Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Степени на сравнение между прилагателните в английски език (Degrees of comparison).

Качествените прилагателни в английски език имат три степени на сравнение (Degrees of comparison):

 • - положителна
 • - сравнителна и
 • - превъзходна.

Положителната степен (The Positive Degree) 

обозначава качество на предмета, извън сравняването с какъвто и да е друг предмет, притежаващ същото качество. Положителната степен на сравнение на прилагателните се нарича тяхна основна форма, която не изразява степен на сравнение.

Сравнителната степен (The Comparative Degree) 

указва наличието на по-голяма степен на качество у един предмет в сравнение с друг предмет, притежаващ същото качество. При сравнението често се използва съюза than. Сравнителна степен се образува или
-    Аналитично (сложни форми),
с помощта на допълнителна дума - more (по-) и most (най-). Аналитичната форма за сравнителна степен може да се образува с всяко прилагателно.
-    Синтетично (прости форми),
като се изменя самото прилагателно с помоща на суфиксите –er  и –est. Синтетичната форма може да се образува с едни прилагателни, а с други - не може.

Превосходната степен (The Superlative Degree) 

указва в английски език най-голямата степен на качество в даден предмет сред всички други еднородни предмети, притежаващи същото качество.

Образуване на степените за сравнение между прилагателните в английски език.

Сравнителна степен

Едносложните и двусложните прилагателни, завършващи на -у, -er, -ow, образуват сравнителна степен с помощта на суфикса -er.

Превъзходната степен

Образува съответно със суфикса -est.
Суфиксите се прибавят към прилагателното в положителна степен.

Примери:

 • dark тъмен - darker -(the) darkest
 • simple прост - simpler -(the) simplest
 • clever умен - cleverer -(the) cleverest
 • yellow желт - yellower -(the) yellowest

 • This highway is wider than that highway.
 • That is the highest building in the city.

Правила за образуване степени на сравнение (Degrees of comparison):

Прилагателни, завършващи на една съгласна.

В едносложните прилагателни в английски език, завършващи на една съгласна, стояща пред кратка гласна, за запазване краткостта на четене на тази гласна, съгласната пред суфикса -er или -est се удвоява.
big голям - bigger - (the) biggest
hot горещ - hotter - (the) hottest

В прилагателните завършващи на -y, 

стоящо след съгласна, пред суфиксите -er, -est, -y се променя на i.
busy зает - busier - (the) busiest
happy щастлив -happier -(the) happiest

Пред суфиксите -ег, -est 

буквосъчетанието „ng“ се чете като [ng];
strong силен -stronger ['stronge]
(the) strongest ['strongist]

Буквосъчетанията -ег, -re 

пред суфиксите -ег, -est се четат като [er]:
clever ['kleve] - cleverer ['klevere] - cleverest ['kleverist]

Служебни думи „more“ и (the) „most“

Всички многосложни прилагателни в английски език, а също и двусложните, които не завършват на -y, -er, -ow, образуват образуват степени на сравнения (Degrees of comparison) с помощта на служебни думи „more“ - за сравнителна степен и (the) „most“ - за превъзходна степен.

useful полезен -more useful - (the) most useful
difficult труден - more difficult - (the) most difficult

This subject is more important for you now.
It is the most interesting book I have ever read.

Сравнителни степени от различни основи

В английски език няколко прилагателни образуват сравнителни степени от различни основи. Те трябва да се запомнят.
 • good - better - (the) best
 • bad - worse - (the) worst
 • little -less -(the) least
Следните прилагателни имат две различни по значение форми за сравнителна и превъзходна степен:

far - далечен
1. farther - по-отдалечен, по-далечен (на разстояние)
1.(the) farthest - най-отдалечен

2. further - понататъшен, последващ (по ред), добавъчен
2. (the) furthest - най-отдалечен, най-далечен

near - близък
nearer - по-близък   
1. (the) nearest - най-близък, най-близкият (по разстояние)
2. (the) next - бъдещ, следващ (по ред)

old - стар
1. older - по-стар
1. (the) oldest - най-стар
2. elder - старши
2. (the) eldest - най-старши

late - късен
1. later - по-късен (по време)
1. (the) latest - най-късен, последен
2. latter - по-късен (по-следващ) - (по време)
2. (the) last - най-последен (по ред), минал

She is older than my sister.
My elder brother graduated from Sofia University.
The nearest house is the library.
The next lesson is English.

За усилване на сравнението

За усилване сравнението в английски език, пред прилагателните в сравнителна степен се използват наречията far, still, much. На български език такива наречия се превеждат като "твърде, значително, доста":

much better - доста (значително) по-добре
much more - твърде (значително) повече
much worse - доста (значително) по-лошо

The weather is much better today.

Колкото ... толкова

В английски език съчетанието the... the с прилагателно в сравнителна степен се превежда на български език със съюза колкото ... толкова в съчетание с прилагателното в сравнителна степен:
The sooner the better.


Изразяване на по-ниска степен на сравнение.

За да се изрази по-ниска степен на качество в английски, се използват служебните думи „less“ - за сравнителна степен и (the) „least“ - за превъзходна степен.

This text is less difficult than that one.
This text is the least difficult of all.


Съюзът Than без elder

В английски език съюзът Than никога не се употребява с прилагателното elder
Не is the elder of the two brothers.

Но:
She looked older than her friend.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: