Translate

---------------------------------------------------------------------------------

28 октомври 2015

Реч | dLambow

 (What is speech) -

Какво е реч?


Същност и определение за реч

Реч е исторически установена форма на общуване между хората чрез езикови структури, създадени въз основа на определени правила. Процесът на речта включва, от една страна, формиране и формулиране на мисли чрез езикови (речови) средства, а от друга страна, възприемане на езиковите структури и тяхното разбиране. Речта се счита за вербална комуникация.

Така речта е психолингвистичен процес, устна форма на съществуване на човешки езици. Най-важното постижение на човека, което му позволява да използва универсалния човешки опит, както минал, така и настоящ, е речевата комуникация, която се развива на основата на трудовата дейност. Речта е език в действие. Речта е съществен елемент от човешката дейност, позволявайки на човек

 • - да опознава света около себе си,
 • - да предава своите знания на други хора,
 • - да натрупва опит за предаване на следващите поколения.

Като средство за изразяване на мисли, речта в хода на своето развитие се превръща в основен (но не единствен) механизъм на човешкото мислене. По-висшето, абстрактно мислене е невъзможно без речева дейност.


Какво е реч?
Какво е реч? (What is speech?)

Възникване на речта

Членоразделната реч се появява в хода на човешката еволюция преди 1,7-2 милиона години, при първите хомо, когато при тях се формира говорният апарат. Според антропологията, основният признак за наличието на говорен апарат при анализ на вкаменелости е шиловидният израстък на темпоралната кост, който рядко присъства в черепите на ардипитеките (Ardipithecus) и присъства в почти всички черепи на ранния Homo. Речта се определя не само от шилоидния израстък, но той най-лесно се идентифицира във вкаменелости.

Развитието на способностите за говорене се дължи на ежедневните опити за преодоляване на взаимното неразбиране чрез ритуалите за обръщане на звуци и отгатване на тяхното значение. На ниво ежедневни комуникации са се подбирали речеви форми, по принципа на:

 • - индивидуалния подбор,
 • - половият подбор и
 • - междугруповия подбор.


Основни функции на речта

 • - средство за съществуване, предаване и усвояване на обществено-историческия опит;
 • - средство за комуникация (комуникация).


Средство за предаване на опит

Изпълнявайки първата функция, речта служи като средство за кодиране на информация за изследваните свойства на обекти и явления. Чрез речта информацията за околния свят и за самия човек, получена от предишни поколения, става собственост на следващите поколения.

Средство за комуникация

Изпълнявайки функцията на средство за комуникация, езикът позволява да се влияе

 • - директно на събеседника (ако директно посочва какво трябва да се направи) или
 • - косвено (ако му кажем информация, която е важна за неговите дейности, от която той ще се ръководи незабавно или по друго време в подходящите ситуации).Свойства на речта

Правилата на езиковото изграждане на речта имат етноспецифични особености и свойства, които се изразяват в системата от:

 • - фонетични,
 • - лексикални,
 • - граматически и
 • - стилистични

средства и правила за общуване в даден език. Речта е тясно интегрирана с всички човешки психични процеси. Езиковата страна на човешкото речево поведение се изучава от психолингвистиката. Към основните свойства на речта спадат следните:

- Съдържателност на речта

Тя включва броят на изразените в нея мисли, чувства и стремежи, тяхното значение и съответствие с действителността.

- Разбираемост на речта

Тя включва синтактично правилното изграждане на изреченията, както и използването на паузи на подходящи места или подчертаване на думи с помощта на логическо ударение.

- Изразителност на речта

Тя включва нейната емоционална наситеност, богатството на езиковите средства, тяхното разнообразие. По своята изразителност тя може да бъде ярка, енергична или, обратното, летаргична, бедна.

- Ефективност на речта

Тя включва свойството на речта, която се състои в нейното влияние върху мислите, чувствата и волята на другите хора, върху техните вярвания и поведение.

Видове речи

В зависимост от формата на общуване, речевата дейност се разделя на:

 • - устна (подразбираща се говорене и слушане) и
 • - писмена (писмо и четене).

В хода на "продуктивните" видове речева дейност - говорене и писане - участват редица групи психично-физиологични механизми:

 • - механизъм на програмиране на речевото изказване (предавания смисъл);
 • - механизми по изграждането на граматическата структура на изказването, търсенето на правилните думи по смислови признаци, избора на конкретен звук (в устната реч) или графична система (в писмената реч);
 • - физиологични механизми осигуряват реалното изпълнение на речево изказване (физическият процес на "говорене" или "писане").

Речта още се подразделя на:

 • - вътрешна речи
 • - външна реч.

Външните видове речи се подразделят на:

 • - диалогични и
 • - разговорни. 


Английска реч (English Speech)

 

Разбиране на английска реч (Understanding of English Speech).

За хората, които тепърва започват да изучават английски език, най-сложно си остава възможността за разбиране на английска реч. Проблемът се състои в това, че едно се пише, друго се изговаря и правилата са толкова много и имат толкова много изключения, че на практика в английската граматика, може да се каже, че няма правила, освен главното правило, че всичко трябва да се заучава и след това да се затвърждава с постоянна и упорита практика.

С други думи, усвояването на английската реч не е лесно занятие, така че един безплатен и подробен самоучител, на който може да разчитате по всяко време и фактически - денонощно, е добре дошъл. Така че станете член на този сайт, съхранете си в браузера връзка към него и периодично го посещавайте за нужните Ви справки, както и за да проследявате постоянните обновления и коментари по темите. Вие също може да поставяте въпроси и проблеми, но се старайте това да става в подходящите теми - в коментарите под тях.

 

Правила за бързо научаване на английската реч

Целият сайт е за многобройните правила и изключенията от тях в английски език, по които може да правите справки във всеки един удобен и необходим за Вас момент. Но в тях не се съдържа правилото за бързо научаване на английски. Ако сте прочели внимателно и с разбиране първия абзац, по-горе, там вече го споменахме: "Всичко трябва да се заучава и след това да се затвърждава с постоянна и упорита практика." и това е най-бързия начин за прогрес в усвояването и ползването на английски език.

Разбира се, не бива да си мислите или да се заблуждавате, че веднага или след 1 - 2 седмици ще започнете да разбирате английска реч и да слушате с лекота новини и да гледате предавания на англоезични телевизии. Всичко това си има процес, през който трябва да преминете и най-важното е да разберете, че това си зависи изцяло от Вас. Не от учителя, от самоучителя, от близките, от правителството или от Парламента. Това е Ваша лична кауза, за която сте 100% отговорни Вие. Приемете ли го така, резултати действително ще има скоро.


Как се учи английска реч?

 

Започнете с азбука и фонетика

Ако никога до сега не сте учили английски, започнете с фонетиката - азбука, изговаряне, транскрипция, произношение и т.н. - за всичко това има подробни уроци и фонетични упражнения. Ако сте концентрирани, след около седмица вече ще сте навлезли в английската реч. Тогава идва момента да започнете с четенето на възможно най-прости английски текстове, при това - не много дълги.

 

Прав и обратен превод с транскрипция

Започнете с 1 - 2 кратки изречения. Четете ги на глас и максимално правилно (според фонетичните правила) и веднага след това ги превеждайте писмено от английски на български. Ако се налага, използвайте речник за непознатите думи и за транскрипцията. На следващия ден започвайте заниманията с обратен превод на вчерашните преводи - от български на английски. Сравнявайте с оригиналния текст и поправяйте грешките. После продължавайте с нови текстове, като постепенно и според състоянието си, увеличавайте количеството на текстовете.

 

Учете думи и изрази

Сега идва момента на заучаването на лексиката (думите и изразите). Направете си стотици малки листчета (като мини визитки) и върху тях записвайте непознатите думи - на английски език и на гърба - преведено на български език. Тези листчета носете постоянно със себе си и постоянно (при всяка възможност) ги преглеждайте - от английски на български, обратно и в разбъркан ред. Така заучавайте поне по 20 думи всеки ден.

 

Слушане на английска реч

Следващия етап е да започнете не да четете, а да слушате английска реч. Особено в началото, това може да Ви се стори доста обезкуражително, но Вие знайте, че така е с всеки начинаещ. Не е задължително да разбирате всичко. Докато слушате, не се опитвайте да правите превод на български. Не се съсредоточавайте върху разбиране на детайлите, а по-скоро се старайте да разберете същността на казаното - в общ план, по смисъл и значение.

Е, това е плана. 

 

+ Упорита ежедневна работа

Останалото ще дойде от постоянното му повторение, упоритата ежедневна работа и постепенните количествени натрупвания, които ще идват с редовната практика. Това е най-бързия начин да научите английска реч (English Speech) - да разбирате какво Ви говорят и своевременно и адекватно да сте в състояние да отговаряте на своя събеседник, като с времето и практиката си постоянно подобрявате своето езиково умение. За още тънкости ще споменаваме и в коментарите по-долу.

----------------

5 коментара:

Баракуда каза...

Потребността от общуване никога не се е чувствала толкова явно и не се е реализирала повсеместно в толкова големи мащаби, както това се случва в съвремието. Това налага усилено изучаване и използване на устната и писмена английска реч, която се е утвърдила като международна в много области на живота.

Алина Дан- каза...

Потребностите от ежедневно устно, масово ориентирано общуване на английски език могат да се реализират днес чрез различни механизми - електронна поща, различни социални мрежи, форуми, Skype, мобилни връзки и т.н. Това дава добри възможности за практическо затвърждаване придобитите умения за устна английска реч. Разпространението на такава информация е почти мигновено и е нещо като мост, който свързва хората в различните краища на планетата.

velinna каза...

Често разговорната английска реч и в частност литературно-разговорната английска реч, не рядко се асоциират с понятието "устна английска реч - aural, oral speech, spoken English. Понятието "устна разговорна реч" не е утвърдено и терминологично. Използва се "устна форма на реализация на една или друга разновидност на английски език". Последното е термин.

Radinka каза...

Доста дифузно понятие се крие за израза "устна английска реч". В традиционна академична употреба са термини, като "обучение в устна английска реч", "темп на устната английска реч" и др. Строго погледнато, да се обучава в устна реч е невъзможно, доколкото зад това стои цял конгломерат от от разновидности и варианти на английски език - литературен, диалекти, просторечия и т.н. Меродавна е единствено практиката и то в конкретната среда, в която се намирате.

Дарина-До4 каза...

Вероятно, възможно и нужно е да се изучава устно-литературна и литературно-разговорна английска реч, което не означава, че трябва да се пренебрегва запознаването с различните диалектни образования в английския език, а също и с просторечието.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: