Translate

---------------------------------------------------------------------------------

31 октомври 2017

Използване на английския предлог "In" | dLambow

Използване на английския предлог "In" (Using the "In" preposition)

 

Значение на предлога "In".

Английският предлог "In" най-често се използва за обозначаване положението на даден предмет в друг, по-голям обект или в тримерното пространство - когато обекта е обкръжен от нещо от всички страни.
 • We will go for a walk in the garden. - Ние ще отидем на разходка в градината.
 • My coins are in my pocket. - Моите монети са в джоба ми.
 • Let’s go for a walk in the woods. – Хайде да идем да се разходив в гората.
 • My keys are in my bag. – Моите ключове са в чантата ми.
Използване на английския предлог "In"
Значение на предлога "In"


Предлогът "in" може да обозначава място:

I saw the book in my room. - Аз видях книгата в стаята си.
Peter lives in Sofia. - Петър живее в София.

Обърнете внимание, че с наименованията на градовете могат да се използват два английски предлога – "at" и "in".

С предлога "at" се обозначава град като местонахождение на картата:

 • We had a change of plane at Sofia on our way to Roma. - Ние имахме смяна на самолета в София, по пътя за Рим.

С предлога "in" градът се разглежда като територия или голям район с улици и жилища:

 • There are so many homes in Plovdiv. - Има доста жилища в Пловдив.
 

Ако искате да обозначите мястото, където някой работи, трябва да използвате предлога "In". 

Например:
 • She works at Billa. – Тя работи в Билла.
 • She works in a gallery – Тя работи в галерия.
И в двата случая става дума за работа някъде, но в първия случай се подчертава фирмата, за която се работи, а във втория - мястото на работа (в някаква галерия).

А сега, запомнете следните два израза:

 • work on a farm - работа на полето,
 • work in a factory - работа във фабрика.
Предлогът "in" се използва когато посочваме местонахождението на определен обект вътре в сграда.
 • I stopped at the theatre on my way home. – Аз спрях пред (при, до) театъра по пътя за в къщи.
В този случай само споменаваме, че сме спрели край театъра, а не че сме посетили постановка в него.
 • It was snowing, so I decided to shelter in the shop. – Понеже валеше сняг, аз реших да се подслоня в магазина. укрыться в магазине. (Укрыться от снега в здании, а не покупки)
В този случай сме влезли да се подслоним, а не за покупки.

Преди назоваването на път се използва предлог - on или in:

 • The Gas Station is on / in Wood Road.

Предлогът "in" се използва и за обозначаване на време:

 • I’ve visited this museum in 2014. - Аз посетих този музей през 2014 г.
 • The park is so beautiful in October. - Паркът е толкова хубав през октомври.
 • You won’t recognize me in a month! - Ти няма да ме познаеш след месец!
 • I’ve read the text in 40 minutes. - Прочетох текста за 40 минути.

За разлика от тези примери, с предлога "at" се обозначава конкретен момент:

 • We leave at 5 o’clock. - Ние тръгваме в 5 часа.
Това е основната информация за използването на английския предлог "in". Разбира се, Вие може да посочите и други примери в коментарите по-долу.

----------------

30 октомври 2017

Използване на предлога "By" | dLambow

Използване на предлога "By" -  (Using the "By" preposition)

 

Устойчиви английски изрази с "By"

След като сме се запознали с предлозите за място, направление и време, непременно трябва да разгледаме и някои устойчиви английски изрази с тях.


Използване на предлога "By" - устойчиви английски изрази с "By"
Предлогът "By"Какво са устойчивите изрази с предлози?

Това са съчетания на съществително с предлог, отговарящи на някакъв въпрос. Такива устойчиви словосъчетания се наричат фиксирани, което означава, че никога не се променят. Понякога е лесно да се разбере значението на такива изрази тъй като те съчетават в себе си две значения:
 • - значенията на съществителното и
 • - значенията на предлога.

Но понякога създават идиоми, които вече е необходимо да бъдат заучавани, защото значението им съществено се разминава със значението на съществителното и/или предлога. Устойчивите английски изрази се срещат и използват често, поради което си заслужава да им обръщаме специално внимание и да ги заучаваме старателно до степен да не ни затрудняват и да не ги грешим.

Често такива словосъчетания с предлози влизат в състава и на фразовите глаголи. Много устойчиви изрази се срещат с предлозите AT, ON, IN, но тях ги разглеждаме в други, самостоятелни теми. Днес е ред да разгледаме, да се запознаем и да заучим устойчивите английски изрази с предлога "BY". 

 

Смисъл на предлога "BY"

Като предлог за направление, "By" посочва по какъв начин, с какви средства (транспортни), посредством с какво се придвижва определен обект. Какво и кой може да се придвижва в пространството - човек, животно, птица, риба, насекомо, транспортно средство и т.н. Ако човек се придвижва, това означава, че той ходи или бяга с краката си, т.е. движи се пеша.

Имайте предвид, че обикновено съществителното с предлог "By" изпълнява ролята на предложно допълнение в английското изречение, обозначаващо действащата сила след глагола в страдателен залог, например:
 • America was discovered By Columbus. - Америка е била открита от Колумб.

Но да се преместваме е възможно е чрез някакво транспортно средство - кон, магаре, камила, кола, влак, самолет, кораб, лодка, въздушен балон и т.н. Придвижването може да е по вода, по суша и по въздух. Ако си помислим, то движещ се обект могат да бъдат и неподвижни предмети - документи, стоки, химикалки, чинии, чаши и т.н. Такива предмети се преместват с помощта на нашите ръце или с друго превозно (транспортно) средство. Преместваме също и съобщенията, като ги изпращаме на някого. Във всички тези случаи трябва да използваме предлога "BY".

Устойчиви английски изрази с предлога за направление "BY"

Следващите изрази се използват с глаголите за движение:
 • to travel,
 • to go ,
 • to send goods = превозвам, изпращам стоки;
А сега, ето и изразите:
 • By sea = по море, с воден транспорт;
 • By land = по земя, с наземен транспорт;
 • By air = по въздух, с въздушен транспорт;
 • By road = по път, с пътен транспорт;
 • By rail = по железен път, с железопътен транспорт;
 • By bicycle = с велосипед;
 • By car = с автомобил;
 • By bus = с автобус; на автобус;
 • By tram = с трамвай; на трамвай;
 • By trolleybus= с тролейбус, на тролейбус;
 • By Underground = с метро, с подземен транспорт;
 • By train = с влак;
 • By plane = със самолет;
 • By ship = с кораб;

Изпращам съобщение = to send a message - това може да става:

 • By mail = с поща;
 • By e-mail = с електронна поща;
 • By air-mail = с въздушна поща;
 • By cable = с телеграф (по кабел);
 • By hand = на ръка;
 • By letter = с писмо;
 • By post = с поща;
 • By radio = по радио, с радиограма;
 • By telegram = с телеграма;

Но запомнете:

 • On foot = ходя пеш, чрез краката си;
 • On horseback = яздя;

Други устойчиви изрази с предлога "BY"

 • By accident = случайно;
 • By design =  преднамерено , нарочно;
 • By heart = наизуст;
 • By oneself = самостоятелно, без помощ от някого;
 • By surprise = изненадващо;
 • to take somebody By surprise = Хващам някого в крачка (изненадвам);
 • By chance = случайно;
 • By degrees = постепенно;
 • By mistake = по грешка;
 • By right or wrong = правилно или неправилно, справедливо или погрешно;
 • By sight = по вид;
 • to know By sight = познавам само по лице, по вид;
 • By good fortune = по щастлива случайност;
 • By day = през деня;
 • By night = през нощта;
 • By the way = по пътя; между другото;
 • By name = по име;
 • I know him By name = Познавам го по име;
 • By all means = непременно, на всяка цена, каквото и да стане;
 • By no means = в никакъв случай, при никакви обстоятелства;
 • By means of = чрез, посредством;
 • Little By little = малко по малко;
 • Day By day = ден след ден;
 • Step By step = стъпка по стъпка;
 • Drop By drop = капка по капка;

Разбира се, това не са всички устойчиви изрази (идиоми) с предлога за направление "BY" Тук са споменати само най-разпространените. Но в процеса на учене на английски език, Вие може да срещнете още доста и полезни нови и полезни устойчиви изрази - може да ги споделите с нас в коментарите по-долу (анонимно или чрез името си).

----------------

29 октомври 2017

Поздрави | dLambow

(English greetings)  -

Поздрави на английски език (English greetings)

 

Английски поздрави
1.Hello!Здравейте!
2.Good morning!Добро утро!
3.Good afternoon!Добър ден!
4.Good evening!Добър вечер!
5.I am glad
to see you.
Радвам се да
те видя.
6.Nice to meet you!Приятно ми е да
се запознаем!
7.It is a pleasure
to meet you!
Удоволствие е да
се запозная с Вас.
8.I am happy
to see you.
Щастлив съм
да те видя.
9.I am pleased
to see you.
Удоволствие е
да те видя.
10.Good to see
you again.
Ще е добре
да се видим отново.
11.Nice to see
you again.
Ще се радвам
да се видим отново.
12.How have
you been?
Как си
(Как върви)?
13.Hello there!Здрасти!
14.Hey there!Привет!
15.Look who’s here!Виж кой е тук!
16.Long time
no see!
Отдавна не сме
се виждали!
17.Morning! =
"good morning"
Добро утро.
18.How’s life?Как е живота?
19.How are you?Как си?
20.How are things?Как са нещата
(Как върви)?
21.What’s up?
(Sup!)
Как е?
22.How are you
getting on?
Как я караш?
23.How is it going?Как върви?
24.What’s new?Какво ново (има)?
25.Nice to see you!Радвам се да те видя!
26.Good to
see you!
Радвам се (Добре е)
да те видя!!
27.Long time
no see!
Отдавна не сме
се виждали!
28.It is been
a while!
Колко време не
сме се виждали!

 

Английски поздрави

Всеки разговор започва с някакъв поздрав. Тук даваме списък на най-често използваните поздрави в английски език, заедно с техните преводи. Поздравите са два вида:

 • - формални,
 • - неформални.
Английски поздрави
Английски поздрави (English greetings)
 

Формални поздрави

Формални поздрави в английски език обикновено се използват в бизнес среда, когато общувате с колеги, делови партньори, а също и с хора, които срещате за първи път. При последния случай е нужно да научите името на човека, да му съобщите своето и да кажете, че Ви е приятно да се запознаете с него. Ето, няколко фрази за формални поздрави:
 • Hello! Здравейте!
 • Good morning! - Добро утро!
 • Good afternoon! - Добър ден!
 • Good evening! - Добър вечер!
 • I am glad to see you. - Радвам се да те видя.
 • I am happy to see you. - Щастлив съм да те видя.
 • I am pleased to see you. - Удоволствие е да те видя.
 • Good to see you again. - Ще е добре да се видим отново.
 • Nice to see you again. - Ще се радвам да се видим отново.
 • How have you been? - Как си (Как върви)?


Ако срещате човек за първи път:

 • What is your name? - Как се казвате?
 • My name is (name). - Казвам се ...
 • Nice to meet you! - Приятно ми е да се запознаем!
 • It is a pleasure to meet you! - Удоволствие е да се запозная с Вас.

Възможни отговори на поздрави:

 • Fine thanks, and you? - Чудесно, благодаря. А Вие?
 • Fine thanks, what about yourself? - Добре съм, благодаря. А при Вас как е?
 • Very well, thanks. - Много добре, благодаря.
 • Pretty good, thanks. - Доста добре, благодаря.

Кога се използва How do you do?

How do you do? — често се използва при първа среща в смисъл "Приятно ми е да се запознаем." Правилният отговор на "How do you do?" — е “How do you do?”, т.е. не е нужно да разказвате за себе си.

Ако не сте разбрали казаното от събеседника Ви, използвайте:

 • Sorry?
 • Pardon?
 • Could you repeat, please?

Неформални поздрави

Неформалните поздрави в английски език може да използвате при среща със свои познати или приятели.
 • Hello there! - Здрасти!
 • Hey there! - Привет!
 • Look who’s here! - Виж кой е тук!
 • Long time no see! - Отдавна не сме се виждали!
 • Morning! = "good morning" - Добро утро.
 • How’s life? - Как е живота?
 • How are you? - Как си?
 • How are things? - Как са нещата (Как върви)?
 • What’s up? (Sup!) - Как е?
 • How are you getting on? - Как я караш?
 • How is it going? - Как върви?
 • What’s new? - Какво ново (има)?
 • What have you been up to? - С какво се занимава през цялото това време?
 • Nice to see you! - Радвам се да те видя!
 • Good to see you! - Радвам се (Добре е) да те видя!!
 • Long time no see! - Отдавна не сме се виждали!
 • It is been a while! - Колко време не сме се виждали!

Отговори на неформални поздрави:

 • Great, thanks! - Отлично, благодаря!
 • Fine thanks, and you? - Добре, благодаря. А ти?
 • Fine thanks, what about yourself? - Добре, благодаря. А при теб как е?
 • Not bad! - Не е зле!
 • Can’t complain. - Не се оплаквам. Не мога да се оплача.
 • I am doing pretty well. - При мен всичко върви доста добре.
 • I have been better. - Било е и по-добре.
 • Nothing much. - Нищо особено.

Това е една малка част от възможните формални и неформални поздрави в английски език. Вероятно и Вие се сещате за такива и ще ги споделите с нас в коментарите по-долу.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: