Translate

---------------------------------------------------------------------------------

11 март 2015

Английският съгласен звук [ h ] | dLambow

Английският съгласен звук [ h ] (English consonant [h])

 

Английски съгласен звук [h]

Английският съгласен звук [h] е глух звук и представлява просто едно издишване, което доста се различава от българскато "х". Произнасянето на [h] като българско "х" не променя смисъла на английските думи, но им придава значителен български акцент. Този звук се среща само пред гласни букви в английски език.

English consonant [h]
Английски съгласен звук [h]

Произнасяне на звука [h].

За да се произнесе правилно английския звук [h] е необходимо езика да приеме положение за произнасяне на следващата го гласна. Точно подобие на този звук в български език няма. Иначе стандартното положение на езика е неутрално, като при мълчание, устните са разтворени, но не и закръглени, като при обичайно издишване през устата.Мястото на образуване на звука [h] е отвора между гласните струни, където въздуха, излизащ от белите дробове, създава слаб шум на трептене, който обаче не предизвиква вибрации на гласовите връзки. Значи, тук пак ще повторим, че този звук се характеризира като силно придихателно начало за следващата гласна, в зависимост от която се престрояват органите на речта - значи изговаряме [h] но всичко е готово за да артикулираме едновременно и следващата гласна.
 • he [hi:] - той,
 • who [hu] - кой,
 • horse [hLo:s] - кон,
 • hard [ha:d] - твърд,
 • hope [houp] - надежда,
 • house [haus] - къща,
 • hand [hænd] - ръка,
 • help [help] - помощ.
Този звук не трябва да е твърде шумен и не бива да го заменяме с българското "х", при произнасянето на който задния гръб на езика се доближава до мекото небце и така възниква хриптящ призвук. При английското [h] този отвор е доста по-широк, а издишането е по-слабо. При отработване на произношението, от началото думата се произнася без фонемата [h], като съсредоточаваме вниманието си на произнасяне на следващата гласна, а след това постепенно вграждаме в това и звука [h].

Ето още примери за [ h ] в английски думи:

 • [ hiz ] his - негов
 • [ help ] help - помогам
 • [ hei ] hay - сено
 • [ hum ] whom - кому
 • [ hai ] high - високо
 • [ hau ] how - как
 • [ houtel ] hotel - хотел

Как се пише звука [h]?

Писмено звукът [h] се предава с английската буква "Hh":
 • hot,
 • help,
 • how,
 • home,
 • he,
 • hay,
 • high.

Още примери с английски думи и с транскрипция:

 • hear - /hi ə / - слушам
 • hot - / hɔt/ - горещ
 • hello - /'hæləu / - здравей
 • ahead - / ə'hed / - наперед
 • height - /hait/ - височина
 • hedge - /heʤ/ - ограничивам
 • how - /hau/ - как
В случай, че звука [h] се намира между две гласни, той се произнася по звънко:
 • ahead [ə'hed] - напред,
 • behave [bi'heiv] - държа се,
 • a house [ə'haus] - къща.
 • I hope I haven't hurt him. – Надявам се, че не съм го обидил (наранил).

Използване на [h] в диграфи.

Звукът [h] се използва в диграфите ch, ph, sh, th и буквосъчетанията gh, ght без собствено звуково значение.

Изключения:

 • exhibit [ig'zibit] - показывам
 • exhibition [eksi'biSən] - изложба
 • exhort [ig'zit] - увещавам
 • forehead ['foræd] - чело
 • ghastly ['ga:stli] - страшен
 • ghost [goust] - привидение
   
 • honest ['onist] - честен
 • honour ['onə] - чест
 • hour ['auə] - час
 • rhomb [rom] - ромб
 • rhyme [raim] - ритъм, стих

Буквосъчетанието "wh".


wh = [ h ].

Значи "wh" + гласната "o" се чете като [h], (т.е. буквата "w" е няма):
 • who [hu:] - кой
 • whole [houl] - цял
 • whom [hu:m] - кого
 • whose [hu:z] - чий, чия, чие

wh = [ - ]

Значи "wh" + която и да е гласна, без "o", буквата "h" не се произнася - няма.
 • what [wot] - какво
 • wharf [wa:f] - пристан
 • when [wen] - кога
 • wheel [wi:l] - колело
 • white [wait] - бял
 • why [wai] - защо
Това е най-важното, което може да се каже за писането, четенето и произнасянето на английският съгласен звук [ h ] (English consonant [h]), за едно с посочените примери от английски език и някои изключения.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: