Translate

---------------------------------------------------------------------------------

23 април 2016

Причастие в ролята на определение | dLambow

Причастие в ролята на определение (Particiciple as an Attribute)

 

Причастие във функция на определение

Английското причастие (Participle in English) може да изпълнява различни роли или функции в изречението:

 • глагол,
 • наречие,
 • определение,
 • обстоятелствено пояснение.
В ролята на определение към съществително (какъв, каква, какво, какви) сегашно причастие І характеризира лице или предмет чрез неговото действие. За разлика от герундия, имащ същата -ing форма, пред него няма предлог.
 • A boy playing in the garden. - Момче, играещо в градината.

Причастие в ролята на определение
Причастие във функция на определение


Място на определителното причастие

По място, определителното причастие може да се намира:

Преди определяемото съществително 

(единично причастие),
 • The rising sun was hidden by the clouds. - Изгряващото слънце беше закрито от облаци.

След определяемото съществително 

(със зависещите от него думи, образувайки причастен израз - participle phrase).
 • The girl pointed to a group of women sitting in the corner of the room. - Момичето посочи група от жени, седящи в ъгъла на стаята.
 • I don’t know the girl waiting for you. - Аз не познавам чакащото те момиче.
 • They reached the road leading to the city. - Те стигнаха до пътя, водещ към града.
Определителният причастен израз трябва да следва съществителното, за което се отнася. Нарушаването на това правило води до промяна на смисъла на изказването.
 • This is the sister of my friend living next door to me. - Това е сестрата на моя приятел, живеещ в съседство с мен.
 • This is my friend’s sister living next door to me. - Това е сестрата на моя приятел, живееща в съседство с мен.

Използване на причастни определителни изрази

Трябва да обърнем внимание, че причастните определителни изрази се използват в тези случаи, когато действията, изразени с глагола-сказуемо в изречението и с причастието, стават едновременно.
 • Can you see the girl dancing with your brother? - Можеш ли да видиш момичето, танцуващо с брат ти?
 • The boys throwing stones into the pond laughed loudly. - Момчетата, хвърлящи камъни в езерцето, се смеха шумно.
Това е основната информация по темата за използване на причастие в ролята на определение - определителен причастен израз (Particiciple as an Attribute) в английски език.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: