Translate

---------------------------------------------------------------------------------

18 февруари 2015

Множествено число на подлога и сказуемото | dLambow

Множествено число на подлога и сказуемото (Plural)

 

Признак за множествено число на подлога

Признак за множествено число на подлога в английски език е суфикса на съществителното -s, -es или местоименията за множествено число в ролята на подлог: we, you, they, these и др.

Множествено число на подлога
Признак за множествено число на сказуемото


Признак за множествено число на сказуемото

Признак за множествено число на сказуемото в английския език е нулевия суфикс на глагола в просто сегашно време или формите на глагола to be - are,  were.
  • My friends always help me. — Моите приятели винаги ми помагат.
  • We (you, they) go to the institute every morning. — Ние (вие, те) ходим в института всяка сетрин.
  • The books are on the table. — Книгите са на масата.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: