Translate

---------------------------------------------------------------------------------

10 ноември 2010

Фонетични упражнения 023 | dLambow

Упражнения по английска фонетика и правопис (Exercises in English phonetics and spelling)


Фонетично упражнение 023


Exercises in English phonetics and spelling
Фонетично упражнение 023

 • notice - [ˈnəʊ.tɪs] - забележка
 • opposite - [ˈɒp.ə.zɪt] - противоположно/обратното
 • operate - [ˈɒp. ə r.eɪt] - да управлява/да оперира
 • open - [ˈəʊ.p ə n] - отворен
 • only - [ˈəʊn.li] - само
 • one - [wʌn] - един
 • once - [wʌns] - веднъж
 • on - [ɒn] - на
 • old - [əʊld] - стар
 • OK - [ˈ ˌəʊˈkeɪ] - добре
 • oil - [ɔɪl] - масло
 • oh - [əʊ] - ох
 • often - [ˈɒf. ə n] - често
 • office - [ˈɒf.ɪs] - офис
 • offer - [ˈɒf.ə r] - оферта
 • off - [ɒf] - изключено
 • of - [əv] - от / около
 • ocean - [ˈəʊ.ʃ ə n] - океан
 • occur - [əˈkɜː r] - заема място
 • observe - [əbˈzɜːv] - наблюдава
 • object - [ˈɒb.dʒɪkt] - предмет/обект
 • numeral - [ˈnjuː.mə.rəl] - цифра
 • number - [ˈnʌm.bə r] - номер
 • now - [naʊ] - сега
 • noun - [naʊn] - съществително
 
Фонетични упражнения по двойки гласни звукове.

Упражнения за звука [ɔ: — ɔ — ou]

 • [spɔ:t] sport — [tɔp] top — [youn] tone
 • [kɔ:d] cord — [uɔt] cot — [koup] cope
 • [lɔ:d] lord — [lɔt] lot — [loun] lone
 • [nɔ:θ] North — [nɔt] not — [nout] note

Упражнения за звука [ɔ: — ɔ]

 • [fɔ:t] fought — [fɔks] fox
 • [bɔ:t] bought — [bɔks] box
 • [kɔ:t] caught — [kɔks] cox
 • [ɔ:t] ought — [ɔks] ox

Упражнения за звука [ɔ: — oi]

 • [tɔ:t] taught — [tɔi] toy
 • [bɔ:t] bought — [bɔi] boy
 • [fɔ:t] fought — [foil] foil
 • [kɔ:t] caught — [koin] coin

Упражнения за звука [u: — u]

 • [tu:l] tool — [tuk] took
 • [pu:l] pool — [luk] look
 • [ku:l] cool — [kuk] cook
 • [fu:d] food — [gud] good
 • [hu:] who — [huk] hook

Упражнения за звука [ə: - ou]

 • [bə:n] burn — [boun] bone
 • [tə:n] turn — [toun] tone
 • [fə:] fur — [fou] foe

Упражнения за звука [ə: - ɔ:]

 • [bə:n] burn — [bɔ:n] born
 • [tə:n] turn — [tɔ:n] torn
 • [fə:] fur — [fɔ:] four

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: