Translate

---------------------------------------------------------------------------------

08 февруари 2015

Дума в английски език | dLambow

Английска дума (English Word)

 

Думата - структурна единица на английски език

Английската дума е една от структурните единици на английски език, която служи за наименоване на предметите, техните качества, характеристики и взаимодействия. Използвайки думата, можем да назовем също мними или отвлечени понятия, създавани от човешкото въображение и фактически, с появата на словото, се е появила виртуалната реалност у човека - светът на измислиците и фантазиите, основаващи се на думи, приказки и легенди, разкрасени от човешката фантазия.
 
Думата - структурна единица на английски език
English Word

Има ли точно определение за дума?

От една страна, понятието "дума" е ясно на интуитивно ниво за всякакви езици и структура на речта, в т.ч. и за такива, които нямат писменост. Но от друга страна, за един лингвист е доста трудна задача да определи какво точно е дума, даже в рамките само на английски език. Така, че едва ли е възможно да се даде общовалидно определение за понятието "дума", а в някои случаи понятие даже се пропуска и заменя с термини, като лексема, вокабула, словоформа, лексико-семантичен вариант, словема.

Морфология - наука за думите.

Науката морфология се занимава с изучаване структурата на думата. По своето граматическо значение, думите се класифицират като части на речта в английски език, като например:
  • - значещи думи - съществителни, прилагателни, глаголи, наречия, причастие, деепричастие
  • - служебни думи - съюз, предлог, частица, член, модални думи
  • - други думи - числителни, местоимения, междуметия, възклицания, звукоподражания
По своето лексикално значение думите се класифицират според своята семантика, словообразуване, етимология и стилистика. От историческа гледна точка, думите съставящи лексиката на английския език, обикновено имат най-различен произход -

Дума в лингвистиката

Понятието "дума" е основополагащо (аксиома) в лингвистиката. Всяка употреба на думата е съотносима към някаква област на човешката дейност за обозначаване на конкретни или обобщени понятия или абстрактно мислене. Обикновено думите се подразделят на части на речта, които имат едно и също обобщено лексикално, граматическо, морфологично и синтактично значение.

Английските думи могат да бъдат

  • прости,
  • производни,
  • сложни.


Проста дума

Простата дума се състои от корен, към който могат да се присъединяват морфологични флексии, например: bed, speaks, tables. Морфологичната структура на простата английска дума не е сложна, като не се утежнява с морфологични показатели за части на речта, род, тип склонение или спрежение. Например, "bed" - носи само семантично значение и показва, че е в единствено число и най-много още, че е в общ падеж.

Производна дума

Производната дума е такава, към която е извършено някакво словообразуващо действие, например: speaker, unable, to bed. При това "bed" е проста дума, но употребена като глагол "to bed" тя вече е продукт на словообразуване (с добавяне на частицата "to") и затова става производна дума. Следователно, морфорогичната и словообразувателната структура на думите може и да не съвпада.

Сложна дума

Сложната дума се образува в резултат на събиране на две или повече основи, като например: blackboard, government-owned. Освен това е прието този вид думи да се подразделят на производно сложни (сложно производни - derivational compounds), като в това наименование се отразява морфологичния състав на думата (две основи) плюс акта на слово образуване (в случая - конверсия) - a break-down, a castaway, a runaway. Сложните думи могат да са:
  • - еднооснова дума - Londoner
  • - двуосновна дума - first-nighter
но и в двата случая се образуват чрез добавяне на суфикс към основата.

Признаци за обособяване на думи.

Известни са графични (изписването с букви), граматични и фонетични (изговарянето) признаци за обособяване на дадена езикова единица като дума. С помощта на думи, използвани самостоятелно или във фразеологични изрази и с помощта на граматически правила, се формира изречение, а след това и цялостен текст като структурно комуникативно цяло в английски език ( и тук ... ). Във всяка английска дума има изобразяване, съдържание, смисъл, значение, звучене.

----------------

13 коментара:

Ирена Величкова каза...

Една дума не може да се съчетава с морфеми - синтактически тя е самостоятелна и единна. Всяка дума е самостоятелен член на изречението и не може да представлява едновременно няколко части на изречението. Но думата може да бъде подложена на морфологично разчленяване, като между компонентите (съставките) на думата, които са морфеми, не съществува синтактическа връзка.

Manni_Dan4 каза...

Всяка дума е морфологически самостоятелно и единно цяло, чийто компоненти не са способни на морфологична промяна. Тя е и семантически цяла, активна единица - може да служи като средство за назоваване на предмети от обективната действителност. Освен това посочва само един клас еднородни предмети и както се казва, има един референт.

Канди каза...

Понятието за дума в различните езици има различно значение, тъй като отчита редица характерни особености на езика. Например, английската дума "the word" и българската "думата". В първия случай са две думи, а във втория - една. Няма да правим сравнения с китайски, арабски език или с някое от африканските наречия. Това обаче не означава, че понятието изобщо не съществува, а само че във всеки конкретен случай то има специфично определение, в което трябва добре да вникваме, ако искаме да пишем и говорим добре и без акцент английски език.

Goran_D2 каза...

Думата е не само основна структурно - семантична единица на речниковия състав, но е още и централна лексическа единица на езика изобщо. Тя служи за наименованието на предмети и техни свойства, явления, отношения в действителността, абстрактни понятия, като притежава съвкупност от семантични, фонетични и граматически признаци, специфични за дадения език.

Pedpri_ema4 каза...

Всяка дума, като всяка друга езикова единица, има два много важни признака - тя има не само външна звукова страна, но и вътрешно значение (смислово или емоционално съдържание.)

mariana каза...

Въпросът с английската дума може да се разглежда двустранно - откъм звученето на думата (нейната фонетика) и откъм нейното значение. Връзката между звучене и значение между думите е условна, произволна или немотивирана. Няма някаква задължителност по отношение на думата "маса" - "table". Този принцип за условност се отнася особено за простите, неразложими единици и особено за морфемите. Докато в по-сложните образувания, освен принципа на условността (който идва от простите), на предно място излиза принципа на мотивираността, която влияе на вътрешната форма на думата (лексическото значение на думата с нейното словообразувателна и семантична структура).

Клима-Ген каза...

Вътрешната форма на думата разкрива някакъв признак на предмета, на основа на което е станало наименоването му. Някои от тези признаци могат да бъдат доста образни и впечатляващи и са свързани с наблюденията на хората и нещата, които най-много са ги впечатлили. Често това се отнася за различни диви цветя, билки, птички и при един и същ език, те могат да имат множество различни наименования в различните региони на страната.

Бобчота каза...

Думата не влиза в едно изказване като нещо, което току-що създаваме в процеса на речта, а като нещо, което вече съществува и ние само възпроизвеждаме в речта. Морфемите също отговарят на това изискване, поради което, с пълно основание, могат да се считат за езикови единици.

Алина Дан- каза...

Трябва да се отбележи, че пословици, поговорки, афоризми и различни изречения, възпроизводими отново и отново, също се явяват единици на езика, като думите, тъй като те вече съществуват в езика и само се възпроизвеждат в речта. Даже това е валидно и за изречението.

Raych0_6 каза...

Основните видове английски думи са значещите, служебните и междинните, като местоимения, числителни имена и междуметия. Последните, като че ли са някакъв фон за останалите, по-самостоятелни думи.

Ирина Величкова каза...

Значещи думи.
Значещи думи са тези, които непосредствено изразяват някакво понятие. Към този вид думи се отнасят съществителните, прилагателните, глаголите, наречията.

anit_dobrefff каза...

Служебни думи - предлози, съюзи, частици, спомагателни глаголи - лишени са от самостоятелно лексикално значение, но имат граматично значение. Служебните думи предават не самостоятелни понятия, а отношения между думите, изразяващи понятия.

Krasi каза...

Думи с междинно значение заемат мястото между значещите и служебните думи. Такива са местоимения, числителни, междуметия. Те най-често са нещо като фон за останалите, по-самостоятелни думи, към които се отнасят.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: