Translate

---------------------------------------------------------------------------------

13 декември 2014

Часове и часовник | dLambow

 

Часове и часовник в английски език (Time - Hours and clock) - четене и обозначаване на време

 Общо за часовника на английски


Английски понятия за часовник

 • - clock — часовник
 • - watch — часовник
 • - timepiece — часовник
 • - timer — таймер
 • - timekeeper — хронометър
 • - horologe — часовник
 • - ticker — тикер
 • - wristwatch — ръчен часовник

Time - Hours and clock
Английско време - часове и часовник

Изберете кой часовник да използвате

Има два начина за определяне на времето на английски:

 • – the 12-hour clock – 12-часов часовник и
 • – the 24-hour clock – 24-часов часовник.

В 24-часовия часовник се използват числата от 0 до 23 за часовете. 24-часовата система се използва най-вече в графици и други документи, които изискват специална прецизност и недвусмисленост. 


AM и PM

В 12-часовия часовник се използват числата от 1 до 12. За да разберем разликата между сутрин и следобед, използваме съкращенията AM и PM

 • - "am" преди обед (ante meridiem, before noon)

    = 4 am (Four o’clock in the morning) - Четири часа сутринта (преди обед).
    = It’s six a.m. = It’s six o’clock in the morning. – Шест часа сутринта.

 • - "pm" следобед (post meridiem, after noon) - "pm" започва в 12:00 часа на обяд.

    = 4 pm (Four o’clock in the afternoon) - Четири часа следобед.

Циферблатът на часовника в английски език се дели на два цикъла от по 12 (дванадесет) часа (12 "преди обяд" и още 12 "след обяд"):

 • - от 1 до 12 часа преди обед  —  a. m. (ante meridiem)

    = В 3.30 часа - at half past three a. m.
    = 11.22 a. m.  —  11.22 сутринта

 • - от 1 до 12 часа след обед  —  р. m. (post meridiem)

    = В 19.45 часа - at a quarter to eight p. m.
    = 7.29 p. m.  —  7.29 следобед

 А в разговорната реч вместо "а. m." и "р. m." често се използват съответно изразите:

 • - in the morning - сутрин;
 • - in the afternoon - през деня;
 • - in the evening - вечерта;
 • - at night - през ноща.

Примери за разговорни "а. m." и "р. m.":

 • - Не will come at ten in the morning. — Той ще дойде с десет сутринта.
 • - Не will come at nine in the evening. — Той ще дойде в девет вечерта.


Точност на часовника

 

За ръчен часовник

 • - My watch is fast — Моят ръчен часовник избързва.
 • - My watch is slow — Моят ръчен часовник изостава.


За настолен или стенен часовник

 • - That clock's a little fast — Този часовник малко избързва.
 • - That clock's a little slow — Този часовник малко изостава.


Полезни фрази с часовник на английски език:

 • - I’ve left my watch at home. — Забравих си часовника в къщи.
 • - I’ve lost my watch. — Загубих си часовника.
 • - My watch is broken. — Часовникът ми е счупен.
 • - My watch was stolen. — Откраднаха ми часовника.


Членуване

 • - Думата "quarter" — четвърт час, винаги се използва с неопределителен член “a quarter “,
 • - Думата "half" — половин час - е без член.

В официалните съобщения и документи за съобщаване на времето до обяд се използва съкращението  a. m. (ante meridiem), а след обяд р. m. (post meridiem):

 • - В 3.30 - at half past three a. m.
 • - В 19.45 - at a quarter to eight p. m.
Използване на предлози във времето и часовете на английски.

За да се обозначи времето в часове и минути в английски език се използват три предлога:
 • - at — в (точно в съобщения час и минути),
 • - in — за период от време,
 • - past — след (за минутите след съобщения час - на български изполваме "и"),
 • - to — до (за минутите преди съобщения час - на български изполваме "без").
Вижте по-долу примерите с използването на предлозите в различните случаи на събщаване на часове.

Основни предлози, използвани с думите: "o’clock" и "hour":

 • - at  —  в  —  at 3 o'clock  —  в 3 часа
 • - by  —  към, до  —  by 3 o'clock  —  към 3 часа
 • - for  —  в продължение на, за  —  for 3 hours  —  в продължение на 3 часа
 • - since  —  от  —  since 3 o'clock  —  от 3 часа
 • - till  —  до  —  till 3 o'clock  —  до 3 часа
 • - in  —  след  —  in 3 hours  —  след 3 часa
 • - from … to  —  от … до  —  from 3 to 4 o'clock  —  от 3 до 4 часа

Как да попитаме: "Колко е часа?" на английски език:


- Обичайното запитване е:

 •     = What time is it?  - [ wʌt taɪm əz ɪt? ]  —  Колко е часа?
 •     = What's the time? = What is the time?  - [ wʌts ðə taɪm? ]  —  Колко е часа?
 •     = What time is it now?  —  Колко е часа сега?

Примери на изречения с израза "What time":

 • - What time is it in UK just now? - Колко е часа във Великобритания сега?
 • - Now what time was that?- Сега колко часа беше това?
 • - What time did she come? - В колко часа е дошла?
 • - What time have you to study?- В колко часа имаш да учиш?
 • - Will you tell me what time it is?- Ще ми кажеш ли колко е часът?
 • - At what time was it built?- По кое време е построена?
 • - At what time will they send for you?- В колко часа ще те вземат?
 • - What time does she come?- В колко часа идва тя?
 • - What time left you her there? - В колко часа я остави там?

- Учтивото запитване е:

 •     = Could you tell me the time please?  —  Бихте ли ми казали колко е часа?
 •     = Do you happen to have the time?  —  Случайно да знаете колко е часът?
 •     = Do you know what time it is?  —  Знаете ли колко е часът?
 •     = Do you have the time?  —  Имате ли часовник?
 •     = Do you happen to have the time?  —  Случайно да знаете колко е часа?

Отговорът на запитване за часа започва с думите "It is..."

 • - It is 12 o'clock - 12 часа е.
 • - It is 3 o'clock - 3 часа е.
 • - It's two thirty-four - Два и тридесет и четири е.
 • - It's nine to nine - Девет без девет е.

Отговорът - ако не знаем колко е часа:

 • - I don’t know, what time it is now. - [ aɪ doʊnt noʊ, wʌt taɪm ɪt əz naʊ ]  —  Не знам колко е часа.

Запитване за точен час или време (за среща или за провеждане на събитие):

 • - At what time? — В колко часа?
 • - When … ? — Кога...?

"at what time" или "at which time"

И двата израза са правилни в зависимост от контекста.
 • - "at what time" -  "в колко часа" - свободен избор на точен час (например, за среща);
 • - "at which time" - избор на време от определен набор от възможности.
В отговор на запитване за час се използва предлога "at" със значение на “в”.
 • - At what time do you come home? — В колко часа ще дойдете в къщи?
 • - (We come home) at six o'clock. — (Ще дойдем в къщи) в шест часа.

Как да казваме на английски кръгъл час (без минути)?

 

Използваме израза "o’clock" с означенията

 • - a. m. - преди обяд,
 • - р. m. - след обяд.

Използваме „o’clock“ само за точни часове. Можете да кажете „08:00 o’clock“, но не и 08:01. Използваме "o’clock" само когато отчитаме часовника с помощта на 12-часовата скала, така че англоговорящите никога да не казват "13 o’clock".

 • - 1:00 часа – It’s one o’clock. – Един часа е.
 • - 2:00 часа – It’s two o’clock. – Два часа е.
 • - 3:00 часа – It’s three o’clock. – Три часа е.
 • - 4:00 часа – It’s four o’clock. – Четири часа е.
 • - 5:00 часа – It’s five o’clock. – Пет часа е.
 • - 6:00 часа – It’s six o’clock. – Шест часа е.
 • - 7:00 часа – It’s seven o’clock. – Седем часа е.
 • - 8:00 часа – It’s eight o’clock. – Осем часа е.
 • - 9:00 часа – It’s nine o’clock. – Девет часа е.
 • - 10:00 часа – It’s ten o’clock. – Десет часа е.
 • - 11:00 часа – It’s eleven o’clock. – Единадесет часа е.


Изрази за точен час с "exactly" или "flat" или "sharp"


Ето изразите:

 • - It’s exactly ... – Сега е точно ...
 • - It’s about ... – Сега е около ...
 • - It’s almost ... – Сега е почти ...
 • - It’s just gone ... – Сега е малко след (тъкмо мина...) ...
 • - It’s flat ... – Сега е равно ...
 • - It’s sharp ... – Сега е тачно ...
 • - It’s on the dot ... – Сега е точно (до минута) ...


Примери с изразите за точен час:

 • - It’s three o’clock on the dot. - Точно три часа е.
 • - Точно 10.00 часа е. - It's exactly 10 o'clock = It's 10 o'clock sharp. = It's 10 o'clock flat.
 • - at exactly ten o'clock - at ten o'clock sharp - точно в десет часа
 • - start at exactly 10 o'clock. - започва точно в десет часа
 • - I have an appointment for 10 o'clock. - Има среща за 10 часа.


Други изрази за ситуации в точен час или около него

 • - It's around ten o'clock. = It's about ten o'clock. - Около десет часа е.
 • - It's almost ten o'clock. - Почти 10 часа е.
 • - It's just gone ten o'clock. - Тъкмо мина 10 часа.
 • - I wake up about ten o'clock A.M. - Събуждам се сутрин около 10 часа.


Как да казваме 12.00 часа"

В английски език има няколко начина да се съобщи 12.00 часа (на обед и през ноща):

 • - 12:00 часа - It’s Twelve o’clock – 12 часа е.
 • - It’s Midday – Обяд е.
 • - It’s Noon – Пладне е.
 • - It’s Midnight – Среднощ е (Полунощ  е).


Как да казваме 15 минути (четвърт час)?


След часа (на български – "и"): (a) quarter past

 • - 8.15 часа – It‘s (a) quarter past eight . – Часът е осем и петнадесет.
 • - at a quarter past three — в три и петнадесет (букв. Четвърт след три часа).
 • - 7:15 часа - It's (a) quarter past seven - Сега е (а) седем и четвърт.


Преди часа (на български – "без"): (a) quarter to

 • - 10.45 часа – It’s (a) quarter to eleven. – Часът е единадесет без петнадесет.
 • - at a quarter to five — в пет без петнадесет (букв. Четвърт час преди пет);
 • - 8.45 часа - a quarter to nine, fifteen minutes to nine - [ ə ˈkwɔrtər tə naɪn, fɪfˈtin ˈmɪnəts tə naɪn ]
 • - It,s a quarter to one. - 1 часът без 15 минути е.
 • - 12:45 часа - It's (a) quarter to one - Един без четвърт е.


Как да казваме 30 минути (половин час)?

 • - Винаги "half past".
 • - Никога "half to".

За да се съобщи на английски времето до половин час (half past), се използва предлога "past" — след (на български – "и").

 • - 6:30 часа – It’s half past six. (Six-thirty.) – Часът е шест и половина (Шест и тридесет - Часът е 6.30).
 • - at half past six — в шест и половина (букв.  На половината час след шест).
 • - 8.30 часа - half past eight - [ hæf pæst eɪt ] - осем и половина
 • - 3:30 часа - It's half past three (but we can also say three-thirty) - Три и половина е (но можем да кажем и три и половина)


Как да казваме друго време, извън кръглите часове и минути?

(ако се споменава цифрата "0" - използва "oh")

Часовникът на английски език - Вариант 1:

Първо се съобщава часа, а след него и минутите (без предлог)

Подвариант А: Часът и минутите от 01 до 30

 • - 6:25 часа - It's six twenty-five - Шест и двадесет и пет е.
 • - 8:05 часа - It's eight O-five (the O is said like the letter O) - Осем е О-пет (О се казва като буквата О).
 • - 9:11 часа - It's nine eleven - Девет и единадесет е.
 • - 11:20 часа - It's twenty past eleven - Единадесет и двадесет е.
 • - 4:18 часа - It's eighteen past four - Четиридесет и осемнадесет е.
 • - 7.05 часа – seven five или seven oh five - седем и пет или седем и нула пет
 • - 7.10 часа – sеvеn ten - седем и десет


Подвариант В: Часът и минутите от 31 до 60

 • - 2:34 часа - It's two thirty-four- Два и тридесет и четири е.
 • - 8:51 часа - It's nine to nine - Девет без девет е.
 • - 2:35 часа - It's twenty-five to three- Три без 25 е.
 • - 2:59 часа - It's one to three- Три без 1 минута е.


Часовете на английски език - Вариант 2:

Първо се съобщават минутите, а след тях и часа

Подвариант А: Минутите от 01 до 30 и часа

 • - в 1.07 часа - at seven minutes past one — в един часа и седем минути (букв. В седем минути след един);
 • - 9:05 часа – five past nine – девет и пет
 • - 9:10 часа – ten past nine – девет и десет
 • - 9:20 часа – twenty past nine – девет и двадесет
 • - 9:25 часа – twenty-five past nine – девет и двадесет и пет


Подвариант В: Минутите от 31 до 60 и часа

 • - в 10.35 часа - at 25 minutes to eleven — в единадесет без 25 минути (букв. 25 минути преди единадесет).
 • - It,s twenty-five to four. - Часът е 4 без 25 минути.
 • - 5:35 часа – twenty five to six - шест без двадесет и пет
 • - 5:40 часа – twenty to six - шест без двадесет
 • - 5:50 часа – ten to six  – шест без десет
 • - 5:55 часа – five to six – шест без пет


Други фрази, свързани с времето, часовника и часовете на английски:

 • – Кога? - When? - [ wɛn? ]
 • – В колко часа? - What time? - [ wʌt taɪm? ]
 • – в два без петнадесет - a quarter to two - [ ə ˈkwɔrtər tə tu ]
 • – около 5 часа - about five (o’clock) - [ əˈbaʊt faɪv (əˈklɑk) ]
 • – сега - now - [ naʊ ]
 • – после - later - [ ˈleɪtər ]
 • – тогава - then - [ ðɛn ]
 • – отдавна - long ago - [ lɔŋ əˈgoʊ ]
 • – неотдавна - recently - [ ˈrisəntli ]
 • – скоро - soon - [ sun ]
 • – не много скоро - not very soon - [ nɑt ˈvɛri sun ]


Английски фрази с "час" и "часове"

 • – the busy hours — час пик, натоварени часове
 • – the hours vanish away — часовете изтичат
 • – quiet hours — тихи часове (на нощта)
 • – hours of duty — заети часове
 • – ampere hours — ампер час
 • – flight hours — летателни часове
 • – leisure hours — свободни часове
 • – surgery hours — часове за операция
 • – moon dial — лунен часовник (циферблат)
 • – pseudo-clock —  псевдочасовник 


Преди определен час или време

 • – Преди 1 час - an hour ago - [ ən ˈaʊər əˈgoʊ ]
 • – Преди ден - the day before - [ ðə deɪ bɪˈfɔr ]
 • – Преди обед - Before noon
 • – Преди полунощ - Before midnight


След определен час

 • – След 1 час - in an hour - [ ɪn ən ˈaʊər ]
 • – След два часа - After two hours


В определен час или време на денонощието

 • – в 1 ч. - at one o’clock - [ ət wʌn əˈklɑk ]
 • – в 4 ч. - at four o’clock - [ ət fɔr əˈklɑk ]
 • – в 3.30 - at half past three a. m.
 • – в 19.45 - at a quarter to eight p. m.
 • – в два без петнадесет - at two past fifteen; at a quarter to two
 • – сутринта - in the morning - [ ɪn ðə ˈmɔrnɪŋ ]
 • – на обед - at midday - [ ət ˈmɪdˌdeɪ ]
 • – през ноща - at night - [ ət naɪt ]
 • – през деня - in the afternoon - [ ɪn ði ˌæftərˈnun ]
 • – довечера - in the evening, tonight - [ ɪn ði ˈivnɪŋ, təˈnaɪt ]
 • – в полунощ - at midnight - [ ət ˈmɪdˌnaɪt ]
 • – днес - today - [ təˈdeɪ ]
 • – утре - tomorrow - [ təˈmɑˌroʊ ]
 • – вчера - yesterday - [ ˈjɛstərˌdeɪ ]


 Единици за време (Units of time):

 • – second - секунда
 • – minute - минута
 • – hour - час
 • – day - ден
 • – week - седмица
 • – fortnight - две седмици
 • – month - месец
 • – year - година
 • – decade - десетилетие
 • – century - век
 • – weekend - почивни дни
 • – leap year - високосна година


Времето през деня (Times of day).

 • – morning - сутрин
 • – afternoon - ден
 • – evening - вечер
 • – night или night time - нощ
 • – midday или noon - обед
 • – midnight - полунощ
 • – dawn - разсъмване
 • – dusk - здрач
 • – sunrise - изгрев
 • – sunset - залез


 Други думи, отнасящи се за време (Other time-related words).

 • – now - сега
 • – then - после
 • – immediately или straight away - незабавно, веднага
 • – soon - скоро
 • – earlier - по-рано
 • – later - по-късно
 • – Frequency - честота
 • – never - никога
 • – rarely - рядко
 • – occasionally - от време на време, понякога, случайно
 • – sometimes - понякога
 • – often или frequently - често
 • – usually или normally - обикновено
 • – always - винаги
 • – every day или daily - квсеки ден или ежедневно
 • – every week или weekly - всяка седмица или ежеседмично
 • – every month или monthly - всеки месец или ежемесечно
 • – every year или yearly - всяка година или ежегодно


Още английски думи и изрази за време

 • – секунда - Second - [ ˈsɛkənd ]
 • – минута - minute - [ ˈmɪnət ]
 • – 15 минути - quarter of an hour - [ ˈkwɔrtər əv ən ˈaʊər ]
 • – половин час - half an hour - [ hæf ən ˈaʊər ]
 • – час - hour - [ ˈaʊər ]
 • – ден - day - [ deɪ ]
 • – седмица - week - [ wik ]
 • – месец - month - [ mʌnθ ]
 • – тримесечие - quarter - [ ˈkwɔrtər ]
 • – полугодие - half-year - [ hæf-jɪr ]
 • – година - year - [ jɪr ]
 • – столетие, век - century - [ ˈsɛnʧəri ]
 • – хилядолетие - millennium - [ məˈlɛniəm ]
 • – миналата година - Last year - [ læst jɪr ]
 • – тази година - This year - [ ðɪs jɪr ]
 • – в следващата година - Next year - [ nɛkst jɪr ]


Това са основните препоръки и информация за четене и обозначаване на време в английски език - часовник, часове, точен час, четвърт и половин час, питане за време и отговаряне.

----------------

20 коментара:

 1. 1.35: twenty-five (minutes) to two, one thirty-five
  2.10: ten (minutes) past two, two ten
  4.00: four (o'clock)
  5.12: twelve minutes past five, five twelve
  7.52: eight minutes to eight, seven fifty-two
  8.05: five (minutes) past eight, eight oh five
  9.30: half past nine, nine thirty
  10.45: (a) quarter to eleven, ten forty-five
  11.15: (a) quarter past eleven, eleven fifteen

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Telling time: часовете, часовника и вечното - времето на английски. Британците се считат за най-точната нация в света, а освен това обикновено се учи британски английски, поради което тези две причини са достатъчни, за да се задълбочаваме в правилното ползване на английските часове и време.

   Изтриване
 2. При обозначаване на времето в денонощието, се използват следните варианти в английски език:
  G.B. (във Великобритания)
  7.00 — seven o'clock (a.m. / p.m.)
  - a.m. - ante meridium - преди обед
  - p.m. - post meridium - след обед

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Денонощното време, което преди се е използвало за военните документи, а сега най-често се използва в жп разписанията, има следните обозначения:
   07.00, (oh), seven hundred hours = 7.00 a.m.
   10.30, ten thirty = 10.30 a.m.
   12.00, twelve hundred hours = midday/noon
   13.45, thirteen, forty-five = 1.45 p.m.
   15.15, fifteen, fifteen = 3.15 p.m.
   19.00, nineteen hundred hours = 7.00 p.m.
   22.50, twenty-two fifty = 10,50 p.m.
   23.05, twenty-three oh five = 11.05 p.m.
   24.00, twenty-four hundred hours = midnight

   Изтриване
 3. Как се обозначават и изговарят сутрешни часове на английски?
  2.03 —three minutes past two (two oh three)
  4.30 — half past four, half four (four thirty, разг.) half four
  5.10 — ten (minutes) past five (five ten)
  9.57 —three minutes to ten (nine fifty-seven)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Обърнете внимание на това:
   6 25 — twenty-five minutes past six (six twenty-five)
   6.35 — twenty-five minutes to seven (six thirty-five)

   Изтриване
  2. Обърнете внимание и на това:
   8.15 — a quarter past eight (eight fifteen)
   9.45 — a quarter to ten (nine forty-five)

   Изтриване
  3. Времето в U.S. (в САЩ) - системата за обозначаване на време в Съединените щати е подобна на тази във Великобритания, като има някои изключения. Например, вместо "past" - (след), често се използва "after":
   5:10 — ten after five,
   5:15 — a quarter after five,
   9:30 — nine thirty (по-често се използва от "half past nine")
   Също така, вместо предлога "to" - (до, преди), по-често се използва предлога "of" - (от):
   7:45 — a quarter of eight,
   7:55 — five of eight.

   Изтриване
 4. В повечето случаи, времето по часовника може да се прочете по два начина.
  The train departs at seven fifty-two. - Влакът заминава в 7,52 часа.
  The shop will be closed at quarter to six. - Магазинът ще затвори в шест без петнадесет.
  I want to see the TV program at ten minutes past nine. - Аз искам да видя телевизионната програма в девет часа и десет минути.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата "Past" се използва за обозначаване на време за частите от часа - от 0 до 30 минути. Буквално означава "след":
   I came here at quarter past nine. - Аз дойдох тук в девет и петнадесет (9:15 часа).

   Изтриване
  2. С думата "To" се обозначава времето от часа след 30 до 59 минута (означава "до, преди"):
   The plane takes off at ten minutes to twelve. - Самолетът излита в дванадесет без десет (десет минути преди дванадесет).

   Изтриване
  3. При обозначаване на минутите в часа, в Америка понякога се използват думите "after" и "of":
   - at a quarter after three - четвърт след три часа.

   Изтриване
 5. Думата "o’clock" се използва само за обозначаване на цял час, без минутите. Също не се използва с думите "am / pm" или след цифрите «.00». Също, може да бъде пропусната в неформален разговор.
  - I’m stuck in traffic, I’ll be home only at 8. - Забих се в трафика, ще бъда в къщи едва към 8.
  - eight o'clock pm – невярно
  - 8.00 o'clock – невярно

  ОтговорИзтриване
 6. Думите "a. m." и "p. m". (от лат. «ante meridiem» и «post meridiem») обозначават времето преди и след обяд.
  The match is starting at 4 p. m. - Мачът започва в 4 часа след обяд (16:00).
  I usually get up at 7 a. m. - Аз обикновено ставам в 7 часа сутрин (преди обед).

  ОтговорИзтриване
 7. Тези "a. m." и "p. m" все ги бъркам нещо.

  ОтговорИзтриване
 8. За обозначаване на времето на английски език по часовника, в часове и минути, се използват три предлога:
  - at - в,
  - past - след,
  - to - преди.
  На вопроса:
  - What time is it? - Колко е часа?
  Отговора започва с думите:
  - It is...
  - It is 12 o'clock. - 12 часа.
  - It is 3 o'clock. - 3 часа.

  ОтговорИзтриване
 9. При отговора на въпрос "At what time?" - В колко часа?, се използва предлога "at" (в значение на "в"):
  At what time do you come home? - В колко часа ще дойдеш в къщи?
  (I come home) at six o'clock. - )Ще дойда в къщи) в шест часа.

  ОтговорИзтриване
 10. За посочване на време до половин час включително, се използва предлога "past" - след:
  at a quarter past three - в три е петнадесет,
  at seven minutes past one - в един и седем минути,
  at half past six - в шест и половина.

  ОтговорИзтриване
 11. от колко до колко часа се използва "a.m", и от колко до колко "p.m" във Англия?

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: