Translate

---------------------------------------------------------------------------------

28 ноември 2014

Още за степените на сравнение на прилагателните | dLambow

Още нюанси по степените за сравнение на прилагателните имена в английски език

 

Английските качествените прилагателни имат три степени на сравнение:

 • - положителна
 • - сравнителна и
 • - превъзходна.
Degrees of comparison
Качествените прилагателни имат три степени на сравнение

 

Положителната степен (The Positive Degree) 

обозначава качество на предмета, извън сравняването с какъвто и да е друг предмет, притежаващ същото качество. Положителната степен на сравнение на прилагателните се нарича тяхна основна форма, която не изразява степен на сравнение.

Сравнителната степен (The Comparative Degree) 

указва наличието на по-голяма степен на качество у един предмет в сравнение с друг предмет, притежаващ същото качество. При сравнението често се използва съюза than. Сравнителна степен се образува или 


-    Аналитично (сложни форми),
с помощта на допълнителна дума - more (по-) и most (най-). Аналитичната форма за сравнителна степен може да се образува с всяко прилагателно.


-    Синтетично (прости форми),
като се изменя самото прилагателно с помоща на суфиксите –er  и –est. Синтетичната форма може да се образува с едни прилагателни, а с други - не може.

Превосходната степен (The Superlative Degree) 

Превъзходна степен на сравнение указва в английски език най-голямата степен на качество в даден предмет сред всички други еднородни предмети, притежаващи същото качество.


Образуване на степените за сравнение между прилагателните в английски език

 

Сравнителна степен

Едносложните и двусложните прилагателни, завършващи на -у, -er, -ow, образуват сравнителна степен с помощта на суфикса -er.


Превъзходната степен

Образува съответно със суфикса -est.
Суфиксите се прибавят към прилагателното в положителна степен.


Примери:

 • dark тъмен - darker -(the) darkest
 • simple прост - simpler -(the) simplest
 • clever умен - cleverer -(the) cleverest
 • yellow желт - yellower -(the) yellowest
 • This highway is wider than that highway.
 • That is the highest building in the city.

Правила за образуване степени на сравнение:

 

Прилагателни, завършващи на една съгласна.

В едносложните прилагателни в английски език, завършващи на една съгласна, стояща пред кратка гласна, за запазване краткостта на четене на тази гласна, съгласната пред суфикса -er или -est се удвоява.
 • big голям - bigger - (the) biggest
 • hot горещ - hotter - (the) hottest

В прилагателните завършващи на -y, 

стоящо след съгласна, пред суфиксите -er, -est, -y се променя на i.
 • busy зает - busier - (the) busiest
 • happy щастлив -happier -(the) happiest

Пред суфиксите -ег, -est 

 • буквосъчетанието „ng“ се чете като [ng];
 • strong силен -stronger ['stronge]
 • (the) strongest ['strongist]

Буквосъчетанията -ег, -re 

 • пред суфиксите -ег, -est се четат като [er]:
 • clever ['kleve] - cleverer ['klevere] - cleverest ['kleverist]

Служебни думи „more“ и (the) „most“

Всички многосложни прилагателни в английски език, а също и двусложните, които не завършват на -y, -er, -ow, образуват образуват степени на сравнения (Degrees of comparison) с помощта на служебни думи „more“ - за сравнителна степен и (the) „most“ - за превъзходна степен.

 • useful полезен -more useful - (the) most useful
 • difficult труден - more difficult - (the) most difficult

 • This subject is more important for you now.
 • It is the most interesting book I have ever read.

Сравнителни степени от различни основи

В английски език няколко прилагателни образуват сравнителни степени от различни основи. Те трябва да се запомнят.
 • good - better - (the) best
 • bad - worse - (the) worst
 • little -less -(the) least
Следните прилагателни имат две различни по значение форми за сравнителна и превъзходна степен:

far - далечен

 • 1. farther - по-отдалечен, по-далечен (на разстояние)
  1.(the) farthest - най-отдалечен

  2. further - понататъшен, последващ (по ред), добавъчен
  2. (the) furthest - най-отдалечен, най-далеченnear - близък

 • nearer - по-близък   
 • 1. (the) nearest - най-близък, най-близкият (по разстояние)
 • 2. (the) next - бъдещ, следващ (по ред)old - стар

 • 1. older - по-стар
 • 1. (the) oldest - най-стар
 • 2. elder - старши
 • 2. (the) eldest - най-старшиlate - късен

 • 1. later - по-късен (по време)
 • 1. (the) latest - най-късен, последен
 • 2. latter - по-късен (по-следващ) - (по време)
 • 2. (the) last - най-последен (по ред), минал

 • She is older than my sister.
 • My elder brother graduated from Sofia University.
 • The nearest house is the library.
 • The next lesson is English.

За усилване на сравнението

За усилване сравнението в английски език, пред прилагателните в сравнителна степен се използват наречията far, still, much. На български език такива наречия се превеждат като "твърде, значително, доста":

 • much better - доста (значително) по-добре
 • much more - твърде (значително) повече
 • much worse - доста (значително) по-лошо

 • The weather is much better today.

Колкото ... толкова

В английски език съчетанието the... the с прилагателно в сравнителна степен се превежда на български език със съюза колкото ... толкова в съчетание с прилагателното в сравнителна степен:
The sooner the better.


Изразяване на по-ниска степен на сравнение

За да се изрази по-ниска степен на качество в английски, се използват служебните думи „less“ - за сравнителна степен и (the) „least“ - за превъзходна степен.

 • This text is less difficult than that one.
 • This text is the least difficult of all.


Съюзът Than без elder

В английски език съюзът Than никога не се употребява с прилагателното elder
 • Не is the elder of the two brothers.

Но:
 • She looked older than her friend.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: