Translate

---------------------------------------------------------------------------------

04 септември 2021

Английска морфология | dLambow

Морфология на английски език (English Morphology)

 

Произход на понятието морфология

Английска морфология (English morphology - от гръцки език: morphe - форма, logos - учение) е лингвистична дисциплина в английски език, която изучава структурата на английската дума като езикова единица - нейните части, начини за словообразуване, словоформи, функции,граматично значение, строеж, структура и изменения в рамките на английското изречение.

Морфеми

Основни понятия на науката морфология са морфемите, които включват знания за корена (основата) на думата, афиксите, суфиксите, окончанията, флексиите и фонемите. Една от най-характерните особености на английската морфология са кратките думи. Правени са множество изследвания на различни класически литературни произведения (Дикенс, Байрон, Шели) с практически едни и същи резултати - в английски език преобладават кратките морфологични форми.

Произход на английските думи

Макар че, характерно за английската морфология е значителното наличие на кратки думи, това не означава, че няма и дълги. Английският език е от групата на германските езици, но в него има много заимствано от романските езици. Именно думите от романски произход са преобладаващо дълги и сложни. Характерно, че значителна част от тези по-сложни и дълги думи се срещат в пресата или в научните работи, докато в поезията и художествената литература преобладават кратките.

Морфология на английски език
Английска морфология (English morphology)

Корен на думата / коренна дума (Root word).

 

Базова част на думата

Корен в английската морфология е основната част от английска дума, която не съдържа префикси, суфикси и други подобни - това е базовата част на думата. В лингвистиката коренната дума притежава основното значение на всяка дума. Това е, което остава, след като премахнете от нея всички афикси, като

 • - префиксите, като "un-" или "anti-" и
 • - наставките (суфиксите) като "-able" и "-tion."

Коренна морфема е единен морфологичен елемент за семейство еднокоренни думи, като например:

 • - fresh - свеж,
 • - refresh - освежавам,
 • - refresher - освежител,
 • - refreshment - възстановяване на силите.

В този случай коренната морфема е "fresh".

С дума като „lovely“, когато отнемете наставката „-ly“, оставате с коренната дума „love“. Други думи, като „schoolhouse“ и „armchair“, се състоят от две коренни думи, свързани заедно. Други примери за коренни думи:

 • - name
 • - get
 • - fish
 • - read
 • - work.
 

Основна форма на думата (Base form of the word).

Частта на думата без окончанието се нарича основа. В английската граматика основа е формата на дума, към която могат да се добавят префикси, суфикси и други афикси за създаване на нови думи. Например, instruct - instruction - instructor - reinstruct. Нарича се още корен или стъбло. Казано по друг начин, основните форми са думи, които не са получени или съставени от други думи. Пример: love – loved

 Афикси (Affixes).

Афиксите (от латински език: affixus - прикрепен) се определят в морфологията, като части от думата (морфеми), имащи граматическо значение, които се добавят към корена и променят неговото значение. С помощта на афикс могат да се образуват нови думи. В английския език афиксите са широко използвани за образуването на нови думи от корените на съществуващи думи с помощта на наставки (префикси) и суфикси. 


Познаването на техните значения помага да се определи значението на непознати думи, образувани с тяхна помощ от познати думи. Афиксите могат да се използват за образуване на нови думи в английски език, а могат да се използват и за нови словоформи - за изменяне формата на една и съща дума. Примери:

 • -говоря / speak – спикер, оратор / speak+er (словообразователен суфикс),
 • -зависи / depend – зависело / depend+ed (формообразователен суфикс).
 

Според мястото, което заемат в думата, афиксите се подразделят на:

-1.  Префикси 

(Prefixes - приставки), които се намират пред коренната дума. Пример: read - reread с добавяне на префикс re- (чета - препрочитам). Английските префикси (приставки) имат изключително словообразуващи функции и не участват в образуването на словоформите. Например: пиша – write, пиша много – over+write, подписвам – under+write, преписвам – re+write и пр. Повече за английските префикси четете тук ...

- 2. Суфикси 

(Suffixes - от лат. suffixus - прикован, прикрепен), които се намират след корена на думата. Пример: work - worker с добавяне на суфикс -er (работя - работник). Повече за английските суфикси четете тук...

- 3. Инфикси 

(infix), които се поставят по средата на думата. Преобладават в разговорната реч. Като английски инфикс може да служи даже отделно взета дума - например, flipping, от което се образува unbeflippinglievable. Съществуват мнения, че в думите mothers-in-law или passers-by суфикса –s играе ролята на инфикс.

- 4. Циркумфикси 

(circumfixes или CIRC, confix, ambifix) са афикси, които имат две части, едната поставена в началото на думата, а другата в края.  В английски език те са рядко срещани, вече са престанали да се развиват с нови разновидности, но в исторически план има някои примери, които все още се използват разговорно и в литературата. Два от най-известните circumfixes в английски език са: "en- -en" в enlighten и "em- -en" в embolden. В по-старата употреба на езика обаче сегашно причастие (present participle) може да се образува с помощта на циркумфикса "a- -ing": "a- -ing" в a-flying и "a- -ing" в a-caroling. Те се пишат с начални и крайни тирета, както е показано в примерите по-горе. 

- 5. Окончания 

(Endings). В английски език няма много на брой окончания, но всяко от тях носи важно граматическо значение. Лесно ще усвоите простите правила за използване на окончанията -ing, -s, -es, -ed в английските думи. Английският принадлежи към категорията на аналитичните езици: граматическите връзки в него се изразяват не чрез промяна на думата и добавяне към нея на различни морфеми (представки, наставки, окончания), а чрез използване на различни служебни думи - предлози, модални и спомагателни глаголи. И следователно няма толкова много окончания, като основните са само три: -s (-es), -ed и -ing. Повече за английските окончения четете тук...


Флексия (inflection).

Английска флексия (от лат. flexio - сгъване, преход) е словоизменителен афикс, част от словоформата, изразяваща граматическо значение. Намаляването на флексията в английския език е довело до установяване на строг ред на думите в изречението. Така, някои думи, без да променят формата си, могат да функционират като различни части на речта. Съществително може да се използва като глагол, наречие като прилагателно и обратно, възможни са и други варианти на взаимна замяна и употреба.

 • -I heard her name (глагол) his name (съществително). - Аз я чух да назовава неговото име. Още за английската флексия може да намерите тук...


Морфема (Morpheme).

Английска морфема (от гръцки език: morphe - форма) е минималната езикова единица, имаща значение. Ако думата е най-крупната единица в морфологията, то морфемата е най-малката. При това, при морфемата отсъства позиционна самостоятелност. Тя има външна звукова форма и вътрешно смислово съдържание. Корените, префиксите, суфиксите и окончанията са морфеми. Морфемата е част от думата, има значение, но не може да се използва самостоятелно, извън думата и не носи ударение. Изходна морфема е базовата форма на английската дума, както се изписва в речниците. Например:

 • крак – leg (а не крака – legs),
 • дърво – tree (а не дървета – trees),
 • червей – worm (а не червеи – worm`s) и пр.

Повече подробности за английските морфеми четете тук...

Фонема (Phoneme).

Английска фонема (от гръцки език: phonema - звук) е най-малката единица на звуковия строй на езика, от която се образуват морфемите, думите и изреченията. Подробности за английските фонеми вижте и тук...

Дума (Word).

Английската дума е съставна част от речта в английската морфология, която се използва в изречението и служи за изразяване на определено самостоятелно понятие. Думите имат смисъл, могат да се употребяват самостоятелно и носят ударение (не повече от едно). Да дадат точно определение на понятието "дума" (основния предмет на морфологията) не могат даже опитните езиковеди, понеже определенията ще бъдат различни за различните езици. Що се касае до английската дума, може би най-добре е да се каже, че тя е минималната езикова единица, която притежава позиционна самостоятелност.

И наистина, думата в английски език може да заема различни позиции в изречението и е най-малката езикова единица, която може да съществува самостоятелно. Думите в изречението са подвижни, могат да заемат различни позиции. Те са хем най-малките синтактически функционални единици, хем най-големите морфологични единици. Доста повече подробности за особеностите на английските думи има в тази тема ...

Морфологията изучава думите като съставни части на речта.

В английски език са отличават следните части на речта:

 • - Съществително име (the noun) - части от речта, обозначаващи предмет: boy (момче), courage (смелост), news (новини).
 • - Прилагателно име (the adjective) - част от речта, употребяваща се за да обозначи признак на даден предмет: large (голям, огромен), simple (прост), old-fashioned (старомоден).
 • - Глагол (the verb) – част от речта, обозначаваща действие и състояние на предмета: to speak (говоря), to come (идвам).
 • - Местоимение (the pronoun) - част от речта, употребявана вместо съществително или прилагателно име: Ivan gave Maria a book. She took it. (Иван дава книга на Мария. Тя я взема.)
 • - Числително име (the numeral) - част от речта, която обозначава количеството на предметите или техния ред на изброяване: three («три» – количествено числително), thirty («тридесети» — редно числително).
 • - Наречие (the adverb) – част от речта, обозначаваща признак на действие или предмет: seldom (рядко), still (все още), slowly (бавно), warmly (топло).
 • - Междуметие (Interjection)
 • - Съюз (the conjunction) – служебна дума, служеща да свързване на думите в просто или сложно изречение: and (и), but (но, а) и др.
 • - Предлог (the preposition) – служебна дума, стояща пред съществително или местоимение: on (на, в), in (в, през), from (от) и др.


Частите на речта могат да се разделят на:

 • - Служебни думи (съюзи, предлози, членове) - изразяват различни отношения между частите на изречението и между изреченията, но нямат самостоятелно значение. Служебни думи могат да бъдат също и някои от спомагателните глаголи, участващи в образуването на сложни глаголни форми
 • - Самостоятелни думи (съществителни, прилагателни, глаголи, местоимения, числителни, наречия).
 • - Междуметията (думи, изразяващи чувства, но без да ги назовават) не са нито служебни, нито самостоятелни думи, поради тяхното специфично значение и роля в изречението.


Това са основните моменти, залегнали в предмета на английска морфология (English morphology), касаещи основно структурата на английските думи.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: