от две букви може да не е диграф, ако всяка от гласните, участващи в него, принадлежи на отделни срички. Тогава, много често, но не винаги, първата гласна се чете по правилото на отворената сричка, а втората гласна образува неударена сричка. Например:

 •     lion ['lai-ən] лъв,
 •     diet ['dai-ət] диета,
 •     radio ['rei-di-ou] радио.


Кои са английските буквосъчетания (от 2 и повече букви)?


Съгласни буквосъчетания в английски език

Четенето на различни съчетания и комбинации от съгласни букви и звуци има своите специфики в английски език. Ето кои са те:

 •     ck [k] — back, luck, stock, click, pick, brick, hock, pack
 •     sh [∫] — shack, shaft, shall, sham, shame, shape, share, shark, sharp, sheep, shell, shiny
 •     ch [t∫] — charm, chedp, check, cheat, cheek, cheese, chef, chest, chew, chic, chief, choice
 •     tch [t∫] — catch
 •     kn [n] — knack, knag, knave, knee, kneel, know, knew, knife, knock
 •     ph [f] — photo, phone, phrase, physic
 •     qu [kw] — quack, qualify, quality, qoantity, quarter, queen, query, quest, questtion
 •     th [ð] — the, that, their, then, there, these, they, than, though
 •     th [θ] — thick, thews, theft, thaw, thank, thief, thigh, thin, thing, think
 •     ng [η] — long, thong, thing, wring, bring, lanhuage, rung
 •     nk [ηk] — think, wrinkle, brink, drink, drunk, lank, rankel, rank, ring
 •     wh + o = [h] — who, whole, whore
 •     wh + други гласни = [w] — what, why, white, whip
 •     wr - в началото на думата, пред гласна — write, wrist, writ, wring, wrap, wrong


Гласни буквосъчетания

 •     au,
 •     aw,
 •     eu,
 •     ew,
 •     oo,
 •     ou,
 •     ow.
 •     ai,
 •     ay,
 •     ea,
 •     ee,
 •     ie,
 •     ye,
 •     oa,
 •     ue,
 •     ui.


Смесени буквосъчетания:

 •     ar,
 •     ar + съгласна,
 •     or,
 •     or + съгласна,
 •     eer,
 •     air,
 •     ow,
 •     ew,
 •     er,
 •     or,
 •     al,
 •     er,
 •     ir,
 •     ur,
 •     yr,
 •     r + съгласна,
 •     ir + гласна,
 •     yr + гласна,
 •     our,
 •     ur + гласна
 •     qu,
 •     aw,
 •     ought,
 •     aught,
 •     sion,
 •     tion,
 •     ight,
 •     all,
 •     ould,
 •     ead,
 •     eath,
 •     ealth,
 •     гласна+v,
 •     ind,
 •     ild,
 •     ange,
 •     aste,
 •     ol+съгласна

Това не е изчерпателен списък на възможните диграфи и буквосъчетания, но дава представа за какво става дума.

Характерни буквосъчетания в английски език.

В английски език, поради големия недостиг на букви в английската азбука, често се прибягва до различни буквосъчетания както за гласни, така и за съгласни звуци. Ето някои от тях:

 •     Ai — [ei] — rain, again
 •     Wor — [wə:] — world, worst, worse, worship, worthy, work, word
 •     Ye — [ai] — bye,  bye–bye, good bye
 •     Wa — [wɔ] — wad, waddle, walk, watch, wall, wallet, wallop, wan, wand, wander
 •     Ow — [ou] — window, row, yellow
 •     Ee — [i:] — street, meet, deep, deem, deed, fee, feeble, feed, feel, feet, gee, jeep, keep
 •     Ea — [i:] — tea, teacher, read, seat, season, seam, sea, real, read
 •     Oo — [u] пред d, k, t - foot, book, good,  football, footing, look, soot
 •     Ere — [iə] - here
 •     Ere — [ɛə] - there
 •     Er — [ə:] — her, father, rendertender, tuber
 •     All — [ɔ:l] — ball, pall, tall, gall, fall
 •     Ou — [ao] — blouse, doubt, doughty, fountain, found


Произнасяне на английските букви.


Английска азбука

Всяка от 26-те английски букви в състава на Английската азбука, си има свое самостоятелно азбучно произнасяне, което далеч не винаги съответства на българските букви и произнасяне. Така че, трябва да бъде заучено наизуст - задължително. Ето начините за произнасяне на английските букви, записани с помощна на знаците от фонетичната азбука в квадратни скоби:

 •     A a - [ ei ]
 •     B b - [ bi: ]
 •     C c - [ si: ]
 •     D d - [ di: ]
 •     E e - [ i: ]
 •     F f - [ ef ]
 •     G g - [ dʒi: ]
 •     H h - [ eitʃ ]
 •     I i - [ ai ]
 •     J j - [ dʒei ]
 •     K k - [ kei ]
 •     L l - [ el ]
 •     M m - [ em ]
 •     N n - [ ɛn ]
 •     O o - [ əʊ ]
 •     P p - [ pi: ]
 •     Q q - [ kju: ]
 •     R r - [ ɑ: ]
 •     S s - [ es ]
 •     T t - [ ti: ]
 •     U u - [ ju: ]
 •     V v - [vi: ]
 •     W w - ['dʌbl ju: ]
 •     X x - [ eks ]
 •     Y y - [ wai ]
 •     Z z - [ zi:, zɛd ]


Кои са 20-те английски гласни звуци?

 

7 кратки гласни:

 •     [ ʌ ],
 •     [ ə ],
 •     [ æ ],
 •     [ i ],
 •     [ e ],
 •     [ o ],
 •     [ u ].


5 дълги гласни:

 •     [ ɑ: ],
 •     [ ə: ],
 •     [ i: ],
 •     [ ɔ: ],
 •     [ u: ].


8 дифтонги (двугласия):

 •     [ ɑi ],
 •     [ au ],
 •     [ ei ],
 •     [ əu ],
 •     [ ɛə ],
 •     [ iə ],
 •     [ oi ],
 •     [ uə ].


Кои са 24-те английски съгласни звуци?

 

9 глухи съгласни (voiceless):

 •     [ f ],
 •     [ h ],
 •     [ k ],
 •     [ p ],
 •     [ s ],
 •     [ ʃ ],
 •     [ t ],
 •     [ θ ],
 •     [ ʧ ].


8 звучни съгласни (voiced):

 •     [ b ],
 •     [ d ],
 •     [ g ],
 •     [ ʒ ],
 •     [ ʤ ],
 •     [ ð ],
 •     [ v ],
 •     [ z ].


5 силабични (сричкови) съгласни  (syllabic):

 •     [ l ],
 •     [ m ],
 •     [ n ],
 •     [ ŋ ],
 •     [ r ].


2 полугласни-полусъгласни (semi-vowels):

 •     [ j ],
 •     [ w ].


Заключение

Да се надяваме, че тази класификация на английските букви и съответсващите им английски звукове ще внесе известно първоначално разбиране за основния проблем на английския език - едно се пише, друго се чете и така ще намалите първоначалната преграда в изучаването му. А ако вече сте започнали и напреднали, ще получите една по-ясна класификация на английската буквено-звукова система, което ще улесни по-нататъшния Ви напредък. Казаното до тук е достатъчно за да разберем основното за английските букви (English letters), какви видове биват те и как се използват в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: