Translate

---------------------------------------------------------------------------------

15 януари 2016

Инфинитив като допълнение | dLambow

 

Инфинитив като допълнение (Infinitive as an Object)

 

Роля на инфинитив като допълнение

В качеството си на допълнение (The Object) инфинитива (the Infinitive) образува много тясно единство с предшестващия го глагол в състава на вид модално глаголно сказуемо. Обикновено се превежда с неопределена форма на глагола.

 • I asked him to help me. - Аз го помолих да ми помогне.
 • He had promised me to draw this map. - Той ми обеща да начертае тази карта.
 • She began to talk. - Тя започна да говори.
 • He continued to write. - Той продължаваше да пише.
 • She likes to sing. - Тя обича да пее.
 • They managed to do it. - Те успяха да направят това.
Инфинитив като допълнение
Роля на инфинитив като допълнение


Употреба на инфинитив като допълнение.

Има различни случаи и ситуации, при които се използва инфинитив на глагола в качеството на допълнение.

Употреба на инфинитив като допълнение с въпросителна дума.

В този случай, инфинитив може да се използва заедно с въпросителни думи, като:
 • what,
 • whom,
 • which,
 • when,
 • why,
 • where,how и др.
Ето някои примери:
 • I knew where to look for her. - Аз знаех къде да го търся.
 • I don’t know what to answer him. - Аз не знам какво да му отговоря.
 • He could not decide when to arrange the meeting. - Той не можеше да реши кога да организира събрание.

Употреба на инфинитив в страдателен залог (Passive):

 • He demanded to be heard. - Той изискваше да бъде изслушан.
 • I am very glad to be invited to your party. - Аз съм много радостен, че съм поканен на Вашето парти.

Използване като пряко допълнение.

Инфинитив може да се използва след много прилагателни по следната схема:
 • глагол-връзка to be (am/is/are…) + прилагателно + to инфинитив
Примери:
 • He is afraid to miss the train. - Той се боеше да не изпусне влака.
 • He will be crazy to do that. - Той ще полудее, ако направи това.
 • I’m glad to help you. - Радвам се да Ви помогна.
 • (I’m) Pleased to meet you. - Радвам се да се запозная с Вас.
 • He is ready to go there. - Той е готов да отиде там.
 • I am sorry to keep you waiting. = Sorry to keep you waiting. - Съжалявам, че Ви накарах да чакате.

Използване на инфинитив без частицата "to".

Обикновено, инфинитив се използва с частицата "to", но има и случаи, когато тя се пропуска.
При използване с "help".
 • He promised help. - Той обеща да помогне.
Използване след would, should, like, love (’d like/love).
В тези случаи, превода е "би ми се искало", "бих желал" и подобни в условно наклонение. Ето някои примери:
 • He would like to speak to Mr Ivanov. - Той би желал да говори с г-н Иванов.
 • I’d love to see her. - Би ми се искало да я видя.

Използване като сложно допълнение.

Подобна конструкция от косвено и пряко допълнение след някои глаголи образува обектен инфинитивен израз, изпълняващ ролята на сложно допълнение. Примери:
 • I want him to come in time. - Аз искам той да идва навреме.
 • He asked me to wait a little. - Той ме помоли да почакам малко.

Използване на преходен глагол с пряко допълнение.

При използването на инфинитив на преходен глагол, той може да има след себе си пряко допълнение. Например:
 • I told him to post the letter. - Аз му казах да изпрати писмото.
 • I was asked to send this letter. - Аз бях помолен да изпратя това писмо.
Това е основната информация по темата за инфинитив като допълнение (Infinitive as an Object) и случаите на неговата употреба в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: