Translate

---------------------------------------------------------------------------------

05 февруари 2016

Класове думи | dLambow

Класове думи в английски език (Words Classes in English)

 

Какво е "клас думи"?

В английски език често намира приложение граматичното понятие "клас думи - Word Classes", което в значителна степен се припокрива с понятието части на речта (Parts of Speech),  Но все пак има известна специфика и различие, поради което го разглеждаме в самостоятелна тема. Според своите морфологични и синтактични свойства, думите се подразделят на определени граматични категории или части на речта (parts of speech).

Words Classes in English
Какво е "клас думи"?

Наред с това разбиране, място в морфологията (с обект на изучаване на думите и частите на речта) намира и понятието за групи или класове думи (word classes), като в основата на това подразделяне лежат три групи признаци.
Морфологични свойства на думата.

 • - Съществително име (the noun),
 • - Лични форми на глагола (the finite verb),
 • - Нелични форми на глагола (the non-finite verb);
            = инфинитив (the infinitive),
            = ингови форми на глагола (the ing-forms),
            = причастие II (participle II),
 • - Прилагателно (the Adjective),
 • - Наречие (the adverb).

Синтактични функции на думата.

 • - Субстантив (the substantive),
 • - Герундий (the gerund),
 • - Причастие (the participle),
 • - Детерминатив (the determiner),
 • - Предлог (the preposition),
 • - Съюз (the conjunction),
 • - Частица (the particle),
 • - Междуметие (the interjection).

Лексикално значение на думата.

 • - Местоимение (the pronoun),
 • - Числително (the numeral).

Класификация на класовете думи.

Всички класове думи могат да бъдат класифицирани и като:
 • - Отворени (open),
 • - Затворени (closed).

Отворени класове (open classes).

В групата на отворените класове от думи могат да се класифицират:
 • - съществителни (nouns),
 • - глаголи (verbs),
 • - прилагателни (adjectives).
Всички те постоянно се обновяват с нови думи от ежедневната реч.

Затворени класове (closed classes).

В групата на затворените класове от думи могат да се класифицират:
 • - местоимения (pronouns),
 • - съюзи (conjunctions),
 • - спомагателни глаголи (auxiliary verbs),
 • - определители (determiners) - членове, числителни, някои прилагателни,
 • - частици (particles),
 • - позиционни частици (adpositions) - като предлози - prepositions, следлози - postpositions, и окололози - circumpositions.
Последните много рядко или почти никога не приемат нови думи и са сравнително консервативни по отношение на обновление.

Друг вид класификация на класовете думи.

Погледнато от гледна точка на лексикалното им значение, класовете групи мотаг да се класифицират в други две големи групи:
 • - значещи думи (значещи части на речта),
 • - служебни думи (служебни части на речта).

Значещи думи.

В класа на значещите думи влизат думи, които имат самостоятелно значение. Такива са:
 • - съществително,
 • - глагол (лични и нелични форми),
 • - местоимение,
 • - прилагателно,
 • - наречие.

Служебни думи.

В класа на служебните думи влизат думи, които нямат самостоятелно значение и изпълняват спомагателни функции, като обслужват значещите думи. Такива са:
 • - предлог,
 • - съюз,
 • - детермативи (определители) - членове и др.
 • - частици.

Особен клас са междуметията, които са нито самостоятелни нито служебни думи, понеже извън контекста те нямат значение или имат съвсем друго значение и не обслужват значещите думи. Междуметията предават реакцията на човека или неговото състояние, като отразяват чувства на възторг, учудване, страх и т.н. Това е основната информация по темата за класовете думи (Word Classes) и техните класификации в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: