Translate

---------------------------------------------------------------------------------

23 април 2016

Причастие в ролята на определение | dLambow

Причастие в ролята на определение (Particiciple as an Attribute)

 

Причастие във функция на определение

Английското причастие (Participle in English) може да изпълнява различни роли или функции в изречението:

 • глагол,
 • наречие,
 • определение,
 • обстоятелствено пояснение.
В ролята на определение към съществително (какъв, каква, какво, какви) сегашно причастие І характеризира лице или предмет чрез неговото действие. За разлика от герундия, имащ същата -ing форма, пред него няма предлог.
 • A boy playing in the garden. - Момче, играещо в градината.

Причастие в ролята на определение
Причастие във функция на определение


Място на определителното причастие

По място, определителното причастие може да се намира:

Преди определяемото съществително 

(единично причастие),
 • The rising sun was hidden by the clouds. - Изгряващото слънце беше закрито от облаци.

След определяемото съществително 

(със зависещите от него думи, образувайки причастен израз - participle phrase).
 • The girl pointed to a group of women sitting in the corner of the room. - Момичето посочи група от жени, седящи в ъгъла на стаята.
 • I don’t know the girl waiting for you. - Аз не познавам чакащото те момиче.
 • They reached the road leading to the city. - Те стигнаха до пътя, водещ към града.
Определителният причастен израз трябва да следва съществителното, за което се отнася. Нарушаването на това правило води до промяна на смисъла на изказването.
 • This is the sister of my friend living next door to me. - Това е сестрата на моя приятел, живеещ в съседство с мен.
 • This is my friend’s sister living next door to me. - Това е сестрата на моя приятел, живееща в съседство с мен.

Използване на причастни определителни изрази

Трябва да обърнем внимание, че причастните определителни изрази се използват в тези случаи, когато действията, изразени с глагола-сказуемо в изречението и с причастието, стават едновременно.
 • Can you see the girl dancing with your brother? - Можеш ли да видиш момичето, танцуващо с брат ти?
 • The boys throwing stones into the pond laughed loudly. - Момчетата, хвърлящи камъни в езерцето, се смеха шумно.
Това е основната информация по темата за използване на причастие в ролята на определение - определителен причастен израз (Particiciple as an Attribute) в английски език.

----------------

19 април 2016

Причастие като глагол | dLambow

Причастие като глагол (Participle as a Verb)

 

Причастие, използвано като глагол.

Както вече знаем, английското причастие притежава свойствата на прилагателно, наречие и глагол.

С пряко допълнение.

Глаголните свойства на причастието се изразяват в това, че то може да има пряко допълнение.
 • Entering the room he found all the pupils present. - Влизайки в стаята, той видя (откри, разбра), че всички ученици присъстват.
 • Opening the door, she turned on the light. - Отваряйки вратата, тя включи осветлението.
 • Walking in the park I met my friends. - Разхождайки се в парка, аз срещнах моите приятели.
 • I have been studying French for five years. - Аз изучавам френски език от пет години.
Причастие като глагол
Причастие, използвано като глагол


С наречие.

Освен това, причастието - глагол може да се определя от наречие.
 • He liked to rest in the evening walking slowly in the park. - Той обичаше да си почива през вечерите, разхождайки се бавно в парка.
 • Turning slowly she went out of the room. - Обръщайки се бавно, тя излезе от стаята.
 • Being left alone, they didn’t know what to do. - Бидейки оставени сами, те не знаеха какво да правят.
Това е основната информация по темата за използването на английско причастие като глагол (Participle as a Verb) в английски език с пряко допълнение или с наречие, онагледени с примери.

----------------

18 април 2016

Самостоятелен причастен израз с минало причастие | dLambow

Самостоятелен причастен израз с минало причастие (The Nominative Absolute Participial Construction With Participle II)

 

Сложно обстоятелство или самостоятелен причастен израз.

Самостоятелният причастен израз, чийто друго наименование е сложно обстоятелство, изразява действие, отнасящо се не към предмета или лицето, обозначени от подлога в изречението, а към друго съществително или (по-рядко) към местоимение. В такива изрази причастие ІІ като че ли има свой собствен (втори) подлог. Тази конструкция се състои от две части:

 1. - Първата част е лично местоимение в именителен падеж или съществително в общ падеж, които изразяват лицето подложено на действието.
 2. - Втората част е самото действие, изразено чрез минало причастие - Participle II.

Самостоятелният причастен израз или сложното обстоятелство може да се превежда на български език с подчинено изречение:
 • All things considered, the offer seems reasonable. - След като всички неща бяха обмислени, предложението изглеждаше приемливо.

Самостоятелен причастен израз с минало причастие
Самостоятелен причастен израз


Формула за съставяне.

Самостоятелният причастен израз с причастие ІІ се съставя от съществително в общ падеж или от лично местоимение в именителен падеж (I, he, she, it, we, you, they) + минало причастие II. Винаги се отделя със запетая от останалото изречение. Разположението на сложното обстоятелство е различно:
 • - най-често е в началото на изречението,
 • - не са изключени варианти в края на изречението,
 • - могат да се срещнат случаи и по средата на изречението.
Обикновено се превежда с подчинено или самостоятелно изречение. Най-често се използва в техническата, юридическата, икономическата и художествената литература.

Функции на Absolute Participial Construction.

В изречението Absolute Participial Construction може да изпълнява функциите на различни по предназначение сложни обстоятелствени пояснения (обстоятелствени подчинени изречения), като обстоятелство за:
 • - време
 • - причина,
 • - начин на действие,
 • - условие и др.

Обстоятелство за време:

 • This duty completed, he had a leave. - Когато този ангажимент приключи, той си взе почивка.
 • The work completed, I went to the Varna to rest. - Когато работата приключи, аз заминах за Варна да почина.

Обстоятелство за причина:

 • His problem solved, he decided to go on studying at the university. - Тъй като проблема му се разреши, той реши да продължи ученето в университета.

Prepositional Absolute Participle Construction с предлога "With".

Participle II може да се използва в самостоятелен причастен израз с предлога "with" (the Prepositional Absolute Participle Construction):
 • Ivan sat silent and still with his eyes stared at me. - Иван седеше мълчейки с втренчени в мен очи.
 • With so little time left, there was no time for delay. - След като остана толкова малко време, нямаше възможност за закъснение.
Това е основната информация по темата за самостоятелен причастен израз с минало причастие (The Nominative Absolute Participial Construction With Participle II), начините за неговото образуване, функциите му в английски език и примери.

----------------

15 април 2016

Обектен причастен израз с причастие ІІ | dLambow

Обектен причастен израз с причастие ІІ (The Objective Participial Construction with Participle ІI)

 

Сложно допълнение с минало причастие (The Complex Object with Participle ІI)

Обектният причастен израз с причастие ІІ е сложно допълнение с минало причастие. Той има следната формула на образуване:

Съществително име в общ падеж или
лично местоимение в обектен падеж
(me, him, her, it, us, you, them)
+
Причастие II.

 

 Този израз се различава от аналогичния обектен причастен израз със сегашно причастие І с това, че в него с Participle II се назовава действието, насочено към лице или предмет, изразени със съществителното или местоимението.

 • I have my task done. - Моята задача бе изпълнена (изпълниха я заради/вместо мен).
Обектен причастен израз с причастие ІІ
Сложно допълнение с минало причастие


Използване на обектен причастен израз с причастие ІІ.

1. След глаголи за възприятие, като:

 • to see - виждам,
 • to hear - слушам,
 • to feel - чувствам и т.н.
Например:
 • I heard his name mentioned. - Аз чух неговото име да се споменава.

2. След глаголи за умствена дейност, като:

 • to consider - считам,
 • to understand - разбирам и т.н.
Например:
 • I consider myself engaged to Mr. Ivanov. - Аз считам себе си за сгодена с г-н Иванов.

3. След глаголи за желание, като:

 • to want - искам,
 • to wish - желая,
 • to desire - бленувам (за) и т.н.
Например:
 • I want the work done tomorrow. - Аз искам работата да е свършена утре.

4. След глаголи, като:

 • to have - имам,
 • to get - получавам (сдобивам се), вземам.
Глаголът "to have" с този израз означава, че действието се извършва не от лицето, обозначено с подлога, а от някой друг за него. Формулата е следната:
to have / to get
+
Обект
+
Причастие II

Например:

 • Не had his hair cut. - Той си подстрига косата (не сам, а във фризьорски салон са му свършили тази работа).
Употребата на минало причастие (Participle II) в обектния причастен израз обозначава не процес, а резултат от действие.
 • The heads of the local organisations spent last Tuesday listening to the Minister telling the workers to hold back on wage claims. - В миналия вторник, водачите на местните организации през цялото време слушаха министъра да говори на работниците да се въздържат от искания за увеличаване на заплатите.
 • The peoples of the world want nuclear weapons banned. - Хората по света искат забрана на ядрените оръжия.
 • They hope to see this problem posed in some scientific articles. - Те се надяват да видят този проблем повдигнат в някои научни статии.
Това е основната информация по темата за обектен причастен израз с минало причастие ІІ (The Objective Participial Construction with Participle ІI) и начините за неговото използване в английски език, онагледени с доста конкретни примери.

----------------

06 април 2016

Именен причастен израз с причастие І | dLambow

Именен причастен израз с причастие І (The Nominative Absolute Participial Construction)

 

Именен причастен израз

Независим, абсолютен, самостоятелен - са все определения за именен причастен израз, който е част от различните причастни конструкции (Participial Construction), който е известен и като сложно обстоятелство в английското изречение. За разлика от простия причастен израз, съдържащ един подлог, в този случай подлозите са два. Един в основното изречение и втори във вид на един от компонентите на причастния израз. Ето един пример с обстоятелство за време:

 • The rain having stopped, we got out of our tents. - Дъждът спря и ние излязохме от палатките си.

За сравнение: After the rain had stopped, we got out of our tents. - След като дъжда спря, ние излязохме от палатките си.


Именен причастен израз с причастие І
Именен причастен израз


Характерни особености

Самостоятелния причастен израз с причастие І се състои от съществително в общ падеж или лично местоимение в именителен падеж + сегашно причастие. Тук именно съществителното или личното местоимение играят ролята на подлог, а сказуемото ще е действието изразено чрез причастието. По този начин се получават два подлога, две сказуеми и, следователно, две отделни изречения. Това е характерната особеност за тази причастна конструкция.
 • Weather permitting, we shall go to the country. - Позволи ли природата, ние ще заминем за провинцията (на село).
 • It being very cold, we could not go skiing. - Бидейки доста студено, ние не можахме да отидем на ски.
Независимият причастен комплекс (друго наименование на същото понятие) винаги се отделя със запетая от останалото изречение. Разположението може да е различно, но най-често е в началото на изречението, а понякога - и в края му. Не е изключено, обаче, да го открием и по средата на изречение. Използва се най-често в техническата, юридическата и икономическата литература.
 • It being pretty late, we went upstairs . - Бидейки твърде късно, ние се качихме горе (в спалнята).

Функции на именната причастна конструкция.

Най-честата функция на самостоятелната причастна конструкция е на сложно обстоятелствено пояснение, при това - на такива от различен вид.

Обстоятелство за време.

 • The rain having stopped, she went to the shop to buy all necessary stuff for the trip. – След като дъжда спря, тя излезе до магазина, за да купи всичко необходимо за пътуването.

Обстоятелство за причина.

 • Her sister being too nervous, it was difficult to speak to her. – Сестра й беше твърде нерна и беше трудно да се говори с нея.
 • My brother having lost his international passport, we couldn’t go abroad. – Понеже брат ми си загуби международния паспорт, ние не можахме да заминем за чужбина.

Обстоятелство за начин на действие.

 • He looked at me, his eyes sparkling with joy. – Гледайки към мен, очите му светеха от радост.
 • The wood was placed in the warehouse, the wood shredding being forwarded to the factory. – Дървесината поставиха в склада, а стърготините бяха отправени във фабриката.

Обстоятелство за условие.

Този вид обикновено се среща с глаголите:
 • to permit – позволявам;
 • to fail – провалям се.
Например:
 • Weather permitting, we will start planting potatoes. – Ако времето позволява, ние ще започнем да садим картофите.
 • Time permitting, I’ll visit you next month. – Ако имам достатъчно време, ще те посетя следващия месец.
Това е основната информация по темата за именен причастен израз със сегашно причастие І (The Nominative Absolute Participial Construction) и случаите на употребата му в английски език.

----------------

05 април 2016

Обектна причастна конструкция с причастие І | dLambow

Обектна причастна конструкция с причастие І (The Objective Participial Construction with Participle I)

 

Сложно допълнение - обектна причастна конструкция.

Сложното допълнение в английски език е именно обектна причастна конструкция с причастие І (сегашно причастие). Представлява съчетание на съществително име в общ падеж или местоимение в обектен падеж и сегашно причастие. В изречението тази конструкция изпълнява ролята на сложно допълнение. В случая, лицето, изразено чрез съществителното или местоимението е извършител на действието, изразено с причастие І.

 • I see him losing his temper. - Аз виждам, че той излиза от себе си.
 • I heard her singing once. - Веднъж я слушах да пее (пееща).
За сравнение: Once I heard how she was signing.
 • I see you swimming in the pool every morning. - Аз виждам, че плуваш в басейна всяка сутрин.

За сравнение: I see how you swim every morning.

 
В тази конструкция е възможно да се използва и Present Participle Passive:

 • I like to watch roads being cleaned at night. - Аз обичам да гледам как почистват улиците нощем.
За сравнение: I like to watch how roads are cleaned at night.
 • We saw a wall being painted by teenagers. - Ние видяхме стената, която младежите са изрисували.

За сравнение: We saw how a wall was being painted by teenagers.


Обектна причастна конструкция с причастие І
Сложно допълнение - обектна причастна конструкция


Случаи на употреба на Objective Participial Construction.


1. След глаголи за чувствено възприемане.

 • to hear - слушам,
 • to see - виждам,
 • to watch - гледам,
 • to feel - чувствам,
 • to observe - наблюдавам,
 • to notice - забелязвам и др.
Например:
 • She could feel her hands trembling. - Тя можеше да почувства треперещите си ръце.

2. След глаголи за умствена дейност.

 • to know - знам,
 • to think - мисля,
 • to consider - обмислям,
 • to believe - вярвам,
 • to suppose - предполагам,
 • to expect - очаквам,
 • to imagine - представям си,
 • to find - намирам, узнавам,
 • to trust - доверявам се,
 • to assume - допускам и др.

Например:

 • I consider myself engaging to him. - Аз считам себе си за ангажиращ се с него.
Това е основната информация по темата за обектна причастна конструкция с причастие І (The Objective Participial Construction with Participle I) и случаите на неговото използване в английски език.

----------------

03 април 2016

Субектна причастна конструкция | dLambow

Субектна причастна конструкция (Tte Subjective Participial Construction)

 

Субектен причастен израз

Сложен подлог или субектен предикативен причастен израз (конструкция) е съчетание от съществително име в общ падеж или местоимение в именителен падеж (I, he, she, it, we, you, they) + глагол-сказуемо в пасив (страдателен залог) + причастие І (сегашно причастие).

 • Ivan was seen swimming in the sea. - Иван бе видян да плува в морето.
Съществителното или местоимението са подлог в изречението. Особеност на тази конструкция е, че тя не е единна част на изречението - единият й компонент е подлог, а другия - част от съставно глаголно сказуемо.

Субектна причастна конструкция
Субектен причастен израз


Използване на субектна причастна конструкция.

Този вид изрази се използва основно след глаголи за чувствено възприемане, като:
 • to hear - слушам,
 • to see - виждам,
 • to watch - гледам,
 • to feel - чувствам,
 • to observe - наблюдавам,
 • to notice - забелязвам
и др. в страдателен залог. Например:
 • The horse was seen going down the hill. - Конят бе видян да слиза от хълма.
 • The Chairman was seen standing up. - Председателят бе видян да става.

За разлика от субектния инфинитивен израз, който изразява факта на извършване на действието, субектният причастен израз изразява действието в неговия процес (в момента на неговото протичане).
 • The Chairman was heard speaking at the annual meeting. - Председателят бе слушан да говори на годишното събрание.
 • They were heard talking about it. - Те бяха чути да говорят за това.
 • They were heard speaking English together. Те бяха чути заедно да разговарят на английски.
Пълното наименование на тази конструкция е "субектно предикативен причастен израз", поради обяснените по-горе две функции, които изпълнява - като подлог и като част от глаголно сказуемо.
 • The teacher (he) was seen coming. - Учителят (той) бе видян да идва.
Това е базовата информация по темата за субектна предикативно причастна конструкция (Tte Subjective Participial Construction) и случаите на употребата й в английски език.

----------------

Абсолютна причастна конструкция с предлог | dLambow

Абсолютна причастна  израз с предлог (The Prepositional Absolute Participial Construction)

 

Причастен израз с предлог (Prepositional Participial Clause).

Абсолютният причастен израз с предлог се отличава от абсолютната именна причастна конструкция само по това, че се въвежда с помощта на предлога "with". Този израз обикновено има функция на обстоятелствено пояснение за начин на действие. Превежда се на български език със самостоятелно или подчинено изречение.

 • She was listening to the birds with her eyes closed. - Тя слушаше птиците със затворени очи.
 • She was listening to the birds with her eyes being closed. - Тя слушаше птиците, като очите й бяха затворени.
 • He entered the room with the people gazing at him. - Той влезе в стаята с хора, втренчени в него.

Някои граматици отнасят предложните изрази с форма Participle I не към причастните конструкции, а към герундийните. Но това е теоретичен въпрос, който не се отразява на практическото използване на този вид изрази. Тук всички видове абсолютни конструкции ги разглеждаме от гледна точка на причастия.


Абсолютна причастна израз с предлог
Причастен израз с предлог


Използване на предлога "with".

Ако премахнем предлога "with", ще получим абсолютен именен причастен израз. В английски език се срещат конструкции, които много приличат на него, но са без причастие. Съответно, в такива конструкции отсъства глаголната съставляваща, което не се отразява на превода. Но семантичната връзка на подлога с хипотетично сказуемо остава. Превеждат се обикновено с подчинено или със самостоятелно изречение. Времето в тези изрази се определя от контекста или от времето на основното сказуемо.
 • The captain was standing on the deck, pipe in his mouth. - Капитанът стоеше на палубата с лула в устата си.
 • The captain was standing on the deck; the pipe was in his mouth. - Капитанът стоеше на палубата. Лулата беше в устата му.
 • The captain was standing on the deck with the pipe in his mouth.
В тази конструкция могат да отсъстват такива определители, като членове и местоимения.
 • Party over, the guest went home. - Забавата приключи и гостите си тръгнаха за в къщи.
 • The young man was talking to a lady with hands in pockets. - Младият човек говореше с дамата с ръце в джобовете.
 • The young man was talking to a lady and his hands were in pockets. - Младият човек говореше с дамата, като държеше ръце в джобовете.
Това е основната информация по темата за абсолютна причастна конструкция (израз) с предлог (The Prepositional Absolute Participial Construction) и начините за неговото използване в английски език.

----------------

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: