Translate

---------------------------------------------------------------------------------

13 декември 2014

Часове и часовник | dLambow

 

Часове и часовник на английски език (Time - Hours and clock) - четене и обозначаване на време

 

Часовете на английски
1:00 часаIt’s one o’clock.Един часа е.
2:00 часаIt’s two o’clock.Два часа е.
3:00 часаIt’s three o’clock.Три часа е.
4:00 часаIt’s four o’clock.Четири часа е.
5:00 часаIt’s five o’clock.Пет часа е.
6:00 часаIt’s six o’clock.Шест часа е.
7:00 часаIt’s seven o’clock.Седем часа е.
8:00 часаIt’s eight o’clock.Осем часа е.
9:00 часаIt’s nine o’clock.Девет часа е.
10:00 часаIt’s ten o’clock.Десет часа е.
11:00 часаIt’s eleven o’clock.Единадесет часа е.
12:00 часаIt’s Twelve o’clockДванадесет часа е.
 

 

Часовникът на английски
00.00midnight
00.05it’s five past zero am
01.10it’s ten past one am
02.15it’s a quarter past two am
03.20it’s twenty past three am
04.25it’s twenty five past four am
05.30it’s half past five am
06.35it's twenty five to seven am
07.40it's twenty to eight am
08.45it's a quarter to nine am
09.50it's ten to ten am
10.55it's five to eleven am
12.00noon или midday
12.05it's five past twelve pm
13.10it's ten past one pm
14.15it's a quarter past two pm
15.20it's twenty past three pm
16.25it's twenty five past four pm
17.30it's half past five pm
18.35it's twenty five to seven pm
19.40it's twenty to eight pm
20.45it's a quarter to nine pm
21.50it's ten to ten pm
22.55it's five to eleven pm

 

Общо за часовника на английски


Английски понятия за часовник

 • - clock — часовник
 • - watch — часовник
 • - timepiece — часовник
 • - timer — таймер
 • - timekeeper — хронометър
 • - horologe — часовник
 • - ticker — тикер
 • - wristwatch — ръчен часовник

Time - Hours and clock
Английско време - часове и часовник

Изберете кой часовник да използвате

Има два начина за определяне на времето на английски:

 • – the 12-hour clock – 12-часов часовник и
 • – the 24-hour clock – 24-часов часовник.

В 24-часовия часовник се използват числата от 0 до 23 за часовете. 24-часовата система се използва най-вече в графици и други документи, които изискват специална прецизност и недвусмисленост. 


AM и PM

В 12-часовия часовник се използват числата от 1 до 12. За да разберем разликата между сутрин и следобед, използваме съкращенията AM и PM

 • - "am" преди обед (ante meridiem, before noon)

    = 4 am (Four o’clock in the morning) - Четири часа сутринта (преди обед).
    = It’s six a.m. = It’s six o’clock in the morning. – Шест часа сутринта.

 • - "pm" следобед (post meridiem, after noon) - "pm" започва в 12:00 часа на обяд.

    = 4 pm (Four o’clock in the afternoon) - Четири часа следобед.

Циферблатът на часовника в английски език се дели на два цикъла от по 12 (дванадесет) часа (12 "преди обяд" и още 12 "след обяд"):

 • - от 1 до 12 часа преди обед  —  a. m. (ante meridiem)

    = В 3.30 часа - at half past three a. m.
    = 11.22 a. m.  —  11.22 сутринта

 • - от 1 до 12 часа след обед  —  р. m. (post meridiem)

    = В 19.45 часа - at a quarter to eight p. m.
    = 7.29 p. m.  —  7.29 следобед

 А в разговорната реч вместо "а. m." и "р. m." често се използват съответно изразите:

 • - in the morning - сутрин;
 • - in the afternoon - през деня;
 • - in the evening - вечерта;
 • - at night - през ноща.

Примери за разговорни "а. m." и "р. m.":

 • - Не will come at ten in the morning. — Той ще дойде с десет сутринта.
 • - Не will come at nine in the evening. — Той ще дойде в девет вечерта.


Точност на часовника

 

За ръчен часовник

 • - My watch is fast — Моят ръчен часовник избързва.
 • - My watch is slow — Моят ръчен часовник изостава.


За настолен или стенен часовник

 • - That clock's a little fast — Този часовник малко избързва.
 • - That clock's a little slow — Този часовник малко изостава.


Полезни фрази с часовник на английски език:

 • - I’ve left my watch at home. — Забравих си часовника в къщи.
 • - I’ve lost my watch. — Загубих си часовника.
 • - My watch is broken. — Часовникът ми е счупен.
 • - My watch was stolen. — Откраднаха ми часовника.


Членуване

 • - Думата "quarter" — четвърт час, винаги се използва с неопределителен член “a quarter “,
 • - Думата "half" — половин час - е без член.

В официалните съобщения и документи за съобщаване на времето до обяд се използва съкращението  a. m. (ante meridiem), а след обяд р. m. (post meridiem):

 • - В 3.30 - at half past three a. m.
 • - В 19.45 - at a quarter to eight p. m.
Използване на предлози във времето и часовете на английски.

За да се обозначи времето в часове и минути в английски език се използват три предлога:
 • - at — в (точно в съобщения час и минути),
 • - in — за период от време,
 • - past — след (за минутите след съобщения час - на български изполваме "и"),
 • - to — до (за минутите преди съобщения час - на български изполваме "без").
Вижте по-долу примерите с използването на предлозите в различните случаи на събщаване на часове.

Основни предлози, използвани с думите: "o’clock" и "hour":

 • - at  —  в  —  at 3 o'clock  —  в 3 часа
 • - by  —  към, до  —  by 3 o'clock  —  към 3 часа
 • - for  —  в продължение на, за  —  for 3 hours  —  в продължение на 3 часа
 • - since  —  от  —  since 3 o'clock  —  от 3 часа
 • - till  —  до  —  till 3 o'clock  —  до 3 часа
 • - in  —  след  —  in 3 hours  —  след 3 часa
 • - from … to  —  от … до  —  from 3 to 4 o'clock  —  от 3 до 4 часа

Как да попитаме: "Колко е часа?" на английски език:


- Обичайното запитване е:

 •     = What time is it?  - [ wʌt taɪm əz ɪt? ]  —  Колко е часа?
 •     = What's the time? = What is the time?  - [ wʌts ðə taɪm? ]  —  Колко е часа?
 •     = What time is it now?  —  Колко е часа сега?

Примери на изречения с израза "What time":

 • - What time is it in UK just now? - Колко е часа във Великобритания сега?
 • - Now what time was that?- Сега колко часа беше това?
 • - What time did she come? - В колко часа е дошла?
 • - What time have you to study?- В колко часа имаш да учиш?
 • - Will you tell me what time it is?- Ще ми кажеш ли колко е часът?
 • - At what time was it built?- По кое време е построена?
 • - At what time will they send for you?- В колко часа ще те вземат?
 • - What time does she come?- В колко часа идва тя?
 • - What time left you her there? - В колко часа я остави там?

- Учтивото запитване е:

 •     = Could you tell me the time please?  —  Бихте ли ми казали колко е часа?
 •     = Do you happen to have the time?  —  Случайно да знаете колко е часът?
 •     = Do you know what time it is?  —  Знаете ли колко е часът?
 •     = Do you have the time?  —  Имате ли часовник?
 •     = Do you happen to have the time?  —  Случайно да знаете колко е часа?

Отговорът на запитване за часа започва с думите "It is..."

 • - It is 12 o'clock - 12 часа е.
 • - It is 3 o'clock - 3 часа е.
 • - It's two thirty-four - Два и тридесет и четири е.
 • - It's nine to nine - Девет без девет е.

Отговорът - ако не знаем колко е часа:

 • - I don’t know, what time it is now. - [ aɪ doʊnt noʊ, wʌt taɪm ɪt əz naʊ ]  —  Не знам колко е часа.

Запитване за точен час или време (за среща или за провеждане на събитие):

 • - At what time? — В колко часа?
 • - When … ? — Кога...?

"at what time" или "at which time"

И двата израза са правилни в зависимост от контекста.
 • - "at what time" -  "в колко часа" - свободен избор на точен час (например, за среща);
 • - "at which time" - избор на време от определен набор от възможности.
В отговор на запитване за час се използва предлога "at" със значение на “в”.
 • - At what time do you come home? — В колко часа ще дойдете в къщи?
 • - (We come home) at six o'clock. — (Ще дойдем в къщи) в шест часа.

Как да казваме на английски кръгъл час (без минути)?

 

Използваме израза "o’clock" с означенията

 • - a. m. - преди обяд,
 • - р. m. - след обяд.

Използваме „o’clock“ само за точни часове. Можете да кажете „08:00 o’clock“, но не и 08:01. Използваме "o’clock" само когато отчитаме часовника с помощта на 12-часовата скала, така че англоговорящите никога да не казват "13 o’clock".


Изрази за точен час с "exactly" или "flat" или "sharp"


Ето изразите:

 • - It’s exactly ... – Сега е точно ...
 • - It’s about ... – Сега е около ...
 • - It’s almost ... – Сега е почти ...
 • - It’s just gone ... – Сега е малко след (тъкмо мина...) ...
 • - It’s flat ... – Сега е равно ...
 • - It’s sharp ... – Сега е тачно ...
 • - It’s on the dot ... – Сега е точно (до минута) ...


Примери с изразите за точен час:

 • - It’s three o’clock on the dot. - Точно три часа е.
 • - Точно 10.00 часа е. - It's exactly 10 o'clock = It's 10 o'clock sharp. = It's 10 o'clock flat.
 • - at exactly ten o'clock - at ten o'clock sharp - точно в десет часа
 • - start at exactly 10 o'clock. - започва точно в десет часа
 • - I have an appointment for 10 o'clock. - Има среща за 10 часа.


Други изрази за ситуации в точен час или около него

 • - It's around ten o'clock. = It's about ten o'clock. - Около десет часа е.
 • - It's almost ten o'clock. - Почти 10 часа е.
 • - It's just gone ten o'clock. - Тъкмо мина 10 часа.
 • - I wake up about ten o'clock A.M. - Събуждам се сутрин около 10 часа.


Как да казваме 12.00 часа"

В английски език има няколко начина да се съобщи 12.00 часа (на обед и през ноща):

 • - 12:00 часа - It’s Twelve o’clock – 12 часа е.
 • - It’s Midday – Обяд е.
 • - It’s Noon – Пладне е.
 • - It’s Midnight – Среднощ е (Полунощ  е).


Как да казваме 15 минути (четвърт час)?


След часа (на български – "и"): (a) quarter past

 • - 8.15 часа – It‘s (a) quarter past eight . – Часът е осем и петнадесет.
 • - at a quarter past three — в три и петнадесет (букв. Четвърт след три часа).
 • - 7:15 часа - It's (a) quarter past seven - Сега е (а) седем и четвърт.


Преди часа (на български – "без"): (a) quarter to

 • - 10.45 часа – It’s (a) quarter to eleven. – Часът е единадесет без петнадесет.
 • - at a quarter to five — в пет без петнадесет (букв. Четвърт час преди пет);
 • - 8.45 часа - a quarter to nine, fifteen minutes to nine - [ ə ˈkwɔrtər tə naɪn, fɪfˈtin ˈmɪnəts tə naɪn ]
 • - It,s a quarter to one. - 1 часът без 15 минути е.
 • - 12:45 часа - It's (a) quarter to one - Един без четвърт е.


Как да казваме 30 минути (половин час)?

 • - Винаги "half past".
 • - Никога "half to".

За да се съобщи на английски времето до половин час (half past), се използва предлога "past" — след (на български – "и").

 • - 6:30 часа – It’s half past six. (Six-thirty.) – Часът е шест и половина (Шест и тридесет - Часът е 6.30).
 • - at half past six — в шест и половина (букв.  На половината час след шест).
 • - 8.30 часа - half past eight - [ hæf pæst eɪt ] - осем и половина
 • - 3:30 часа - It's half past three (but we can also say three-thirty) - Три и половина е (но можем да кажем и три и половина)


Как да казваме друго време, извън кръглите часове и минути?

(ако се споменава цифрата "0" - използва "oh")

Часовникът на английски език - Вариант 1:

Първо се съобщава часа, а след него и минутите (без предлог)

Подвариант А: Часът и минутите от 01 до 30

 • - 6:25 часа - It's six twenty-five - Шест и двадесет и пет е.
 • - 8:05 часа - It's eight O-five (the O is said like the letter O) - Осем е О-пет (О се казва като буквата О).
 • - 9:11 часа - It's nine eleven - Девет и единадесет е.
 • - 11:20 часа - It's twenty past eleven - Единадесет и двадесет е.
 • - 4:18 часа - It's eighteen past four - Четиридесет и осемнадесет е.
 • - 7.05 часа – seven five или seven oh five - седем и пет или седем и нула пет
 • - 7.10 часа – sеvеn ten - седем и десет


Подвариант В: Часът и минутите от 31 до 60

 • - 2:34 часа - It's two thirty-four- Два и тридесет и четири е.
 • - 8:51 часа - It's nine to nine - Девет без девет е.
 • - 2:35 часа - It's twenty-five to three- Три без 25 е.
 • - 2:59 часа - It's one to three- Три без 1 минута е.


Часовете на английски език - Вариант 2:

Първо се съобщават минутите, а след тях и часа

Подвариант А: Минутите от 01 до 30 и часа

 • - в 1.07 часа - at seven minutes past one — в един часа и седем минути (букв. В седем минути след един);
 • - 9:05 часа – five past nine – девет и пет
 • - 9:10 часа – ten past nine – девет и десет
 • - 9:20 часа – twenty past nine – девет и двадесет
 • - 9:25 часа – twenty-five past nine – девет и двадесет и пет


Подвариант В: Минутите от 31 до 60 и часа

 • - в 10.35 часа - at 25 minutes to eleven — в единадесет без 25 минути (букв. 25 минути преди единадесет).
 • - It,s twenty-five to four. - Часът е 4 без 25 минути.
 • - 5:35 часа – twenty five to six - шест без двадесет и пет
 • - 5:40 часа – twenty to six - шест без двадесет
 • - 5:50 часа – ten to six  – шест без десет
 • - 5:55 часа – five to six – шест без пет


Други фрази, свързани с времето, часовника и часовете на английски:

 • – Кога? - When? - [ wɛn? ]
 • – В колко часа? - What time? - [ wʌt taɪm? ]
 • – в два без петнадесет - a quarter to two - [ ə ˈkwɔrtər tə tu ]
 • – около 5 часа - about five (o’clock) - [ əˈbaʊt faɪv (əˈklɑk) ]
 • – сега - now - [ naʊ ]
 • – после - later - [ ˈleɪtər ]
 • – тогава - then - [ ðɛn ]
 • – отдавна - long ago - [ lɔŋ əˈgoʊ ]
 • – неотдавна - recently - [ ˈrisəntli ]
 • – скоро - soon - [ sun ]
 • – не много скоро - not very soon - [ nɑt ˈvɛri sun ]


Английски фрази с "час" и "часове"

 • – the busy hours — час пик, натоварени часове
 • – the hours vanish away — часовете изтичат
 • – quiet hours — тихи часове (на нощта)
 • – hours of duty — заети часове
 • – ampere hours — ампер час
 • – flight hours — летателни часове
 • – leisure hours — свободни часове
 • – surgery hours — часове за операция
 • – moon dial — лунен часовник (циферблат)
 • – pseudo-clock —  псевдочасовник 


Преди определен час или време

 • – Преди 1 час - an hour ago - [ ən ˈaʊər əˈgoʊ ]
 • – Преди ден - the day before - [ ðə deɪ bɪˈfɔr ]
 • – Преди обед - Before noon
 • – Преди полунощ - Before midnight


След определен час

 • – След 1 час - in an hour - [ ɪn ən ˈaʊər ]
 • – След два часа - After two hours


В определен час или време на денонощието

 • – в 1 ч. - at one o’clock - [ ət wʌn əˈklɑk ]
 • – в 4 ч. - at four o’clock - [ ət fɔr əˈklɑk ]
 • – в 3.30 - at half past three a. m.
 • – в 19.45 - at a quarter to eight p. m.
 • – в два без петнадесет - at two past fifteen; at a quarter to two
 • – сутринта - in the morning - [ ɪn ðə ˈmɔrnɪŋ ]
 • – на обед - at midday - [ ət ˈmɪdˌdeɪ ]
 • – през ноща - at night - [ ət naɪt ]
 • – през деня - in the afternoon - [ ɪn ði ˌæftərˈnun ]
 • – довечера - in the evening, tonight - [ ɪn ði ˈivnɪŋ, təˈnaɪt ]
 • – в полунощ - at midnight - [ ət ˈmɪdˌnaɪt ]
 • – днес - today - [ təˈdeɪ ]
 • – утре - tomorrow - [ təˈmɑˌroʊ ]
 • – вчера - yesterday - [ ˈjɛstərˌdeɪ ]


 Единици за време (Units of time):

 • – second - секунда
 • – minute - минута
 • – hour - час
 • – day - ден
 • – week - седмица
 • – fortnight - две седмици
 • – month - месец
 • – year - година
 • – decade - десетилетие
 • – century - век
 • – weekend - почивни дни
 • – leap year - високосна година


Времето през деня (Times of day).

 • – morning - сутрин
 • – afternoon - ден
 • – evening - вечер
 • – night или night time - нощ
 • – midday или noon - обед
 • – midnight - полунощ
 • – dawn - разсъмване
 • – dusk - здрач
 • – sunrise - изгрев
 • – sunset - залез


 Други думи, отнасящи се за време (Other time-related words).

 • – now - сега
 • – then - после
 • – immediately или straight away - незабавно, веднага
 • – soon - скоро
 • – earlier - по-рано
 • – later - по-късно
 • – Frequency - честота
 • – never - никога
 • – rarely - рядко
 • – occasionally - от време на време, понякога, случайно
 • – sometimes - понякога
 • – often или frequently - често
 • – usually или normally - обикновено
 • – always - винаги
 • – every day или daily - квсеки ден или ежедневно
 • – every week или weekly - всяка седмица или ежеседмично
 • – every month или monthly - всеки месец или ежемесечно
 • – every year или yearly - всяка година или ежегодно


Още английски думи и изрази за време

 • – секунда - Second - [ ˈsɛkənd ]
 • – минута - minute - [ ˈmɪnət ]
 • – 15 минути - quarter of an hour - [ ˈkwɔrtər əv ən ˈaʊər ]
 • – половин час - half an hour - [ hæf ən ˈaʊər ]
 • – час - hour - [ ˈaʊər ]
 • – ден - day - [ deɪ ]
 • – седмица - week - [ wik ]
 • – месец - month - [ mʌnθ ]
 • – тримесечие - quarter - [ ˈkwɔrtər ]
 • – полугодие - half-year - [ hæf-jɪr ]
 • – година - year - [ jɪr ]
 • – столетие, век - century - [ ˈsɛnʧəri ]
 • – хилядолетие - millennium - [ məˈlɛniəm ]
 • – миналата година - Last year - [ læst jɪr ]
 • – тази година - This year - [ ðɪs jɪr ]
 • – в следващата година - Next year - [ nɛkst jɪr ]


Това са основните препоръки и информация за четене и обозначаване на време в английски език - часовник, часове, точен час, четвърт и половин час, питане за време и отговаряне.

----------------

20 коментара:

 1. 1.35: twenty-five (minutes) to two, one thirty-five
  2.10: ten (minutes) past two, two ten
  4.00: four (o'clock)
  5.12: twelve minutes past five, five twelve
  7.52: eight minutes to eight, seven fifty-two
  8.05: five (minutes) past eight, eight oh five
  9.30: half past nine, nine thirty
  10.45: (a) quarter to eleven, ten forty-five
  11.15: (a) quarter past eleven, eleven fifteen

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Telling time: часовете, часовника и вечното - времето на английски. Британците се считат за най-точната нация в света, а освен това обикновено се учи британски английски, поради което тези две причини са достатъчни, за да се задълбочаваме в правилното ползване на английските часове и време.

   Изтриване
 2. При обозначаване на времето в денонощието, се използват следните варианти в английски език:
  G.B. (във Великобритания)
  7.00 — seven o'clock (a.m. / p.m.)
  - a.m. - ante meridium - преди обед
  - p.m. - post meridium - след обед

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Денонощното време, което преди се е използвало за военните документи, а сега най-често се използва в жп разписанията, има следните обозначения:
   07.00, (oh), seven hundred hours = 7.00 a.m.
   10.30, ten thirty = 10.30 a.m.
   12.00, twelve hundred hours = midday/noon
   13.45, thirteen, forty-five = 1.45 p.m.
   15.15, fifteen, fifteen = 3.15 p.m.
   19.00, nineteen hundred hours = 7.00 p.m.
   22.50, twenty-two fifty = 10,50 p.m.
   23.05, twenty-three oh five = 11.05 p.m.
   24.00, twenty-four hundred hours = midnight

   Изтриване
 3. Как се обозначават и изговарят сутрешни часове на английски?
  2.03 —three minutes past two (two oh three)
  4.30 — half past four, half four (four thirty, разг.) half four
  5.10 — ten (minutes) past five (five ten)
  9.57 —three minutes to ten (nine fifty-seven)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Обърнете внимание на това:
   6 25 — twenty-five minutes past six (six twenty-five)
   6.35 — twenty-five minutes to seven (six thirty-five)

   Изтриване
  2. Обърнете внимание и на това:
   8.15 — a quarter past eight (eight fifteen)
   9.45 — a quarter to ten (nine forty-five)

   Изтриване
  3. Времето в U.S. (в САЩ) - системата за обозначаване на време в Съединените щати е подобна на тази във Великобритания, като има някои изключения. Например, вместо "past" - (след), често се използва "after":
   5:10 — ten after five,
   5:15 — a quarter after five,
   9:30 — nine thirty (по-често се използва от "half past nine")
   Също така, вместо предлога "to" - (до, преди), по-често се използва предлога "of" - (от):
   7:45 — a quarter of eight,
   7:55 — five of eight.

   Изтриване
 4. В повечето случаи, времето по часовника може да се прочете по два начина.
  The train departs at seven fifty-two. - Влакът заминава в 7,52 часа.
  The shop will be closed at quarter to six. - Магазинът ще затвори в шест без петнадесет.
  I want to see the TV program at ten minutes past nine. - Аз искам да видя телевизионната програма в девет часа и десет минути.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата "Past" се използва за обозначаване на време за частите от часа - от 0 до 30 минути. Буквално означава "след":
   I came here at quarter past nine. - Аз дойдох тук в девет и петнадесет (9:15 часа).

   Изтриване
  2. С думата "To" се обозначава времето от часа след 30 до 59 минута (означава "до, преди"):
   The plane takes off at ten minutes to twelve. - Самолетът излита в дванадесет без десет (десет минути преди дванадесет).

   Изтриване
  3. При обозначаване на минутите в часа, в Америка понякога се използват думите "after" и "of":
   - at a quarter after three - четвърт след три часа.

   Изтриване
 5. Думата "o’clock" се използва само за обозначаване на цял час, без минутите. Също не се използва с думите "am / pm" или след цифрите «.00». Също, може да бъде пропусната в неформален разговор.
  - I’m stuck in traffic, I’ll be home only at 8. - Забих се в трафика, ще бъда в къщи едва към 8.
  - eight o'clock pm – невярно
  - 8.00 o'clock – невярно

  ОтговорИзтриване
 6. Думите "a. m." и "p. m". (от лат. «ante meridiem» и «post meridiem») обозначават времето преди и след обяд.
  The match is starting at 4 p. m. - Мачът започва в 4 часа след обяд (16:00).
  I usually get up at 7 a. m. - Аз обикновено ставам в 7 часа сутрин (преди обед).

  ОтговорИзтриване
 7. Тези "a. m." и "p. m" все ги бъркам нещо.

  ОтговорИзтриване
 8. За обозначаване на времето на английски език по часовника, в часове и минути, се използват три предлога:
  - at - в,
  - past - след,
  - to - преди.
  На вопроса:
  - What time is it? - Колко е часа?
  Отговора започва с думите:
  - It is...
  - It is 12 o'clock. - 12 часа.
  - It is 3 o'clock. - 3 часа.

  ОтговорИзтриване
 9. При отговора на въпрос "At what time?" - В колко часа?, се използва предлога "at" (в значение на "в"):
  At what time do you come home? - В колко часа ще дойдеш в къщи?
  (I come home) at six o'clock. - )Ще дойда в къщи) в шест часа.

  ОтговорИзтриване
 10. За посочване на време до половин час включително, се използва предлога "past" - след:
  at a quarter past three - в три е петнадесет,
  at seven minutes past one - в един и седем минути,
  at half past six - в шест и половина.

  ОтговорИзтриване
 11. от колко до колко часа се използва "a.m", и от колко до колко "p.m" във Англия?

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: