Translate

---------------------------------------------------------------------------------

23 март 2016

Сегашно перфектно причастие в страдателен залог | dLambow

Present Perfect Passive Participle (Сегашно перфектно причастие в страдателен залог)

 

Перфектно пасивно причастие

Формата за Perfect Participle I Passive в английски език е действителен залог (Passive Voice) на сегашно перфектно причастие (Present Participle I Perfect), което е съвършено действие в страдателен залог. Например:

  • having been asked – бидейки попитан (вече).
Present Perfect Passive Participle
Перфектно пасивно причастие


Използване на перфектно страдателно причастие

Формите за Perfect-но причастие в английски език съответстват донякъде на българското деепричастие от свършен вид. Причастията от тази група обозначават, че изразеното с тях действие приключило  (в настоящето, в бъдещето или в миналото) преди действието, изразено от смисловия глагол-сказуемо.
  • Having been sorted the letters were sent to the addressees. - Бидейки сортирани, писмата бяха изпратени до получателите.
  • Having been bitten by a viper, the man immediately sought medical advice.

Формулата за съставяне на Perfect Participle в passive voice е следната:

  • having + been + past participle (трета форма на глагола)
Например:
  • Having been cooked, the food looked delicious. - Бидейки сготвена, храната изглежда вкусна.

Функции на Perfect Passive Participle в изречението.

Обикновено Perfect Passive Participle изпълнява в изречението функциите на обстоятелствено пояснение за
  • време,
  • причина.

Обстоятелство за време.

  • Having been lost in the forest, the cat could find the way back home. - Бидейки загубена в гората, котката успя да намери обратния път към къщи.

Обстоятелство за причина.

  • Having been cheated the woman went to the police. - Бидейки измамена, жената отиде в полицията.
Това е основната информация по темата за Present Perfect Passive Participle (Сегашно перфектно причастие в страдателен залог) и начините за използването му в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: