Translate

---------------------------------------------------------------------------------

23 декември 2014

Основни форми на глагола | dLambow

 

Основни форми на глаголите в английски език (Basic forms of the verb in English)

 

Какво е основна форма на глагола?

Основната форма - base form или root form - коренна форма на глагола е формата, посочвана в речниците. Това е версията на глагола без никакви окончания (като -s, -ing и -ed). Основната форма е същата като инфинитивът (infinitive), като например to walk - да ходя; to paint - да рисувам, to think  - да мисля), но без частицата "to". Основната форма е една от петте прости глаголни форми в английски език.

Да си припомним, че глаголът е дума, която обозначава действие и в оригиналната си форма отговаря на въпроса "какво прави". Един глагол има повече от една форми. В зависимост от функциите и времето, за които говорим, глаголите се видоизменят. В родния ни език също има глаголни форми, но не се налага да мислим какви са те и каква форма да използваме - правим го несъзнателно и автоматично. А когато чуем "Аз да работя вчера.", разбираме, че не е правилно.

Английските глаголи (verbs) имат установена система от глаголни форми и случаи на използване на тези форми. Въпреки мнението, че те са сложни, то всъщност с малко повече вникване, ще откриете, че те са разбираеми и логични.

Basic forms of the verb in English
Основни форми на глагола
 

Форми на глаголите в английския език

В английската граматика базовата форма на глагола е най-простата му форма. Тя съществува без специален завършек или суфикс, сама по себе си, но може да бъде променяна и добавяна, за да отговарят на различни употреби и времена. Базовата (или основната) форма на глагола е това, което се появява в речниковите записи. Основната форма е известна още като обикновена форма, проста форма или корен.

Прости глаголни форми

В английски език има всичко четири прости глаголни форми. Всички останали са сложни, тъй като се образуват с помощта на спомагателни глаголи. Простите форми на глаголите е необходимо да се знаят, защото се използват за образуването на всички сложни форми.

Кои са 5-те основни форми на глагола в английски език? (What are the 5 basic verb forms?)

Прието е да се смята, че в английски език има 4 основни форми на глагола, но ако към тях добавим и базовата форма, стават 5. Ето ги:

0. Base Form (Основна форма на глагола),

известна още като "Simple Form" (Проста форма) или "Uninflected Form" (Неизменена форма). Тази форма се появява във следните случаи:
 • - the Present Simple Tense (Просто сегашно време) - действия, които се повтарят, случват се редовно или от време на време.
 • - Infinitive Form (Инфинитивна форма) - простата форма на глагола + частицата "to";
 • - Imperative Mood или Commands (Повелително наклонение или Заповеди) - Когато нареждаме или молим друг човек да направи нещо, ние казваме "помогни", "направи", "напусни" ... Това се нарича Imperative Mood;
 • - the Subjunctive Mood (Подчинително наклонение).
 • - Използва се за изграждане на въпроси и отрицания в минало време:
  •     = Did you do the task? - Изпълнихте ли задачата?
  •     = I didn’t recognize him. - Не го познах.
 • - Използва се за образуване на бъдеще време във всички видове изречения (will + глагола):
  •     = Will you come to us next weekend? - Ще идвате ли да ни посетите следващия уикенд?
  •     = Yeah, I will come for sure. - Да, определено ще дойда.
  •     = Nah, I won’t (will not) come, sorry. - Не, няма да дойда, съжалявам.

1. The -S Form

Наричана още форма на трето лице, единствено число, сегашно време - the Third Person Singular Present Tense Form. Ако говорим глагол в третото лице единствено число (he, she, it), тогава добавеме към основната форма на глагола окончанието "-s". Ако глаголът в сегашно време завършва с комбинация от съгласна + "y", в трето лице, в краят на думата окончанието ще се промени на "-ies". Ако глаголът за сегашно време завършва на ss, sh, ch, x или z, то окончанието за третото лице става "-es";

2. Past Form (Past Indefinite или -ed form)

Форма за просто минало време - The Past Tense Form. Тази форма има най-малкото разнообразие от употреби, но е и една от най-използваните в английския език, защото в речта хората много често се позовават на миналото.

3. The -ING Form

Наричана още форма на сегашно причастие - the Present Participle Form. За да разберем по-добре тази форма на глагола, нека да разгледаме доколко "-ing" променя глагола. Всъщност окончанието "-ing", добавено към глагола, прави действието описание: sit — sitting (седя - седящ), pray — praying (моля - молещ се). Тази форма разказва за състоянието на човек или обект в определен момент. Present Participle се използва не само в сегашно време.

4. The Past Participle Form

Форма за минало причастие. Ако глаголът е неправилен, третата форма трябва да се разгледа в таблицата с неправилните глаголи. Ако глаголът е правилен, третата форма се изгражда и произнася по същия начин като втората форма. Разбирането коя форма се използва е лесно, ако знаете какъв модел и време са използвани в изречението. Най-често тази форма не се използва сама по себе си. В повечето случаи глаголът е предшестван от спомагателен глагол: или "have" или "be".Защо трябва да се интересуваме от основната форма на глагола?

Разбирането на глаголните форми (включително the base form) е полезно при изучаване на английски език, тъй като позволява на учителите и учениците да говорят за съставките, които образуват различните английски глаголни времена.

Например, при някои глаголи основната форма, формата за минало време и за минало причастие са едни и същи (например: let, I let, I had let). При други обаче всички те са различни (например: take, I took, I had taken).

Познаването на различните глаголни форми е чудесна отправна точка за изучаване на тези сложни правила и изключения за английските глаголни времена.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: