Translate

---------------------------------------------------------------------------------

01 март 2015

Английският гласен звук "ə" | dLambow

Английският гласен звук "ə" (English vowel "ə")

 

Английският гласен звук "ə"

Звукът "ə" или "ə:" е един от сравнително трудните за произнасяне английски звуци, като все пак българското "ъ" може до някъде да се сравнява и да ни бъде отравна точка. Това е сравнително кратък"ə"/ дълъг "ə:" напрегнат звук, при произнасянето на който гърба на езика трябва да е приповдигнат и разположен равно, а не огънато. 

За да се произнесе правилно този звук е нужно езика да се приповдигне и да се изтегли по такъв начин, че краят му да се окаже леко затиснат между горните и долните корени на зъбите. Устните са разтегнати и напрегнати.

English vowel "ə"
Английският гласен звук "ə"

Прилики с българската гласна "ъ".

Ако в дадена английска дума има неударени гласни "a", то в транскрипция те се обозначават със знака "ə". Английският гласен звук [ ə ] е неутрален, тъй като той няма отчетлива окраска. Той напомня донякъде българската неударена гласна "а" в края на думата "монета". Затова сме направили подбор и на други подобни български думи, в които гласната "а" (подчертаната) потъмнява и става сходна с английския звук "ə":
 • Комета   
 • Караул   
 • Павлин
 • Лопата   
 • Саксифон   
 • Палто
 • Соната   
 • Какаду   
 • Разказ
 • Монета   
 • Настилка   
 • ТарифаА сега обърнете внимание вече на произношението на английските думи с неутралния английски звук "ə":

 • [ deltə ] delta - делта
 • [ letə ] letter - писмо
 • [ əgein ] again - отново
 • [ peipə ] paper - хартия
 • [ entə ] enter - вход, влизам
 • [ ətend ] attend - посещавам
 • [ geizə ] geyser - гейзер
 • [ betə ] better - по-добре
 • [ əmeiz ] amaze - удивлявам се
 • [ kə:l ] curl - къдрица
 • [ hə:t ] hurt - ударям
 • [ gə:l ] girl - момиче
 • [ tə:n ] turn - обръщам
 • [ fə:st ] first - първи
 • [ lə:n ] learn - уча
 • [ sə:v ] serve - обслужвам
 • [ bə:d ] bird - птица
 • [ pə:s ] purse - кесия
 • [ də:ti ] dirty - грозен, мръсен

В английската писменост звукът "ə" се предава чрез следните буквосъчетания:

 • - Съчетание от букви or [ ou a: ], er [ i: a: ], ar [ ei a: ], намиращи се в края на думите и произнасящи се без ударение: paper, letter, better, doctor, dollar.
 • - Буквата "а" в неударено положение в началото и в края на думата също преминава в звука "ə": delta, again, attend.
 • - Гласните букви e, i, u, y ако след тях следва буквата r: verb, girl, turn.
 • - Буквосъчетанието ear + согласна: early, earth.

Звукът [ə]. Още примери за произношение.

В средата на думата:

 • perhaps[pəʹhæps]
 • contain[kənʹteın]
 • entertain[͵entəʹteın]
 • embarrass[ımʹbærəs]
 • dinners [dınəz]
 • hindered [hındəd]
 • amateur[æmətə]
 • glamorous[glæm(ə)rəs]
 • comfortable[kʌmf(ə)təb(ə)l]
 • component[kəmpəʋnənt]
 • ignorant[ıgnərənt]
 • characters[kærəktəz]
 • understand[͵ʌndəstænd]
 • menace[menıs]
 • pilot[paılɒt]
 • terrible[terəb(ə)l]
 • permanent[pɜ:mənənt]
 • courageous[kəreıdʒəs]

В началото на думата:

 • obey[ə(ʋ)beı]
 • attend[ətend]
 • allow[əlaʋ]
 • obstruct[əbstrʌkt]
 • amount[əmaʋnt]
 • achieve[ətʃi:v]
 • adore[ədɔ:]
 • account[əkaʋnt]
 • annoy[ənɔı]
 • aside[əsaıd]
 • approve[əpru:v]
 • agree[əgri:]
 • appear[əpıə]
 • adjourn[ədʒɜ:n]
 • offence[əfens]

В края на думата

 • sooner[su:nə]
 • sailor[seılə]
 • measure[meʒə]
 • collar[kɒlə]
 • sulphur[sʌlfə]
 • chauffeur[ʃəʋfə]
 • Africa[æfrıkə]
 • America[əmerıkə]
 • Persia[pɜ:ʃə]
 • Canada[kænədə]
 • flatterer[flætrə]
 • admirer[ədmaırə]
 • colour[kʌlə]
 • zephyr[zefə]
 • picture[pıktʃə]
 • China[tʃaınə]
 • murderer[mɜ:drə]
 • composer[kəmpəʋzə]
 

Обърнете внимание на различията в произнасянето на звуците "ə:", "e" и "ɔ:"

Една от най-честите и типични грешки в произнасянето е замяната на звука "ə:" със звуците "e" и "ɔ: ".  При това, страда значението на думата. Произнасянето на тези гласни звуци се различава по степента на повдигане на езика. При произнасяне на "e" езика е в основата на долните зъби - плосък и ненапрегнат. При произнасяне на" ɔ:" краят на езика се оттегля от долните зъби, гърба му е лего повдигнат. При произнасянето на "ə: " целият език е изтеглен от зъбите, така че края на езика леко докосва корените на зъбите. Гърба на езика не се извива. Ето няколко сравнителни примера за тренировка:
[ el ] - [ ə:l ] - [ ɔ:l ]    l - earl - all   
буквата L - херцог - всичко

[ ten ] - [ tə:n ] - [ tɔ:n ]   
ten - turn - torn   
десет - обръщане - прекъснат

[ len ] - [ lə:n ] - [ lɔ:n ]   
Len - learn - lawn   
Лен (име) - уча се - поляна

[ bed ] - [ bə:d ] - [ bɔ:n ]   
bed - bird - board   
легло - птица - дъска

[ hel ] - [ hə:l ] - [ hɔ:l ]   
hell - hurl - hall   
ад - захвърлям - хол

Това са основните правила за произнасяне на английският гласен звук "ə" (English vowel "ə"), както и начините за изразяването му в английската писменост чрез различни букви и буквосъчетания.

----------------

2 коментара:

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: